X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9573
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2009 roku w Szkole Podstawowej w Niszczewach na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Moim opiekunem stażu została pani mgr Joanna Sztuczka – pracująca w niniejszej szkole na stanowisku nauczyciela języka polskiego.
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego opracowałam plan rozwoju zawodowego, który miał za zadanie pomóc mi w skutecznym i efektywnym odbyciu stażu.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1*)

We trakcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego poznałam procedury awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego tj. ustaw i rozporządzeń. Poznałam aktualne Rozporządzenie MEN dotyczące stopni awansu zawodowego oraz przepisy wynikające z Karty Nauczyciela. Dzięki znajomości tych przepisów zaplanowałam pracę w ramach odbywania dziewięciomiesięcznego stażu na nauczyciela kontraktowego. Pozwoliło mi to również na rzetelną realizację zadań wynikających z aktualnych Rozporządzeń oraz Karty Nauczyciela.
We wrześniu 2009 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – panią Joanną Sztuczką. Wraz z opiekunem stażu podpisałyśmy kontrakt i po napisaniu przez mnie Planu Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego i zaakceptowaniu go przez Panią Dyrektor - starałyśmy się na bieżąco realizować jego założenia.
W czasie trwania stażu poznałam organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, takimi jak :
- Statut Szkoły Podstawowej w Niszczewach,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Procedura informowania uczniów i ich rodziców o otrzymywanych ocenach bieżących i semestralnych obowiązująca w Szkole Podstawowej w Niszczewach,
- Regulamin Rady Rodziców,
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
Przestudiowanie wyżej wymienionych dokumentów pozwoliło mi poznać przepisy regulujące pracę szkoły.
W trakcie stażu zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów, zastępstwami oraz zasadami współpracy pomiędzy Dyrektorem Szkoły a pracownikami i na podstawie tego organizowałam własną pracę. W czasie ferii zimowych pomagałam w zajęciach sportowych oraz opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę.
Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
a) dzienniki lekcyjne,
b) dzienniki pozalekcyjne,
c) arkusze ocen,
d) świadectwa szkolne,
e) dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs,
f) Protokół Rady Pedagogicznej.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż.
W trakcie stażu brałam udział w Radach Pedagogicznych dzięki czemu na bieżąco zapoznawałam się z wszelkimi informacjami dotyczącymi życia szkoły.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2*)

W trakcie dziewięciomiesięcznego stażu zapoznałam się z zasadami wyboru programu nauczania. Na bieżąco doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształceniu.
Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych :
- Praca metodą projektu – poprowadzoną przez panią mgr Joannę Czerwińską,
- Praca z uczniem trudnym – poprowadzoną przez panią mgr Katarzynę Szamańską oraz pana mgr Krzysztofa Haziaka,
- Środowisko Excel – poprowadzoną przez pana mgr Krzysztofa Haziaka.
Jeżeli chodzi o zewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe - uczestniczyłam w warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego, zorganizowanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN i Richmond Publishing.
Tematy warsztatów metodycznych :
- Modern Teaching = Active Learning
- Toying with games – the best part of childhood in the classroom
- Teaching (un)plugged
Do zewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego zaliczam także studia magisterskie na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, które ukończyłam w maju 2010 roku.
Ponadto w roku 2009/2010 napisałam pracę magisterską pt. „Wpływ czynników psychofizycznych na trudności w nauce na przykładzie Szkoły Podstawowej w Niszczewach.”, której stworzenie wymagało wielu badań i obserwacji uczniów, sytuacji w jakich oni uczestniczą a następnie ich właściwej analizy i interpretacji.
Przygotowywałam uczniów do międzyszkolnych konkursów wiedzy o języku angielskim tj. do :
- X Festiwalu Piosenki Angielskiej , który odbył się 24 października 2009 r. w Zbrachlinie,
- Testu Oxford Plus , który odbył się 16 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Niszczewach,
- VII Olimpiady Międzyszkolnej Olimpiady z języka angielskiego dla szkoły podstawowej , która odbyła się 16 czerwca 2010 r. w Zbrachlinie.
Prowadziłam zajęcia koła języka angielskiego, gdzie uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowanie językiem angielskim oraz pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą m. in. wiadomości o krajach anglojęzycznych, ich tradycji, kulturze oraz sposobach spędzania różnorakich świąt. Na zajęciach koła języka angielskiego uczniowie zapoznawali się z geografią, kulturą oraz ważniejszymi wydarzeniami historycznymi USA, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;
doskonalili sprawność mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu, a także rozwijali w sobie poczucie tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur.
W swojej pracy dydaktycznej w bardzo dużym stopniu wykorzystywałam technologię komputerową. Korzystam z komputera przy opracowywaniu i pisaniu dokumentacji: programów, scenariuszy, referatów, sprawozdań czy dokumentów związanych z awansem zawodowym.
Korzystałam z Internetu jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, oraz dostarczały mi nowych pomysłów metodycznych. Zamieściłam w Internecie publikację swojego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowałam w elektronicznej formie dokumentację stażu.
Starałam się na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę poprzez studiowanie literatury fachowej oraz konsultacje z innymi nauczycielami pracującymi w szkole.
Przygotowałam z pomocą pani opiekun stażu takie uroczystości szkolne jak Dzień Nauczyciela i Pierwszy Dzień Wiosny oraz pomagałam w uroczystości Otwarcia Oddziału Przedszkolnego w Niszczewach, które odbyło się 15 listopada 2009 r.
W ciągu całego roku szkolnego 2009/2010 uczestniczyłam w imprezach szkolnych i środowiskowych organizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niszczewach.
Uczestniczyłam także w zebraniach rodziców prowadzonych przez panią opiekun stażu a także prowadziłam indywidualne rozmowy z nauczycielami i rodzicami o postępach lub ich braku w procesie edukacyjnym uczniów.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3*)

W trakcie stażu nawiązałam współpracę z wychowawcami poszczególnych klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami klas.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami bądź orzeczeniami uczniów z poradni pedagogiczno-psychologicznej i przygotowywałam dla tych uczniów dostosowane do ich potrzeb zadania.
Podczas prowadzenia zajęć starałam się być życzliwa i przyjazna w stosunku do uczniów. Szczególny nacisk kładłam na wykonywanie zadań, który miały na celu uzmysłowić uczniom praktyczną wartość znajomości języka angielskiego w codziennym życiu.
Nawiązałam współpracę z Samorządem Uczniowskim oraz ich opiekunem. Pomagałam także w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego zaplanowanych na rok szkolny 2009/2010.
Uczestniczyłam w wycieczkach szkolnych w charakterze opiekuna do :
- Teatru Baj Pomorski w Toruniu na spektakl Opowieść wigilijna,
- Multikina we Włocławku na projekcję filmu Planeta 51,
- Teatru Lalek w Toruniu na zajęcia warsztatowe.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4*)

W czasie trwania stażu moja pani opiekun systematycznie obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia. Po przeprowadzeniu zajęć chętnie wysłuchiwałam opinii na ich temat i korzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć, opracowania konspektu, osiągania założonych celów. Z opiekunem stażu odbywaliśmy spotkania konsultacyjno-instruktażowe, w czasie których rozwiązywałyśmy wszelkie problemy związane z awansem czy realizowaniem zadań zawartych w planie, jak również problemy dotyczące codziennej pracy z dziećmi. Systematycznie obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją panią opiekun. Obserwacja tych zajęć pozwoliła mi na zdobycie metodycznej i merytorycznej wiedzy, którą staram się wykorzystywać w codziennej pracy z dziećmi. Zajęcia obserwowane u pani opiekun stażu pozwoliły mi ona na lepsze przygotowywanie i prowadzenie przeze mnie zajęć. Priorytetem było dla mnie, aby każde przeprowadzona przez mnie lekcja była jeszcze lepsza od poprzedniej. Starałam się stale podwyższać warsztat mojej pracy.
Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie okresem stałego podwyższania swoich kwalifikacji oraz zdobywania cennego dla nauczyciela doświadczenia zawodowego. Wnioski oraz spostrzeżenia, które nasunęły mi się w czasie wykonywania wyznaczonych przez siebie zadań przyczyniły się do stałego poszerzania i doskonalenia moich umiejętności.
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad sobą. W roku szkolnym 2009/2010 uczyłam się systematyczności oraz zasad współpracy w środowisku szkolnym zarówno z innymi nauczycielami jak i uczniami i ich rodzicami.
Dzięki odbyciu stażu uzmysłowiłam sobie swoje mocne strony oraz te nad, którymi muszę jeszcze więcej popracować. Zdobyłam cenną wiedzę na temat pracy nauczyciela w szkole. W trakcie trwania stażu podjęłam i zrealizowałam wiele zadań, które przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje.

Nauczyciel stażysta – Marta Kotowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.