X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9488
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym za okres stażu od 1 września 2007r. do 31 maja 2010r.

Pani mgr rzetelnie realizowała zadania ujęte w opracowanym planie rozwoju zawodowego. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla niej wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jest nauczycielem. Przygotowywała zajęcia w oparciu o indywidualne plany edukacyjno – terapeutyczne. Obserwowała i analizowała możliwości wychowanków uwzględniając informacje zebrane w wywiadach z rodzicami, pedagogiem oraz na podstawie zaleceń z PPP. Uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych wychowawców. Prowadziła zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców.
Podczas stażu systematycznie dokonywała oceny własnej pracy na każdym jej etapie. Wspólnie z opiekunem analizowała sukcesy i porażki formułując konkretne wnioski i ustalając wytyczne do dalszych działań. Wykazywała krytycyzm wobec siebie, otwartość i życzliwość w kontaktach z gronem pedagogicznym. Potrafiła określić swoje mocne i słabe strony oraz pozytywnie reagować na propozycje wprowadzenia zmian, udoskonaleń poszerzając tym samym własne kompetencje i uzupełniając braki.
Na podstawie obserwacji zajęć stwierdzam, że Pani osiąga bardzo dobre wyniki w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Stosuje różnorodne metody, znaczące miejsce przyznaje aktywnym metodom pracy pedagogicznej, które włączają całą osobę uczącego się dziecka, jego uczucia i myśli, wiadomości i ciekawość. Zaobserwowałam wyjątkowe umiejętności budowania z dzieckiem bliskiego, otwartego i dowartościowującego je kontaktu, co jest elementarne dla nawiązania głębszych więzi emocjonalnych. Te zaś z kolei umożliwiają aktywizowanie wychowanków do osiągania wspólnie wytyczanych celów. Poprzez pozytywne wzmocnienia motywuje podopiecznych do pracy nad sobą i własnego wszechstronnego rozwoju. Stara się ponosić odpowiedzialność za sukcesy jak i porażki dzieci. Wiele wysiłku wkłada w integrację klasy, stworzenie przyjaznej atmosfery, wzajemnej akceptacji i klimatu bezpieczeństwa psychicznego dzieci. Zorganizowała między innymi wiele ciekawych wycieczek. Kształtowała właściwe relacje pomiędzy uczniami, motywowała je do nauki z jednoczesnym przestrzeganiem ustalonego wraz z wychowankami klasowego systemu motywacyjnego. W swoich działaniach dąży do jak największej poprawy emocjonalnego i społecznego funkcjonowania podopiecznych.
Posiada rozległą wiedzę o warunkach bytowych swoich uczniów. Stara się pozyskiwać do współpracy rodziców celem pogłębienia i zacieśnienia więzi między nimi.
Aktywnie korzysta ze współpracy i pomocy specjalistów oraz instytucji wspierających rozwój ucznia, aby zapewnić im uzyskanie jak najlepszych warunków nauczania i wychowania.
Realizując zadania stosuje i stale pogłębia wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii. Dzięki temu trafnie interpretuje trudności wychowawcze i problemy podopiecznych oraz opracowuje strategie ich rozwiązania.
Prowadzone zajęcia dokładnie planuje, jasno określa i realizuje cele. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu również stosowanie indywidualizacji zadań stawianych dzieciom.
Pani wykazuje ogromne zaangażowanie w pracy swojej klasy jak i całej placówki. Posiada wiele uzdolnień, które są niezbędne w prowadzeniu tak różnorodnych zajęć. Umiejętnie wykorzystując zdolności plastyczne dzieci wykonuje dekoracje klasy, stara się rozwijać ich wrażliwość artystyczną. Dzięki znajomości programów komputerowych w okresie stażu przygotowała wiele wartościowych pomocy dydaktycznych. Zdolności kulinarne pomagają jej w urozmaicaniu zajęć dydaktycznych. Chętnie wykorzystuje umiejętności organizowania imprez turystyczno – krajoznawczych w celu pokazania dzieciom sposobu na aktywne i kulturalne spędzanie czasu wolnego. W okresie stażu zorganizowała wiele ciekawych wycieczek tematycznych.
Pani uczestniczyła w szkoleniach o charakterze warsztatów metodycznych, opracowywała indywidualne plany edukacyjno – terapeutyczne, a także na ich podstawie miesięczne programy dydaktyczno – wychowawcze. Na bieżąco dokonywała ewaluacji cząstkowych osiągnięć uczniów, a na zakończenie semestru wyciągała wnioski do dalszej pracy w poszczególnych sferach rozwoju każdego z wychowanków.
Uważam, że całokształt pracy w okresie stażu przyniósł korzyść dzieciom, ich rodzinom oraz jej samej, co niewątpliwie motywuje do dalszego doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku nauczyciela kontraktowego oraz uzyskanymi przez nią efektami realizacji Planu Rozwoju Zawodowego proponuję POZYTYWNĄ ocenę jej stażu w drodze awansu na nauczyciela mianowanego.


Opiekun stażu
Anita Kawczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.