X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9505
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Imię i nazwisko nauczyciela: Marta Schab
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu Zdroju
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: mgr
Czas trwania stażu: 1 września 2009r. - 31 maja 2010r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Z dniem 01.09.2009r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią dyrektor przedszkola. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o podstawę prawną:
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 – obowiązuje od 8 grudnia 2004 r.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

& 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki w której nauczyciel odbywa staż.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.
We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej jak: Statut Przedszkola, Plan roczny przedszkola, regulamin pracy, z podstawowymi zasadami BHP, z zasadami prowadzenia dokumentacji, regulaminem Rady pedagogicznej , a także przedszkolnym zestawem programów nauczania.
Zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela jak: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawa o systemie oświaty.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam wspólnie z opiekunem stażu – we wrześniu 2009r. - Plan Rozwoju Przedszkola oraz zadania planu rocznego na rok przedszkolny 2009/2010. Zapoznałam się ze swoimi obowiązkami – zadaniami programowymi i dodatkowymi.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel grup dzieci (3- 4- i -5 letnich), zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem moich czynności.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć). Uczestniczyłam w szkoleniu bhp i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Uczestniczyłam w opracowywaniu planu rocznego razem z nauczycielami.
W październiku - 2009r na szkoleniowej radzie pedagogicznej zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów Rady Pedagogicznej, co pozwoliło mi wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Wraz na nauczycielami przedszkola uczestniczyłam w analizie materiałów opracowaniu procedur postępowania w przedszkola w zakresie poszczególnych obszarów.
W bieżącym roku szkolnym prowadziłam dekoracje kącika przestrzennego na holu. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z małymi dziećmi.
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż z pewnością wzbogaciło moją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego, a to z kolei wpłynęło na moją lepszą pracę w przedszkolu.

& 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Pracując w roku szkolnym 2009/2010 w grupach dzieci najmłodszych realizowałam plany pracy w oparciu o programy dopuszczone do użytku w Przedszkolu nr 18 oraz zatwierdzone przez dyr. mgr Iwonę Kolektę
- Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska
- „Plany miesięczne 3-latki” B. Forma
- „Przedszkole trzylatka”, przewodnik metodyczny
- „ Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych woniej rozwijających się” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielinska
- „3-latki. Poznanie środowiska społecznego” I. Salach
- „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Więcek
- „Muzyczna akademia przedszkolaka” M. Staniek
- „Przedszkolakom” D. Gellmer
- „Przedszkole czterolatka”, przewodnik metodyczny
- „Nasze przedszkole”, przewodnik metodyczny
- „Czterolatek bawię się i uczę” – książka, „Zrobię to sam” - karty pracy
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” Kazimiera Wlaźnik
Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 9 działań edukacyjnych (zajęć, zabaw) w obecności opiekuna stażu lub/i dyrektora przedszkola. Każde zajęcie omawiałam z danym nauczycielem, w którego grupie zajęcie było prowadzone. Omawiane były cele, przebieg zajęcia i stosowane metody oraz formy.
- 25.09.2009 r. .zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5- letnich pt „Chcemy żyć w zgodzie”
- 30.10. 2009 r. zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5 – letnich pt. „Jesienne drzewa”.
- 12.11.2009 r. zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5 – letnich pt. „Przyjacielskie zwierzaki”
- 04.12.2009 r. zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5 – letnich pt. „ Spotkanie z komputerem”
- 15.01.2010 r. zajęcia edukacyjne w grupie 5- letnich pt. „Ślady na śniegu”
- 19.02.2010 r. zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5- letnich pt. „Kim będę w przyszłości”
- 05.03.2010 r. zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5- letnich pt. „Lekarz i farmaceuta to nasi przyjaciele”
- 02.04.2010 r. zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5- letnich pt. „Jajka, jajeczka”
- 21.05.2010 r. zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5- letnich pt „Spotkanie na łące”
Pomagałam wychowawcom grup dzieci 4- i 5- letnich, mgr Annie Bębenek oraz mgr Hlenie Gorolw organizacji i przeprowadzeniu uroczystości:
- 18.11.209 „Jesienne zabawy z Tatą”
- „ Dzień Babci i Dziadka” w grupie dzieci 4- letnich w dniu 20.01.2010r
- 21.04.2010 Przeprowadziłam zajęcia otwarte pt „ Na wiejskim podwórku”
- 25.05.2010 „Dzień Matki” w grupie dzieci 5-letnich
Przygotowałyśmy również dzieci do udziału w karnawałowym balu przebierańców, a także przyjęcia w przedszkolu Mikołaja.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki informacyjne dla rodziców, pomagałam w dekoracji: sali, kącika przestrzennego. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując także literaturę fachową.
W swojej pracy edukacyjnej wykorzystałam wiedzę z zakresu literatury zawodu takiej jak :
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
- „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Więcek
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” J. Andrychowskiej-Biegacz
- „Tańce integracyjne w pracy z grupą” część I i II Leszek Gęca
- „Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler
- „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
Dokonałam podsumowania na temat zachowania i zdobytych umiejętności dziecka w pierwszym półroczu w roku przedszkolnym 2009/2010.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: http://www.publikacje.edux.pl/przeslij.php) jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.men.waw.pl
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki z pewnością wzbogaciło mnie o nowe doświadczenia, sprawiło, że wciąż poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Moja pewność siebie rosła z zajęcia na zajęcie, co jak myślę pozytywnie wpłynęło na moją pracę z dziećmi, a także całego przedszkola.


& 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem uczniów.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływania opiekuńczo-terapeutycznego lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieśmiałość, lęk). Zapoznałam się z zeszytami kontaktów prowadzonych przez wychowawców grup.
Efektywnie i pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami wychowanków grupy, którzy chętnie pomagali również na co dzień przynosząc kartki, kartony, szablony, balony, naklejki, itp. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, w trakcie których starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz przekazując w imieniu wychowawcy i swoim jak największej ilości informacji.

Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż podobnie jak wychowawcy grup jestem gotowa do współpracy. Bardzo ważnym elementem mojej pracy jak już wspomniałam były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. Prowadziłam ją z dziećmi nieśmiałymi, z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, z dziećmi wymagającymi doskonalenia sprawności aparatu mowy i dzieckiem z obniżoną sprawnością manualną. Prowadziłam też działania z zakresu usprawniania i rozwijania narządów mowy – ćwiczenia ortofoniczne i logopedyczne. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu oraz korzystałam z doświadczeń dyrektora placówki, opiekuna stażu i koleżanek pracujących w przedszkolu.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem uczniów sprawiła, że mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Staram się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
Myślę, że zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyniosła pozytywne skutki w pracy z dziećmi, a co za tym idzie zadowolenie rodziców, dzięki czemu postrzegać oni będą placówkę jako przyjazną i bezpieczną dla ich dziecka.


& 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności dyrektora i/lub opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoja wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, metody Weroniki Sherborne, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.
Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych, oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu i innych koleżanek. Zapoznałam się również z zasadami kształcenia i doskonalenia nauczycieli, brałam udział radach szkoleniowych, które pomogły mi poszerzyć wiedzę z tej dziedziny i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły; nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania. Dzięki czemu poprawiłam swój warsztat pracy i lepiej komunikuje się z dziećmi. Myślę, że ma to także pozytywny skutek dla pracy przedszkola, gdyż moje działania stały się bardziej płynne i zorganizowane.

Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowywanie dzieci, ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy, a także współpraca z nauczycielami przedszkola. Słabą stroną mojej pracy zawodowej, nad którą będę starała się pracować i poprawić jest prowadzenie zajęć pod względem metodologicznym. Zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć, wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, a także umiejętność płynnego, zintegrowanego przejścia z tematu na temat czasem sprawiało mi trudność.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.
Moim marzeniem jest także podjęcie studiów magisterskich.
Sądzę, że wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela wychowania przedszkolnego – wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.

Opracowała: Marta Schab

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.