X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9465
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: Magdalena Krzysztofik

Stanowisko: Nauczyciel Przedszkola

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Pniewie
Pniewo 18
64 – 965 OKONEK

Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe licencjackie w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – PWSH „Pomerania”Chojnice, Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009

Data zakończenia stażu: 31.05.2010

Opiekun stażu: mgr Barbara Noga

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznych bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynków.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie
Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
Pogłębianie współpracy z rodzicami.


Plan rozwoju zawodowego opracowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli, jak również w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 (tekst jednolity Dz. U. Z 2003), czyli Kartę Nauczyciela.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

A...Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym odbywa się staż (§ 6 ust. 1 pkt 1)

1) Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
Napisanie planu rozwoju zawodowego
2) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem
3) Poznanie przepisów obowiązujących w pracy oraz aktów prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu i poza nim podczas zajęć z dziećmi
Wpisy do dziennika
Udział w kursach doskonalących
Załącznik procedury dotyczącej bezpieczeństwa
4) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego (zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki)
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
5) Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


B...Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 1 pkt 2)

1) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, konspekty, arkusze hospitacji obserwowanych zajęć
2) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora. Przygotowywanie zestawu pomocy dydaktycznych
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, arkuszy hospitacji
Konsultacja z opiekunem stażu
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
Propozycja wniosków na przyszłość
3) Wykorzystanie w pracy pedagogicznej pomocy technologii komputerowej i informacyjnej
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
Wykorzystanie formy elektronicznej w pracy pedagogicznej przez: zapisy planów w formie elektronicznej, redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
4) Aktywna realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych
Regularne spotkania z rodzicami
Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2009/2010


C...Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 1 pkt 3)

1) Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych
Karta informacyjna o dziecku, charakterystyka grupy
2) Współpraca z rodzicami. Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej
Notatki z zebrań, lista obecności, grafik z zebrań
3) Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Analiza karty informacyjnej dziecka
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
4) Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku
Opracowanie karty obserwacji dziecka
5) Prowadzenie współpracy z rodzicami
Pomoc w organizowaniu uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka
Uczestnictwo w wycieczkach przedszkolnych


D...Doskonalenie zawodowe (§ 6 ust. 1 pkt 4)

1) Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
Udział w wykładach, warsztatach i zajęciach otwartych organizowanych przez doradcę metodycznego
Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN
Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
2) Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno-psychologicznej. Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, Internecie
Dokumentacja efektów własnej pracy
3) Wymiana doświadczeń
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych

........................................
podpis stażysty

........................................
podpis opiekuna stażu


Ciosaniec, 01.09.2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.