X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9459
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - Nauczanie zintegrowane kl. I - III

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Dondalska
Data rozpoczęcia stażu:
Planowany termin zakończenia stażu:
Opiekun stażu: mgr Bożena Seliger
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
Dyrektor Szkoły: mgr Grzegorz Malendowicz


& 6 ust.2 pkt 1
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zadania
Formy realizacji i wnioski

Poznanie procedury awansu zawodowego.
> Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznałam się z prawnymi procedurami awansu zawodowego nauczycieli. Przeanalizowałam przepisy i uregulowania prawne, tj. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku.

> Dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz zapoznanie się z powinnościami, zadaniami i wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego pozwoliło mi na prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.

Współpraca z opiekunem stażu.
> Celem lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i zawarcie pisemnego kontraktu (ZAŁĄCZNIK NR... ) określającego warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.

> Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniliśmy harmonogram spotkań (ZAŁĄCZNIK NR ... ), zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, terminy przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji a także zakres oczekiwań i obowiązków względem siebie.


Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

> W oparciu o znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
> Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację świadczącą o realizacji przeze mnie planu rozwoju zawodowego ( świadectwa, zaświadczenia, scenariusze itp. ) ZAŁĄCZNIK NR ...

Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego umożliwiło mi uporządkowanie materiałów, co przyczyniło się do napisania niniejszego sprawozdania.


Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

W obrębie tego zadania:

> Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez analizę następującej dokumentacji:
- statutu szkoły;
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikowania;
- wewnątrzszkolnego systemu wychowania;
- programu wychowawczego szkoły;
- szkolnego programu profilaktycznego;
- kalendarza imprez szkolnych;
- dzienników zajęć, rozkładów zajęć.

Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznym funkcjonowaniem. Poznałam cele i zasady oceniania, wymagania edukacyjne, co z pewnością ułatwiło mi pracę w szkole.

> Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami poprzez obserwację, obecność i udział w radach pedagogicznych oraz przez nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, co znacząco przyczyniło się do usprawnienia mojej pracy w szkole. Dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze funkcjonować jako pełnoprawny pracownik szkoły. W okresie stażu wywiązywałam się sumiennie ze wszystkich obowiązków: prowadziłam zajęcia zgodnie z planem – planowo rozpoczynałam je i kończyłam, pełniłam dyżury nauczycielskie w czasie przerw, zapoznawałam się na bieżąco ze zmianami planu oraz zastępstwami i pracowałam zgodnie z nimi.

Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.

> Przez cały okres stażu prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację szkolną:
- dziennik lekcyjny,
- arkusze ocen,
- dokumentację wychowawcy klasy,
- przygotowałam protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej ( zaproponowałam i wykonałam zapis protokołu w formie elektronicznej, który większością Rady Pedagogicznej został przyjęty i zatwierdzony na kolejne lata ).


Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

> W celu zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi ukończyłam szkolenie BHP, które odbyło się..................
Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych pozwoliła mi na organizowanie zajęć wychowawczych w sposób właściwy i bezpieczny zarówno dla uczniów, jak i dla mnie.


Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji.

> W obrębie tego zadania uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach Zespołu Przedmiotowego związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań..


& 6 ust.2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.

> W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania - przeanalizowałam podstawę programową szkoły, w której odbywałam staż.


Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły.

> Przez cały czas starałam się prowadzić zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły:
- zajęcia prowadziłam poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym,
- realizowałam na zajęciach plany i programy szkolne,
- oceniałam uczniów zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania uczniów,
- w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych stosowałam się do zasad BHP.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

> W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy wykorzystywałam komputer do przygotowywania m.in. sprawdzianów, konspektów, testów, opracowywania dokumentacji szkolnej ( protokół z Rady Pedagogicznej), a także przygotowywania dokumentacji związanej z odbywaniem stażu. Dokonałam również publikacji w Internecie (strona internetowa) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania.


Wzbogacanie warsztatu pracy.

> W czasie stażu przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne i wykorzystywałam je na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy i ułatwienia uczniom procesu uczenia się, by urozmaicić zajęcia oraz zachęcić uczniów do pracy. Pomoce te miały wszelakie formy i rodzaje. (ZAŁĄCZNIK NR ... )


Udział w przedsięwzięciach określonych w kalendarzu szkoły.

> Chętnie włączałam się do pomocy przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych (wykonanie dekoracji na ślubowanie klas I ),wycieczek w roli opiekuna, co dało mi możliwość poznania zachowań dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz uświadomienia sobie problemów, jakie mogą wystąpić w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i jak należy je rozwiązać w sposób najbardziej trafny i skuteczny. Dzięki temu mogłam lepiej poznać uczniów, porozmawiać z nimi w swobodny sposób, włączyć się do wspólnej zabawy i nawiązać z nimi dobry, przyjazny kontakt. (ZAŁĄCZNIK NR ...)


Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

> W celu podniesienia swych kwalifikacji i wzbogacenia warsztatu pracy uczestniczyłam w posiedzeniach szkolnych Rad Pedagogicznych.( ZAŁĄCZNIK NR ...) a także brałam udział w zebraniach Zespołu Przedmiotowego. ( ZAŁĄCZNIK NR ... )
Uważam wewnątrzszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.


& 6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów.
Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
> Współpraca z innymi wychowawcami klas, pedagogiem i szkolną świetlicą środowiskową w celu poznania środowiska uczniów oraz rozmowy z rodzicami w czasie spotkań (zebrania, dni otwarte, spotkania indywidualne) pozwoliły mi poznać każdego ucznia jako jednostkę indywidualną oraz dowiedzieć się o ich osobistych trudnościach czy problemach. Wszelkie konsultacje pomogły mi zebrać dodatkowe, istotne informacje na temat uczniów, ich środowiska i problemów. Dzięki temu mogłam szukać skutecznych rozwiązań danego problemu. W czasie rozmów z rodzicami dzieliłam się z nimi moimi spostrzeżeniami i starałam się wyciągnąć wnioski z danej sytuacji czy problemu, bądź też ustalić dalsze postępowanie mające na celu poprawę sytuacji. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy.

> W celu lepszego zrozumienia dzieci z dysfunkcjami określonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez Poradnię, zachęcałam rodziców do konsultacji z pedagogiem szkolnym oraz z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.


Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

> Udział uczniów w wycieczkach (ZAŁĄCZNIK NR ... ), wyjściach do kina i teatru, konkursach, apelach i przedstawieniach szkolnych.
> Przygotowywanie materiałów i wykonywanie tematycznych gazetek klasowych.
> Udział dzieci w uroczystościach i imprezach klasowych oraz szkolnych, wynikających z kalendarza imprez .


Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

> Organizowanie zajęć tematycznych oraz profilaktycznych pogadanek dotyczących zagrożeń współczesnego świata i zagrożeń cywilizacyjnych.
> Spotkanie z policjantem w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
> Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody:
- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
- udział w akcji ‘Sprzątanie świata”
- udział w Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej
- udział w akcji zbierania surowców wtórnych .

> Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę :
- zbiórka pieniędzy dla dziecka z chorobą nowotworową,
- udział w WOSP,
- włączenie się w akcję „Pomocy dla powodzian”.


& 6ust.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

> Na początku roku szkolnego wraz z opiekunem stażu ustaliliśmy terminy i tematykę zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. (ZAŁĄCZNIK – harmonogram zajęć)


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.

> W ciągu trwania stażu raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły, co stwarzało mi możliwość prezentacji własnych umiejętności. Każda hospitowana lekcja została omówiona przed i po jej zrealizowaniu tzn. prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z określeniem przebiegu zajęć.( ZAŁĄCZNIK NR ...)
> Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie prowadzonych przeze mnie zajęć. Dzięki tej formie współpracy odniosłam wiele korzyści. Udzielone rady pozostaną wskazówką do dalszej pracy.


Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

> W czasie odbywania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna oraz innych nauczycieli. Celem obserwacji było poznanie metod pracy nauczyciela w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych. Miałam możliwość porównania własnych umiejętności zawodowych z umiejętnościami opiekuna stażu.
Podczas obserwacji szczególną uwagę zwracałam na:
- rodzaje środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji,
- metody i formy pracy z uczniami,
- wykorzystanie czasu zajęć,
- tempo lekcji i zaangażowanie uczniów.

Z każdych obserwowanych zajęć wyciągałam odpowiednie wnioski, które wzbogaciły moje dotychczasowe doświadczenie i poszerzały mój warsztat pracy. Obserwacje te pomogły mi w lepszej organizacji własnych zajęć.


Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Okres stażu był czasem intensywnej pracy, ciągłego dokształcania się, zdobywania informacji niezbędnych do wykonywania swojej pracy rzetelnie i właściwie. Staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.

W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela. Zauważyłam, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z moich uczniów, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, a w razie potrzeby wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji.
Zgodnie z celami mojego awansu zawodowego starałam się jak najprężniej uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego. Brałam udział w organizowaniu imprez szkolnych. Miałam stały kontakt ze środowiskiem uczniów. Zdarzały się także porażki, z których wyciągałem wnioski do dalszej pracy.

Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności zdobytych podczas studiów i poszerzanych przez indywidualne dokształcanie; był jednocześnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Podejmowałam działania, mające na celu wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności moich wychowanków, pogłębianie relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie podejmowane na rzecz szkoły działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

Opracowała : A. Dondalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.