X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9688
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego

Mszczonów, 02.06.2010

Projekt oceny dorobku zawodowego

Pani Agaty L.
Nauczycielki w Szkole Podstawowej w Mszczonowie
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego za okres stażu od 01.09.2009r. do 31.05.2010 r. opracowany przez opiekuna stażu.

Pani Agata L. odbyła staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 9 miesięcy. W okresie stażu sumiennie realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Nauczycielka we właściwy sposób dokumentowała własny dorobek zawodowy, gromadziła potrzebne dokumenty, scenariusze zajęć i zaświadczenia o realizacji poszczególnych zadań.
Nauczycielka szczegółowo poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły podstawowej, w tym sposoby prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji. Poznała przepisy dotyczące zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i odpoczynku. Przestrzegała zasad BHP podczas codziennych zajęć z dziećmi. Zapoznała się ze Statutem Szkoły, Planem Wychowawczym i Profilaktycznym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania a także z aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły. Napisała plan wychowawczy dla klasy. Prawidłowo prowadziła szkolną dokumentację.
Pani Agata L. brała udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i w pracach zespołów problemowych. Współpracowała z pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą, starając się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy dydaktyczne i wychowawcze. Nawiązała współpracę z policją i MOPS organizując pomoc w trudnych sytuacjach. Współdziałała z rodzicami planując spotkania, uroczystości klasowe, wycieczki, wyjścia do kina czy MOK.
Nauczycielka uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, omawiała obserwowane zajęcia z prowadzącym pod względem merytorycznym i metodycznym. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, które także analizowała z hospitującym nauczycielem. Do zajęć zawsze była bardzo dobrze przygotowana. Stosowała ciekawe, bardzo starannie wykonane pomoce dydaktyczne i atrakcyjne dla dzieci aktywizujące metody i formy pracy. Samodzielnie wykonywała pomoce naukowe i dodatkowe karty pracy.
Pani Agata L. systematycznie poszerzała swoją wiedzę. Czytała literaturę psychologiczną i pedagogiczną, brała udział w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, a zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystywała w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dobrze opanowała techniki informatyczne, co uwidoczniło się w opracowanych dokumentach, scenariuszach lekcji i materiałach dydaktycznych.
Nauczycielka zachęcała swoich uczniów do udziału w szkolnych i poza szkolnych konkursach plastycznych a wychowankowie odnosili spore sukcesy.
Pani Agata L. posiada duży zasób wiedzy i umiejętności. Jest otwarta na wszelkie uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z ich pomocy i doświadczenia, sama też chętnie udziela pomocy innym nauczycielom.
Podjęte działania w planie rozwoju zawodowego w pełni zrealizowała i udokumentowała. Uważam, że pani Agata L. zasługuje na ocenę pozytywną za cały okres stażu.


Opiekun stażu:
mgr Beata Kozińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.