X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9388
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Małgorzata Łuczak

nauczyciel Przedszkola Leśnych Ludków w Suchym Lesie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.

Przewidywana data zakończenia stażu:31.05.2010

Opiekun stażu : mgr Jolanta Bieda

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ubieganie się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p
Działania i zadania nauczyciela

Forma/metoda realizacji
Termin
realizacji

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela.
- Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
IX

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowa , ustalenie zasad współpracy.
IX

3.
Zapoznanie się z
tygodniowym rozkładem
zajęć w przedszkolu,
zastępstwami, zasadami
współpracy dyrektora z
pracownikami.

- Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Organizacja zajęć własnych.
Cały okres stażu

4.
Organizowanie drogi rozwoju zawodowego.
- Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego, zdobytych kwalifikacji i motywacji zawodowych.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu.
- Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie.
IX/X

5.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu.

6.
Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.
-Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
V

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

7.
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut Przedszkola, Regulamin pracy i wynagrodzenia, Program Rozwoju przedszkola. Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi: dziennik zajęć i rozkład zajęć.
IX/X

8.
Poznanie przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
- Udział w szkoleniu BHP oraz instruktażu w tym zakresie.
IX/X

9.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
- Udział w procesie WDN Wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Cały okres stażu.


Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności, analizy i wyciągania wniosków.

10.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych
nauczycieli.
- Obserwacja zajęć hospitowanych.
- Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym.
Raz w miesiącu

11.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora
przedszkola.
- Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
- Konsultacja z opiekunem stażu.
- Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.
- Propozycja wniosków na przyszłość.
Raz w miesiącu

12.
Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w
wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z
harmonogramem WDN.
W ciągu stażu.

13.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury fachowej.
- Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie.
W ciągu stażu

14.
Wymiana doświadczeń.
- Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami.
W ciągu stażu.


Zadania dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze nauczyciela stażysty.

15.
Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola.
-Analiza podstawy programowej i programu przedszkola.
Cały okres stażu

16.
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
Wykorzystanie zdobytych umiejętności w swojej pracy pedagogicznej poprzez:
- zapis planów w formie elektronicznej
- redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi.
Cały okres stażu.

17.
Tworzenie kroniki prowadzonej grupy.
Wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci.
Cały okres stażu.

18.
Prowadzenie współpracy z rodzicami.
Pomoc w organizowaniu uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka np. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka.
Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.