X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9653
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Bogdan Dąbrowski
Nauczany przedmiot: matematyka, przedmioty informatyczne
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce pracy: Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin odbywania stażu: 01.09.2007 r. – 31.05.2010 r.

Jestem nauczycielem matematyki i przedmiotów informatycznych z 6 – letnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym na czas nieokreślony w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w pełnym wymiarze czasu pracy. Odbywanie przeze mnie stażu zostało poprzedzone analizą prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Pozwoliło mi to na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Staż rozpocząłem 1 września 2007 r. Przez cały okres jego trwania starałem się gromadzić różnego rodzaju dokumentację potwierdzającą realizację zaplanowanych działań.
Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły, który przydzielił mi opiekuna stażu w osobie Pani mgr Marty Biernat. We wrześniu 2007 roku nawiązałem współpracę z opiekunem stażu. Ustaliliśmy wstępny harmonogram spotkań i hospitacji oraz zakres współpracy. Cennych wskazówek do pracy dydaktycznej dostarczyła możliwość obserwacji i omawiania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, głównie mojego opiekuna. Sam prowadziłem również lekcje w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły. Zajęcia te były później analizowane i dyskutowane.
W pierwszym roku stażu byłem członkiem Zespołu Przedmiotów Ścisłych. Starłem się jak najlepiej przygotowywać się do jego zebrań, brać w nich czynny udział i realizować powierzone mi w ramach wspólnych ustaleń zadania. Byłem również odpowiedzialny za protokołowanie przebiegu spotkań tego Zespołu. W roku szkolnym 2008/2009 zostałem przewodniczącym Zespołu Matematycznego. Prace tę kontynuowałem w bieżącym roku szkolnym. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałem plan pracy Zespołu, a w jego działaniach główny nacisk kładłem na ujednolicenie planów realizacji programów nauczania, wymagań edukacyjnych, organizację konkursów matematycznych, analizę wyników egzaminów zewnętrznych i organizację próbnych matur. Przez cały okres stażu byłem wychowawcą, brałem więc również czynny udział w pracach Zespołu Wychowawczego. Uczestniczyłem też w zebraniach Zespołu Informatycznego i realizowałem zlecone mi w ramach jego prac zadania min. prowadziłem szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego w pracowni językowej. Brałem także udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Jednym z głównych celów odbywanego przeze mnie stażu było jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury z matematyki, która w 2010 roku stała się egzaminem obowiązkowym. Bardzo pomocny w tym zadaniu był udział w szkoleniu OKE i uzyskanie tytułu egzaminatora. Zdobytą wiedzę mogłem wykorzystać w praktyce, gdyż trzykrotnie uczestniczyłem w ocenianiu prac maturalnych. W pracy dydaktycznej wykorzystywałem również informacje zdobyte podczas szkolenia „ Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły (matura)”. W maju każdego roku szkolnego w ramach prac Zespołu Matematycznego organizowaliśmy próbną maturę z matematyki dla uczniów klas trzecich technikum, aby jak najlepiej monitorować stan ich przygotowania do tego egzaminu. Wyniki badania były później odpowiednio opracowywane i dyskutowane. W marcu 2010 roku uczestniczyłem w warsztatach matematycznych poświeconych analizie zadań i wyników matury próbnej prowadzonych przez Kierownika Pracowni Matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Pana Piotra Ludwikowskiego.
W celu podwyższania kwalifikacji z zakresu nauczania przedmiotów informatycznych uczestniczyłem w szkoleniu „ Jak przygotować uczniów – słuchaczy technikum i szkoły policealnej do etapu praktycznego egzaminu zawodowego.” Dostarczyło ono precyzyjnych informacji i narzędzi do efektywnej pracy z uczniem. Jeszcze przed rozpoczęciem stażu ukończyłem 72 godziny kurs „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”. Pozwolił mi on na poszerzenie zakresu technik informatycznych stosowanych w nauczaniu.
Oprócz szkoleń i kursów z zakresu nauczanych przedmiotów uczestniczyłem również w innych związanych z wykonywanym zawodem. Wiele praktycznych informacji dostarczyło szkolenie „Właściwe wypełnianie dokumentacji szkolnej”. Brałem również udział w szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników oświaty i nauczycieli oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej w szczególnych przypadkach i sytuacjach zagrożeń.
W okresie stażu starałem się również poszerzać swoje wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczanych przedmiotów. Cennych informacji dostarczyła lektura książek: Hanna Hamer, „Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli.”, Diemut Hauk, „Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Poradnik do treningu mediacji.”, Jacek Szuty, „Gdy nauczyciel jest wychowawcą.”. Wiedzę z zakresu matematyki poszerzałem poprzez lekturę miesięcznika „Matematyka” jak i również pozycji książkowych takich jak: Michał Szurek, „O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. Tom 8”. W sprawach związanych z awansem przydatna była lektura książki Ireny Dzierzgowskiej „Przygotowanie dokumentacji awansu. Poradnik nauczyciela.”. Często korzystałem z informacji znalezionych w Internecie, na różnych witrynach związanych z oświatą np. www.profesor.pl, www.literka.pl, www.nauczyciel.pl itp. jak i wielu stronach związanych z nauczanymi przedmiotami. Wymieniałem również poglądy na forach nauczycielskich.
Wiele wysiłku włożyłem w pomoc przy organizacji odbywających się raz w roku Międzygimnazjalnych Zawodów Matematycznych oraz Powiatowych Zawodów Matematycznych. Zawody dla gimnazjalistów skupiały zawsze ponad 100 uczniów, jeszcze więcej brało udział w zawodach dla uczniów szkół średnich. Moja praca polegała min. na układaniu zadań konkursowych, organizacji technicznej , ocenianiu prac jak i przygotowaniu materiałów związanych z zawodami.
W trakcie odbywania stażu opiekowałem się klasopracownią nr 5. Udało się ją wyposażyć w dodatkowe pomoce naukowe oraz sprzęt komputerowy, wymieniono również meble. W tej sali prowadziłem gazetkę ścienną poświeconą zagadnieniom matematycznym i informatycznym.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego przygotowywałem niezbędne dokumenty min.: plan realizacji programu nauczania, wymagania edukacyjne, plan pracy wychowawczej. Co roku starłem się je krytycznie analizować pod kątem ich funkcjonalności i dokonywać ich modyfikacji. Cennych wskazówek do pracy dydaktycznej i wychowawczej dostarczyła analiza ankiet przeprowadzanych wśród uczniów.
Brałem również udział w różnych formach promocji Szkoły. Jeździłem na spotkania z uczniami i ich rodzicami, uczestniczyłem w organizacji Targów Edukacyjnych i Dni Otwartych Szkoły, głównie poprzez przygotowanie i opiekę nad uczniami prezentującymi swoje umiejętności informatyczne. W bieżącym roku szkolnym byłem członkiem Komisji Rekrutacyjnej.
W trakcie odbywania stażu starłem się pracować dodatkowo zarówno z uczniami zdolnymi jak i tymi, którzy mieli trudności w nauce. Służyły temu liczne dodatkowe spotkania pozalekcyjne. Jedna z moich uczennic została w 2009 roku laureatką VII Powiatowych Zawodów Matematycznych w kategorii klas trzecich liceum i czwartych technikum.
Przez cały okres stażu pełniłem obowiązki wychowawcy. Starałem się powierzone mi zadania spełniać jak najlepiej. Opracowywałem corocznie plan pracy, prowadziłem lekcje wychowawcze, współpracowałem w zakresie wychowania z innymi nauczycielami oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym. Prowadziłem wiele rozmów z wychowankami, obserwowałem ich zachowania, wspólnie organizowaliśmy corocznie wigilię klasową, śniadanie wielkanocne oraz braliśmy udział w różnych uroczystościach i imprezach szkolnych. Kilkukrotnie wyjeżdżaliśmy na wycieczki klasowe min.: do teatru i na dwa dni w Pieniny. Dużą rolę przywiązywałem do współpracy z rodzicami. Organizowałem spotkania z rodzicami i starłem się mieć z nimi dobry kontakt.
W swojej pracy starłem się jak najlepiej wykorzystywać technologię informacyjną i komunikacyjną. Z użyciem narzędzi informatycznych prowadziłem niektóre z lekcji matematyki oraz opracowywałem wszelakie sprawdziany, testy i różnorodne materiały dydaktyczne. Wiele cennych informacji i materiałów znajdowałem w sieci. W ramach dodatkowych czynności byłem odpowiedzialny za przygotowanie i druk materiałów takich jak: zaproszenia, dyplomy itp. Prowadziłem i uaktualniałem również informacje o Szkole zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej. Za pomocą Internetu dzieliłem się swoją pracą z innymi. Umieszczałem własne materiały dydaktyczne w różnych serwisach edukacyjnych, prowadziłem stronę internetową ( www.bogdandabrowski.strefa.pl ), brałem udział w dyskusjach na forach nauczycielskich. W ramach prac Zespołu Przedmiotów Ścisłych w okresie przedstażowym prowadziłem szkolenie z podstaw technologii informacyjnej i jej zastosowań w pracy dydaktycznej, szkoliłem również nauczycieli w zakresie możliwości wykorzystywania sprzętu multimedialnego w pracowni językowej.
W okresie stażu zapoznawałem się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty takimi jak: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN (MENiS). Analizowałem również dokumenty, które regulują pracą Szkoły min.: Statut, Regulamin Wewnętrzny i inne regulaminy, Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki itp. Utworzyłem własny zbiór najważniejszych dokumentów szkolnych. Zdobytą wiedze starałem się na bieżąco aktualizować i stosować w praktyce.
Miniony czas stażu był dla mnie bardzo ważnym okresem w karierze zawodowej. Realizacja zaplanowanych wcześniej zadań pozwoliła na systematyczne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w dalszej pracy. Dużą motywacją dla mnie jest również otrzymanie w czerwcu 2008 roku wyróżniającej oceny pracy. Mam nadzieję na kontynuowanie dalszej drogi awansu zawodowego.

opracował
Bogdan Dąbrowski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.