X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9453
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Rok szkolny 2009/2010

Nauczyciel: mgr Marta Barroso
Przedmiot: Język angielski

Szkoła: Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.

Opiekun stażu: mgr Grzegorz Mroczek

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia.

Plan działań

I. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
-analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego

2. Zapoznanie się z przepisami związanymi
z funkcjonowaniem szkoły
- zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
-poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
- analiza następujących dokumentów:
- Program Rozwoju Szkoły 2009-14.
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy
- obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, posiedzeniach rady pedagogicznej.

- analiza podstawy programowej szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem bloku przedmiotowego języka angielskiego
-znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- znajomość dokumentów
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- znajomość przestrzeganie przepisów BHP
- prowadzenie dziennika lekcyjnego

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowa z opiekunem dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu
- podpisanie przez opiekuna stażu dokumentu określającego zasady oraz harmonogram współpracy

II. Doskonalenie zawodowe

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności
- autorefleksja, analiza możliwości rozwoju
-wdrażanie wniosków do planu rozwoju


2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- obserwowanie lekcji w ustalonych wcześniej terminach
- omawianie obserwowanych zajęć z opiekunem stażu
-scenariusze obserwowanych lekcji
-zapis wniosków uwag sformułowanych przez prowadzącego zajęcia

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły;
omawianie przeprowadzonych zajęć
- opracowanie konspektów lekcji;
- konsultacja i analiza

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy; znajomość metod pracy pedagogicznej
- udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy metodyczne, szkolenia, warsztaty)
-zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
- opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym
- opracowanie scenariuszy zajęć i imprez szkolnych

6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej z uwzględnieniem metod aktywizujących
- prowadzenie zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem pracowni komputerowej
Przykładowy temat: Te miejsca warto odwiedzić
– przygotowanie prezentacji multimedialnej o zabytkach Wielkiej Brytanii
-opracowanie scenariuszy zajęć

7. Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
-przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, koncertów np. W poszukiwaniu dobra. Koncert poezji śpiewanej.
-prowadzenie kółka teatralnego w języku angielskim- Romeo and Juliet

8. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów -przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach I II gimnazjum
- badanie wyników nauczania – kartkówki, testy zamykające kolejne jednostki
-dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów

9. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich problemów. Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów
- przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
- opieka nad Samorządem Uczniowskim
- uczestniczenie w imprezach środowiskowych
-realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych okres stażu
-efektywna współpraca z uczniami i rodzicami

10. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
-przekazywanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego

11. Przygotowanie projektu sprawozdania
- dokonanie autoanalizy
-sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.