X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9678
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie roczne (2009/2010) z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Joanna Ligenza
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2009r. (30.01.2010r- I sprawozdanie)
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012r
Opiekun stażu: mgr
Dyrektor: mgr
Miejsce pracy:

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Założone cele opracowanego planu:
• poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola
• pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola
• poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


§7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli .

• Napisałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu – 28.08.2009r.
• Napisałam i przedłożyłam do dyrektora plan rozwoju zawodowego – 01.09.2009r

2.Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
• Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu.
• Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy , zawarłyśmy „kontrakt” określający przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć - 09.2009r
• Opracowałam harmonogram spotkań z opiekunem- ( spotkania konsultacyjne i instruktażowe)
3.Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i inne nauczycielki .
• Obserwowane zajęcia na bieżąco omawiałam z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy.

• Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.

• Przygotowałam projekt sprawozdania za okres stażu
- sprawozdanie cząstkowe 30.01.2010r
- sprawozdanie roczne 14.06.2010r.

4.Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Dyrektora przedszkola

5.Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Brałam udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego oraz w szkoleniach Rady Pedagogicznej (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej) celem wykorzystania wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej i pogłębiania swojej wiedzy.
- „Eduko” Iwona Wendreńska „ Wykorzystanie metody Carla Orffa w pracy z grupą”
- Śląski Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach- „Emisja głosu i mowa ciała”
- Active School- niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli – „Gdy już wiem skąd się wziąłem...”- rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym.
- Sokrates. Grupa edukacyjno szkoleniowa „Konstruowanie Programów Indywidualnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym”
- MAC Grupa Edukacyjna S.A., Kielce- „Gry i zabawy matematyczne”
- Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris –„Matematyka na wesoło- zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym”
- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .”Techniki multimedialne i grafika komputerowa w pracy nauczyciela” organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu „Nauczyciel- wiedza i działanie”
• Uczestniczyłam w zajęciach otwartych realizowanych przez inne nauczycielki.
• Regularnie czytałam literaturę pedagogiczną.
• śledziłam strony internetowe.(w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet ,portale poświęcone awansowi, poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki) , konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych ,uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)

6. Monitoring i ewaluacja własnej pracy.
• Regularnie i sumiennie opracowywałam miesięczne plany dydaktyczno- wychowawczych (na zmianę z drugą nauczycielką)
• Na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną : dziennik zajęć, , karty zapisu dzieci do przedszkola, opracowanie arkuszy obserwacji- przeprowadzenie jej 2 razy w roku.
• W miarę potrzeb korzystałam z literatury pedagogicznej.
• Sumiennie i estetycznie tworzyłam własny warsztat pracy, materiały dydaktyczne, dekoracje sali .
• Dokonałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków- sprawozdanie półroczne i końcowe.


§7 ust. 2pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Dokładnie i wnikliwie starałam się poznać środowisko dzieci i ich rodziców, starałam się regularnie współpracować z rodzicami
• Dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci
• Poznałam sytuację rodzinną wychowanków poprzez przeprowadzenie rozmów i obserwacji
• Poprzez wnikliwą i dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci
• W ciągu roku szkolnego zorganizowałam trzy zebrania z rodzicami.
• Raz w miesiącu wspólnie drugą nauczycielką organizowałyśmy spotkania indywidualne i konsultacji z cyklu „Pół godziny dla rodziny” wynikające z zainteresowania rodziców w celu pomocy i ujednolicenia oddziaływań wychowanków, domu rodzinnego i przedszkola, uzgodnienia wycieczek, imprez i festynów itp.
• Regularnie i starannie prowadziłam kącik dla rodziców (dekoracje, prace dzieci na holu przedszkolnym, ważne informacje ).

2.Dokonywałam diagnozy i rozwijałam zainteresowania dzieci.
• Poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia ( karty pracy, opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci)
• Na spotkaniach z rodzicami prowadziłam rozmowy na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci
• Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań.

3.Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Nawiązałam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą – zorganizowałam cykl spotkań z panią psycholog i panią pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej pt. „Zachowania agresywne i sposoby radzenia sobie z nimi „
- I zajęcia (09.02.2010r) „Zajęcia integrujące grupę”
- II zajęcia (09.03.2010r) „Współpraca”
-III zajęcia (16.03.2010r) „Bez złości mamy więcej radości”
-IV zajęcia(23.03.2010r.) „Pokojowe rozwiązywanie konfliktów”
• Nawiązałam współpracę z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej.
- złożyłam pisemną prośbę do komendanta o przydzielenie funkcjonariusza do naszego przedszkola w celu przeprowadzenia prelekcji na temat „Bezpieczna droga do przedszkola”
- zajęcia odbyły się
-złożyłam pisemną prośbę do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej do Wydziału Pracy z Nieletnimi o zorganizowanie zajęć Pt. „Bezpieczne kontakty dzieci z psem”
• Kontynuowałam współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną nr.7
- wspólnie z panią bibliotekarką realizowałam cykl spotkań „Bajki, baśnie, bajeczki”
- wraz z paniami z biblioteki głośno czytałyśmy dzieciom bajki w ramach uczestnictwa w programie Cała Polska Czyta Dzieciom.
- zorganizowałam święto z okazji Dnia Babci i Dziadka w bibliotece, z tej też okazji wystawiłam z grupą 4-5 latki
bajkę „Dziewczynka z zapałkami”
- uczestniczyłam wraz z dziećmi na festynie zorganizowanym z okazji 30 lecia istnienia Filii nr.7 w Dąbrowie Górniczej
• Wspólnie z koleżanką nawiązałam współpracę ze sklepem zoologicznym w Dąbrowie Górniczej centrum handlowe „Pogoria”.
- Zorganizowałyśmy cykl spotkań zoologa z dziećmi w przedszkolu w celu przybliżenia sposobu odżywiania oraz opiekowania się wybranymi zwierzętami (I zajęcia luty- „Pies mój przyjaciel”- spotkanie z psem rasy York).
• Na początku roku szkolnego zorganizowałam bezpłatny przegląd jamy ustnej za zgodą rodziców (w osiedlowej przychodni Elmadent przy ulicy Kasprzaka) dla wszystkich grup wiekowych.
• Brałam udział w akcji „Pinky w naszym przedszkolu” organizowanej przez firmę Akuna Sp.zo.o. z siedzibą w Katowicach przy ul:11 Listopada11.
• Zgłosiłam nasze przedszkole i jednocześnie zostałam koordynatorką Akcji „ Zielone Przedszkole” ( Akcja jest prowadzona przez firmę Akuna Polska)
Akcja „Zielone Przedszkole” składa się z trzech etapów. W każdym etapie nasza placówka będzie miała do wykonania określone zadania (po 1 zadaniu na miesiąc), za które otrzyma określoną liczbę punktów tzw. „Pinkusiów”
• I Etap Sezon Pierwiosnka – 01.03.2010 r. – 31.05.2010 r.(etap zakończony –zrealizowany)
• II Etap Sezon Słońca – 01.06.2010 r. – 30.09.2010 r.
• II Etap Sezon Jeża – 01.10.2010 r. – 31.12.2010 r.
• Włączyłam się do realizacji programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanego przez firmę Tymbark i markę Kubuś
• Brałam udział w konkursie „Dzieciaki malują do bajek”- (malowanie ilustracji do bajek z serii „Bajki dla superdziecka” autorstwa Michała Mordarskiego.

4.Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
• Starałam się pozyskiwać sponsorów (przekazanie na rzecz grupy telewizora i sprzętu DWD oraz kwoty pieniężnej)

5.Byłam organizatorem i współorganizatorem uroczystości i konkursów przedszkolnych
• Przygotowywałam dzieci do występów, wykonywałam dekorację, kostiumy, rekwizyty, opracowywałam scenariusze do następujących uroczystości przedszkolnych:
- Dzień Edukacji Narodowej- październik 2009r.
- Światowy Dzień Pluszowego Misia- 25 listopad 2009r.
- Andrzejki -30 listopada 2009r.
- Spotkanie opłatkowe z rodzicami i panią dyrektor- 17 grudnia 2009r.
- Dzień Babci i Dziadka -21 stycznia 20010r.
- Bal Karnawałowy -29 stycznia 2010r.
- Konkurs ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
- Pożegnanie zimy- powitanie wiosny
- Konkursy i zajęcia związane z akcją „Zielone Przedszkole”
Mali kucharze
Bal owocowo-warzywny
Mali ogrodnicy- zakładanie ogródka przedszkolnego
Zorganizowanie pierwszego dnia lata-festyn i wycieczka do Siewierza

6.Udział w uroczystościach, konkursach i imprezach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych oraz organizowanych przez różne instytucje. Promowanie własnej placówki
• Byłam współorganizatorem zabawy „Mikołajkowej” dla dzieci członków Nauczycielstwa Polskiego – 9 grudzień 2009r.
• Brałam udział w konkursie ”Ręcznie ozdabianie bombki choinkowe” organizowanym przez PKZ Ząbkowice
• Przygotowałam dzieci i brałam udział w III Edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Wiosna wita przedszkolaków”
- Udział dzieci w konkursie i recytacja wiersza mojego autorstwa. ”Wiosna wita przedszkolaków”
7. Współpracowałam opiekunem stażu oraz innymi nauczycielkami.

-dzięki cennym wskazówkom i uwagom mojego opiekuna stażu i innych nauczycielek pogłębiałam swoją wiedzę oraz wzbogacałam swój warsztat pracy
-Chętnie służyłam koleżeńską pomocą ( koleżankom przygotowującym dzieci do Festiwalu Piosenki I Tańca (w roku 2010) pomogłam napisać wiersz zapowiadający nasze przedszkole do występu, pomogłam w przygotowaniu rekwizytów do występu).
- opracowałam referat i wygłosiłam go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej pt. „Odporność emocjonalna u dzieci w różnym wieku przedszkolnym”
- Wspólnie z koleżanką Urszulą Błaszczyk redagowałam gazetkę przedszkolną.

8.Byłam współorganizatorem wycieczek przedszkolnych
• Podczas pierwszego półrocza roku szkolnego 2009/2010 odbyliśmy następujące wycieczki:
.- do parku
-do osiedlowej przychodni Elmadent
- Na pocztę
- do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie
- do Wytwórni Filmów Animowanych w Bielsku Białej
- do Mysłowic na kulig.
• W drugim półroczu roku szkolnego 2010 odbyliśmy wycieczki:
-Rybnik „Bajkowa Kraina”
-Siewierz „Nadleśnictwo”
- Dabrowa Górnicza kino Helios


§7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Wykorzystywałam w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną
• Umieściłam w Internecie plan rozwoju zawodowego , scenariusze uroczystości, wiersze– strona internetowa Edux.pl- Portal Edukacyjny (publikacja dostępna pod adresem- http://www.edukacja.edux.pl/p-6616)
• Wykorzystywałam materiały z Internetu na zajęciach z dziećmi
• Przygotowałam prezentację multimedialną z uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Babci i Dziadka i umieściłam ją na stronie internetowej przedszkola.

2.Korzystałam z programów komputerowych, Internetu w praktyce- w celu organizowania własnego warsztatu pracy.
• Wykonywałam pomoce dydaktyczne, opracowywałam scenariusze zajęć, karty obserwacyjne, karty pracy dla dzieci, plany miesięczne za pomocą komputera
• Przygotowywałam dyplomy, zaproszenia, podziękowania.
• Regularnie opracowywałam dokumentację związaną z awansem
• Redagowałam i wydawałam gazetkę przedszkolną

• Prowadziłam korespondencję mailową z rodzicami.
• Wymieniałam spostrzeżenia i informacje z rodzicami i innymi nauczycielami.
3.Administrowanie poczty przedszkolnej
• Publikowałam zdjęcia i teksty na stronie internetowej przedszkola.


§7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• W celu podejmowania właściwych działań sięgałam do literatury pedagogicznej
-„Zarys psychologii rozwoju”- A.Matczak
- „Jak wykształcić inteligencje emocjonalną”- Dianne Schiling
- „Jak pomóc dziecku z ADHD – Alicja Borowska
-„Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” Genowefa Demel
-Wychowanie w przedszkolu
2.Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze.
• Starałam się rozwiązywać sytuacje konfliktowe, integrować grupę .
• Zapobiegałam agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej oraz zorganizowałam cykl spotkań z psychologiem i pedagogiem.

3.Na bieżąco śledziłam i stosowałam różnorodne metody pracy z dziećmi
• Wprowadziłam elementy programu autorskiego koleżanki- „Dziecko w świecie liter”
• Prowadziłam zajęcia według pedagogiki zabawy, metodami Weroniki Sherborn, Orfa, Labana.


§7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1.Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego
• Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego- zapoznałam się z aktami prawnymi.
• Zapoznałam się z Kartą nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z Późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004r.)
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
• Na bieżąco śledziłam informacje z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron Internetowych MEN i S, Kuratorium Oświaty.

2. Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w przedszkolu
• Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola : Statut , plan rozwoju przedszkola, regulaminy i program wychowawczy.
• Uczestniczyłam w konferencjach, Radach Pedagogicznych podejmujących temat o systemie oświaty

3.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
• Studiowałam literaturę rozwojową dzieci w wieku 3-6 lat
- „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” Maria Żebrowska,
- „Psychologia rozwojowa człowieka” Barbara Harwas Napierała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.