X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9318
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Weronika Grzesik
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
„Odlewniak” im. Stanisława Staszica
ul. Tadeusza Kościuszki 28
67-100 Nowa Sól
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Data zakończenia stażu: 31.05.2010
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Dorota Bartoszewicz

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie z realizacji założonych przeze mnie w Planie Rozwoju Zawodowego celów i zadań. W szczególności są to:

1. Zadania związane z organizacją stażu

Stopień na nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli, na stanowisku nauczyciela matematyki. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magister matematyki z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania tego przedmiotu jak również informatyki.

Na początku stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, a dokładniej z treścią:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 Przeanalizowałam ustawę z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela, a w szczególności rozdział 3a dotyczący „ Awansu Zawodowego Nauczyciela”.
Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu Panią mgr Dorotą Bartoszewicz. W związku z tym zawarłyśmy kontrakt, w którym określiłyśmy zasady i normy współpracy. Uzgodniłyśmy harmonogram spotkać, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Pod opieką opiekuna stażu i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, opracowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor Szkoły. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie odbywania stażu na bieżąco dokumentowałam realizację z Planu Rozwoju Zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów, scenariuszy, zdjęć, testów, sprawdzianów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

W trakcie odbywania stażu poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły poprzez analizę dokumentacji:
- ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
- regulamin pracy,
- szkolny zestaw programów nauczania,
- szkolny zestaw podręczników,
- organizację pracy na rok szkolny 2009/2010,
- wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa.
Zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej tj. dziennikiem lekcyjnym, arkuszami ocen, Księgą Protokołów Rady Pedagogicznej, dziennikiem zajęć pozalekcyjnych. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie jego struktury. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów.
Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią, przepisami przeciwpożarowymi oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych. Brałam udział w próbie alarmu przeciwpożarowego.
Ponieważ rozpoczęłam staż jako nauczyciel i jednocześnie opiekun klasy 1 OZ to również zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności opiekuna klasy.
W ciągu całego roku szkolnego uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej (jedną z Rad Pedagogicznych protokołowałam) oraz w pracach Komisji Przedmiotów Ścisłych. Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnej jako jej członek na etapie pisemnym z języka polskiego, geografii, języka niemieckiego i chemii.
W czasie spotkań z rodzicami zawsze byłam obecna w szkole – chętna do podjęcia z nimi współpracy, w kilku uczestniczyłam. Ponadto przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i wychowawcami.
Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły poprzez uczestniczenie w następujących przedsięwzięciach:
- Przeprowadziłam i sprawdziłam test kompetencji z matematyki dla klasy 1BT z zakresu wiedzy nabytej przez uczniów z gimnazjum.
- Wspólnie z pedagogiem szkoły zorganizowałyśmy wyjście uczniów w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.
- Wraz z innymi nauczycielami i pedagogiem szkoły zorganizowałam przedstawienie z okazji Święta Edukacji narodowej, przeprowadzałyśmy próby z uczniami.
- Zorganizowałam i przeprowadziłam, wspólnie z mgr Dorotą Bartoszewicz międzynarodowy konkurs matematyczny Oxford, najlepszy uzyskany wynik przez ucznia to 56 punktów na 100 możliwych.
- Wspólnie z Panią Anną Bodak i pedagogiem szkoły Agnieszką Wildangier byłam opiekunem podczas wyjścia uczniów do kina, zorganizowanym przez mgr Magdalenę Mleczko.
- Zgłosiłam uczniów klasy 1BT do udziału w konkursie Matematyka bez Branic. W celu pokazania uczniom specyfiki i przebiegu konkursu, wspólnie z opiekunem stażu przeprowadziłyśmy jego próbę. Ponieważ nauczyciel matematyki nie mógł być obecny podczas etapu finałowego, to opiekę nad uczniami sprawowała Pani wicedyrektor Agnieszka Kędzierska – Skórska.
- Wspólnie z pedagogiem szkoły zorganizowałyśmy Konkurs Walentynowy - Najpiękniejszy Wiersz lub List Miłosny. Same ufundowałyśmy nagrody dla uczniów.
- Razem z Panią Dorotą Bartoszewicz zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy konkurs dla uczniów szkoły zawodowej Magia Liczb. Opracowałyśmy matematyczne łamigłówki i rebusy.
- Przygotowałam zestaw zadań do V Powiatowego Konkursu Matematycznego „Matematyka w naszym życiu” zorganizowanego w naszej szkole przez mgr Dorotę Bartoszewicz. Opracowałam rozwiązania i na bieżąco sprawdzałam wyniki poszczególnych grup. Wytypowani przeze mnie uczniowie z klasy 1 BT zajęli dla naszej szkoły trzecie miejsce.
- Czworo moich uczniów z klasy drugiej i trzeciej technikum wzięło udział Powiatowym Konkursie Matematycznym Mantys 2010, zorganizowanym przez nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej Soli. Mimo, że nie zajęli żadnych czołowych miejsc, uważam, że sam udział był dla nich dużym wyróżnieniem i przydatnym doświadczeniem w obyciu z pisaniem egzaminów.
- Uczestniczyłam jako opiekun klasy IIIMT na wycieczce zorganizowanej przez Panią Stanisławę Blacho do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zastal w Nowej Soli.
- Od grudnia 2009 uczestniczę w projekcie Wespół w zespół z Matematyką Bez Granic, w którym bierze udział nasza szkoła. W ciągu tego okresu prowadziłam z uczniami klasy IIMT zajęcia matematyczne, w czasie których zrealizowałam sześć pakietów edukacyjnych. Podczas tych godzin uczniowie mieli okazję poszerzać i rozwijać swoje zainteresowania matematyką, zapoznali się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy matematycznej, jak również pogłębili znajomość języka obcego. W maju przeprowadziłam z uczniami klasy 2MT i 2BT badanie ankietowe w formie elektronicznej dotyczące ewaluacji projektu.
- Przez cały okres stażu prowadziłam dodatkowe godziny pozalekcyjne dla uczniów - były to zajęcia o charakterze wyrównawczym.

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

W czasie odbywania stażu zapoznałam się podstawą programową ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej dla liceum i technikum z dnia 23.08.2007, podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkól zawodowych i standardami wymagań egzaminacyjnych.
Opracowałam plany wynikowe z matematyki dla poszczególnych klas na podstawie wybranych programów nauczania. Na pierwszych lekcjach przedstawiłam uczniom przedmiotowy system oceniania, zawarłam z każdą klasą kontrakt i określiłam kryteria ocen z matematyki na poszczególne oceny. Zapoznałam się z arkuszem dostosowań uczniów i zgodnie z ujętymi w nim zaleceniami starałam się pracować z uczniami posiadającymi orzeczenia z różnych poradni.
Sprawowałam opiekę nad salą 60, dbając o wystrój i poszanowanie wyposażenia. We własnym zakresie zorganizowałam dla uczniów przybory geometryczne. Nawiązałam współpracę z przedstawicielem regionalnym wydawnictwa Oficyna Edukacyjna.
Starałam się motywować uczniów do pracy przez zadawanie dodatkowych zadań i zachęcając ich do brania udziału w konkursach. Dbałam o to, aby na moich lekcjach panowała atmosfera wzajemnej życzliwości, szacunku i zrozumienia. Mimo to zdarzały się przypadki lekceważenia nauczyciela.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu Panią Dorotę Bartoszewicz:
1. Graniastosłupy – powtórzenie – 15.09.2009, kl. 4MT
2. Okrąg wpisany i opisany na czworokącie – 22.09.2009, kl. 4MT
3. Walec – pojecie, wzory, zadania – 13.10.2009, kl. 4BT
4. Kąty w ostrosłupie – 20.10.2009, kl. 4MT
5. Działania na zdarzeniach – zadania – 17.11.2009, kl. 4MT
6. Opisywanie zdarzeń elementarnych doświadczenia – 01.12.2009, kl. 4MT
7. Elementy statystyki opisowej – 12.01.2010, kl. 4MT
8. Mediana i dominanta – 16.02.2010, kl. 4BT
9. Wyrażenia algebraiczne – teoria – 02.03.2010, kl. 4 BT
10. Funkcje wymierne – powtórzenie i uzupełnienie – 10.05.2010, kl. 3MT
11. Równania wymierne – powtórzenie i uzupełnienie – 10.05.2010, kl.3MT
Każde z tych zajęć zostało dokładnie omówione. Z obserwacji lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu wyniosłam wiele cennych informacji oraz zdobyłam nowe umiejętności dydaktyczne. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na dobór środków dydaktycznych i metod nauczania, wykorzystanie czasu w czasie lekcji i indywidualizację procesu nauczania.
Prowadziłam zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu:
1. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej – 22.09.2010, kl. 1BT
2. Usuwanie niewymierności z mianownika – 21.10.2009, kl. 1BT
3. Obliczenia procentowe – 17.11.2009, kl. 1BT
4. Dziedzina funkcji – 15.12.2009, kl. 1BT
5. Równania kwadratowe z parametrem – 05.01.2010, kl. 2MT
6. Sprawdzian wiadomości z funkcji kwadratowej – 09.02.2010, kl. 2MT
7. Nierówności wykładnicze – 16.02.2010, kl. 3BT
8. Rozwiązywanie nierówności liniowych – 16.03.2010, kl. 1 BT
9. Obwody i pola figur płaskich – 27.04.2010, kl. 3BT
10. Cechy podobieństwa trójkątów – rozwiązywanie zadań – 11.05.2010, kl. 3 BT
Po szczegółowym omówieniu każdej z lekcji i uzyskaniu cennych rad podyktowanych długoletnim doświadczeniem w pracy, dokonywałam korekt i modyfikowałam prace z uczniami. Starałam się także korzystać z cennych uwag pedagogicznych innych nauczycieli.
Prowadziłam również zajęcia w obecności Pani dyrektor Anny Ziętek i Pani wicedyrektor Pani Agnieszki Kędzierskiej - Skórskiej:
1. Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego – 24.09.2009, kl. 2BT
2. Zastosowanie ciągu arytmetycznego i geometrycznego w zadaniach – 28.10.2009, kl. 3BT
3. Równość wielomianów – 16.12.2009, kl. 2 BT
4. Potęga o wykładniku całkowitym – 16.12.2009, kl. 3BT
5. Miejsce zerowe funkcji – 05.01.2010, kl. 1BT
6. Funkcja logarytmiczna – 02.03.2010, kl. 3BT
7. Rozwiązywanie układów równań stopnia I z dwiema niewiadomymi – metoda podstawiania i przeciwnych współczynników – 30.03.2010, kl.1BT
8. Rozwiązywanie układów równań stopnia I z dwiema niewiadomymi metodą wyznaczników – 15. 04.2010, kl. 1 BT
9. Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych – 20.05.2010, kl. 2MT
Każda hospitowana lekcja zakończona była rozmową pohospitacyjną w czasie której dowiadywałam się nad czym powinnam pracować, na co zwrócić uwagę, co jest moją mocną stroną.

5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego

Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez udostępnienie Planu Rozwoju Zawodowego oraz niniejszego sprawozdania w Internecie ( www.edukacja.edux.pl, www.eduforum.pl ).
Całą dokumentację szkolną przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Służył mi podczas przygotowywania konspektów lekcji, dokumentacji, sprawdzianów, pomocy na lekcje, dodatkowych zadań. W celu pogłębienia i doskonalenia swojej wiedzy korzystałam z różnych edukacyjnych stron internetowych:
- www.publikacje.edux.pl
- www.literka.pl
- www.bip.men.gov.pl
- www.scholaris.pl
- www.eduforum.pl
- www.profesor.pl
Dzięki Internetowi mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących samego szkolnictwa i oświaty, np. poprzez strony MEN.
Aby wzbogacić swój warsztat pracy uczestniczyłam w następujących pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ODN w Zielonej Górze:
- Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
- Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela.
- Kierowanie klasą.
- Poznawanie uczniów i diagnoza wychowania w szkole.
- Jak motywować uczniów do uczenia się.
- Podsumowanie stażu młodego nauczyciela.
W ramach wewnątrzszkolnych form doskonalenia, brałam udział we wszystkich Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Uważam, że wszelkie formy doskonalenia się, w których uczestniczyłam są bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla uczniów jak i dla mnie.
Podczas stażu korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy w szkolnictwie.
W trakcie odbywania stażu nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem korzystania.

6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego i Planu Pracy Szkoły, podczas stażu nawiązałam współpracę z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi przekazując opinię o zachowaniu i ocenach uczniów.
Nawiązałam współpracę z rodzicami – spotykałam się z nimi na wywiadówkach omawiając oceny i problemy wychowanków. Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami oraz samymi uczniami. Spotkania te i konsultacje okazały się dla mnie bardzo cenne w kontekście pogłębienia wiedzy i umiejętności pracy z młodzieżą.

Podsumowanie i autorefleksja

Rok szkolny 2009/2010 był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Uważam, że udało mi się zrealizować zaplanowane w Planie Rozwoju Zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz bliżej poznałam pracę szkoły, jej funkcję dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć zdarzały się także porażki, z których wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania podejmowanych działań, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy.
Rok pracy w tej szkole utrwalił mnie we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą oraz dał ogromny zasób wiedzy dotyczącej wiedzy nauczyciela. Chciałabym nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, ulepszać metody nauczania i kontakt z młodzieżą.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi zaskarbić sobie ufność i uśmiech moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.