X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9326
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Szkoła Podstawowa im. Józefa Ufy w Mastkach
Dyrektor Szkoły: mgr Anna Dzięgielewska
Opiekun stażu: mgr Agata Łabowicz
Nauczyciel stażysta: mgr Małgorzata Rudnicka
Czas trwania stażu: 01.09.2009 r. – 31.05.2010 r.
Posiadane kwalifikacje:
 studia pięcioletnie magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej
 studia podyplomowe: historia, wychowanie przedszkolne z kształceniem zintegrowanym oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną - pedagog szkolny.

CEL NADRZĘDNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CEL PODRZĘDNY: podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.

Niniejsze sprawozdanie napisałam w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 IX 2009 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju zawodowego przez Dyrektora Szkoły mgr Annę Dzięgielewską.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.) . Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z późn. zm.) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego jaki sporządziłam składał się z pięciu zasadniczych części:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole (§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1).
2. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 4).
3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 2).
4. Posiadanie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych, znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3).
5. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (§6 ust. 1 pkt 4).

Poniżej podaję szczegółowo wykaz zrealizowanych zadań w/w planu, wzbogacony o analizę poszczególnych jego części. Nadmieniam, iż posiadam wszelkie dowody realizacji poszczególnych zadań, w postaci podpisów odpowiednich osób, zaświadczeń, materiałów zdjęciowych, adresów stron internetowych itp.


I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ORAZ DOKUMENTACJI FUNKCJONUJACEJ W SZKOLE
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1).

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczyciela oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS:
MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.) .
Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z późn. zm) .
Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego:
Materiały Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty.
Na podstawie tych dokumentów przy pomocy opiekuna stażu zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły mgr Annie Dzięgielewskiej.

Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Razem z opiekunem stażu, panią Agatą Łabowicz uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Ustaliłyśmy wzajemną obserwację zajęć, daty przeprowadzenia lekcji oraz zasady przygotowania scenariuszy i ich omawiania.
Wszystkie założenia w tej kwestii zostały zrealizowane. W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłam dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zajęć, obejmującą głównie scenariusze zrealizowanych lekcji, opracowane przeze mnie sprawdziany i prace klasowe, arkusze obserwacji lekcji – pisane przeze mnie, jak również przez opiekuna stażu, scenariusze uroczystości szkolnych, regulaminy konkursów, a także liczne dokumenty związane z działalnością świetlicy szkolnej i Samorządu Uczniowskiego. Wspomniane materiały były przekazywane na bieżąco opiekunowi, pani Agacie Łabowicz.

Na początku stażu zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole i zasadami funkcjonowania placówki. Dokonałam analizy statutu szkoły, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, programu wychowawczego oraz podstawy programowej.
Należąc do zespołu programowego klas IV – VI opracowałam plan pracy wychowawcy dla klasy V, a także pod nadzorem Dyrektora szkoły uaktualniałam statut zgodnie z nowymi rozporządzeniami.
Zapoznałam się z planem pracy wychowawcy klasowego, z dokumentacją związaną z zajęciami dydaktycznymi i opiekuńczo - wychowawczymi, regulaminem biblioteki szkolnej, regulaminem pracowni komputerowej, a także napisanym przeze mnie regulaminem świetlicy szkolnej i Samorządu Uczniowskiego. Zapoznałam się również z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu, które posiadają uczniowie szkoły.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury tego dokumentu. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz zapoznałam się z harmonogramem dyżurów nauczycielskich, rozkładem zastepstw i regulaminem pracy i wynagrodzenia.
W swej pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej starałam się opierać na w/w dokumentach.
Tym samym, realizowałam WZO, dokonywałam samodzielnych wpisów do dzienników lekcyjnych, prowadziłam zajęcia dydaktyczne z języka polskiego zgodnie z podstawa programową i rozkładem materiału (wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V, a także zgodnie z planem wynikowym zawartym w przewodniku dla nauczyciela – JĘZYK POLSKI V, Jutro pójdę w świat, wyd. WSiP) zapoznałam się także z PSO, jak też z zasadami kontroli i oceny osiągnięć uczniów, pełniłam dyżury nauczycielskie w czasie przerw międzylekcyjnych.
Starałam się śledzić na bieżąco zmiany związane z systemem oświaty. Tym samym brałam, czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, a także czerpałam wiadomości z odpowiednio wiarygodnych źródeł (prasa, literatura fachowa, Internet).

Dokonałam analizy obowiązujących aktów prawnych związanych z BHP ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. Nr 6 z 2003 r., poz. 69 ).
Rok wcześniej, wzięłam udział w szkoleniu BHP (otrzymałam zaświadczenie o odbyciu szkolenia).
Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Realizując podstawowe funkcje szkoły wraz z Panią Dyrektor i innymi nauczycielami analizowałam poszczególne problemy wychowawcze.
Brałam czynny udział w spotkaniach zespołu programowego, klas IV – VI, a także realizowałam wspólnie opracowany plan pracy tego zespołu na godzinach wychowawczych w klasie V.
Jako wychowawca świetlicy szkolnej opracowałam opiekuńczo - wychowawczy plan pracy świetlicy, a także plan pracy Samorządu Uczniowskiego, którego jestem opiekunem. W ramach działalności S.U. opracowałam całoroczne dyżury uczniowskie dla klasy V i VI , których przestrzegania sumiennie pilnowałam, by na przerwie obok dyżurującego nauczyciela stał uczeń, jako dyżurny wspomagający.
W ciągu kilku miesięcy podjęłam się przygotowaniu licznych uroczystości szkolnych, których scenariusze na bieżąco były gromadzone w teczce stażysty:
• akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• Święto Zmarłych – apel,
• Święto Niepodległości – akademia,
• uroczystość z okazji 20 rocznicy uchwalenia Konwencji Genewskiej o Prawach Dziecka,
• obchody Dnia Patrona Szkoły,
• przygotowanie apelu w związku z tragedią na Haiti (zbiórka pieniężna),
• „Mini Lista Przebojów”- przedstawienie na zabawę choinkową,
• apel z okazji Dnia Świętego Walentego,
• inscenizacja ekologiczna pt. „Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi”,
• pokaz mody ekologicznej.

Do wszystkich uroczystości szkolnych samodzielnie wykonałam dekoracje lub charakteryzacje poszczególnych osób.
W ramach projektów edukacyjnych: „Mój region w kolorach tęczy” oraz „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” wykonałam dekoracje ścienne i przestrzenne.
W ramach akcji: „Prawa Dziecka wg Konwencji Genewskiej” oraz „Baw się i bądź bezpieczny” komitetu organizacyjnego UNICEF przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów konkursy szkolne i pozaszkolne. Jestem autorem kolorowych gazetek szkolnych, zarówno na świetlicy, jak i korytarzach szkolnych.

Podczas trwania stażu gromadziłam niezbędną dokumentację ( w postaci scenariuszy, konspektów, prac klasowych, sprawdzianów, testów, zdjęć, zaświadczeń, podpisów i potwierdzeń odpowiednich osób itp. ) potwierdzającą realizację napisanego przeze mnie planu rozwoju zawodowego.

Po zakończeniu stażu dokonałam w formie pisemnej opisu sposobów realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. W sprawozdaniu tym, w fazie końcowej zawarłam autorefleksję i autoanalizę.


II. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI , UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW, UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
(§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 4).


Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku dwie godziny przeprowadziłam w obecności Pani Dyrektor. Obserwacje odbywały się zawsze według wcześniej opracowanych narzędzi. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze zajęć. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Opiekun stażu na bieżąco przekazywał mi opinie, wskazówki i wnioski dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć, zarówno w formie ustnej, jak też pisemnej – arkusze obserwacji lekcji stażysty.

Systematycznie kontaktowałam się z rodzicami uczniów (na zebraniach klasowych, dniach otwartych, a także na spotkaniach indywidualnych). Rozmowy z rodzicami na bieżąco zapisywałam w dzienniku lekcyjnym.
Prowadziłam rozmowy z uczniami w obecności rodziców, jak również innych nauczycieli usiłując rozwiązać wszelkie problemy związane z zachowaniem lub problemami w nauce.
Współpracowałam przy tym ściśle z całą Radą Pedagogiczną, biorąc pod uwagę wszystkie ich wskazówki. Efektem mojej pracy było skierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu.

Dzięki pomocy nauczycieli poznałam instytucje wspomagające pracę szkoły.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .


III. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, PROWADZENIA ZAJĘĆ W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA SZKOŁY
(§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 2).


W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową.
Przygotowywałam na lekcje języka polskiego i zajęcia świetlicowe pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam sale zajęć.

Brałam udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, byłam obserwatorem na lekcjach.
Podczas prowadzenia zajęć przeze mnie, obecny na nich (w terminie wcześniej ustalonym) był opiekun . Hospitacji dokonała także Pani Dyrektor Szkoły.

Wspomagając aktywność i inwencje twórcze dzieci uzdolnionych prowadziłam zajęcia świetlicowe, podczas których zachęcałam uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, a także do wzbogacania zasobów wiedzy. Przejawem tego było, np. czynne uczestnictwo dzieci w przygotowywaniu dekoracji na uroczystości szkolne, jak również gazetek okolicznościowych i ściennych.

Wspomagając proces nauczania u dzieci z trudnościami w nauce sporządziłam plan pracy z uczniami o niższych możliwościach edukacyjnych pt. „Barwy języka Ojczystego”, prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - wg § 42 KN. Celem zajęć było wspomaganie ogólnego procesu nauczania uczniów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystywałam szereg ćwiczeń mających przede wszystkim poprawić koncentrację uczniów. Lekcje oparłam na wzmacnianiu analizatora wzrokowego poprzez liczne ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i pisania.

Dzięki wykorzystywaniu podczas prowadzonych zajęć, metod aktywizujących, dzieci bardzo chętnie brały udział w lekcjach. Stosowałam takie metody jak: drama, burza mózgów, metaplan, drzewko decyzyjne. Uczniowie aktywnie brali udział w dyskusji, przestrzegając wcześniej wspólnie ustalonego dyskusyjnego „savoir – vivru”.

W ramach licznej mojej działalności: nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy szkolnej i Samorządu Uczniowskiego oraz poprzez pogłębianie wiedzy dotyczącej języka ojczystego opracowałam i zachęciłam dzieci do wzięcia udziału w konkursach. Pomagałam w organizacji uroczystości szkolnych (pełny opis podaje w punkcie I), a także w przygotowaniach dzieci do konkursów szkolnych i poza szkolnych:
• „Moje prawa – dziecko w Unii Europejskiej” (konkurs szkolny),
• ”Prawa Dziecka – oczami dziecka” (konkurs ogólnopolski w ramach projektu organizowanego przez UNICEF),
• „Fascynująca podróż do krainy Aslana” (konkurs czytelniczy – powiatowy),
• „Wiersz o mojej szkole” (konkurs literacki – szkolny), stworzenie Księgi Twórczości Uczniów,
• „Nie taki język polski straszny” (konkurs polonistyczny – rejonowy),
• „Baw się! Bądź bezpieczny!” (konkurs ogólnopolski w ramach projektu organizowanego przez UNICEF),
• „Piękna klasa” (konkurs czystości – S.U.),
• „Co wiem o krajach Unii Europejskiej” – (quiz wiedzy o U.E. w ramach projektu edukacyjnego: „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”,
• „Karta w poematach” (konkurs na poemat ku czci Europejskiej Karty Praw Dziecka),
• „Mistrz Ortografii szkoły Podstawowej w Mastkach” (konkurs szkolny).

Wzięłam czynny udział w akcji ekologiczne „Sprzątanie świata” oraz w obchodach Dnia Ziemi (inscenizacja – pokaz mody ekologicznej).
W II semestrze roku szkolnego podjęłam się sprawdzenia, części polonistycznej, próbnego sprawdzianu szóstoklasistów oraz sprawdzianu uczniów po klasie trzeciej.
Byłam obecna podczas pisania przez uczniów wałbrzyskich testów kompetencji (w klasie IV i V).

Bardzo chętnie wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną w pracy dydaktycznej, jak również opiekuńczo – wychowawczej.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.com.pl
• www.interklasa.pl,
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.edux.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl
Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.
Dzięki temu, iż miałam nieograniczony dostęp do komputera, przygotowywałam na zajęcia dydaktyczne: karty pracy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne itp. Wykorzystywałam komputer do pisania scenariuszy lekcji, a także scenariuszy uroczystości szkolnych.
Korzystałam też z DVD, dzięki czemu uczniowie mogli zapoznać się z adaptacjami filmowymi poszczególnych lektur, między innymi „W pustyni i w puszczy”.
Opublikowałam też w Internecie na portalu edukacyjnym edux.pl scenariusze lekcji:
1. Rozmaite reguły ortograficzne – dyktando (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej).
2. Piszemy list do władz lokalnych (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej).
3. Wiatraki na jesienną nudę (scenariusz zajęć świetlicowych).
4. Tworzenie kartek bożonarodzeniowych oraz redagowanie życzeń (scenariusz zajęć świetlicowych).
Scenariusze są dostępne w Internecie na stronach :
www.edukacja.edux.pl

W fazie końcowej dzięki technologii komputerowej napisałam sprawozdanie ze stażu.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).

IV. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW
ORAZ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
(§6 ust. 2 pkt 3).


Na początku roku zapoznałam się z celami i zasadami wychowawczymi szkoły.
Przeanalizowałam Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Józefa Ufy w Mastkach, a następnie wraz z zespołem programowym klas IV – VI opracowałam plan pracy wychowawcy klasy V. W oparciu o zatwierdzony plan pracy realizowałam tematykę godzin wychowawczych.
Uczestniczyłam z dziećmi w lekcjach muzycznych oraz w projekcjach kina objazdowego.
W I semestrze odbyła się szkolna wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa Łąck, gdzie wspólnie z dziećmi zwiedzaliśmy wyłuszczarnie szyszek.

Zapewniałam uczniom opiekę na lekcjach języka polskiego i w świetlicy szkolnej,
dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych, kształtowałam właściwe postawy moralne i patriotyczne, wpajałam podstawowe zasady savoir - vivru. Rozwijałam także zainteresowania i uzdolnienia uczniów podczas prowadzonych przeze mnie zajęć świetlicowych. W czasie zajęć wyrównawczych z języka polskiego wspomagałam ogólny proces nauczania uczniów.

Prowadziłam rozmowy i konsultacje dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej
w danej klasie, Wyrażałam swoje spostrzeżenia, a także przyjmowałam opinie innych dotyczące procesu dydaktyczno – wychowawczego.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielami na temat dojrzałości szkolnej dzieci, które miałam uczyć. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami.
Przeprowadziłam zebrania z rodzicami, na których w ramach pedagogizacji rodziców wygłosiłam następujące referaty:
• Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią,
• Profilaktyka grypy sezonowej i AH1N1,
• Gruźlica – choroba XXI wieku.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Współpracowałam także z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej. Nawiązałam kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami poradni. Korzystałam również z doświadczenia Dyrektora Szkoły, opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

Studiowałam na bieżąco literaturę i czasopisma pedagogiczne, dzięki czemu poznawałam nowe metody pracy z grupą.
Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej. W śledzeniu „nowinek” związanych z warsztatem pracy nauczyciela pomagał mi opiekun stażu.
Faktem potwierdzającym zapoznanie się z odpowiednią literaturą pedagogiczną i psychologiczną jest sporządzona przeze mnie bibliografia książek i czasopism, zamieszczona w teczce stażysty.


V. UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
(§6 ust. 1 pkt 4).

W trakcie trwania stażu, brałam czynny udział w Radach Pedagogicznych, uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami nie tylko jako wychowawca klasy, ale także jako obserwator (byłam obecna na zebraniach ogólnych, prowadzonych przez Dyrektora Szkoły).

Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły:
• „Świetlica szkolna miejscem atrakcyjnej edukacji i realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły” – szkolenie,
• „Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty” – warsztaty metodyczne,
• „Metody pracy z uczniem mającym trudności w nauce języka polskiego” – warsztaty metodyczne.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z lektury czasopism i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, których bibliografie zawarłam w teczce stażysty.


PODSUMOWANIE

Uważam, że zaplanowane przeze mnie zadania w planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane.
Udało mi się również zrealizować program nauczania przewidziany w klasie V Szkoły Podstawowej, jak również napisany przeze mnie plan pracy świetlicy szkolnej oraz plan pracy Samorządu Uczniowskiego, którego byłam opiekunem.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkoły, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Z wielkim zaangażowaniem i systematycznością dokonywałam prowadzenia dokumentacji szkolnej. Dbałam o regularne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej.
Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Jeżeli chodzi o dalszy rozwój zawodowy – niewątpliwie jest on związany ze szkolnictwem.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. W przyszłości chciałabym skoncentrować się na dalszej pracy pedagogicznej, a tym samym na doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela polonisty, pedagoga szkolnego lub nauczyciela innego przedmiotu, zgodnie z moim wykształceniem..
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.
Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną, jak również systematycznie uczęszczać w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Opracowała mgr Małgorzata Rudnicka
nauczycielka języka polskiego i wychowawczyni
świetlicy szkolnej

.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.