X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9619
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego


......................

Nauczyciel matematyki
Gimnazjum Publiczne .....................
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.09.2009 r. 31.05.2010r.)

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

1.ZADANIA 2.FORMY REALIZACJI 3. OSOBY WSPIERAJĄCE 4. DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI 5.TERMIN

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
2. ----
3. Opiekun stażu Dyrektor szkoły
4.Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
5.IX

1.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
2.Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem
3.Opiekun stażu
4.Opracowanie zasad współpracy,karty kontraktu, hospitacje
5.IX

1.Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych
2.Opracowanie zakresu i tematów zajęć
3.Opiekun stażu
4.Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
5.IX

1.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
2.Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
3.Opiekun stażu Dyrektor szkoły
4.Wspomniane dokumenty Sprawozdania z realizacji zadań
5. Na bieżąco co 2 m-ce

1.Przygotowanie projektu sprawozdania
2.Opis realizacji niniejszego planu
3.Opiekun stażu
4.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
5.V

1.Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły
2.Udział w Radach Pedagogicznych
i zespołach samokształceniowych,
międzyprzedmioto-
-wych, organizowanie uroczystości szkolnych
3.Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
4.Lista obecności na Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
5.Na bieżąco

1.Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyki,
- dokumentów związanych
z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.
2.Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
3.Opiekun stażu, Dyrektor
4.Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy
5.IX/X

1.Zapoznanie
z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
2.Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
3.Opiekun stażu, Dyrektor, Inni nauczyciele
4.Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
5.IX

1.Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
2.Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
3.Opiekun stażu, Dyrektor
4.Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu
5.IX/X

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
2.Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
3.Dyrektor, Opiekun stażu, Pedagog szkolny, Nauczyciele
4.Wnioski z obserwacji i hospitacji
5.Dwa razy w miesiącu

1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, lub dyrektora
2.Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
3.Dyrektor, Opiekun stażu, Nauczyciele
4.Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi
do realizacji
5.Raz w miesiącu

1.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
2.Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
3.Opiekun stażu
4.Autorefleksja, autoanaliza
5.Na bieżąco

1.Udział w doskonaleniu zawodowym
2.Udział w kursach i
szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc
w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych
i psychologicznych
oraz książek
o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
3.Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele
bibliotekarze
4.Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Pisemna prezentacja przeczytanych książek oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism
5.W trakcie stażu

1.Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
2.Udział wychowanków w konkursach – Konkurs „Rachmistrz” we współpracy z „BS Sztum” międzyszkolny konkurs „Sudoku”
3.Dyrektor
4.Sprawozdania z organizacji konkursów
5.W trakcie stażu

1.Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych, dbałość o wszechstronny rozwój ucznia
2.Zajęcia wyrównawcze
3.Dyrektor
Opiekun stażu
4.Potwierdzenie opiekuna stażu
5.Okres stażu.

1.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
2.Publikacja w Internecie planu rozwoju
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
3.Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
4.Teczka stażysty
5.W trakcie stau

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji
o środowisku uczniów
2.Rozmowa ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas
3.Dyrektor
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Rodzice
4.Charakterystyka danej grupy uczniowskiej
w przygotowanej przez siebie formie
5.W trakcie stażu

1.Współpraca z Samorządem Szkolnym
2.Zaangażowanie W akcje organizowane przez Samorząd
3.Opiekun stażu
4.Opis podejmowanych działań
5.Na bieżąco

1.
Rozszerzanie wiedzy
z zakresu problemów środowiska wychowanków,
w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji. Troska o dobry kontakt z rodzicami
3.Opiekun stażu
4.Notatki z przeprowadzonych rozmów
5.W trakcie stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych nauczycieli
2.Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
3.Opiekun stażu
Inni nauczyciele
4.Wnioski z obserwacji i hospitacji
5.W trakcie stażu


1.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron
2.Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
3. Opiekun stażu
4. Samoocena i wnioski do dalszej pracy
5.Na bieżąco


1.Analiza i samoocena swojej pracy
2.Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
3.Opiekun stażu
4.Wnioski pedagogiczne
i wnioski do dalszej pracy
5.Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.