X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9415
Przesłano:

Projekt oceny stażysty

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

OPIEKUN STAŻU: mgr inż. ..........................
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 3. września 2007r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 3. czerwca 2008r.

............... – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej ................ ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie swego stażu rzetelnie spełniała wymagania oraz sumiennie wykonywała zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r i rozporządzenia z dnia 16 listopada 2007r. (zmiany), w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli zawarte w opracowanym, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Systematycznie gromadząc odpowiednią dokumentację w terminie wywiązywała się z realizacji poszczególnych zadań:

1. Zapoznała się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły, w tym:
- opanowała sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole (dziennik lekcyjny, arkusze ocen),
- poznała przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole [szkolenie BHP]
- przeanalizowała Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy; przestrzegała i egzekwowała norm w nich zawartych,
- poznała i prawidłowo wdrażała Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2. Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (1godz w miesiącu) i innych nauczycieli (1godz.w miesiącu). Z obserwowanych zajęć sporządzała notatki.

Wykazała się też umiejętnością prowadzenia własnych zajęć (1godz.w miesiącu) w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły. Poprawnie planowała swój proces dydaktyczny, prawidłowo wykonała i realizowała plany wynikowe. Właściwie konstruowała scenariusze zajęć edukacyjnych i formułowała cele główne i operacyjne. Prowadząc zajęcia trafnie dobierała metody, formy pracy, jak i pomoce dydaktyczne do osiągnięcia poszczególnych celów.
Na lekcji stwarzała atmosferę życzliwości, zachęcając i aktywizując zarówno uczniów zdolnych, jak i słabych. Efektywnie wykorzystywała czas na lekcji. Bogaciła swój warsztat pracy wykorzystując ciekawe pomysły. Stosowała też odpowiednie formy kontroli postępów osiągnięć edukacyjnych uczniów różnicując rodzaje zadań według stopnia trudności.

Aktywnie włączała się do organizacji imprez pozalekcyjnych, takich jak: Dzień Samorządności – opieka nad konkursami, Panel SUS-u – przygotowywanie sali i materiałów, Tydzień Ziemi – współorganizowanie konkursu ekologiczno-matematycznego.
Wykazała się umiejętnością omawiania własnych i obserwowanych zajęć. Formułowała odpowiednie wnioski, trafnie oceniała swe mocne i słabsze strony, była otwarta na sugestie opiekuna stażu.

3. Poznawała środowisko uczniów i ich problemy. Uczestnicząc w zebraniu z rodzicami umiejętnie nawiązywała kontakt z rodzicami, rozmawiając o problemach i sukcesach uczniów. W swej pracy wychowawczej wykazywała się dużą serdecznością i troską zarówno wobec uczniów, jak i ich rodziców.

4. Uczestniczyła w wielu wewnątrzszkolnych jak i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli pogłębiając swą wiedzę merytoryczną i metodyczną.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu mogę stwierdzić, iż koleżanka Aneta Węgiel dobrze wykonała swoje zamierzenia.
W ciągu naszej dziewięciomiesięcznej współpracy wykazała się zainteresowaniem zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania oraz otwartością na nowe wyzwania stawiane przez szkołę.
Swoją życzliwością, komunikatywnością i cierpliwością – cechami tak bardzo przydatnymi w pracy nauczyciela – zyskuje sobie sympatię wielu uczniów.


Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Opiekun stażu
mgr inż. ......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.