X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8932
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ZA OKRES STAŻU
(1.09. 2007 – 31.08.2009 R.)

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA)

Na podstawie art. 9 c ust.6 i 8 z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (DZ. U.
z 2003 r. NR 118, poz. 1112, ze zmianami) proponuję (imię i nazwisko nauczyciela) pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Uzasadnienie

(imię i nazwisko nauczyciela) w trakcie odbywania stażu w (nazwa placówki) w okresie: 1.09.2007 – 31.08.2009r. realizował zadania zaplanowane w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego. W ramach swoich obowiązków uczestniczył w pracy Rady Pedagogicznej związanej z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, podejmując działania mające na celu podniesienie jakości pracy Szkoły. Współpracował z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów. Ponadto (imię i nazwisko nauczyciela) pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności poprzez samodzielne studiowanie fachowej literatury, udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Uczestniczył w następujących wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
· „Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i nauczycieli” (24-25 XI 2008),
· „Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i sytuacjach zagrożeń” (25 XI 2008),
· „Awans zawodowy nauczyciela” (19 IX 2007),
· „Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczycieli” (4 XII 2007),
· „Szkolenie zespołów nadzorujących egzaminy gimnazjalne” (31 III 2008)
(26 III 2009),
· „Zmiany w nowej podstawie programowej” (20 I 2008),
· „Prawa człowieka i prawa dziecka w szkole” (21 V 2009).

Zdobył także dodatkowe kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, sesjach naukowych, warsztatach metodycznych, sympozjach, kapłańskiej formacji stałej, rekolekcjach, między innymi:

- Sesja naukowa – „Kapłan jako katecheta” (15-17 II 2007),
- Seminarium – „Młodzież nadzieją Kościoła” (29 VIII 2007),
- Sesja naukowa – „Kapłan jako kaznodzieja” (22-24 XI 2007),
- Sesja naukowa – „Kapłan jako kaznodzieja” cz. II (21-23 II 2008),
- Seminarium – „Uwarunkowania skuteczności katechezy – Osoba katechety a jakość katechezy” (27 VIII 2008),
- Sesja naukowa – „Kapłan jako duszpasterz rodzin” (16-18 X 2008),
- Warsztaty pastoralno–pedagogiczne – „Przepowiadaj Jezusa swoim życiem” (3-6 XI 2008),
- Sesja naukowa – „Kapłan jako duszpasterz małżeństw” (12-14 III 2009),
- Seminarium – „Rok kapłański w katechezie” (28 VIII 2009).

Podejmowane przez (imię i nazwisko nauczyciela) działania wpływały na jego rozwój osobisty, jak również na podniesienie jakości pracy Szkoły.
Katecheta samodzielnie dokonywał analizy przepisów prawa oświatowego oraz oceny ich przydatności w swojej pracy zawodowej, prawidłowo dokumentując realizację swoich działań i osiągnięć pedagogicznych określonych w planie rozwoju zawodowego.

W okresie stażu zrealizował następujące zadania zaplanowane w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego:

1. Wykazał się umiejętnością organizacji własnego warsztatu pracy, poprzez samodzielne opracowanie rozkładu materiału, scenariuszy lekcji, testów, tablic, prezentacji, pomocy katechetycznych i środków dydaktycznych. Podczas trwania stażu nieustannie udoskonalał i rozwijał swój warsztat pracy, dokonując aktualizacji rozkładu materiału w poszczególnych etapach nauczania, a także poprzez właściwy dobór form i metod pracy i pomocy dydaktycznych. Samodzielnie opracował kryteria oceniania i wymagania edukacyjne. Przygotowywał testy, sprawdziany, różnicując poziom trudności zadań dla uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych. (imię i nazwisko nauczyciela) dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, m.in. w ramach współpracy z zespołem humanistów działającym w gimnazjum. W okresie odbywania stażu pełnił funkcję członka szkolnego zespołu nadzorującego w czasie egzaminów gimnazjalnych. Uczestniczył w obserwacji zajęć swojego opiekuna stażu oraz prowadził cykl lekcji
w obecności opiekuna. (imię i nazwisko nauczyciela) podczas odbywania stażu prowadził zajęcia pozalekcyjne, podczas których przygotowywał podopiecznych do udziału w konkursach biblijnych. Organizował również cykl pielgrzymek młodzieży katechizowanej do Kalwarii. Realizacji zadań towarzyszyła analiza wyników własnej pracy, samoocena postępów, rozmowy z uczniami, analiza przeprowadzanych wśród młodzieży ankiet. Wszystkie te działania zmierzały do jeszcze lepszej jakości pracy.

2. (imię i nazwisko nauczyciela) uwzględniał w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Umiejętnie rozpoznawał potrzeby dzieci i młodzieży. Prowadził w Parafii zorganizowana grupę młodzieży i dzieci, organizował spotkania, wyjazdy, podczas których miał okazję do obserwacji swoich podopiecznych i rozmów z nimi. Prowadził również cotygodniowe spotkania z ministrantami, lektorami, młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jako nauczyciel-katecheta aktywnie realizował swoje zadania poprzez organizację rekolekcji wielkopostnych, jak również poprzez przygotowywanie imprez o charakterze środowiskowym (z okazji Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy śmierci Jana Pawła II, Dnia Papieskiego). Współpracował także z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży jak również ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami – Urzędem Miasta I Gminy ........................, Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Organizował akcje pomocy potrzebującym w postaci kwest w Parafii oraz przez współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc społeczną – MOPS, Caritas.

3. (imię i nazwisko nauczyciela) uwzględniał w swojej pracy konieczność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Dzięki posiadanym umiejętnościom, mógł sprawnie posługiwać się technologią komputerową w pracy pedagogicznej, realizując program nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Katecheta drogą elektroniczną opracowywał scenariusze zajęć, testy, sprawdziany, wykonywał środki dydaktyczne przy pomocy komputera. Podczas katechezy korzystał z programów multimedialnych oraz zasobów Internetu. Przygotowywał prezentacje multimedialne skierowane do młodzieży oraz społeczności wiejskiej. Angażował uczniów do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, poprzez zadawanie zadań domowych, wskazując tym samym możliwości uczenia się przy wykorzystaniu technologii komputerowej.

4. Katecheta umiejętnie stosował posiadaną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań. Umiejętnie rozpoznawał i rozwiązywał zaistniałe problemy edukacyjne i wychowawcze. Pracując z młodzieżą, wykazywał się taktem pedagogicznym, zdobywał zaufanie podopiecznych, skutecznie wspierając ich proces edukacyjny, rozwój emocjonalny i kształtowanie się młodych charakterów.
W celu zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, pogłębiał swoją wiedzę i doskonalił swoje umiejętności pedagogiczne, poprzez studiowanie literatury fachowej z zakresu pedagogiki i psychologii oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, między innymi w ramach zespołu wychowawców klasowych. Studiował na bieżąco dokumenty szkolne, w tym: Program Wychowawczy. Uczestniczył w rozwiązywaniu aktualnych problemów wychowawczych, w tym celu współpracował z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami. Współpraca z rodzicami uczniów przebiegała pomyślnie i służyła poznaniu środowiska rodzinnego młodzieży, a także wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci.

5. (imię i nazwisko nauczyciela) samodzielnie rozwijał wiedzę na temat reformy oświaty, organizacji placówek oświatowych, analizował aktualne przepisy prawa oświatowego. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu prawa oświatowego. Poznając procedury awansu zawodowego oraz zasady funkcjonowania i organizacji szkoły, wykazał się umiejętnością posługiwania się przepisami w zakresie funkcjonowania placówki. Studiował w tym celu treści dokumentów szkolnych.

(imię i nazwisko nauczyciela) był zawsze bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia katechezy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Obserwowane zajęcia były przygotowane i prowadzone zgodnie z zasadami metodyki nauczania. Katecheta stosuje na lekcjach różne formy i metody pracy, podnosząc tym aktywność uczniów i skuteczność nauczania. W realizacji celów dydaktycznych zwraca uwagę na dostosowanie trudności zadań i tempa pracy do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych. Na lekcjach panuje atmosfera sprzyjająca realizacji zaplanowanych zadań.
(imię i nazwisko nauczyciela) w okresie stażu dał się poznać jako dobry pedagog i wychowawca, a także jako przyjaciel młodzieży. Angażował uczniów do licznych wspólnych działań, wypełniając w atrakcyjny sposób ich wolny czas oraz rozwijając ich osobowość. Umiejętnie integrował młodzież, między innymi poprzez planowanie wycieczek, wyjazdów krajoznawczych, sprawując podczas nich opiekę. W celu skutecznego rozwiązywania problemów swoich wychowanków starał się poznać środowisko rodzinne uczniów. Aktywnie uczestniczył w pracach zespołów nauczycieli.
Stwierdzam, iż (imię i nazwisko nauczyciela) solidnie i z pełnym zaangażowaniem realizował wytyczone sobie w planie rozwoju zawodowego zadania, co bardzo korzystnie wpłynęło na pracę szkoły oraz sukcesy uczniów.

........................................ ........................................
(miejscowość, data) (podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.