X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9621
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty : Dorota Stradałowicz
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Łapach
Imię i nazwisko opiekuna stażu: --------
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Analiza aktów prawych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela (rozdz. 3a Awansu zawodowego nauczyciela)
- Ustawa o systemie oświaty
- rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
Wrzesień 2009
poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
znajomość aktów prawnych

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
- wzajemna obserwacja zajęć wg potrzeb nauczyciela stażysty i zaleceń opiekuna stażu
Wrzesień 2009
raz w miesiącu
kontrakt
zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
notatki ze spotkań

3.
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją
- prowadzenie dzienników lekcyjnych
- zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
• Status szkoły
• Wewnątrzszkolny system oceniania
• Przedmiotowy system oceniania
- opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania dla klasy I-III i IV-VI
na bieżąco
Wrzesień 2009
Wrzesień 2009
zapisy w dziennikach
notatki z analizy dokumentów
Przedmiotowy System Oceniania dla klasy
I-III i IV-VI

4.
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych
- udział w Radach Pedagogicznych
- współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami uczniów
na bieżąco
lista obecności z Rad Pedagogicznych

5.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
- pomoc w planowaniu i organizacji, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, realizacja planu rozwoju szkoły
na bieżąco
dokumentacja szkolna
zapisy w dziennikach
zdjęcia

6.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
- analiza własnych działań i ocena skuteczności
na bieżąco
teczka stażysty

7.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
opis realizacji niniejszego planu rozwoju
Maj
2010
sprawozdanie z realizaji stażu

8.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
przedstawienie dokumentacji z okresu stażu
Czerwiec 2010
wniosek wraz z dokumentacją

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz omawianie prowadzonych i hospitowanych zajęć

1.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie konspektów zajęć
- omawianie przeprowadzonych zajęć
- wyciąganie wniosków
do dalszej pracy
raz w miesiącu
konspekty zajęć
arkusze hospitacji

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
(lub innych nauczycieli)
- obecność na lekcjach innych nauczycieli
- zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
raz w miesiącu
arkusze obserwacji lekcji
własne wnioski i refleksje

3.
Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych
samodzielnie
- analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty na bieżąco
wnioski do dalszej pracy


III. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

1.
Wstępna samoocena
autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju
Wrzesień 2009
wdrażanie planu rozwoju

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; kursach
- warsztat doskonalenia umiejętności wychowawczych
według terminarza kursów
zaświadczenie o odbytym kursie

3.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
rozpoczęcie uzupełniających studiów magisterskich w celu uzyskania tytułu magistra filologii angielskiej
Październik 2009 – Czerwiec 2011
zaświadczenie o rozpoczęciu studiów

4.
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzytanie na lekcjach
studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej
na bieżąco
wykaz literatury
notatki bibliograficzne

5.
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych, wystrój sali
- współpraca z wydawnictwami
- przygotowanie nowych pomocy naukowych i wykorzystanie ich na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy
- tworzenie gazetki, plakatów edukacyjnych
na bieżąco
przykładowe pomoce
zdjęcia

6.
Wykorzystanie techniki, doskonalenie mulimedialnych technik prac
- publikacja planu rozwoju w Internecie
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- przygotowanie środków dydaktycnych do zajęć
- opracowanie testów, sprawdzianów
Maj 2009
Maj 2009
na bieżąco
na bieżąco
adres strony internetowej
płyta CD z zapisem elektronicznym
przykładowe pomoce
przykładowe testy

7.
Organizowanie konkursów przedmiotowych
przygotowanie i przeprowadzenie konkursów językowych dla uczniów klas 1-3 i 4-6
na bieżąco
lista uczestników i zwycięzców
prace uczniów

8.
Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klasy VI
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klas IV-VI w ramach projektu „Znam, wiem, potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Łapy – edycja II”
na bieżąco
na bieżąco
lista uczestników, lista tematów zajęć
lista uczestników, lista tematów zajęć


IV. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy • ze środowiskiem.

1.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów
- stała obserwacja dziecka
- spotkania i współpraca z rodzicami
- współpraca z wychowawcami klas
Wrzesień 2009
wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem

2.
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia
lekcje poświęcone źródłom i formom samodzielnej nauki języka
na bieżąco
przykładowe karty pracy

3.
Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych ludzi, również obcokrajowców.
- prowadzenie lekcji na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych
- dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych
na bieżąco
przykładowe karty pracy

4.
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
- badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z wychowawcami
- współpraca z psychologiem szkolnym oraz rodzicami
- indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb
i możliwości uczniów
na bieżąco
wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach
przykładowe karty pracy

5.
Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych
Właczenie się do organizacji i uczestnictwo w szkolnych imprezach i apelach
na bieżąco
notatki z uroczystości
zdjęcia


Łapy, dnia 1.09.09

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.