X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9319
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji planu rozwoju zawodowego

Justyny Kowalczuk


nauczyciela Zespołu Szkół Publicznych nr 1 im. Z. Nałkowskiej w Kobyłce ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
kontraktowego

Imię i nazwisko: Justyna Kowalczuk – wychowawca świetlicy
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych nr 1 im. Z. Nałkowskiej w Kobyłce
Adres szkoły: ul. Jezuicka 1, 05 – 230 Kobyłka
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
Opiekun stażu: mgr Grażyna Radzio
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
W okresie stażu trwającego 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
• zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego;
Podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr Grażyną Radzio
• w porozumieniu z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został
zatwierdzony przez dyrektora szkoły pana mgr Marcina Promowicza.

Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:

• zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
• dokonałam analizy i oceny własnych działań.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi przepisami systemu oświaty:
- Kartą Nauczyciela z dn.26.01.1982r. z późniejszymi zmianami;
- Ustawą o Systemie Oświaty z dn.07.09.1991r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzeniem MENiS z dn.01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dn.14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzeniem MEN z dn.07.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
- Podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas I – III.
2. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej zapoznałam się z dokumentami szkoły:
- Statutem Szkoły;
- Programem Profilaktycznym i Planem Pracy Profilaktycznej w roku szkolnym 2009/10;
- Planem Pracy Wychowawczo – Opiekuńczej w roku szkolnym 2009/10;
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
- Regulaminem Szkoły;
- Regulaminem świetlicy szkolnej;
- Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce;
- Regulaminem Rady Pedagogicznej.
3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, omówiłyśmy zasady współpracy oraz harmonogram spotkań i obserwacji zajęć.
4. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć.
5. Współpracowałam z wychowawcami klas I – III oraz pedagogiem szkolnym w celu polepszenia efektywności pracy oraz poznania środowiska i sytuacji uczniów.
6. Wspólnie z nauczycielami pracującymi w świetlicy opracowałyśmy roczny i miesięczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
7. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP, które odbyło się w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce. Pozwoliło mi to zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Zapoznałam się również z obowiązującym w szkole regulaminem i procedurami bezpieczeństwa.
8. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
9. Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego – scenariusze zajęć, zaświadczenia.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego, scenariusza zajęć świetlicowych oraz sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl).
2. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne na zajęcia oraz materiały na gazetkę z wykorzystaniem komputera. Utworzyłam własny warsztat pracy – gromadziłam prace dzieci, dbałam o tablicę w świetlicy szkolnej, na których dzieci prezentują swoje prace. Zmieniałam dekorację świetlicy.
3. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Ponadto zajęcia moje hospitowała pani wicedyrektor szkoły mgr Barbara Małczuk.
4. Wielokrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu panią mgr Grażynę Radzio. Po każdych zajęciach prowadzonych przeze mnie bądź opiekunkę wspólnie omawiałyśmy przebieg zajęć lub ewentualnie wynikłe problemy.
5. Uczestniczyłam jako obserwator na zajęciach świetlicowych prowadzonych przez panią mgr Katarzynę Ołowską i zajęciach zintegrowanych w klasie I u pani mgr Hanny Gastoł.
6. Na bieżąco pomagałam dzieciom w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Namawiałam również dzieci do zabaw edukacyjnych i poszerzania horyzontów poprzez zagadki, kształcące gry planszowe i zajęcia w kącikach zainteresowań.
7. Aby doskonalić swój warsztat pracy brałam udział w szkoleniach, które pozwoliły mi na zastosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania:
- Nowy rok szkolny z CEN – em;
- Dokumentowanie pracy nauczyciela;
- Kurs kierowników i wychowawców wycieczek szkolnych.
8. Ukończyłam Podyplomowe Studia z Edukacji Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku, uzyskując przez to dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I – III.
9. Pogłębiałam swoją wiedzę poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej:
- ,,Wychowanie bez porażek” T. Gordon;
- ,,Świetlicowe zajęcia” tom I red. B. Bleja – Sosna;
- ,,Szkolne gry uczniów” K. Ernst;
- ,,Gry i zabawy na każdą porę roku” O. Ripoll;
- ,,Jak prowadzić świetlicę szkolną” M. Chylińska.
10. Regularnie czytałam artykuły prasowe:
- ,,Świetlica w szkole”;
- ,,Głos nauczycielski”.
11. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariusze zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.wsip.com.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.scholaris.pl
- www.men.gov.pl
12. Prowadziłam współpracę z biblioteką szkolną.
13. Byłam opiekunem na dwudniowej wycieczce uczniów klasy IVa do Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Chata za Wsią”. W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzali Pułtusk i Ciechanów oaz uczestniczyli w zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez osoby z Klubu Kurpiowskiego.
14. Wspomagałam aktywność twórczą dzieci, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i zdolnościom. Przygotowaliśmy w świetlicy karty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Został zorganizowany kiermasz kart a pozyskane ze sprzedaży pieniądze przekazaliśmy na potrzeby szkoły.
15. Współorganizowałam uroczystości i konkursy wynikające z planu pracy świetlicy (wróżby andrzejkowe, walentynki i inne).


Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
3. Organizowałam samopomoc koleżeńską oraz sama pomagałam dzieciom w odrabianiu prac domowych.
4. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych czytając artykuły prasowe, publikacje pedagogiczne.
5. Brałam udział w różnych wydarzeniach z życia szkoły.
6. Często konsultowałam się z pielęgniarką szkolną w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i funkcjonowania wychowanków.


Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Po każdych zajęciach omawiałam je z opiekunem stażu. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami.
2. Obserwowałam lekcje prowadzone przez innych nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Na tych zajęciach zwracałam uwagę na indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, zastosowanie metod aktywizujących w procesie nauczania.
3. Moje zajęcia raz w miesiącu hospitowała opiekunka stażu. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze zajęć. Natomiast po zakończeniu omawiałyśmy ich przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każde następne zajęcia były lepsze od poprzednich.
4. W marcu moje zajęcia hospitowała Pani wicedyrektor Barbara Małczuk.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce.
Te dziewięć miesięcy stażu było dla mnie dużym sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności nabytych jeszcze podczas studiów. Nastąpiła swoista konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką. To wszystko wpłynęło na wzbogacenie mojego warsztatu pracy o nowe doświadczenie, wiedzę, umiejętności.
Myślę, że dzięki mojej pracy i podejmowanym działaniom zyskałam sympatię uczniów, rodziców.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.