X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9288
Przesłano:

Podsumowanie stażu

Barbara Kaczmarczyk, nauczyciel religii Jedlnia, 07.06.2010r
Zespół Szkół w Jedlni im. Wł. Jagiełły

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie to jest podsumowaniem dziewięciomiesięcznego stażu przygotowującego do awansu na nauczyciela kontraktowego. Pierwszy pełny rok pracy w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam 1 września 2009 roku w Zespole Szkół w Jedlni. Projekt planu rozwoju zawodowego sporządziłam opierając się na rozporządzeniu MEN z dnia 1-XII-2004 r. (uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli -Dz. U. Nr 70, poz. 825) biorąc pod uwagę plan rozwoju szkoły.
Postanowiłam udoskonalać mój zasób wiadomości i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje przygotowanie pedagogiczne, podniesie skuteczność moich poczynań edukacyjnych – w efekcie przyczyni się do poprawy jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. Podczas stażu urzeczywistniałam cele konieczne do uzyskania awansu zawodowego. Należą do nich:

1.Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).

Przeanalizowałam prawo oświatowe oraz procedurę awansu zawodowego korzystając z informacji zamieszczonych na stronach MENiS. Zapoznałam się z publikacjami omawiającymi zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów napisałam projekt planu rozwoju zawodowego. Następnie przedstawiłam go Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia.
Zapoznałam się ze Statutem Szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, programem wychowawczym oraz podstawą programową. Zrozumiałam jak funkcjonuje szkoła i co reguluje jej działanie (załącznik nr1 - potwierdzenia opiekuna stażu). Uświadomiłam sobie jakie są moje własne obowiązki oraz kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły. Zapoznałam się także z prowadzeniem dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen. Poznanie struktur dziennika umożliwiły mi dokonywane na bieżąco wpisy. Prześledziłam plan zajęć oraz dyżurów. Uczestnicząc w szkoleniu BHP zostałam zapoznana z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uzmysłowiła mi ewentualne niebezpieczeństwa i odpowiedni sposób postępowania.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt.2).

Realizując to zadanie prześledziłam podstawę programową do nauczania religii w gimnazjum i w oddziale przedszkolnym diecezji radomskiej. W miarę potrzeb aktualizowałam pomoce dydaktyczne ubogacające moją prace. W klasach gimnazjalnych lekcje religii najczęściej odbywały się w sali nr 54, z tego też powodu systematycznie zmieniałam dekoracje na ścianach i na witrynie z gazetkami tematycznymi.
Skutecznie zachęcałam uczniów do współpracy w tworzeniu gazetek tematycznych związanych z aktualnymi wydarzeniami w życiu Kościoła (gazetka o Roku Kapłańskim itp.).
Będąc nauczycielem Zespołu Szkół w Jedni uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (w październiku protokołowałam posiedzenie Rady). Mając na uwadze swój brak doświadczenia w pracy pedagogicznej starałam się brać udział w szkoleniach dla nauczycieli w miejscu pracy oraz w ośrodkach organizujących warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Korzystałam z doświadczenia, którym dzielił się ze mną zespół koleżanek i kolegów z pracy.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia: szkolenie BHP, szkolenie na wypadek pożaru, szkolenie na temat relacji z rodzicami uczniów, szkolenie o niebezpieczeństwach grożących uczniom ze strony internetu.
W poniższej tabeli sporządziłam wykaz pozaszkolnych form szkolenia w których brałam udział organizowanych przez: RODoN Radom, MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży, MSCDN w Radomiu (potwierdzenia - załącznik nr 2).
Praca katechety opiera się na misji bycia posłanym do nauczania w imieniu Kościoła. Aby pogłębiać swoją wiarę i zaktualizować posiadane wiadomości brałam udział w diecezjalnych oraz rejonowych konferencjach szkoleniowych, rekolekcjach i dniach skupienia. W formie tabeli przedstawiłam udział w poszczególnych formach ubogacania katechetycznego: (potwierdzenia o uczestnictwie w wyżej wymienionych zjazdach otrzymam z Wydziału Katechetycznego w czerwcu.
Wyżej wymienione formy doskonalenia uważam za cenne pod względem merytorycznym oraz praktycznym ze względu na możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń i pomysłów z innymi nauczycielami. Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach i rekolekcjach poszerzył moją wiedzę i sprawił, że prowadzone przeze mnie zajęcia zarówno planowe jak i pozalekcyjne stały się ciekawsze dla młodzieży.
Oprócz powyższych form doskonalenia nauczycieli, rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Wychowanie do Życia w Rodzinie. Zakres studiów w dużej mierze koresponduje z umiejętnościami i wiadomościami przydatnymi w pracy katechety.
Często korzystam z wiadomości internetowych, dlatego też starałam się doskonalić multimedialne techniki pracy. Podsumowaniem tych poczynań są publikacje internetowe (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) niniejszego sprawozdania oraz artykułu pt. „Miłość i prawda w wychowaniu” (potwierdzenia publikacji – załącznik nr 3). Sprawozdanie to zgrałam w formie elektronicznej na płycie wraz ze zdjęciami z przygotowywanych przeze mnie imprez. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach). W miarę potrzeb aktualizowałam konspekty katechez korzystając z następujących stron internetowych:
-www.litreka.pl
-www.natan.pl
-www.opoka.org.pl
-www.katolik.pl
-www.mateusz.pl
-www.wiara.pl
-www.wychowawca.pl
-www.kerygma.pl
-www.publikacje.edux.pl
W czasie zajęć pozalekcyjnych przygotowywałam uczniów do konkursów:
1. Konkurs wiedzy na temat uzależnień „Dzieciństwo bez nałogów”.
Podczas etapu gminnego, który odbył się w Suskowoli 11-XII-2009r., Uczniowie Gimnazjum zajęli miejsce I, a uczniowie Szkoły Podstawowej miejsce II.
2. Konkurs wiedzy religijnej dla klas gimnazjalnych pod hasłem „Świadkowie Miłości”. Etap diecezjalny odbył się 24 marca w Radomskim Seminarium Duchownym.
3. Konkurs plastyczny dla klas 0 – III pt. „ Księża służą Bogu i ludziom”.
4. Miejsko – gminny konkurs religijny organizowany przez parafię w Suchej pt. „Od przeszłości do teraźniejszości, czyli o parafii w Suchej”. Uczeń klasy IIGa Adrian Lasota zajął w tym konkursie III miejsce.
Pomagałam oraz samodzielnie przygotowywałam następujące imprezy oraz uroczystości szkolne:
1. Jasełka (scenariusz w załączniku nr 4)
2. Uroczyste obchody Roku Chopina
3. Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (scenariusz w załączniku nr 5)
- Samodzielnie przygotowałam prezentację multimedialną o F. Chopinie, pokaz slajdów do piosenki pt. „Ojczyzna” M. Grechuty. Przygotowałam stroje i szopkę dla uczniów biorących udział w jasełkach, dekorację do konkursu o Chopinie, dekoracje w holu z okazji święta 3 Maja.
- Podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych w czasie zajęć w Oddziale Przedszkolnym pomagałam dzieciom przygotować palmy wielkanocne (scenariusz w załączniku ze z konspektami).
- W październiku 2009 i maju 2010 roku byłam z uczniami kl. IIIGb , IIGa i IGb na cmentarzu w celu uporządkowania grobów Junaków i Powstańców.
- W ranach obchodów Tygodnia Papieskiego zorganizowałam 8-X-2009r. wyjazd młodzieży do teatru na darmowy spektakl pt. „Paweł z Tarsu”.
- Systematycznie i zgodnie z wydarzeniami w życiu Kościoła zmieniałam gazetkę religijną w holu Szkoły Podstawowej.
- Uczestniczyłam w spotkaniu z rodzicami uczniów klas IIGa i IIGb (poświadczenie
wychowawców klas – załącznik nr 6).
- 27 kwietnia pojechałam z uczennicą klasy IV Joanną Sułek na Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym uczennica zajęła III miejsce.
- W maju wspólnie z p. Małgorzatą Wroną zorganizowałam wyjazd uczniów gimnazjum na audycję umuzykalniającą do Radomia.
Realizując zadania planu rozwoju zawodowego w czasie trwania stażu korzystałam z porad Dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co znacznie poprawiło moje umiejętności pracy z młodzieżą.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3).

W pracy z młodzieżą uwzględniałam jej rozwój psychofizyczny, potrzeby uczniów oraz ich zainteresowania.
W celu zapoznania się ze sposobami gromadzenie informacji o środowisku uczniów odbyłam rozmowy ze szkolnym pedagogiem (załącznik nr7). Obserwacja połączona z rozmowami z wychowawcami poszczególnych uczniów przyczyniła się w znacznym stopniu do poznania dzieci i środowiska z jakiego pochodzą.
Współpraca z Samorządem Szkolnym zaowocowała organizacją Konkursu Kolęd
i Pastorałek w grudniu 2009r. oraz moim uczestnictwem w komisjach konkursowych (halloween i pierwszy dzień wiosny).
W celu wdrażania uczniów Gimnazjum w czynne życie Kościoła przygotowywałam ich do:
1. Udziału we Mszach św. dla młodzieży i dzieci (14-X-2009 –kl. IGa - czytanie Liturgii Słowa, 01-XI-2009 –kl. IIGa czytanie modlitwy powszechnej).
2. Pogłębiania wiary poprzez przygotowanie i czytanie rozważań różańcowych na nabożeństwach październikowych ( 14-X-2009 kl. IGb, 30-X-2009 kl. IIIGb).
4. Samodzielnego przygotowania rozważań do Drogi Krzyżowej (12,19,26 marca
2010r. – rozważania w załączniku ze scenariuszami).
5. Organizacja zbiórki środków czystości dla Afryki w czasie szkolnych rekolekcji wielkopostnych była zachętą dla młodzieży do dzielenia się dobrami materialnymi z osobami potrzebującymi pomocy.
6. Poświadczenia opiekuna stażu i księdza proboszcza (załącznik nr8).

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt3).

Aby jak najlepiej zorganizować pracę podczas stażu, wspólnie z p. Renatą Pająk – moim opiekunem - we wrześniu wyznaczyłyśmy jasne zasady współpracy. W efekcie powstał między nami ustny „kontrakt o współpracy”. Ustaliłyśmy porządek spotkań i przybliżone daty obserwacji zajęć.
Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu ( arkusze obserwacji – załącznik nr9). Zwracałam uwagę na wykorzystanie czasu na lekcji, stosowane metody pracy a także na swobodę procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych bystrzejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Poprzedzałam je przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Pani Renata Pająk obserwowała także próby przygotowywanych jasełek, zajęcia z dziećmi z zerówki w czasie rekolekcji wielkopostnych oraz próby do akademii 3 Maja. Obserwacja i omawianie z opiekunem stażu przeprowadzanych zajęć miała wpływ na poprawę jakości mojej pracy dydaktycznej. Scenariusze lekcji omawiałyśmy przed i po zajęciach. Dzięki tej współpracy mogłam dostrzec niedociągnięcia, których sama bym nie zauważyła, a które po wyeliminowaniu wpłynęły na jakość mojej pracy.
Dziewięciomiesięczny staż oraz wcześniejsze, 5- miesięczne doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności pedagogicznej.
W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które były akceptowane przez uczniów, ich rodziców a także przez grono pedagogiczne. Mocną stroną mojej aktywności zawodowej jest zaangażowanie w życie szkoły, dostrzeganie potrzeb uczniów, oraz ciągłe dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Do słabych stron mojej pracy zawodowej zaliczam przede wszystkim wdrażanie młodzieży do przestrzegania ustalonych na początku roku szkolnego zasad .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.