X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9482
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE:

1.Imię i nazwisko: Barbara Niemiec – Szczodrak
2.Nazwa szkoły: Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie
3.Stanowisko: Wychowawca świetlicy
4.Posiadane wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: 5 – letnie magisterskie, kierunek: filologia
polska

II.STAŻ:

1.Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
2.Termin zakończenia stażu: 31.05.2010r.
3.Opiekun stażu: mgr Barbara Miękus

III. SPRAWOZDANIE:

Sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Zespole Szkół Prywatnych rozpoczęłam 01.09.2009 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych i posłuży podniesieniu jakości mojej pracy.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego powinności nauczyciela stażysty i poszczególne cele szczegółowe, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust.2 pkt.1).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie.
W celu poznania organizacji oraz zasad funkcjonowania szkoły brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. oraz w radach szkoleniowych, na co posiadam potwierdzenie w postaci list obecności na radach.
Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi przepisami systemu oświaty:
Kartą Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami
Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Na początku stażu zapoznałam się z następującymi dokumentami Zespołu Szkół Prywatnych:
Statutem Szkoły
Regulaminem Szkoły.
Analiza tych dokumentów umożliwiła mi dokładniejsze zrozumienie działania szkoły. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów nadzorujących życie szkoły i jakie są moje obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bieżące wpisy w dzienniku umożliwiły mi poznanie struktury tego dokumentu.
Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Brałam udział w szkoleniu BHP zorganizowanym przez szkołę.
Opracowałam roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej świetlicy szkolnej na rok szkolny 2009/2010. Opracowałam scenariusze dziewięciu zajęć świetlicowych.
Zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia.
W określeniu roli wychowawcy świetlicy pomogły mi w znaczący sposób rozmowy z opiekunką stażu panią mgr Barbarą Miękus. Odbywałyśmy je często i na bieżąco, omawiałyśmy każdy problem, wątpliwości pojawiające się w toku pracy i wspólnie szukałyśmy rozwiązań. Często rozmawiałam też z nauczycielem pracującym w bibliotece z innymi nauczycielami i rodzicami. Pomogło mi to wypracować własne podejście do pełnionej przeze mnie roli nauczyciela świetlicy.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust2. pkt.2).

W ramach tego zadania utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace i pomagałam w tworzeniu gazetki ściennej na korytarzu szkolnym. Na bieżąco zmieniałam wystrój świetlicy szkolnej wraz z kolejnymi porami roku i świętami.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach, ponadto uczestniczyłam w szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza jej murami:
25.01.2010r. „ Wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły”
24.04.2010r. „Słowa i głoski”
24.04.2010r. „Matematyczne rozgrywki”
Uważam te formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w nich pomógł mi poszerzyć moją wiedzę. Ponadto w październiku 2009r. rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie. Dzięki tym studiom mogłam lepiej poznać psychikę młodego człowieka, sposoby rozmawiania z dorastającymi uczniami oraz poznać nowe techniki metod pracy na lekcji.
Swoje działania wychowawcze doskonaliłam dzięki literaturze psychologiczno pedagogicznej, korzystałam również z bogatej literatury dotyczącej zabaw i technik plastycznych, zabaw ruchowych, zagadek i sposobów umilania czasu wolnego. Zamówiłam kwartalnik „ Świetlica Szkolna” z którego korzystam na bieżąco. We własnym zakresie korzystałam z następujących książek:
„Jak prowadzić świetlicę szkolną” M. Chylińka, Żak, Warszawa 2005
„Gry i zabawy na każdą porę roku” O.Ripoll, Świat Książki, Warszawa 2008
„365 rzeczy do zrobienia” F.Watt, Papilon, Poznań 2007
„Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym” T.Pluta, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
www.interklasa.pl
www.pwn.com.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.men.waw.pl
www.scholaris.pl
www.publikacje.edux.pl
Napisałam scenariusz, zrobiłam dekoracje na Wieczór wróżb andrzejkowych dla klas „0” - „6”. Zorganizowałam konkurs Wiedzy o zimie dla klas „1”-”3” oraz konkurs Wiedzy o Polsce dla klasy „3”.
Wspólnie z nauczycielem biblioteki przygotowałam uczniów do ogólnopolskiego konkursu plastycznego Kolory wiosny, a z nauczycielką historii zorganizowałam wyjazd do Sejmu Rzeczpospolitej Polki dla kl.”1” gimnazjum.
Na bieżąco pomagałam dzieciom w odrabianiu lekcji i uczyłam jak wykorzystać internet do szukania informacji potrzebnych do prac domowych.

3.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.,§6 ust.2. Pkt.3.).

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny uczniów, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomogły mi w tym podjęte studia podyplomowe (patrz pkt.2), współpraca z wychowawcami, zwłaszcza, młodszych klas a także studiowanie literatury fachowej. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi poznałam informacje o środowisku wychowanków i nawiązałam dobre kontakty z nimi. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi troskami, problemami a także radościami.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Swoja postawa starałam się zachęcić rodziców do współpracy i namawiałam ich do wspólnej zabawy z dziećmi na zajęciach świetlicowych.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust.2. Pkt.4.).

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu. Opiekunka prowadziła zajęcia różnego rodzaju - edukacyjne, rekreacyjne, przygotowywała imprezy okolicznościowe i inne – co sprawiło,że nabyłam różnorodnych, bogatych doświadczeń, znam specyfikę każdego rodzaju tych zajęć i będę mogła się do nich odpowiednio przygotować. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu lekcji i rodzaje stosowanych metod pracy.
Przed rozpoczęciem zajęć opiekunka udzielała mi wskazówek co do ich prowadzenia, a po zakończeniu omawiałyśmy daną lekcję.
Analiza prowadzonych przeze mnie zajęć wpłynęła na wyraźną poprawę jakości moich lekcji.
Na bieżąco dokonywałam oceny własnej pracy i umiejętności, zbierałam dokumenty poświadczające mój wkład pracy, czego efektem jest niniejsze sprawozdanie i teczka stażysty.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy poszerzyłam o nowe doświadczenia.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności wychowanków, pogłębienia pozytywnych relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocna stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe formy i metody.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie podejmowane na rzecz szkoły działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.