X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9385
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego mgr Iwony Dusza
nauczyciela mianowanego
Publicznego Gimnazjum
w Łużnej

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2007 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.

Planowane zadania na okres odbywania stażu obejmują:
1.Sferę organizacyjną
2.Sferę osobistą
3.Sferę dydaktyczną
4.Sferę wychowawczo – opiekuńczą
I Sfera rozwoju zawodowego – ORGANIZACYJNA

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Zadnia
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karty Nauczyciela (rozdział 3a), Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego, przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2007
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Przeanalizowanie dokumentów szkoły: statutu, planu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, WSO, systemu oceniania, regulaminu SU
IX 2007
Zapoznanie uczniów z programem wychowawczym
WSO, Statutem Szkoły
3.
Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, z Samorządem Szkolnym, i pedagogiem szkolnym
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Udział w procesie wewnątrzszkolego doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen) zgodnie z przepisami
Współpraca z nauczycielami uczącymi języka niemieckiego w mojej szkole, gminie i poza nią.

cały staż
Dokumentacja szkolna
4.
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami
Współpraca z Urzędem Gminy w Łużnej w celu pozyskania szkoły partnerskiej w Niemczech
Stały kontakt z pielęgniarką szkolną, biblioteką publiczną, z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z metodykiem i placówkami oświatowymi na terenie powiatu.
Współpraca z instytucjami krajów niemieckojęzycznych w Polsce (Goethe Institut, ambasady itp.) w celu pozyskania pomocy dydaktycznej i informacji
cały staż
Potwierdzenia, notatki, zaświadczenia, sprawozdania
5.
Działania na rzecz szkoły i środowiska
Organizowanie konkursów:
Szkolny Konkurs na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku obcym”
Szkolny konkurs języka niemieckiego
Udział uczniów w konkursach i występach
Pozyskanie szkoły partnerskiej w Niemczech i przeprowadzenie wymiany młodzieży polsko – niemieckiej
cały staż
Regulaminy, scenariusze, potwierdzenia, podziękowania, dokumenty świadczące o nawiązaniu współpracy i organizowaniu wymiany
7.
Przygotowanie testów, prac klasowych z języka niemieckiego i umieszczenie ich w bibliotece szkolnej
Przygotowanie i zebranie testów, prac klasowych sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego w celu udostępnienia ich innym nauczycielom
cały staż
Potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza
8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, świadectw, scenariuszy, protokołów, zdjęć, artykułów z gazet
cały staż
Dokumentacja
9.
Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2010
Sprawozdanie


II Sfera rozwoju zawodowego – OSOBISTA

1.
Wstępna ocena własnych umiejętności
Skompletowanie dokumentów związanych z posiadanym wykształceniem i wykonywaną pracą
Tworzenie planu rozwoju
IX 2007
Określenie czasu trwania stażu
2.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, konferencje, warsztaty, kursy organizowane przez szkołę
cały staż
Zaświadczenia, świadectwa ukończenia kursów, szkoleń
3.
Lektura literatury pięknej i pedagogicznej
Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej oraz powiększenie własnej biblioteczki pedagogicznej
Gromadzenie materiałów i informacji w wyniku prywatnych poszukiwań i kontaktów z nauczycielami pracującymi w różnych innych typach placówek oświatowych
Bieżące studiowanie publikacji w Internecie
cały staż
Materiały, spis literatury
4.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole i podejmowanie dodatkowych działań
Podejmowanie się dodatkowych zadań w zależności od potrzeb szkoły – organizowanie konkursów przedmiotowych, wycieczek, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
Opieka nad uczniami w czasie dowozu do i ze szkoły
Prowadzenie zajęć świetlicowych
cały staż
Sprawozdania, zaświadczenia
5.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Nawiązanie prywatnych kontaktów z nauczycielami niemieckimi w celu rozwoju osobistych kompetencji językowych i uzyskaniu informacji realioznawczych (sytuacja ekonomiczna, szkolnictwo itp.)
Pedagogizacja rodziców
Przygotowanie testów i sprawdzianów do wszechstronnej oceny pracy ucznia
Prowadzenie zajęć otwartych w celu wymiany doświadczeń
Pomoc nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym
na bieżąco
Testy, sprawdziany, scenariusze lekcji, sprawozdania
6.
Współpraca z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów np. plastyki, muzyki, języka polskiego, języka angielskiego
Organizowanie konkursów, programów artystycznych, imprez szkolnych
cały staż
Potwierdzenie dyrektora szkoły i innych nauczycieli, scenariusze, zdjęcia, artykuły z gazet
7.
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Gromadzenie informacji i materiałów na temat nowych metod rozwijających umiejętności interpersonalne u uczniów i nauczycieli
Autorefleksja
cały staż
Materiały i notatki
8.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora języka niemieckiego
Ukończenie podyplomowych studiów translatorycznych
Przystąpienie do egzaminu dla tłumaczy przysięgłych
cały staż
Zaświadczenia, świadectwa
9.
Określenie dalszej drogi rozwoju
Wnioski do dalszej pracy
V 2010


III Sfera rozwoju zawodowego – DYDAKTYCZNA

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej, słowników
Przygotowanie materiałów, pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
cały staż
Pomoce, notatki
2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli języka niemieckiego
Hospitacje według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie, analiza, wnioski
Wykorzystywanie ciekawych form i metod we własnej pracy
cały staż
Wnioski
3.
Prowadzenie zajęć otwartych
Opracowanie scenariuszy zajęć, omawianie i konsultacja z innymi nauczycielami
cały staż
Scenariusze
4.
Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności
Autorefleksja
Przegląd własnego planu rozwoju zawodowego i zgromadzonych materiałów
cały staż
Ankiety
5.
Dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania ucznia
Projektowanie, przeprowadzanie i ewaluacja różnych testów
Ocenianie inwencji twórczej uczniów
na bieżąco
Testy, sprawdziany, stosowanie kryteriów ocen wg WSO
6.
Współpraca z nauczycielami w zakresie ścieżek edukacyjnych. Zaznaczanie ścieżek edukacyjnych w planach wynikowych i w dzienniku lekcyjnym
Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka niemieckiego:
- edukacja prozdrowotna
- edukacja ekologiczna
- edukacja regionalna
- edukacja czytelniczo - medialna
na bieżąco
Plany wynikowe z zaznaczonymi ścieżkami edukacyjnymi, wpisy w dziennikach lekcyjnych
7.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb własnych i szkoły
Pogłębianie wiedzy poprzez lekturę fachowych wydawnictw książkowych, czasopism, programów TV, publikacji internetowych
cały staż
Zaświadczenia, artykuły
8.
Praca z uczniem zdolnym i przygotowanie do konkursów
Przygotowanie dodatkowych ćwiczeń dla uczniów chcących poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych
Rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć świetlicowych
Przygotowanie uczniów do konkursów językowych
cały staż
Prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych, podziękowania za udział w konkursach
9.
Praca z uczniem słabym
Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, motywowanie go do pracy
Prowadzenie zajęć wyrównawczych
podczas stażu
Prowadzenie dziennika zajęć wyrównawczych
10.
Przygotowanie materiałów do publikacji
Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego, autorskich scenariuszy zajęć z języka niemieckiego, przykładowych testów konkursowych
cały staż
Publikacje
11.
Opracowanie broszury z ćwiczeniami gramatyczno – leksykalnymi i umieszczenie jej w bibliotece szkolnej
Przygotowanie ćwiczeń gramatyczno – leksykalnych w celu udostępnienia ich uczniom i innym nauczycielom
2008
Broszura, potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza
12.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz różnego rodzaju uroczystości
Przygotowanie programu artystycznego (wg harmonogramu )
Przygotowanie przedstawienia w języku obcym
Organizowanie konkursów:
Szkolny Konkurs na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku obcym”
Szkolny konkurs języka
niemieckiego
Cały okres stażu
XI 2007
Cały okres stażu
Zdjęcia, scenariusze, regulaminy konkursów, protokoły
13.
Krytyczna ocena własnych możliwości
Autorefleksja
V 2010
Ocena własna pracy


IV Sfera rozwoju zawodowego - WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA

1.
Organizacja pracy w nowym roku szkolnym w sferze wychowawczej
Realizacja zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
cały staż
2.
Współpraca z rodzicami uczniów
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
Spotkania podczas zebrań z rodzicami
Rozmowy w ciągu roku szkolnego
cały staż
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
3.
Współpraca z kadrą wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
Stały kontakt ze wszystkimi pracownikami szkoły (zwłaszcza z pedagogiem szkolnym) w celu wymiany informacji na temat uczniów
na bieżąco
Wpisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie pedagoga szkolnego
4.
Zajęcia pozalekcyjne
Organizowanie oraz uczestnictwo w rajdach turystycznych, wycieczkach rowerowych, dyskotekach i innych zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
cały staż


Wpisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia, artykuły z gazet, karty wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.