X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9443
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - Nauczanie zintegrowane kl. I - III

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Dondalska
Data rozpoczęcia stażu:
Planowany termin zakończenia stażu:
Opiekun stażu:
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
Dyrektor Szkoły:


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).


& 6 ust.2 pkt 1
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dokumentacja

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
początek stażu
zbiór dokumentacji

Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram);

wrzesień 2009r. kontrakt
harmonogram, współpracy

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
wrzesień 2009r.
plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
cały okres stażu

dokumenty (świadectwa, zaświadczenia, programy ,
scenariusze),
treść sprawozdania

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Analiza dokumentacji szkoły:
- statutu szkoły;
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikowania;
- wewnątrzszkolnego systemu wychowania;
- programu wychowawczego szkoły;
- szkolnego programu profilaktycznego;
- kalendarza imprez szkolnych;
- dzienników zajęć, rozkładów zajęć;
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

cały okres stażu

znajomość przepisów i dokumentacji szkolnej

obserwacja,
udział w Radach Pedagogicznych


Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- dziennik lekcyjny, pozalekcyjny,
- arkusze ocen;
- dokumentacja wychowawcy klasy;
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej;

cały okres stażu
prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

Udział w szkoleniu BHP;
Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.

cały okres stażu

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji.

Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
Udział w Radach Pedagogicznych; cały okres stażu

zaświadczenia ,
lista obecności z Rad Pedagogicznych


& 6 ust.2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.

Analiza podstawy programowej; wrzesień 2009r. notatki własne.
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły.
Prowadzenie zajęć poprawnych pod względem metodycznym i merytorycznym.
- Realizowanie na zajęciach planów i programów szkolnych: rocznego planu pracy, programu wychowawczego, programu rozwoju szkoły;
- Przestrzeganie kryteriów oceniania uczniów;
- Przestrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów;
- Przestrzeganie zasad BHP w trakcie zajęć.
cały okres stażu
przykładowe scenariusze zajęć,
opisy w dziennikach.


Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

- Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera;
- Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej);
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów) na komputerze;
- Opracowanie dokumentacji szkolnej ( planów wynikowych, planów wychowawczych, protokołu z Rady Pedagogicznej itp.);
- Przygotowywanie ogłoszeń na potrzeby uczniów i rodziców;
- Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej;
- Dokumentowanie przebiegu stażu;
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego;
cały okres stażu
(według potrzeb)

rok szkolny 2009/2010

scenariusze, dyplomy,
plany pracy
testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera,
zapisy w dzienniku,
przykładowe materiały,
scenariusze zajęć

strona internetowa

Wzbogacanie warsztatu pracy.

- Przygotowanie nowych pomocy dydaktycznych i wykorzystanie ich na zajęciach.

cały okres stażu
przykładowe prace

Udział w przedsięwzięciach określonych w kalendarzu szkoły.

- Zapoznanie się z formami przeprowadzania imprez szkolnych.
- Uczestniczenie i pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z planem pracy szkoły.

cały okres stażu
kalendarium imprez


Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych radach pedagogicznych;
- Uczestnictwo w pracach zespołu nauczania zintegrowanego;
- Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli;
cały okres stażu potwierdzenie obecności,

plan pracy zespołu, potwierdzenie udziału w spotkaniach


& 6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów.

Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

- Prowadzenie rozmów, diagnoza potrzeb uczniów;
- Kontakty z rodzicami (spotkania indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową);
- Nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym;
- Zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
- Obserwacja i analiza możliwości uczniów;
- Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery):
- Indywidualne kontakty z dzieckiem;
- Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
- Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły;

cały okres stażu
(według potrzeb)

wrzesień 2009 r.

bieżąca dokumentacja-adnotacje w dzienniku lekcyjnym,
potwierdzenie pedagoga szkolnego,
plany wychowawcze


Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

- Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych;
- Organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, teatru, itp.);
- Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych;
- Współtworzenie gazetek klasowych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki);
- Przygotowywanie uroczystości i imprez klasowych oraz szkolnych.
cały okres stażu
(według potrzeb)

potwierdzenia,
adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym


Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

- Zajęcia profilaktyczne-pogadanki dotyczące zagrożeń współczesnego świata, zajęcia tematyczne;
- Udział w działaniach prewencyjnych policji;
- Udział w akcji „ Sprzątanie świata”;
- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę;
cały okres stażu (według potrzeb)

adnotacje w dzienniku

potwierdzenie dyrektora


& 6ust.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentacja
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

- Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
październik 2009
scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.

- Opracowanie konspektu;
- Przeprowadzenie i omówienie lekcji;
według harmonogramu hospitacji
przykładowe konspekty


Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

- Sporządzanie notatek i wyciąganie wniosków;
- Omawianie obserwowanych lekcji z opiekunem stażu lub innymi nauczycielami.
według harmonogramu hospitacji
wnioski z obserwacji

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

- Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi.
- Samoocena- analiza własnej pracy i możliwości rozwoju zawodowego.
wrzesień 2009- maj 2010 r.
wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .............. data i podpis podpis nauczyciela dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.