X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9629
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawowdowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Marii Ziembickiej
Nauczyciela kontraktowego
W Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie ul. Duńska 43
Ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Czas odbywania stażu: 01.09.2007r. - 31.05.2010r.

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego, który opracowałam odnosząc się do zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 z dnia 16 listopada 2007, poz. 1580) . Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Krystyną Sekścińską (wrzesień 2007, zał. kontrakt, pomiędzy opiekunem a stażystą) oraz dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela historii, jak również określenia potrzeb w tym zakresie.
Ad.1 Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
Podejmując działania, zmierzające do uzyskania awansu zawodowego, zapoznałam się z procedurą tego awansu i przeprowadziłam analizę prawa oświatowego, w tym:
• Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982;
• Ustawy z dnia 18 lutego 2000r.o zmianie ustawy Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. i z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Znowelizowanej Karty Nauczyciela po zmianie z dnia 15 lipca 2004r.;
• Innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Ad.2 i Ad3. – Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności, jako nauczyciela:
• Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, a także po konsultacjach z opiekunem stażu oraz po przeprowadzeniu autorefleksji i samooceny, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły (wrzesień 2007, zał. kontrakt, wniosek, plan rozwoju zawodowego).Opracowałam również niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (czerwiec 2010, zał. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego).
• Pogłębiałam wiedzę na temat organizacji pracy szkoły poprzez analizę dokumentów określających zasady jej funkcjonowania takich jak: Statut Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Rozwoju Szkoły. Poznawałam i realizowałam bieżące zarządzenia, a także uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu do Spraw Diagnoz i Analiz Przedmiotowych, której w roku 2010 byłam przewodniczącą (cały staż, zał. zbiór dokumentacji).
Ad.4 i Ad.5 Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacje zadań - samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia i ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych:
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadziłam własne zajęcia w obecności mgr K. Sekścińskiej oraz Dyrektora Szkoły P.H. Skarżyńskiej – Judkowiak w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009, a także po zmianie Dyrektora w roku szkolnym 2009/2010 w obecności P. Joanny Wasilewskiej (cały staż, scenariusze lekcji oraz arkusze obserwacji w załączniku), a także analizowałam, omawiałam zajęcia i wyciągałam wnioski do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć.
• Zajęłam się również nieujętym w planie poszukiwaniem ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli (cały staż, zał. lista książek, czasopism, stron WWW).
• Gromadziłam własną bibliotekę warsztatu pracy (książki historyczne, mapy, programy nauczania, sprawdziany po klasie szóstej etc.(cały staż, zał. spis pomocy dydaktycznych)
• Brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych (zał. potwierdzenie Dyrektora Szkoły – cały staż)
- „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 04.04.2008r.
- „Zasady określania wniosków z pracy dydaktycznej i wychowawczej”04.04. 2008r.
- „Szkoła bez przemocy”15.04. 2008r.
- „Jak postępować z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze” 17.09.2009r.
- „ Wdrażanie nowej podstawy programowej” 25.05.2009r.
- „Współpraca z rodzicami” 11.10.2008r.
• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego ( cały staż – zał. zaświadczenia)
- Udział konferencjach metodycznych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.
- Seminarium dla nauczycieli historii „ Od denara do złotego. Polityczne, propagandowe i kulturowe oblicze pieniądza, czyli jak wykorzystać niedocenione źródło historyczne.” – Organizator Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (3godziny)
- Program Czytamy razem (30 godzin)
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych (12 godzin)
- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godzin)
- Szkolenie „Metody aktywizujące” (30 godzin)
- Kurs BHP organizowany przez ZCE ul. Hoża 6 (6 godzin)
• Samodzielnie również rozwijałam swoje umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli historii (cały staż – zał. wykaz literatury i lista stron WWW)
Ad.6 Tworzenie i modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia:
• Tworzyłam własny warsztat pracy poprzez odpowiedni dobór programu nauczania, podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz lekturę czasopism metodycznych. Tworzyłam i modyfikowałam również testy oraz pomoce naukowe i dostosowywałam je do możliwości uczniów. (cały staż – zał. wykaz literatury, podręczników, ćwiczeń, program, testy, pomoce naukowe.)
• Prowadziłam koło historyczne dla uczniów zdolnych, interesujących się historią pisząc samodzielnie program koła oraz zajęcia z czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas szóstych przygotowujących się do sprawdzianu szóstoklasisty – plan pracy do zajęć z szóstoklasistami został napisany w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej na podstawie Próbnego Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty. Prowadziłam również zajęcia Koła Teatralnego, na którym uczniowie mieli szansę doskonalić swoje umiejętności aktorskie i plastyczne przy tworzeniu dekoracji do przedstawień szkolnych. Uczniowie brali udział w przedstawieniach przygotowanych z okazji ważnych świąt narodowych. (cały staż – zał. Plan Koła Historycznego, Plan Koła Teatralnego, plan zajęć „Czytanie ze zrozumieniem”).
• Po przeprowadzeniu pierwszych diagnoz wiedzy i umiejętności uczniów prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy potrzebowali pomocy w wyrównaniu braków lub poprawieniu wyników. (cały staż – zał. materiały pomocnicze dla uczniów z trudnościami).
• W czasie pracy w Zespole do spraw Diagnoz i Analiz Problemowych dokonywałam wraz z zespołem nauczycieli przedmiotów humanistycznych, diagnozy wyników i osiągnięć uczniów na podstawie przeprowadzanych sprawdzianów i testów przedmiotowych oraz testów zewnętrznych ( ogólnopolskich sprawdzianów próbnych i testów wałbrzyskich i „Meritum”). W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 jako przewodnicząca zespołu napisałam plany pracy w/w zespołu ( wrzesień 2008 i wrzesień 2009 – zał. plany pracy).
Ad.7 Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
• Zorganizowałam i przeprowadziłam następujące konkursy:
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”
- Ogólnopolska Olimpiada Historyczna „Olimpus”
- Międzynarodowy Konkurs Oxfordzki „TEST.HISTORIA.PLUS
- Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny z elementami Historii – samodzielnie przygotowałam etap szkolny (zał. test)
- Konkurs Historyczny zorganizowany przez XIII LO w Szczecinie
- Konkurs Humanistyczny zorganizowany przez XIII LO w Szczecinie
- Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
• Przygotowałam i przeprowadziłam następujące konkursy szkolne:
- Szkolny Konkurs Pieśni patriotycznej
- Szkolny turniej wiedzy o Polsce
- Szkolny konkurs na wiersz o treści patriotycznej.
• W roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 jako wychowawca klas szóstych byłam odpowiedzialna za organizacje balu szóstoklasisty oraz zakończenia roku szkolnego. Zadaniem moim było zaplanowanie wyżej wymienionych uroczystości oraz organizacja i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez. (Czerwiec 2008 i 2009, zał. – scenariusz zakończenia roku dyplomy, zaproszenia)
• Jako nauczyciel historii byłam odpowiedzialna za organizację uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi. Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i Rocznicami uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przy licznym udziale uczniów uczęszczających na zajęcia Koła Historycznego oraz Koła Teatralnego przygotowywaliśmy inscenizacje historyczne, konkursy i turnieje wiedzy o Polsce i regionie. W roku szkolnym 2009/2010 w związku z obchodami narodowego Święta Niepodległości zaplanowałam, zorganizowałam i przeprowadziłam I Konkurs Pieśni patriotycznej dla klas 0 - III ( zał. – program uroczystości, listopad 2009), natomiast z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaplanowałam i zrealizowałam projekt „Tydzień z historią” ( zał. – program uroczystości, maj 2010r.)
• Przez cały okres stażu dbałam o stałą aktualizację gazetki przy Sali nr 10.
• Po przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w roku szkolnym 2009/2010 i otrzymaniu jego wyników, przy współpracy nauczycieli uczących w klasach szóstych napisałam Program Poprawy Efektów Kształcenia, który został wprowadzony i realizowany do dnia 8 kwietnia to znaczy do przeprowadzenia sprawdzianu właściwego (zał. – Plan Poprawy Efektów Kształcenia).
Ad.8 Tworzenie prowadzenie dokumentacji
• Prowadzenie dziennika lekcyjnego, jako wychowawca klasy, oraz dzienników zajęć dodatkowych
• W latach 2007/2008 i 2008/2009 były wymagane plany wynikowe dla poszczególnych klas, dlatego też pisałam plany wynikowe w roku szkolnym 2009/2010 wprowadziłam program nauczania dla klas IV, V i VI (zał. plany wynikowe i program nauczania.)
• W każdym roku szkolnym sprawdzałam aktualność i zgodność przedmiotowego systemu oceniania z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, w razie potrzeby wprowadzałam konieczne zmiany (zał. plany i program).

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Ad.1 Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Czas stażu to okres, kiedy byłam wychowawczynią trzech klas, pierwszą prowadziłam od klasy IV – VI, drugą przejęłam w klasie VI, natomiast obecną prowadzę pierwszy rok i jest to klasa V. Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałam z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam pedagogowi szkolnemu, pani mgr Edycie Franków oraz po zmianie na stanowisku pedagoga pani mgr Marzenie Stolarskiej. Podjęłam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą. Z kołem TPD działającym na terenie szkoły oraz ze świetlicą środowiskową prowadzoną przez Caritas. Zapoznałam się z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole: opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej.
W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych (cały staż zał. protokoły zebrań), indywidualnych konsultacjach czy też współpracując z trójką klasową. Starałam się prowadzić pedagogizację rodziców, stosując różnego rodzaju metody pracy z rodzicami na zebraniach. Jako wychowawca organizowałam bądź współorganizowałam różne spotkania, imprezy, wyjścia dla klasy, które miały pomóc w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery (cały staż dokumentowane wpisami do dzienników).
• Wigilie klasowe (cały staż, sposób dokumentowania: wpisy do dziennika),
• Udział wraz z młodzieżą w akcji „Sprzątanie świata” (cały staż, sposób dokumentowania: wpisy do dziennika),
• Dzień chłopaka i Dzień kobiet – najczęściej organizowałam wyjścia do kina.
• Prowadziłam również obserwację zachowań dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, czemu służyły między innymi wycieczki szkolne oraz zielone szkoły, których byłam organizatorem. Aby zmniejszyć koszty wyjazdu samodzielnie rezerwowałam noclegi, transport i planowałam oraz realizowałam program, jako kierownik wycieczki. Zorganizowałam w ten sposób trzy wyjazdy swoich klas oraz jeden wyjazd dwóch innych klas ze szkoły. W obecnym roku szkolnym na wyjazd zorganizowany przeze mnie pojechały jeszcze trzy klasy. Pierwsza wycieczka zaplanowana była na trzy dni i obejmowała zwiedzanie: Gniezna, Poznania i pałacu w Rogalinie, druga już, jako zielona szkoła odbyła się w tak zwanych „Wioskach tematycznych” w okolicach Koszalina, trzecia natomiast odbyła się w OSiR Stare Kaleńsko. Głównym celem tych wyjazdów było zintegrowanie grupy, poznanie życia wsi i zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, (zał. programy wycieczek).
Podejmowałam też szereg działań na rzecz uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego współpracując z różnymi instytucjami:
• Nawiązałam współprace z Muzeum Narodowym w Szczecinie, efektem tej współpracy były wyjścia uczniów ze szkoły na wystawy muzealne dotyczące historii Polski, regionu czy też kultury i sztuki.
• Wynikiem współpracy z Centrum wynajmu i turystyki były wyjścia klasowe na zwiedzanie schronów z okresu II wojny światowej oraz z czasów „Zimnej Wojny”.
• Po nawiązaniu współpracy ze stowarzyszeniem „NOWE HORYZONTY” wzięłam udział z klasa VIA w programie organizowanym przez Kino Pionier „Młodzi w obiektywie”.
• W roku szkolnym 2009/2010 nawiązałam również współpracę z oddziałem regionalnym IPN w Szczecinie, w wyniku tego uczniowie szkoły wzięli udział w warsztatach na temat „Powstanie Warszawskie – życie codzienne” oraz „Polacy wobec holocaustu”. W zorganizowanym na terenie szkoły „Tygodniu z historią” na cykl warsztatów, przygotowanych przez IPN (18 godzin) dla uczniów klas III – VI pod tytułem „Z flagą narodową przez historię Polski”, przyjechała pani mgr Ewa Radomska (sposób dokumentowania wpisy w dziennikach).
• Szkoła prowadzi stałą współpracę ze szkołą w Schwerinie, w bieżącym roku szkolnym zorganizowałam dla obydwu szkół wyjazd integracyjny (noclegi, wyżywienie, transport i program wyjazdu zał. program wyjazdu).

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, gdyż dzięki niej mam lepszy, łatwiejszy a przede wszystkim znacznie szybszy dostęp do najświeższych informacji. Ponadto sprawne posługiwanie się komputerem znacznie ułatwia pracę, pozwala na wykorzystanie zasobów Internetu do realizacji procesu dydaktycznego.
Ad.1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
• Przygotowania dokumentacji szkolnej: rozkładów treści nauczania, kryteriów oceniania, sprawozdań, ankiet,
• Opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów lekcji, sprawdzianów, testów, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych,
• Wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie.
• Poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
• Stworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych
Ad.2 Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświecone awansowi: www.awanset.republika.pl, www.awans.oswiata.org.pl)
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
• Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej,
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż oraz konsultowanie się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
• Publikacja mojego sprawozdania na stronie portalu edukacyjnego www.literka.pl
• Publikacja programu wycieczki „Wioski Tematyczne” oraz scenariusza ‘Tydzień z historią
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Ad.1 Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
• W ramach poszerzania swojej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej brałam udział w szkoleniach i warsztatach zorganizowanych na radach szkoleniowych oraz przez organizatorów zewnętrznych. Na szkoleniach tych nauczyłam się między innymi jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem zdolnym – szkolenia te pomogły mi napisać plan koła historycznego oraz zaplanować zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy musieli uzupełnić braki.. Dowiedziałam się również jak radzić sobie z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – poznałam szereg metod postępowania w trudnych sytuacjach, co ułatwia mi obecnie pracę z uczniami sprawiającymi trudności. Wzięłam także udział w zajęciach zorganizowanych przez Zachodniopomorską Akademię Nauczyciela działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod tytułem „Aktywne metody nauczania w procesie edukacyjnym”. Zajęcia te ukazały mi jak istotne są metody aktywne i jakie korzyści przynosi ich stosowanie między innymi w celu lepszego poznania uczniów. Mogłam również porównać efektywność metod aktywnych w stosunku do metod tradycyjnych. Poznałam także szereg metod aktywnych, których do tej pory nie znałam, co pozwoli mi uatrakcyjnić zajęcia z uczniami oraz rozpoznać pewne problemy pojawiające się w grupie i dążyć do ich wyeliminowania. Wzięłam także udział w szkoleniu wolontariuszy do programu „Czytamy razem” – dotyczył on sposobów pracy z uczniami dyslektycznymi. Po odbytym szkoleniu w roku szkolnym 2008/2009 prowadziłam zajęcia z uczennicą zakwalifikowana do programu (zał. zaświadczenia)
Ad.2 Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Przez okres całego stażu starałam się poznać sytuację rodzinną naszych wychowanków. Szczególnie pomocne w tym były: rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, opiekunem stażu i dyrekcją. Kilkakrotnie zdarzało mi się napotykać problemy o charakterze wychowawczym: agresja, nietolerancja, łamanie regulaminu szkolnego. W rozwiązywaniu ich pomogły mi spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz czytanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Dzięki nim pogłębiłam wiedzę i umiejętności w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto z racji indywidualnego kontaktu z uczniem miałam większą możliwość zaobserwowania niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji życiowej, w której znajdowało się dziecko. Wszelkie spostrzeżenia (np.: zła sytuacja materialna ucznia) zgłaszałam kol. Edycie Franków, a następnie Marzenie Stolarskiej, które pomagały wypełniać wnioski o stypendia socjalne (cały staż, sposób dokumentowania: zapisy w dzienniku). Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym, aby w razie stwierdzenia potrzeby proponować kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Jako wychowawca klasy pisałam opinie o uczniach. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami na zebraniach klasowych, lub na rozmowach indywidualnych przeprowadzanych po zebraniach, na indywidualnych konsultacjach w szkole. (cały staż, zał. wzór opinii, wpisy do dziennika). Pomagałam również rodzicom w sytuacji, gdy poproszono mnie o pomoc, w miarę możliwości i umiejętności podpowiadałam najlepsze rozwiązania. Kiedy w czasie stażu napotykałam problemy edukacyjne u uczniów słabszych, starałam się ich wspierać podczas lekcji oraz w ramach dodatkowych zajęć wyrównawczych. Proponowałam zaliczanie materiału małymi partiami oraz starałam się dostosować treści nauczania i metody pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Uwzględniałam w swojej pracy zalecenia z orzeczeń wystawionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (cały staż).

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Ad.1 Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• W swojej pracy korzystałam z Rozporządzeń MENiS dotyczących m.in.: warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
• Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Było mi to niezbędne w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. W zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania.
Ad. 2 Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie ich w formie pisemnej i multimedialnej.
• Zapoznałam się i przeanalizowałam Kartę Nauczyciela
• Opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia i zakończenia stażu
• Gromadziłam własne zasoby w/w aktów prawnych w formie elektronicznej i pisemnej.
Ad.3 Analiza dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 7
• Realizując zadania ujęte w powyższym paragrafie często korzystałam ze szkolnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Poprawy Efektów Kształcenia, Programu Wychowawczego, Planu Rozwoju Szkoły
• W czasie stażu prowadziłam dokumentację szkolną zgodną z obowiązującymi przepisami m.in.: dzienniki lekcyjne, dzienniki nauczania indywidualnego, dzienniki dodatkowych zajęć, arkusze ocen, (cały staż, sposób dokumentowania: zapisy w dziennikach, arkuszach i protokołach).
• Brałam udział w pracach Komisji do Spraw diagnoz i analiz problemowych, w Radach Pedagogicznych modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne ( cały staż, zał. zapisy w protokołach).
Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowane działania pozwoliły mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, planowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania metod aktywnych. W 2008 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za wzorową pracę dydaktyczno – wychowawczą.
Chciałabym nadal podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe i mam nadzieję, że każdy następny rok przyniesie równie wiele satysfakcji.

Opracowała: Maria Ziembicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.