X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9633
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: .....................
W dniu 01.09.2009r. rozpoczęłam staż, który trwał do 31.05.2010r.

Wymaganie kwalifikacyjne: Prawidłowa organizacja czasu pracy w przedszkolu oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z otoczeniem.

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
We wrześniu 2009r. przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego. Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz dostępnymi publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego, które pomogły mi lepiej zrozumieć obowiązujące mnie przepisy między innymi z Kartą Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
We wrześniu 2009, po zapoznaniu się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, napisałam także plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, który zatwierdziła Pani Dyrektor.................... Plan rozwoju zawodowego pomógł mi zaplanować swoją roczną pracę.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Na początku września 2009r. zawarłam pisemny kontrakt z opiekunem stażu Panią............. Nawiązałam współpracę, ustaliłyśmy harmonogram hospitacji i zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu.


3. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
W trakcie odbywania stażu opracowywałam plany dwutygodniowe, według których prowadziłam zajęcia dydaktyczne w grupie dzieci trzyletnich oraz scenariusze na comiesięczne zajęcia obserwowane przez opiekunkę stażu i Panią Dyrektor. Wypełniałam także dziennik zajęć zgodnie z przyjętymi w przedszkolu zasadami.
Z przebiegu każdej Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami napisałam sprawozdania i protokoły.

Wymaganie kwalifikacyjne: Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola oraz dokumentacji funkcjonującej w przedszkolu.

1. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy z dzieckiem na terenie przedszkola.
We wrześniu razem z innymi nauczycielami wzięłam udział w szkoleniu BHP. Przeanalizowałam także dostępny w placówce regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz regulamin przeciwpożarowy, dzięki czemu mogłam lepiej określić zasady bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola.
Zapoznałam się także z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela oraz z działaniami profilaktycznymi zmniejszającymi to ryzyko.

2. Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozporządzenia w sprawie nowej podstawy programowej.
We wrześniu 2009r. zapoznałam się z wyżej wymienionymi dokumentami oraz
z programem, na którym opiera się praca nauczyciela w Przedszkolu.............: „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, wydawnictwo MAC Edukacja. Przeanalizowane materiały pozwoliły mi na rzetelne wykonywanie pracy nauczyciela poprzez wzbogacenie swojej wiedzy o rozwoju emocjonalnym, społecznym i intelektualnym dziecka na poszczególnym etapie rozwojowym.
3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola.
We wrześniu 2009 r. zapoznałam się również z dokumentacją obowiązującą
w przedszkolu: Statutem Przedszkola..............., rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, „Prawami dziecka”, obowiązującymi regulaminami, dzięki czemu mogłam lepiej poznać przedszkole, w którym rozpoczynałam pracę oraz zaznajomić się z prawami dziecka, nauczyciela oraz celami przedszkola, które ja również miałam realizować.
Zapoznałam się także z tekstem ustawy o systemie oświaty, dzięki któremu mogłam lepiej poznać zasady funkcjonowania placówki.

Wymaganie kwalifikacyjne: Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności analizy i wyciągania wniosków z własnej pracy.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
W czasie dziewięciomiesięcznego stażu miałam możliwość obserwowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez opiekunkę stażu –............. Dzięki hospitacjom i konsultacjom z Panią ..............zapoznałam się z metodami i formami pracy oraz zyskałam cenne wskazówki, które mogłam wykorzystać we własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola.
Podczas odbywania stażu moje zajęcia dydaktyczne obserwowała Pani Dyrektor ..............oraz nauczyciel dyplomowany –...................................
W czasie przygotowania się do zajęć pisałam scenariusz, który zawierał cele zajęć, metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne. Przygotowywałam także pomoce ułatwiające dzieciom trzyletnim przyswojenie materiału. Po przeprowadzeniu zajęć dokonywałam razem z osobą hospitującą analizy zajęć. Określaliśmy mocne i słabe strony, nad którymi muszę jeszcze popracować. Rozmowy te były mi bardzo pomocne, gdyż udzielane wskazówki sprawiały, że przeprowadzane przeze mnie zajęcia były dla dzieci zrozumiałe i atrakcyjniejsze.

3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz przedszkolnym i samokształceniu.
W miesiącu luty 2010 roku ukończyłam z wynikiem pozytywnym Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji, pozwoliło mi to uzyskać odpowiednie i pełne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Uczestniczyłam także w kursie doskonalącym z „Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjna”, w warsztatach metodycznych: „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych”, „Muzyczne zabawy na jesień”, w konferencji: „Prawa dziecka prawami człowieka – Wczoraj – Dziś – Jutro”, „Przedszkolne zabawiani” oraz w szkoleniach: „Wspieranie zdolności twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka”, „Zabawa bawi, uczy, wychowuje”, „Praca nad rozwojem uwagi dziecka w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole”.

4. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi (nauczycielami, rodzicami).
W miesiącu listopadzie 2009 roku zorganizowałam warsztaty plastyczne dla rodziców „Rożek obfitości”. Podczas warsztatów dzieliłam się z rodzicami swoją wiedzą na temat różnych technik plastycznych, które umożliwiły wykonanie „rożków” dla ich dzieci. Dowodem dokonania jest sprawozdanie z warsztatów.
W placówce przeprowadziłam także badania logopedyczne wśród dzieci 3 letnich, których celem było ustalenie diagnozy wad wymowy. Opracowanymi wynikami badań podzieliłam się z rodzicami podczas spotkania informacyjnego w maju 2010 oraz z nauczycielami. Przygotowałam zestawy ćwiczeń i pomocy logopedycznych do pracy z dziećmi 3 – 4 letnim oraz udzielałam rodzicom wskazówek, które mogą wykorzystać w pracy korekcyjnej w domu.

5. Realizacja projektów: „Pluszowe Misie ratują życie” oraz „Dzień dobrych uczynków”.
Na początku roku 2010 razem z nauczycielami podjęłam akcję informującą dzieci i rodziców o celowości zaangażowania się w projekt „Pluszowe Misie ratują życie”. W związku z tym zorganizowałyśmy zbiórkę „pluszowych misiów”. Misie zostały przekazane Grupie Społecznych Instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża. Dowodem dokonania są zdjęcia oraz Podziękowanie dla Przedszkola ...................przedszkola podjęłam także akcję informującą dzieci i rodziców o celowości zaangażowania się projekt „Dzień Dobrych uczynków”. W związku z tym zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt. Karma została przekazana do Schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Dowodem dokonania są zdjęcia.

Wymaganie kwalifikacyjne: Posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska dziecka oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o dziecku.

1. Poznanie środowiska rodzinnego dziecka.
Podczas stażu stale pogłębiałam swoją wiedzę na temat sytuacji rodzinnej dzieci
z grupy „0”: ich problemów z adaptacją oraz mową, z zachowaniem podczas zajęć dydaktycznych i całego pobytu w przedszkolu. W zdobyciu wiedzy pomocne były arkusze obserwacji dziecka, warsztaty z rodzicami, urodziny, wycieczki, dzięki którym mogłam obserwować zachowania dzieci oraz relacje dziecko – rodzic.
W trakcie odbywania stażu miałam stały kontakt z rodzicami dzieci z mojej grupy poprzez indywidualne spotkania i zebrania. Podczas indywidualnych spotkań rozmawiałam z nimi nie tylko o aktualnych problemach dzieci, lecz również podkreślałam dobre cechy dziecka wyróżniające je na tle grupy. Wiedza o dziecku przekazywana przez rodziców pomogła mi w rozwiązywaniu na bieżąco jego problemów.

Wymaganie kwalifikacyjne: Znajomość organizacji zadań wynikających z własnych zainteresowań i potrzeb placówki.

1. Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych
W trakcie odbywania stażu wraz z moim opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami organizowałyśmy uroczystości przedszkolne takie jak: Pasowanie na Przedszkolaka, świąteczne spotkanie z rodzicami, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka oraz urodziny dzieci. Podczas tych uroczystości mogłam zaobserwować zachowania dzieci w obecności rodziców oraz stworzyło mi to możliwość do zobaczenia jak dziecko uczestniczy publicznych występach, jakie występują relacje między dziećmi w grupie i jak reagują na sytuacje problemowe.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne i informacyjne dla rodziców, materiały z życia grupy publikowane na gazetce informacyjnej, dekorację: sali, kącika przyrody, szatni.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy tworzyłam na komputerze materiały edukacyjne oraz pomoce wykorzystywane w zajęciach. Korzystałam także z internetu oraz fachowej literatury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.