X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9421
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anita Szarlej
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aneta Czepiel
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 17 w Jaworznie
Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Dorota Jakubik
Czas trwania stażu: 01.09.2009 – 31.05.2010

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Jaworznie rozpoczęłam dnia 01 września 2009 roku i tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski w wymiarze 9 miesięcy. Stanowisko pracy objęłam zgodnie z posiadanym wykształceniem zawodowym magistra pedagogiki. Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola – mgr Dorotę Jakubik. Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2009/2010 w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem pracy przedszkola. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.


WYMAGANIE I – Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu panią mgr Anetą Czepiel. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tychże informacji zredagowałam plan rozwoju zawodowego przekładając go do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola z jednoczesnym złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie.
We wrześniu i w październiku 2009 roku zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania przedszkola. Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola jak:
- Ramowy Statut Przedszkola
-Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia23 grudnia 2008 roku)
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Karta Nauczyciela
- Plan Pracy Przedszkola
- Regulamin Przedszkola
- Konwencja Praw Dziecka
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola zapoznałam się ze swoimi obowiązkami, zadaniami programowymi i dodatkowymi. Dzięki wyżej wymienionych dokumentów zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola.
Zapoznałam się również z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Rozpoczynając staż jako nauczyciel – wychowawca grupy dzieci 3 – letnich prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, tj.: miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka oraz dokumentację współpracy z rodzicami.
We wrześniu 2009 roku uczestniczyłam w szkoleniu BHP i PPOŻ. Poznałam przepisy dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola oraz przepisy przeciw pożarowe. Zapoznałam się również z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

WYMAGANIE II – Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Przeanalizowałam podstawę programową pod kątem pracy z dziećmi 3 – letnimi oraz metody i formy pracy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym biorąc udział w następujących szkoleniach:
- „Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedszkola zgodnie z nową podstawą programową.” (22.09.2009r.)
- „Poznaję muzykę wszystkimi zmysłami – wykorzystanie 5 aktywności muzycznych w pracy z uczniami.” (05.05.2010r.)
Poprzez uczestnictwo w tych szkoleniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Udział w szkoleniach sprawił, iż moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie. Zdobytą wiedzą i doświadczeniami dzieliłam się również z koleżankami.
W październiku 2009r. podjęłam naukę w ramach studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika.” Na zajęciach zdobyłam wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej - poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz metody i techniki wspomagające rozwój dziecka:
• PORANNY KRĄG
• METODA KNILLA
• ELEMENTY PEDAGOGIKI ALTERNATYWNEJ MARII MMONTESSORI
• METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBONE
• METODA DENNISONA (KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA)
• ELEMENTY DOGOTERAPII
• ZABAWY FUNDAMENTALNE
• INTEGRACJA SENSORYCZNA
• MRTODA DOBREGO STARTU
• METODY RELAKSACYJNE
• MASAŻE
• MUZYKOTERAPIA
Zajęcia odbywały się w formie teoretycznej i praktycznej. Organizowane były wyjazdy do: Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzicom w Krakowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Przedszkola Waldorfskiego „Pod Skrzydłami” w Krakowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowicach.

Wspólnie ze swoją zmienniczką grupy – Angeliką Jelonek zorganizowałam, opracowałam program i przeprowadziłam następujące uroczystości: Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mamy i Taty. Ponadto wraz ze swoją koleżanką z pracy – mgr Anną Agustynek zorganizowałam „PRZEDSZKOLNY KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ”, który odbył się dnia 04 maja 2010 roku w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Jaworznie. Udział w konkursie wzięło 20 osób z poszczególnych grup wiekowych. Dla wszystkich uczestników konkursów przewidziane zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Podczas konkursu panowała miła i radosna atmosfera.

Przez cały okres stażu dbałam o estetyczny oraz ciekawy wystrój sali grupowej, sali gimnastycznej i sali plastycznej uwzględniając przy tym porę roku bądź uroczystość. Samodzielnie wykonywałam elementy dekoracyjne oraz zakup materiałów i przyborów. Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując takie czasopisma jak: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka przedszkola”, a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu między innymi takiej jak: „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” Klausa W. Vopel. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl). Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:

• www.men.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.pwn.com.pl
• www.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.wspip.com.pl
• www.interklasa.pl
• www.cmppp.edu.pl
• www.cdidn.edu.pl
• www.przedszkolak.pl

Do przygotowania konspektów, planów miesięcznych, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz innej dokumentacji wykorzystałam komputer. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy.

Wraz ze swoją koleżanką z pracy – mgr Anną Augustynek opracowałam PROGRAM KÓŁKA WOKALNO – TANECZNEGO. Program ten przeznaczony był dla dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 30 minut i uczestniczyło w nich 20 dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Wraz z koleżanką prowadziłam dziennik pracy wyżej wymienionego kółka. Swoimi zdolnościami i umiejętnościami wokalno - tanecznymi dzieci mogły się pochwalić na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanej w przedszkolu. Praca w kole doskonaliła umiejętności wokalno – taneczne oraz kształtowała zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy oraz koncentracji uwagi. Zajęcia muzyczne pozwalały stworzyć atmosferę radości z muzykowania oraz stymulować wysiłek intelektualny w celu wykazania coraz trudniejszych umiejętności. Dzieci podejmując wyzwania muzyczne w ramach kółka przyczyniały się do podniesienia jakości pracy przedszkola oraz kształtowania pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.


WYMAGANIE III – Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci.

W prowadzonych działaniach edukacyjno – wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami (rozmowy z nimi) poznałam środowisko rodzinne dzieci i nawiązałam dobre kontakty
z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. Na początku roku szkolnego wraz ze swoją zmienniczką przeprowadziłam spotkanie organizacyjne z rodzicami, na którym ustaliłam między innymi formy kontaktu z nimi tj. indywidualne spotkania w miarę potrzeb rodziców lub moich, rozmowy telefoniczne itp. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Przeanalizowałam szczegółowo dokumentację dzieci i w miarę możliwości spotkałam się indywidualnie z każdym rodzicem. Podczas tych spotkań uszczegółowiłam diagnozę funkcjonalną dziecka i wysłuchałam propozycji rodziców co do dalszej pracy z dzieckiem. Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Swoją postawą starałam się ich zawsze zachęcić do współpracy i pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, a także swojej konsekwentnej postawy dobrze poznałam środowisko rodzinne ucznia oraz relacje panujące pomiędzy nim, a rodzicami. Dzięki temu nawiązałam dobrą, konsekwentną i wychowawczą współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy). Tak było w przypadku jednego chłopca, gdzie mama zgłaszała problemy z jego zachowaniem. Podczas kilku spotkań wyjaśniałam zachowanie syna, postawiłam kilka hipotez przyczyny takiego zachowania i pokazałam szereg możliwości pozwalających zminimalizować niepożądane zachowanie. W efekcie wyzwoliło to u mamy wielką otwartość i samodzielność w poszukiwaniu nowych rozwiązań. W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o dziecku, a także o tym co się dzieje w grupie. W celu podejmowania właściwych działań stale sięgałam do literatury specjalistycznej dla danego zagadnienia. Zachęcałam również rodziców do współpracy i konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i innymi specjalistami (np. logopedą). Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycielek pracujących w przedszkolu.

Aby dobrze zaplanować pracę z całą grupą oraz pracę indywidualną z dziećmi, potrzebna była diagnoza rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Pomogła mi w tym karta obserwacji dziecka 3 – letniego. Wstępna diagnoza pozwoliła mi również na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowałam cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju. W drugim półroczu w roku szkolnym 2009/2010 dokonałam podsumowania na temat zachowania i zdobytych umiejętności dziecka.


WYMAGANIE IV – Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych. Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg oraz wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu. Podczas odbywanego stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć oraz rodzaju stosowanych metod pracy z dziećmi. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku dwie godziny przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

W dalszym ciągu będę starała się doskonalić swoje umiejętności między innymi poprzez właściwą organizację pracy na zajęciach oraz dogłębne przemyślenie tematu i celów zajęć.


AUTOREFLEKSJA

Odbyty dziewięciomiesięczny staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków. W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć przedszkolnych. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe formy i metody pracy. Na nowo ugruntowałam swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich wychowanków do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców, co pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich wychowanków, zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Za słabą stronę mojej pracy zawodowej muszę uznać prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość dziecka jako człowieka, czas spędzony na pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie swojej pracy zawodowej. Słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawiać w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad co niekiedy stanowiło problem.

Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w przyszłości.

Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym nauczycielem, pedagogiem, a także oligofrenopedagogiem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne dla dzieci i atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.