X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9384
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. Dane osobowe
1.Imię i nazwisko: BarbaraNiemiec – Szczodrak
2.Nazwa szkoły: Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie
3.Stanowisko: Wychowawca świetlicy
4.Posiadane wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: 5 – letnie magisterskie, kierunek: filologia polska

II.STAŻ:

1.Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
2.Termin zakończenia stażu: 31.05.2010r.
3.Opiekun stażu: mgr Barbara Miękus

Cel główny stażu:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cele szczegółowe stażu:

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia
7.Poprawne planowanie czynności opiekuńczo – wychowawczych i właściwe opracowywanie scenariuszy zajęć
8.Nawiązywanie kontaktów z rodzicami uczniów i wychowawcami klas

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust.2 pkt.1).

Zadania

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
3.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
4.Opracowanie dokumentacji wychowawcy świetlicy.
5.Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.
6.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
7.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
8.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
9.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły oraz złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Realizacja zadań

1.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Regulaminy obowiązujące w szkole.
2.Zapoznanie się rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik zajęć świetlicowych.
3.Udział w szkoleniu BHP, praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
4.Opracowanie rocznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej świetlicy szkolnej na rok szkolny 2009/2010. Opracowywanie scenariuszy zajęć świetlicowych.
5.Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego. Analiza Karty Nauczyciela.
6.Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
7.Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
8.Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć.
9.Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg i realizację planu. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

Dowody realizacji

1.Notatki własne.
2.Prawidłowe prowadzenie dziennika.
3.Udział w szkoleniu.
4.Roczny plan pracy, scenariusze zajęć.
5.Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6.Omówienie zasad współpracy.
7.Plan Rozwoju Zawodowego.
8.Teczka stażysty.
9.Sprawozdanie z realizacji planu. Dokumentacja z realizacji stażu.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust2. pkt.2).

Zadania

1.Doskonalenie warsztatu pracy.
2.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
3.Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
4.Pomoc w nauce wyrównywaniu braków szkolnych.
5.Opieka nad salą zajęć świetlicowych.

Realizacja zadań

1.Gromadzenie informacji mogących pomóc w dalszej pracy wychowawczo – dydaktycznej. Studiowanie wybranych pozycji literatury fachowej. Udział w Radach Pedagogicznych.
2.Publikacja w internecie Planu Rozwoju. Wykorzystanie technologii komputerowej do prowadzenia zajęć.
3.Organizacja gier i zabaw wynikających z planu pracy świetlicy.
4.Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
5.Zaprojektowanie wystroju sali świetlicowej. Wykonywanie gazetek ściennych.

Dowody realizacji

1.Wykaz literatury. Uczestnictwo w radach.
2.Teczka stażysty. Publikacja planu.
3.Scenariusze zajęć, zdjęcia.
4.Zapis w dzienniku.
5.Potwierdzenie opiekuna stażu.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.,§6 ust.2. Pkt.3.).

Zadania

1.Poznanie środowiska uczniów i ich problemów. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji.
2.Współpraca z wychowawcami klas.
3.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.

Realizacja zadań

1.Obserwacja. Indywidualne rozmowy z uczniami, dzielenie się z nimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
2.Bezpośrednie rozmowy z wychowawcami klas i wymiana doświadczeń.
3.Studiowanie literatury fachowej.

Dowody realizacji

1.Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie.
2.Potwierdzenie opiekuna stażu.
3.Wykaz literatury.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust.2. Pkt.4.).

Zadania

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i ustalenie terminów zajęć obserwowanych.
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Realizacja zadań

1.Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu. Omówienie Planu Rozwoju Zawodowego. Opracowanie terminów zajęć. Sporządzenie kontraktu.
2.Hospitacja i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
3.Opracowanie scenariuszy zajęć. Konsultacja.
4.Samoocena. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć.
5.Autorefleksja.

Dowody realizacji

1.Potwierdzenie opiekuna stażu. Kontrakt.
2.Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3.Scenariusze zajęć.
4.Samoocena. Wprowadzenie udoskonaleń w pracy z uczniem.
5.Teczka stażysty.

Opracowała: Barbara Niemiec - Szczodrak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.