X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9473
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Andrzej G
KWALIFIKACJE: magister wychowania fizycznego, instruktor podnoszenia ciężarów
PEŁNIONE FUNKCJE: nauczyciel wychowania fizycznego
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
OKRES TRWANIA STAŻU: 01.09.2009 – 31.05.2010
OPIEKUN STAŻU: mgr Monika M

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w rozpocząłem 1 września 2009 roku, tym samym rozpocząłem swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpocząłem doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
(§6ust.2pkt1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu . Wspólnie z opiekunem stażu, nauczycielem dyplomowanym panią Moniką Mazur uzgodniliśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Umówiłem się z opiekunem na obserwację zajęć. Ustaliliśmy daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jej obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałem, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałem się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałem także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałem plan rozwoju zawodowego i przedłożyłem go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły . Na początku stażu zapoznałem się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałem program profilaktyki, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałem jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałem się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałem się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych i arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałem tygodniowy rozkład zajęć oraz. Dyżurów nauczycieli.
Zapoznałem się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłem w szkoleniu BHP Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6ust.2pkt2)

W ramach tego zadania zapoznałem się ze statutem szkoły, regulaminem oraz podstawa programową realizowana w naszej szkole.
Przygotowywałem pomoce dydaktyczne do lekcji : piłki, bramki kosze, materace itp. Jako członek Rady Pedagogicznej brałem udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłem w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

• 05.11.2010 „Przestrzeganie zasad WSO w szkole”
• 29.01.2010” Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły „
• 02.03.2010 „Prawo pracy w oświacie”
• 26.04.2010 „ Szkolenie zespołów nadzorujących oraz przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych zakresu obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej .


Pozaszkolne formy doskonalenia:

• 04-05.12.2009 Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa pod auspicjami Samorządu Województwa Lubelskiego „ Sport kwalifikowany Województwa Lubelskiego w 2010 roku „
• 12-13.12.2009 Kursokonferencja trenerów Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
• 20.03.2010 Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego „Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym”
• 29-29.05.2010 Międzynarodowe Sympozjum „Sport dla wszystkich strategią jutra”

Zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach zawodowych pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystam z i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:

• C. Day „Rozwój zawodowy nauczyciela”
• K. Bąk, A. Dyląg „Człowiek i psychologia”
• Szymański M.J., Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 2000.

oraz z zakresu wychowania fizycznego :

• R. Karpiński: Pływanie. Katowice 2006
• H. Sozański, T. Witczak, T. Starzyński: Podstawy treningu szybkości. COS, Warszawa 1999
• M. Nowak: Gimnastyka.
• E. Superlak: Piłka siatkowa. Wrocław 1995
• M. Bondarowicz: Zabawy w grach sportowych Warszawa 1995
• H. Sozański, T. Witczak : Trening szybkości. Sport i Turystyka, Warszawa 1981
• S. Starzyńska: Unihokej dla małych i dużych. Gdańsk 2001

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałem publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, scenariusza z okazji Dnia Dziecka oraz niniejszego sprawozdania jak również przygotowałem dokumentację stażu w formie elektronicznej (CD-Rom ).

Na bieżąco śledziłem propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.com.pl
• www.interklasa.pl,
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl
Przygotowując lekcje korzystałem też z programów multimedialnych takich jak Microsoft Word, Power Point, Excel,
Wykorzystywałem komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje.

Przygotowywałem i opiekowałem się młodzieżą szkolną uczestniczącą w następujących zawodach sportowych :
• Miedzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w podnoszeniu ciężarów do lat 16.
• Miedzynarodowym Turnieju w Podnoszeniu Ciężarów EURO-BUG.
• Mikołajkowym Turnieju w Podnoszeniu Ciężarów.
• Miejska Licealiada w Halowej Piłce Nożnej chłopców.
• W Zamojskiej Lidze Miasta Zamościa i Powiatu Zamojskiego LZS w Halowej Piłce Nożnej (rozgrywki grupowe).
• Miejska Licealiada w biegach sztafetowych.
• Mistrzostwa Województwa LZS
• Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów.
• V Turniej Juniorek i Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów o Puchar Ziemi Puławskiej.
• Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS do lat 18 w Podnoszeniu Ciężarów .

Zorganizowałem i opiekowałem się uczniami uczestniczącymi w meczach towarzyskich w piłce nożnej halowej z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji , oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. Wspólnie z mgr Małgorzatą Borys- Tur zorganizowaliśmy II Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju udział wzięło dziewięć klas co łącznie daje 63 uczniów startujących. Szkolny Turniej Klas Mundurowych chłopców i dziewcząt w halową piłkę nożną i piłkę siatkową . Byłem organizatorem pokazów karate tradycyjnego dla klas mundurowych w których to łącznie wzięło udział ponad 60 uczniów zajęcia prowadził p. Jakub Dąbek – prezes Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Organizowałem z okazji Dnia Dziecka I Mistrzostwa Szkoły Strongmanów które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów jak i nauczycieli. Do rywalizacji zgłosiło się pięć 2-osobowych drużyn. Przygotowane konkurencje rozgrywane były parami. Uczniowie mogli sprawdzić swoją siłę, szybkość i wytrzymałość min. w „Spacerze Farmera”, „Wadze Płaczu”, przerzucaniu i przeciąganiu opony oraz przeciąganiu liny. Brałem udział w promocji szkoły w szkołach gimnazjalnych na terenie Zamościa zachęcając młodzież do wyboru naszej szkoły. Współpracuje z panią Anną Sokół prowadzącą stronę internetową szkoły, na bieżąco zamieszczam tam sprawozdania z zawodów oraz wydarzeń sportowych z udziałem naszych uczniów.
Prowadziłem zajęcia pozalekcyjne z pływania oraz z podnoszenia ciężarów Moi wychowankowie Rafał Kołtyś i Wojciech Łukaszczuk zakwalifikowali się do kadry woj. lubelskiego w podnoszeniu ciężarów oraz dostali się do Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów gdzie zajęli wysokie XVII m (Kołtyś) i XX m (Łukaszczuk). Największym sukcesem pośród Moich wychowanków może pochwalić się Wojciech Łukaszczuk, który zajął V miejsce na Mistrzostwach Polski LZS do lat 18 w Sędziszowie Małopolskim.

Na bieżąco współpracuje z Szkolnym Związkiem Sportowym , Ludowymi Zespołami Sportowymi, Lubelską Unią Sportu, Polskim Związkiem Podnoszenie Ciężarów, Okręgowym Związkiem Podnoszenia Ciężarów, miejscowym klubem Agros oraz klubami naszego województwa min. Unia Hrubieszów, Znicz Biłgoraj, AZS-AWF Biała Podlaska, MULKS Terespol . Taka współpraca zaowocowała w pozyskaniu sprzętu do siłowni w postaci sztang, obciążeń treningowych oraz obuwia i strojów.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałem z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podniesieniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą.

3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałem się uwzględniać rozwój psychofizyczny ucznia, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z uczniami każdej z klas na temat ich zainteresowań sportowych oraz czy uprawiają jakąś dyscyplinę sportową wyczynowo. Poprzez ciągły kontakt z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym rozmowy z nimi, poznałem i zgromadziłem informacje o środowisku uczniów, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z wychowawcami oraz rodzicami.
Chętnie służyłem pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących ich dzieci Swoją postawą zawsze starałem się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Dwa razy w miesiącu obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałem przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłem w obecności pana Dyrektora i pana wizytatora z Najwyższej Izby Kontroli . Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałem przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałem przebieg, wyciągałem wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałem się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłem o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałem działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałbym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starał się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych.

.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.