X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12632
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Chojnice, 10. 08. 2010 r.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego pani Anny Rogali
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Rogala
2. Nazwa szkoły: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach
3. Stanowisko: nauczyciel przedmiotu:
• metodyka pracy opiekuńczej
• podstawy gerontologii
• terapia zajęciowa,
• pracownia terapii zajęciowej
• nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

4. Okres stażu: 01.09.2007-31.05.2010-26.07.2010
z przerwą na urlop macierzyński
od 21 stycznia 2009r. do17.03.2009r.


OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO I JEJ UZASADNIENIE

Pani Anna Rogala , ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunami stażu i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły planie rozwoju zawodowego. Szczegółowo poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych ,w tym sposoby prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, przepisy prawne dotyczące kształcenia i wychowania, oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole.
Zapoznała się ze Statutem Szkoły, Planem Rozwoju Szkoły , Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Kartą Nauczyciela i Ustawą o Systemie Oświaty oraz wykazała się umiejętnością posługiwania się przepisami.
Pani Anna Rogala uczestniczyła w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. Brała czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Prawidłowo prowadziła obowiązującą w szkole dokumentację.
Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawiała obserwowane zajęcia z prowadzącym pod względem merytorycznym i metodycznym. Prowadziła również zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, omawiała i analizowała te zajęcia z hospitującym nauczycielem.
Potrafiła dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami , doświadczeniem oraz entuzjazmem z innymi nauczycielami.
Uczestniczyła w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, np.„Źródła finansowania dla placówek oświatowych”,
„Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli” oraz w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystywała w pracy z uczniem - jako nauczyciel i wychowawca. Posiadała rozległą wiedzę o warunkach bytowych uczniów pochodzących z rodzin patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Problemy uczniów były Jej bliskie.
Aktywnie współpracowała z instytucjami i osobami wspierającymi rozwój ucznia. Starała się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy wychowawcze.
Dzięki Jej pracy uczennice na kierunku Terapeuta Zajęciowy nauczyły się jak dbać o osoby chore i niesamodzielne, w tym także dzieci . Pani Anna nauczyła swoje uczennice okazywać serce każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pozycji społecznej ,zawodowej czy zdrowotnej.

Praca pani Anny była widoczna przez cały okres stażu. To ona poruszona sytuacją jednej z pracownic szkoły ,której dziecko zachorowało na białaczkę zorganizowała Kiermasz Świąteczny , który potem stał się tradycją w naszej szkole. Co roku pieniądze uzyskane w ten sposób ofiarowane są na leczenie osób z chorobami nowotworowymi.
Aby uwrażliwić młodzież na problemy innych ,mniej sprawnych ludzi –organizowała Jasełka Bożonarodzeniowe dla pacjentów z DPS i Hospicjum .
Promowała szkołę organizując spotkania z kolędą , spotkania z Mikołajem, wielkanocne spotkania- dla osób cierpiących ,nieraz opuszczonych i samotnych przebywających w Hospicjum ,DPS .Wskazywała młodzieży ,że każdego człowieka trzeba zrozumieć i uszanować .
Pani Anna Rogala systematyczne wykorzystywała w pracy osiągnięcia technologii informatycznej. Uczestniczyła w szkoleniu Rady Pedagogicznej odnośnie przygotowania do wprowadzenia e-learningu w szkole. Brała udział w szkoleniu ” Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.
Wykazała umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej poprzez:
- przygotowanie dokumentów i materiałów (scenariuszy, konspektów) na komputerze;
- korzystanie z Internetu (witryny edukacyjne dla nauczycieli oraz strony MEN).
Pani Anna brała czynny udział w tworzeniu interaktywnych pakietów edukacyjnych wykorzystywanych w projekcie kształcenia na odległość. Wykonane pakiety z dziedziny:
• Aktywizacja i czas wolny podopiecznego
• Pielęgnowanie dziecka zdrowego
• Planowanie i organizacja pracy opiekuńczej
• Metodyka pracy socjalnej
• Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznych
zostały wykorzystane w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych. Korzystają z nich również słuchacze doskonalący swoje umiejętności poprzez Szkolną Platformę Internetową .

Pani Anna Rogala wspólnie z młodzieżą zorganizowała w 2009 roku Akademię z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę połączoną z prezentacją filmu „Pianista” oraz wystawą dotyczącą Odzyskania przez Polskę Niepodległości .Dzięki temu uczniowie uczyli się patriotyzmu biorąc czynny udział w organizowaniu wystawy i eksponatów.
Pani Anna posiada duży zasób wiedzy i umiejętności. Jest człowiekiem stworzonym do działania. Samodzielnie opracowuje plany , modyfikuje programy nauczania dostosowując je do możliwości poznawczych uczniów, eksponuje prace wykonane wspólnie w uczniami. Ciekawie komponuje scenariusze zajęć korzystając na lekcjach z szerokiej gamy środków dydaktycznych. Jest otwarta na uwagi i propozycje nauczycieli, chętnie korzysta z pomocy i doświadczenia starszych koleżanek. Jest postrzegana jako nauczycielka pracowita ,z ekspresją ,realizuje się prowadząc praktyki zawodowe i ucząc młodzież opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Potrafi pokierować zespołem uczniów . Przykłada się do wszystkich zaplanowanych działań. Jest otwarta na współpracę i chętnie włącza się w dodatkowe działania. Rozwiązując problemy wychowawcze wykazuje takt pedagogiczny i znajomość problemów uczennic.

Podjęte działania w planie rozwoju zawodowego w pełni zrealizowała, terminowo i prawidłowo udokumentowała. Współpraca z opiekunem stażu przebiegała w serdecznej atmosferze, obejmując w szczególności wymianę opinii i doświadczeń dotyczących działalności dydaktyczno -wychowawczej.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku nauczyciela kontraktowego pani Anny Rogali oraz uzyskanymi przez nią efektami realizacji Planu Rozwoju Zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego w drodze do awansu na nauczyciela mianowanego.

Opiekun stażu
Aleksandra Osowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.