X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9651
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

STAŻYSTA: MGR HANNA SUWART

OPIEKUN: MGR BEATA SIANOS NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY PRZEDSZKOLA
W ROZPRZY

MIEJSCE PRACY : PRZEDSZKOLE W ROZPRZY
UL.KOŚCIUSZKI 45 B

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU : 1 WRZEŚNIA 2009

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 MAJA 2010

POSIADANE WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia:
- wewnątrzprzedszkolnych
- organizowanych przez doradcę metodycznego
- w ramach samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.


Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające :
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, Dz.U. nr 260, poz. 2593;(zmiany: Dz. U. z 2007 r., nr 214, poz. 1580). Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami).


§ 6 ust. 2 pkt 1

Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Podjęte działania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dpo. red.)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie Oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie
- krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego IX-09
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - zawarcie kontraktu o wzajemnej współpracy,
-zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
- scenariusze , konspekty zajęć
IX-09 i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola
• Roczny Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
• Procedura bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
- prowadzenie dzienników
- opracowywanie konspektów,
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokoły z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze
od września do maja

Poznanie Podstawy Programowe Wychowania Przedszkolnego -dogłębna analiza podstawy programowej
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce - spis programów z krótkim komentarzem IX-09 i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i przeciw pożarowego - zapis w dokumentacji przebiegu stażu IX-09
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej
-opracowanie planów tygodniowych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
-protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami
-projektowanie narzędzi badawczych ( arkusze obserwacji dziecka oraz ankieta ewaluacyjna dla rodziców) -prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów tygodniowych, protokołów cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentacji dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego -zaświadczenia, sprawozdania, rejestry, scenariusze zajęć, notatki, itp.
cały okres stażu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu - przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu rozwoju - sprawozdania z realizacji stażu po I semestrze
V

Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego - skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
- wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
V


§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Podjęte działania Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - obserwowanie zajęć
- omawianie prowadzonych zajęć z prowadzącym - arkusz obserwacji zajęć dla dokumentacji swoich ocen i opinii raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi w obecności opiekuna stażu - opracowywanie scenariuszy zajęć
- konsultacja z opiekunem stażu- analiza ocena słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć - scenariusze zajęć raz w miesiącu
Uczestnictwo w doskonaleniach zawodowych nauczycieli (wewnątrzprzedszkolnych oraz samo doskonaleniu) -uczestnictwo w szkoleniach zawodowych:--*Wspieranie funkcji percepcyjnych i motorycznych dziecka 6- letniego
* Zabawy matematyczne wesołe i praktyczne-rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym
*Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej
*Gry i zabawy o charakterze lekkoatletycznymi korekcyjnym w edukacji elementarnej
• udział w warsztatach organizowanych przez doradcę metodycznego
- udział w radach szkoleniowych WDN
- wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie czasopism psychologiczno-pedagogicznych - zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów
-udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej organizowanych w ramach WDN
- dziennik przeczytanej literatury cały okres stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji ( plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia)
- konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci
- przygotowanie materiałów na spotkania z rodzicami
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości
- śledzenie aktualizacji prawa oświatowego
- opracowywanie dokumentacji związanej z własnym stażem
- korzystanie z poczty elektronicznej

- płyta z materiałem zawartym w teczce awansu zawodowego
okres stażu

Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów pedagogicznych, stron internetowych
- recenzje przeczytanych książek , artykułów
cały rok

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- współpraca z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń, dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach -portale internetowe
- protokoły Rady Pedagogicznej
cały staż
na bieżąco

Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i imprezach wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych - organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych
wg. harmonogramu imprez
- dekoracje przedszkola - zdjęcia zaświadczenia wydawane przez organizatorów konkursów
cały okres stażu
na bieżąco

Zadania związane z przydziałem zadań dodatkowych
- wykonywanie gazetki przedszkolnej
-biuletyn
cały okres stażu na bieżąco


§6 ust. 2 pkt 3

Znajomość środowiska uczniowskiego, ich problemów oraz współpracy ze środowiskiem uczniowskim.

Podjęte działania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku - opracowanie kart obserwacji dziecka
-prowadzenie dokumentacji związanej z obserwacją - notatki
- karty obserwacji
cały okres stażu

Gromadzenie informacji o środowiskach z którego pochodzą dzieci i ich zainteresowania uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych
- rozmowy w zespole wychowawczym
- analiza Karty Informacyjnej Dziecka
- spotkanie z rodzicami
( rozmowy indywidualne) - Karty Informacyjne Dziecka okres stażu
Prowadzenie współpracy z rodzicami
-włączenie rodziców do organizacji imprez okolicznościowych
-udział w organizowaniu wycieczek
-pozyskiwanie rodziców na rzecz grupy i placówki
- prowadzenie zebrań z rodzicami
- potwierdzenie opiekuna
-zdjęcia
- prasa
- media
- protokoły okres stażu
Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole w pracy wychowawczo-terapeutycznej
- własne poszukiwania
- rozmowa w zespole wychowawczym - spis instytucji z adresami i telefonami, udostępnienie tej listy rodzicom na zebraniu i wywieszenie na tablicy
X-09

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb podopiecznych. - czytanie literatury pedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej
-stała obserwacji dziecka
- rozmowy indywidualne z dziećmi
- współpraca z rodzicami - notatki własne
- rejestr pozycji okres stażu
Pozyskiwanie funduszy z Ochrony Środowiska na zagospodarowanie terenów zielonych wokół przedszkola -prowadzenie ogródków i obserwowanie wzrostu roślin - zapisy w dokumentacji stażu
okres stażu


§ 6 ust.2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Podjęte działania Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć - rozmowa
z opiekunem stażu
- notatki spostrzeżenia
- wyciąganie wniosków - notatki spostrzeżenia
IX-09

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - opracowanie tematów, zakresu i terminów
- scenariusze zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu
X-09

Ocena własnych umiejętności.
Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - rozmowy z opiekunem stażu dotyczące przeprowadzonych oraz obserwowanych zajęć,
- uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem - notatki opiekuna stażu na arkuszach obserwacji zajęć lub na scenariuszach zajęć
cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.