X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9452
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego wychowawcy bursy ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

BURSA
ul. Botaniczna 60; 65-392 Zielona Góra
Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego Agaty Izdebskiej
na stopień nauczyciela mianowanego
Zielona Góra 2009

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WYMAGANIE 1: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust. 2 pkt. 1

ZADANIE
METODY I FORMY REALIZACJI
DOKUMENTACJA
TERMIN REALIZACJI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan Rozwoju Zawodowego
sprawozdanie z realizacji stażu
wrzesień 2009
cały okres stażu

Analiza Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu. notatki

Podejmowanie działań mających na celu samokształcenie. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i e-learningowych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności /z uwzględnieniem tematyki funduszy unijnych/. zaświadczenia
dyplomy cały okres stażu

Poszerzanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych wychowawców a także przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu notatki
materiały
pomoce dydaktyczne

Ewaluacja własnych umiejętności i określenie kierunku dalszego rozwoju. Przygotowanie projektu sprawozdania. projekt sprawozdania maj 2012

Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację Planu Rozwoju Zawodowego. zaświadczenia
potwierdzenia cały okres stażu

Złożenie wniosku i dokumentacji o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wniosek
teczka czerwiec 2012


WYMAGANIE 2: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7 ust. 2 pkt. 2

Uwzględnianie potrzeb uczniów oraz problemów środowiska lokalnego. Działania mające na celu realizację założeń z zakresu Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego. wpisy w karty wychowanków
wpisy w dzienniku cały okres stażu

Zbieranie informacji dotyczących wychowanków oraz rozpoznawanie indywidualnych potrzeb poprzez rozmowy i obserwację zachowań.
Rozpoznanie środowiska rodzinnego wychowanków oraz współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi.
Współpraca z psychologiem, szkołami /pedagogami szkolnymi/, ośrodkami pomocy społecznej, policją, kuratorami i innymi instytucjami.
Opracowanie i wdrożenie różnego rodzaju możliwości organizowania czasu wolnego młodzieży – zaangażowanie wychowanków w podejmowane działania. Realizacja projektu w ramach funduszy UM Zielona Góra „Filmem, prezentacją i plakatem walczymy z agresją i uzależnieniami” – konkursy międzyinternackie.
wytwory pracy młodzieży
finały konkursów
sprawozdanie
zdjęcia
wytwory pracy
grudzień 2009
cały okres stażu

Współorganizacja Dni Bursy.
Współorganizacja „Turnieju 4 pięter o Puchar Dyrektora Bursy”.
Realizacja zajęć „Rusz Głową” w ramach przygotowań do „Mistrzostw Polski w łamaniu głowy”.
Przeprowadzenie różnego rodzaju konkursów i imprez wynikających z „Kalendarza Świąt Nietypowych”.
Opracowanie planu pracy i stworzenie wśród młodzieży Teatru Ognia.

Promocja Bursy. Promocja placówki poprzez zaangażowanie w:
- ogólnopolską akcję społeczną Szlachetna PACZKA,
- realizację projektów finansowanych z Urzędu Miasta,
- organizację konkursu ogólnopolskiego. logotypy placówki na stronach internetowych i materiałach drukowanych cały okres stażu


WYMAGANIE 3: Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 7 ust. 2 pkt. 3

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz oprogramowania. Uczestnictwo w warsztatach z zakresu tworzenia stron internetowych. zaświadczenia cały okres stażu

Wykorzystanie komputera i narzędzi multimedialnych w pracy. Opracowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem grupy wychowawczej a także różnych zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pomocy dydaktycznych itp. przy wykorzystaniu komputera i programów graficznych. opracowane dokumenty cały okres stażu

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w pracy. Wykorzystanie ICT szczególnie podczas przygotowywania i prowadzenia różnego rodzaju zajęć z młodzieżą oraz przygotowywania i gromadzenia dokumentacji przebiegu stażu itp.. opracowane materiały cały okres stażu

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na projekt graficzny logo Bursy. projekty zgłoszone do konkursu 2010/2011

Wykorzystanie Internetu w pracy oraz rozwoju zawodowym. Działania zmierzające do utworzenia ogólnopolskiego forum internetowego
przeznaczonego dla wychowawców burs i internatów na jednym z portali edukacyjnych.
forum
cały okres stażu

Stworzenie elektronicznej bazy burs i internatów z całej Polski mające na celu podjęcie współpracy przy rozwijaniu założonego forum internetowego, wymiany doświadczeń oraz podejmowanie przedsięwzięć na skalę ogólnopolską.
baza danych

Zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu przy wykorzystaniu komunikacji internetowej. zrealizowany konkurs
Wykorzystanie Internetu w pracy oraz rozwoju zawodowym. Wymiana informacji, doświadczeń i poglądów przy wykorzystaniu list dyskusyjnych, korespondencji elektronicznej i komunikatorów.
dokumentacja elektroniczna
cały okres stażu

Wyszukiwanie w Internecie informacji na potrzeby własne i innych wychowawców.
notatki
wydruki

Publikacja różnych artykułów, scenariuszy imprez i planu rozwoju zawodowego w portalach edukacyjnych. publikacje
Podjęcie działań mających na celu promocję Bursy wśród Internautów /w porozumieniu z dyrekcją/. umieszczenie logo Bursy na stronach internetowych


WYMAGANIE 4: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§ 7 ust. 2 pkt. 4

Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. Korzystanie ze zbiorów biblioteki bursowskiej, bibliotek miejskich i biblioteki pedagogicznej /książki, czasopisma/. notatki cały okres stażu

Korzystanie ze zbiorów internetowych /portale edukacyjne, publikacje, artykuły/. notatki, wydruki

Uczestniczenie w radach szkoleniowych, kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach itp. notatki, zaświadczenia

Wdrażanie zdobytej wiedzy do pracy wychowawczo-opiekuńczej. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów wychowawczych wśród wychowanków, przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom i zachowaniom demoralizującym itd.. dokumentacja wychowawcza cały okres stażu

Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych przy wykorzystaniu zdobytych umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, prowadzenie dokumentacji grupy /dziennik, karty wychowanków itd./. dokumentacja wychowawcza cały okres stażu


WYMAGANIE 5: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
§ 7 ust. 2 pkt. 5

Zapoznanie z przepisami prawnymi związanymi z oświatą, opieką społeczną i postępowaniem w sprawach nieletnich. Stworzenie podręcznej kartoteki elektronicznej i tekstowej podstawowych aktów prawnych z zakresu oświaty. kartoteka, notatki na bieżąco

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa.
Realizacja zadań wynikających z dokumentów regulujących pracę Bursy. Analiza statutu Bursy, regulaminów, planu wychowawczego, planu profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych itp. kartoteka, notatki wrzesień 2009

Stworzenie bazy dokumentów obowiązujących w placówce.
Udział w pracach zespołów opracowujących dokumenty regulujące pracę Bursy. Aktywny udział w pracach zespołu opracowującego plan profilaktyki Bursy na lata 2009 -2012. Plan Profilaktyki wrzesień 2009

Udział w opracowywaniu i modyfikowaniu innych dokumentów związanych z pracą Bursy. opracowane dokumenty cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.