X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9500
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KATARZYNA CZATROWSKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W DOBROCINIE

w okresie odbywania stażu pracy zatrudniona byłam również w:
- Zespole Szkół Zawodowych w Dobrocinie – rok szkolny 2007/2008, 2008/2009
- Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie – rok szkolny 2008/2009
- Zespole Szkół Licealnych w Morągu – rok szkolny 2009/2010

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

obszar nauczania: przedmioty zawodowe – ekonomiczne, doradca zawodowy

czas trwania stażu: 01.09.2007 – 31.05.2010

Z dniem 1 września 2007 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenia, a także zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy. Po złożeniu na ręce Dyrektora Szkoły, w dniu 1 września 2007 roku, wniosku o rozpoczęcie stażu i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego do realizacji, otrzymałam jego akceptację oraz został wyznaczony mi opiekun stażu. Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb szkoły, w której byłam zatrudniona. Sporządzony plan rozwoju zawodowego zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.

W dniu 3 września 2007 oku nawiązałam współpracę ze swoim opiekunem stażu podpisując z nim Kontrakt – Umowę o współpracy. Dokument ten zobowiązywał obie ze stron do działań w zakresie:
- praktyki zawodowej,
- kontaktów zawodowych,
- ewaluacji działań,
co miało być pomocne w pomyślnie ukończonym stażu.

Po okresie 2 lat i 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu chciałabym przedstawić sprawozdanie z jego przebiegu i realizacja planu rozwoju zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 7 ust. 2, pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. wstępna ocena własnych umiejętności

Rozpoczynając staż pracy dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a w kwestiach, które uważałam za obszary słabsze na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.
W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego, a w szczególności z treścią wiążącą się z awansem nauczyciela kontraktowego na mianowanego. Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałam ich analizy.

Autoanalizy własnej pracy oraz dokumentów związanych z pracą szkoły, dokonywałam również przez cały okres stażu by móc obserwować swoje postępy w pracy zawodowej i aktualizować przepisy prawa dotyczące pracy nauczyciela jak i szkoły. Jestem zdania, że dokonywanie samooceny przez nauczycieli pomaga w pracy zawodowej i nie pozwala stanąć w miejscu w czasach gdy młodzież i ich wymagania dotyczące edukacji tak szybko się zmieniają.

2. Doskonalenie zawodowe. Kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:

Sprostaniu rosnącym wymogom uczniów wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i wiedzy, my jako pedagodzy musimy na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę jak również doskonalić swój warsztat pracy. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele instytucji zewnętrznych organizujących różne formy kształcenia nauczycieli. W trakcie odbytego stażu pracy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego.
Rozpoczynając staż byłam uczestnikiem Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie, które ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym i w dniu 23 lutego 2008 roku otrzymałam świadectwo ich ukończenia. Studia te uprawiają mnie do pracy na stanowisku nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Od ukończenia tej formy kształcenia nie otrzymałam godzin dydaktycznych związanych z kierunkiem studiów, jednak przyniosły one dla mnie ogromną korzyść w postaci zaktualizowanej wiedzy w zakresie polityki, historii współczesnej, którą wykorzystuję na lekcjach podstaw ekonomii czy też podstaw przedsiębiorczości.

W trakcie odbywania stażu uczestniczyłam w cyklu szkoleń metodycznych dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości w ramach programów „Ekonomia w szkole” oraz „Moje finanse” realizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspierającej edukację ekonomiczną młodzieży. Szkolenia te miały formę warsztatów, z których wyniosłam ogromną wiedzę z poszczególnych tematów, wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe materiały dydaktyczne, a przede wszystkim o nowe metody pracy tak bardzo potrzebne w pracy z młodzieżą.

W roku szkolnym 2007/2008 uczestniczyłam również w konferencji metodycznej zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, której temat dotyczył „dylematów edukacji zawodowej w kontekście wymagań rynku pracy.” Konferencja ta utwierdziła mnie w przekonaniu, iż polski system szkolnictwa zawodowego nie jest współmierny z oczekiwaniami rynku pracy, to znaczy „uczymy przyjmując regułę dzisiaj mamy zapotrzebowanie na tych specjalistów, a powinniśmy kształcić z myślą, że tacy specjaliści będą poszukiwani za 5 lat na rynku pracy”.

Kolejny etap stażu tj. rok szkolny 2008/2009 również okazał się okresem w trakcie którego mogłam doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach kształcenia nauczycieli. W tym roku szkolnym również brałam udział w cyklu szkoleń w ramach programów „Ekonomia w szkole” oraz „Moje finanse” realizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspierającej edukację ekonomiczną młodzieży. Uczestniczyłam również w radach szkoleniowych organizowanych przez szkołę macierzystą jak również przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie. Tematyka rad, w których brałam udział była następująca:
- „Metody nauczania w kształceniu modułowym”
- „Wychowawca – Rodzic”
- „Bezpieczna Szkoła”
W trakcie trwania drugiego roku stażu uczestniczyłam również w kilku seminariach i konferencjach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Pierwszą z form była konferencja zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu dotycząca wykorzystania wyników egzaminu do projektowania procesu dydaktycznego w szkole zawodowej. Wiedza otrzymana podczas tej konferencji w dużym stopniu wpłynęła na jakość mojej pracy, ale przede wszystkim wspomogła mnie w pisaniu programów naprawczych po otrzymanych wynikach egzaminów zewnętrznych jak również po przeprowadzonych próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ponadto brałam udział w seminariach organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a ich tematyka dotyczyła przede wszystkim:
- „Wykorzystania nowych technologii w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości”
- „Rachunkowość gospodarstw rolnych i małych firm”
oraz
- „Wykorzystania funduszy unijnych i technologii informacyjnych w edukacji dla wsi i rolnictwa”
Z problematyka funduszy unijnych dla wsi i rolnictwa spotkałam się również na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uczestnictwo w tych konferencjach zwiększyło moje zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy unijnych na kształcenie osób zamieszkujących w większości tereny wiejskie. W czasie trwania stażu wzięłam udział w I części warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Wiedzę zdobytą w trakcie cotygodniowych spotkań, w okresie od października do grudnia 2008 roku, wykorzystuję w pracy dydaktycznej z uczniem trudnym, ale także niektóre scenariusze zajęć przenoszę na swoje godziny dydaktyczne z przedmiotu wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Ponadto zajęcia te pokazały jak rozmawiać z uczniem, jak go słuchać i jak wypracować wspólnie rozwiązanie istniejących problemów.
W roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyłam również w cyklu warsztatów „Obsługa programów finansowo-księgowych w kontekście przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”. Szkolenia te pomogły mi lepiej zrozumieć obsługę programu Insert i dzięki temu chętniej wykorzystuję je obecnie na zajęciach z elementów rachunkowości w technikum agrobiznesu czy przy realizacji programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.

W roku szkolnym 2009/2010 byłam uczestnikiem kolejnych szkoleń w ramach programów „Ekonomia w szkole” oraz „Moje finanse” realizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspierającej edukację ekonomiczną młodzieży. Brałam udział w wielu seminariach i warsztatach organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, których tematyka obejmowała przede wszystkim:
- „Rachunkowość rolnicza – polski FADN”
- „Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych”
- „Zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich”
- „Metody aktywizujące nauczanie przedmiotów ekonomicznych”
Powstanie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i organizacja przez tą instytucję szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych umożliwia nam uaktualnianie wiedzy, wymianę doświadczeń nauczycieli uczących w szkołach rolniczych a przede wszystkim tworzenie bazy dydaktycznej w postaci materiałów dydaktycznych. Dzięki tym szkoleniom wzrosła wartość i jakość mojej pracy, którą zauważyli przede wszystkim uczniowie.

Idąc dalej potrzebie poszerzenia wiedzy i umiejętności mającej na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzonych przeze mnie lekcji, ukończyłam kurs „ICT w nauczaniu” jak również zostałam uczestnikiem Studiów Podyplomowych w zakresie kształcenia w zawodzie Technik Ekonomista.

3. Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań

W trakcie odbywanego stażu aktywnie uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Brałam czynny udział w radach szkoleniowych macierzystej szkoły, jak również w pozostałych szkołach. Tematyką szkoleniowych rad pedagogicznych, w których wzięłam udział było:
- „Nowe techniki uczenia” – 28.11.2008r.
- „Tworzenie Systemu Jakości Pracy Szkoły” – 17.04.2009r.
- „Jak efektywniej współpracować z rodzicami naszych uczniów” – 26.05.2009r.
- „Nauczyciel – uczeń, Partner czy Kolega.” –
- Cykle szkoleń w ramach „Szkoły Uczącej Się”
Ponadto przeprowadziłam również przygotowaną przeze mnie radę szkoleniową, której tematem było „ADHD – czyli dziecko nadpobudliwe w szkole”.
Udział w tej formie doskonalenia przyczynił się w dużej mierze do lepszego rozpoznanie potrzeb naszych uczniów i ich rodziców i dostosowania zajęć do możliwości uczniów tak aby praca z nimi przynosiła lepsze efekty.

Okres trwania stażu to czas, w którym aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Przedmiotów Zawodowych w bloku przedmiotów ekonomicznych. W roku szkolnym 2009/2010 zostałam zobowiązana do pełnienia przewodniczącej bloku przedmiotów ekonomicznych. w trakcie średnio co miesięcznych spotkań zespołu opracowałam wspólnie z pozostałymi członkami zespołu, narzędzia służące do pomiaru osiągnięć uczniów oraz dokonywałam ich analizy. Szczegółowo również analizowałam wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu, a także wspólnie z zespołem opracowałam plany działań naprawczych. Ponadto prowadziłam semestralną diagnozę osiągnięć uczniów, która wskazywała mi stopień opanowania podstawy programowej oraz elementy wymagające ponownego wyjaśnienia, opracowania.

4. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty
pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.

Na początku każdego roku szkolnego opracowałam plany dydaktyczne dla poszczególnych przedmiotów biorąc pod uwagę w szczególności podstawę programową, program nauczania oraz standardy egzaminacyjne. W trakcie trwania stażu dokonywałam korekty i uzupełnień planów dydaktycznych, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.

Wspólnie z opiekunem stażu na początku każdego roku szkolnego opracowałam plan hospitacji zajęć. Hospitowane zajęcia odbywały się średnio raz w miesiącu, a w ostatnim roku dwa razy w semestrze. Hospitowane zajęcia były szczegółowo omawiane z opiekunem stażu, od którego otrzymywałam wiele cennych informacji i porad, które wykorzystuję w planowaniu swoich kolejnych lekcji. Zajęcia, które prowadziłam w obecności dyrekcji szkoły, opiekuna stażu pozwoliły mi na poznanie moich słabych i mocnych stron pracy dydaktycznej, a także na weryfikację moich pomysłów dotyczących sposobu prowadzenia lekcji. Ponadto uczestniczyłam w lekcjach innych nauczycieli przedmiotów zawodowych takich jak podstawy przetwórstwa spożywczego, marketing w agrobiznesie, produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych. Obserwowane lekcje pozwoliły mi poszerzenie wiedzy na temat metod pracy nie tylko w formie teoretycznej ale przede wszystkim mogłam zobaczyć jak te metody wykorzystywane są przez nauczycieli w praktyce. W trakcie stażu prowadziłam również otwarte zajęcia dla nauczycieli stażystów i praktykantów dzieląc się z nimi swoim dotychczasowym doświadczeniem i wiedzą.

Czas stażu był okresem kiedy wykorzystywałam w dużym stopniu wiedzę zdobytą w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego. Stosowałam w trakcie powadzonych przez siebie zajęć różnego rodzaju metody aktywizacyjne w pracy z uczniem, pracowałam przede wszystkim metodą projektu, metodą tekstu przewodniego czy z wykorzystaniem gry dydaktycznej. W trakcie swojej pracy wykorzystywałam wiele narzędzi i metod otrzymanych w ramach współpracy i realizacji programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości tj. „Ekonomia w szkole”, „Moje finanse”, „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości”, „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”

5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Przez okres odbywanego stażu systematycznie gromadziłam biblioteczkę przedmiotową, pozyskiwałam podręczniki z wydawnictw zawodowych, przygotowywałam pomoce dydaktyczne w formie tradycyjne np. plansz dydaktycznych, foliogramów, ale także w postaci prezentacji multimedialnych. Poprzez uczestnictwo w projekcie „Szkoła Większych Możliwości” realizowanego w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie dokonałam modernizacji sali dydaktycznej wyposażając ją w tablicę multimedialną, komputer i rzutnik multimedialny.


§7, ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie pozalekcyjnych

W swojej pracy zawodowej kładę duży nacisk na rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój młodzieży, z którą współpracuję na co dzień. Ważne są dla mnie ich zainteresowania, które chcą rozwijać i dlatego też uwzględniając ich potrzeby organizuję im dodatkowe zajęcia. Prowadzę wraz z uczniami technikum żywienia i gospodarstwa domowego dwa młodzieżowe miniprzędsiębiorstwa. Pierwsze z nich zajmuje się prowadzeniem sklepiku szkolnego, a drugie prowadzi bar w trakcie zjazdów szkoły zaocznej. Młodzież w trakcie tych zajęć poznaje zasady działania firm na rynku, prowadzi analizę rynku, promocję swojej działalności ale przede wszystkim uczą się jak dokumentować zdarzenia gospodarcze w firmie i ją rozliczać. Zajęcia te cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem młodzieży, a fakt aktywnego uczestnictwa uczniów w sobotnich spotkaniach jest tego najlepszym dowodem.

Analizując potrzeby swoich uczniów, widząc zainteresowanie uczniów spotkaniami z przedstawicielami różnych instytucji organizowałam wiele ciekawy spotkań i pogadanek. Wiele z nich było częścią realizowanych przeze mnie programów edukacyjnych. Przykładami takich spotkań mogą być:
I. Rok szkolny 2007/2008
- Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego dotyczące naboru do służby wojskowej
- Spotkania z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Ostródzie – „Procedury rejestracji działalności gospodarczej”, „Rozliczenia z podatku dochodowego osób fizycznych”
- Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości – jednodniowe praktyki w przedsiębiorstwach na terenie gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo i Zalewo
- Spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej – „Określenie profilu zainteresowań uczniów klas III”
- Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu – „Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy”

II. Rok szkolny 2008/2009
- Spotkanie z przedstawicielem banku PKO BP Oddział w Morągu - „Zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych indywidualnych i firmowych”
- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
» Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta – „Prawa Konsumenta”
» Spotkanie z dyrektorem banku PKO BP Oddział w Morągu – „Kredytowanie działalności gospodarczej”
» Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu – „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych”
» Spotkanie z prezesem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie – „Zakładam własną firmę”
- Spotkania z przedstawicielami Akademii Gospodarki Narodowej przy Republice Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie
- Spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej – „Określenie profilu zainteresowań uczniów klas III”
- Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości – jednodniowe praktyki w przedsiębiorstwach na terenie gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo i Zalewo
- Dni Otwarte Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

III. Rok szkolny 2009/2010
- Ogólnopolski Tydzień Kariery:
» Spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej – „Określenie profilu zainteresowań uczniów klas III”
» Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu – „Staże absolwenckie – aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu”
- Spotkania z przedstawicielami Akademii Gospodarki Narodowej przy Republice Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie
- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
» Spotkanie z przedstawicielem banku BZWBK Oddział 1 w Gdyni – „Zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych indywidualnych i firmowych”
» Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu – „Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy”
» Spotkanie z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu – „Predyspozycje zdrowotne jako ważny element w wyborze zawodu”
- Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości – jednodniowe praktyki w przedsiębiorstwach na terenie gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo i Zalewo
- Spotkania z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Ostródzie – „Procedury rejestracji działalności gospodarczej”, „Rozliczenia z podatku dochodowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”
- Spotkania z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostródzie – „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników”

W trakcie trwania stażu przygotowywałam uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych takich jak: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bloku Agrobiznesu, Międzyszkolny Konkurs Ekonomiczny, Olimpiada Przedsiębiorczości, Konkurs „Z klasy do kasy”. Była to również forma przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W tym celu prowadziłam również dodatkowe zajęcia dla uczniów klas maturalnych i absolwentów przez cały okres stażu, których celem było lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego. Świadomość uczniów jak ważne są dla nich kwalifikacje zawodowe spowodowała ich wysoką frekwencję na dodatkowych zajęciach. Były one dla młodzieży czasem na wzmocnienie elementów zadania praktycznego, z którymi nie potrafili sobie wcześniej poradzić. W tym roku szkolnym otrzymałam podziękowania od maturzystów kończących szkołę za czas im poświęcony i pomoc w przygotowaniu do egzaminu zawodowego. Było to dla mnie ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że moje metody pracy zachęcają uczniów do nauki.


Inną formą rozwoju uczniów jaką im oferowałam była organizacja różnego rodzaju uroczystości szkolnych, podczas których mogli doskonalić swoje umiejętności aktorskie, piosenkarskie i taneczne. Na początku roku szkolnego 2007/2008 zostałam wybrana przez uczniów naszej szkoły na opiekuna Samorządu Uczniowskiego i rolę tą pełnię do dnia dzisiejszego. W trakcie swojego stażu zorganizowałam wspólnie z młodzieżą i nauczycielami, wspomagającymi mnie w realizacji zadań, następujące uroczystości i imprezy szkolne:
I. Rok szkolny 2007/2008
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Apel z okazji Dnia Papieskiego
- Ślubowanie klas pierwszych
- Dzień Seniora
- Andrzejki Szkolne
- Studniówka
- Walentynki
- Dzień Wiosny pod hasłem „Konkurs piosenki polskiej”
- Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych a następnie pozostałych klas

II. Rok szkolny 2008/2009
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Apel z okazji Dnia Papieskiego
- Dzień Seniora
- Andrzejki Szkolne
- Walentynki
- Dzień Wiosny pod hasłem „O rety kabarety”
- Zakończenie roku szkolnego

III. Rok szkolny 2009/2010
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Apel z okazji Dnia Walki z Paleniem Tytoniu
- Walentynki
- Dzień Wiosny pod hasłem „Wiosenne Mini Show”

Za największy sukces, jaki w trakcie stażu udało mi się osiągnąć, uważam nawiązanie współpracy z Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Współpraca ta polega na realizacji projektu partnerskiego „Szkoła Większych Możliwości”, który zakłada organizację kursów dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Dzięki tym szkoleniom młodzież nabywa nowe umiejętności i kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Pomysł na realizację zrodził się po przeprowadzeniu przeze mnie ankiety wśród uczniów ZSCKR w Dobrocinie dotyczącej preferencji szkoleniowych i zajęć pozalekcyjnych i cieszy się wśród nich ogromnym zainteresowaniem. W sferze uwzględniania potrzeb uczniów i rynku pracy udało mi się również zorganizować szkolenia dla uczniów nadające uprawnienia w zakresie operatora koparko-ładowarki oraz spawania metodą MAG.

2. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pełniąc rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego wraz z nauczycielem Religi organizowałam na terenie szkoły wiele akcji na rzecz lokalnego środowiska i innych akcji charytatywnych. Każdego roku organizowałam zbiórki słodyczy, ubrań zabawek dla najbiedniejszych uczniów naszej szkoły jak również i innych środowisk. Były to akcje:
- „I Ty Możesz Zostać Świętym Mikołajem”
- „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”
- „Zajączek na święta”
- „Góra Grosza”
- jak również indywidualna pomoc poszczególnym uczniom
Angażowałam się również w przygotowywanie wielu imprez na rzecz lokalnego środowiska, pomagałam w organizacji Dnia Seniora, Festiwalów Smaku, Targów, Festynów Rodzinnych czy też Balów Karnawałowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Spotkania te uświadomiły mi jak ważna jest współpraca wszystkich instytucji działających na danym terenie w kształtowaniu pozytywnych postaw wśród młodych ludzi.

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków
środowiskowych

W roku szkolnym 2007/2008 zostały powierzone mi obowiązki wychowawcy klasy IV Technikum Ekonomicznego. We wrześniu 2007 roku opracowałam plan pracy wychowawczej zgodny z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły. Na wstępie pracy wychowawczej w tej klasie starałam się poznać sytuację rodzinną wychowanków, tak aby lepiej rozpoznawać ich problemy oraz potrzeby i jak najszybciej pomóc im je rozwiązać. Systematycznie prowadziłam rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami. Stale współpracowałam z nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym rozwiązując trudności wychowawcze i dydaktyczne moich podopiecznych. Spotykałam się z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnoklasowych lub indywidualnych konsultacjach, gdzie wprowadzałam elementy pedagogiczne łącząc moją wiedzę z doświadczeniem rodziców, aby wspólnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
W trakcie pełnienia roli wychowawcy klasy starałam się pomagać swoim uczniom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, w szczególności uczennicom i uczniowi, którzy wcześniej zostali rodzicami. Wspólnie z wychowankami zorganizowałam wigilię klasową oraz Studniówkę 2008.
Moja praca wychowawcza nie sprowadzała się tylko i wyłącznie do własnej klasy. Wielu uczniów szkoły może liczyć na moje wsparcie i pomoc. Potrafię poświęcić swój czas prywatny aby pomóc uczniom w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Z jedną z uczennic udałam się do lekarza ginekologa aby uświadomić jej potrzebę dbania o higienę osobistą i swoje zdrowie.
W ramach realizacji Programu Profilaktycznego organizowałam również:
- spotkania z przedstawicielkami Amazonek, które uświadamiały młode dziewczyny o profilaktyce raka piersi i systematyczności badań
- akcje profilaktyczne takie jak Apel profilaktyczny „Kto nie pali jest na fali”


§ 7, ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju.

Miesiąc wrzesień 2007 roku był to czas kiedy dokonałam analizy swoich umiejętności informatycznych oraz bazy informatycznej. Z autoanalizy wnioskowałam, iż w dużym stopniu wykorzystuję swoje umiejętności w zakresie obsługi podstawowych programów pakietu MS OFFICE, Internetu. Niemniej jednak postęp techniczny a w tym i informatyczny zmusza nas do ciągłego dokształcania się. Programy, na których pracowaliśmy w roku 2007 dziś są programami przestarzałymi. Elementem, nad którym chciałam się skupić, jako cel szkoleniowy, to nabycie umiejętności wykorzystania programów księgowych w prowadzeniu zajęć z elementów rachunkowości. Umiejętności te mają mi pomóc w przygotowaniu uczniów do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikum ekonomiście z wykorzystaniem takich właśnie programów.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej
i informacyjnej

W celu aktualizacji własnej wiedzy informatycznej uczestniczę w różnego rodzaju formach doskonalenia. W trakcie stażu odbyłam kurs „ICT w nauczaniu”, „Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych”, „Wykorzystania nowych technologii w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości”, „Obsługa programów finansowo-księgowych w kontekście przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”. Kursy te wzbogaciły moją wiedzę teoretyczną ale też i praktyczną. Dzięki nim mogę wykorzystywać programy księgowe w realizacji podstawy programowej z elementów rachunkowości czy też na zajęciach dodatkowych. Uatrakcyjniło to w znacznym stopniu zajęcia z tematyki rachunkowej.


3. Korzystanie z programów komputerowy i Internetu w praktyce szkolnej

W trakcie swojej pracy w znacznym stopniu wykorzystuję programy komputerowe. Za pomocą pakietu MS Office przygotowuję materiały dydaktyczne, testy, karty pracy, sprawozdania, plany wynikowe oraz scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych. Wykorzystuję programy księgowe w trakcie zajęć z elementów rachunkowości, w pracy doradcy zawodowego niezbędny okazuje się Internet oraz programy do planowania kariery zawodowej uczniów np.: tj. SZOK firmy PROGRA. Moje lekcje również zyskały na atrakcyjności przekazu od momentu pojawienia się tablicy multimedialnej w mojej sali lekcyjnej. Uważam, że takie wyposażenie w sprzęt multimedialny z podłączeniem do Internetu powinien być w każdej sali dydaktycznej gdyż zajęcia stają się zarówno dla nauczyciela jak i przede wszystkim dla ucznia ciekawsze.

Moje umiejętności wykorzystywałam również tworząc wiele prezentacji multimedialnych wychodzących poza pracę dydaktyczną tj. opracowywałam prezentacje szkoły w programie Power Point, Movie Maker, opracowałam broszury i ulotki informacyjne szkoły, tworzyłam dyplomy za osiągnięcia edukacyjne, sportowe czy podziękowania dla osób współpracujących ze szkołą.
Swoimi umiejętnościami wykorzystania technologii informacyjnej, programów komputerowych dzieliłam się również z innymi nauczycielami. Pomagałam im w opracowywaniu różnych publikacji, tworzeniu prezentacji czy dyplomów, a także przygotowywałam sprzęt multimedialny na różnego rodzaju spotkania, konferencje, prezentacje.
Z zasobów internetowych korzystałam również w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi) www.literka.pl, www.profesor.pl, www.eduseek.ids.pl, www.matura.pl, www.liceum.pl, www.nowe-liceum.pl, www.interklasa.pl, www.niemiecki.edu.pl, a także w celu poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.

4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

Ta część planu rozwoju zawodowego jaką sobie założyłam budziła moje obawy przed krytyką innych. Zastanawiałam się czy opracowania publikowane przeze mnie będą pozytywnie przyjęte ale także czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany korzystaniem z tych materiałów. Na kilku portalach internetowych umieściłam opracowane przeze mnie przykłady zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum agrobiznesu. Swoje publikacje umieściłam na takich portalach internetowych jak:
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.edux.pl
- www.45minut.pl
- www.wfo.wrzesnia-info.com
- www.publikacje.edu.pl
Obecnie analizuję ilość odsłon stron zawierających moje publikacje i widzę, że cieszą się one zainteresowaniem innych osób korzystających z tych portali. Dla mnie jest to nowe doświadczenie, które nadal będę kontynuować po zakończeniu stażu.


§ 7, ust.2, pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

W trakcie trwania stażu zwracałam szczególną uwagę na doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych. Studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną aby móc w szybszy sposób rozpoznawać potrzeby uczniów i jak najlepiej im pomóc. Wzięłam również udział w „Szkole dla rodziców i wychowawców”, gdzie dowiedziałam się jak najlepiej rozmawiać z uczniem, dzieckiem trudnym. Uczestniczyłam również w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, których celem było przybliżenie problematyki pracy z uczniem trudnym jak i jego rodzicem.

2. aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Zadanie to realizowałam poprzez pracę z wychowankami głównie podczas godzin wychowawczych, jak również na wybranych zagadnieniach z psychologii społecznej, czy w trakcie zajęć z poradnictwa zawodowego. W trakcie tych lekcji omawiałam z uczniami ważne problemy społeczne i cywilizacyjne, takie jak: asertywność, eutanazja, zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego np. terror, bezrobocie, anonimowość człowieka, zagadnienie tolerancji i dyskryminacji, systemy wartości i wiele innych tematów wynikających z potrzeb uczniów.

Organizowałam zebrania z rodzicami, na których informowałam o postępach ich dzieci w nauce, frekwencji, wyjaśniałam przyczyny nieobecności, itp., kilkakrotnie dokonywałam pedagogizacji rodziców poruszając tematykę taką jak: agresja wśród młodzieży, zagrożenie narkotykami, stres szkolny i jak sobie z nim radzić, itp.
Współpracowałam z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej czy też Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas działań z zakresu preorientacji zawodowej.
Wspólnie z pedagogiem szkolnym prowadziłyśmy rozmowy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
W ramach pracy doradcy zawodowego poznawałam potrzeby edukacyjne uczniów i ich plany na przyszłość. Pomagałam im w wyborze dalszych kierunków kształcenia, form doskonalenia zawodowego, a także w zdobywaniu pierwszego zatrudnienia w postaci staży absolwenckich.

Uważam, że podejmowane przeze mnie działania, poprzez współpracę z instytucjami wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i poradnictwa zawodowego pozytywnie wpływa na poprawę jakości mojej pracy. Poprzez studiowanie fachowej literatury wzbogaciłam i udoskonaliłam swój warsztat pracy jako nauczyciela ale przede wszystkim wychowawcy.


§7, ust.2, pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Na początku stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły tj. Statutem, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym a także z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, w szczególności dotyczącego procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych dotyczących np:
- bezpieczeństwa w szkole, a także w trakcie wycieczek szkolnych,
- tworzenie systemu jakości pracy szkoły
Brałam czynny udział w pracach zespołów przedmiotowych opracowując dokumenty wewnątrzszkolne np.. Wewnątrzszkolny Program Orientacji Zawodowej, czy też programy naprawcze dla technika agrobiznesu. W trakcie trwania stażu pracy byłam członkiem zespołów nadzorujących egzaminy maturalne oraz próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Tworzone przeze mnie plany wynikowe oraz przedmiotowe systemy oceniania dostosowane były do obowiązujących uregulowań prawnych.
Organizowane przeze mnie wycieczki przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od 1 września 2004 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej.
Jestem osobą bardzo energiczną, która nie boi się nowych wyzwań stawianych przez dyrekcję szkoły jak również jej uczniów. Inicjują i realizuję wiele zadań wynikających z planu pracy ale także wykraczających poza ten plan a dających szansę na rozwój osobowy i zawodowy zarówno uczniów jak i mój osobisty. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem, doradcą zawodowym czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez dyrektora, czego dowodem jest otrzymanie nagrody dyrektora w październiku 2006 r., 2008r. i 2009r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły. Jednak największą satysfakcją z pracy przyniosła mi wdzięczność uczniów i słuchaczy doceniających mój wkład w przygotowanie ich do egzaminu zawodowego.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikację, doskonalić swój warsztat pracy tak aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.