X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9277
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela stażysty

Przedkładane sprawozdanie powstało jako efekt namysłu i refleksji wokół zakończenia przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego i jest zarazem osobistym podsumowaniem procesu realizacji celów i zadań założonych w moim planie rozwoju zawodowego. Staż nauczycielski rozpoczęłam w związku z objęciem w dniu
1 września 2009 roku stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ‘Ekonomik’. Stanowisko pracy objęłam zgodnie z posiadanym wykształceniem zawodowym- licencjatu z filologii angielskiej.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2009/ 2010 opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z aktualnym planem rozwoju szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań formalnych zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

1. Zadania związane z organizacją stażu.

W ramach przygotowania merytorycznego do procedury awansu zawodowego przeanalizowałam odpowiednie dokumenty związane tematyką ze szkołą i placówkami wychowawczymi, w tym artykuły i rozporządzenia, które zaznaczyłam jako najważniejsze w planie rozwoju zawodowego.
Oto rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji:
1. Rozdział 3a dotyczącym „Awansu zawodowego nauczycieli”
2. Karta Nauczyciela
3.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
4.Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu konieczne było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie z panią mgr Joanną Bierna uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i zasady współpracy, co miało doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Mój plan rozwoju zawodowego został sprawdzony i przedstawiony dyrekcji do zatwierdzenia (ZAŁĄCZNIK NR 1).
Ostatnim krokiem z zakresu organizacji było złożenie wniosku, w maju 2010, o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Poznałam zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej, przeczytałam artykuły na temat funkcjonowania szkoły, jak Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i zestaw podręczników oraz regulamin pracy. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki. Zapoznałam się również z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej jak dziennik lekcyjny i dziennik zajęć pozalekcyjnych, księga protokołów Rady Pedagogicznej, arkusze ocen oraz szkolny zestaw programów nauczania. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania
w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach i pozwoliła na praktyczne stosowanie zasad BHP podczas zajęć i dyżurów.

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

W ramach realizacji program nauczania języka angielskiego prowadziłam zajęcia zgodnie ze zmodyfikowanym przeze mnie programem (ZAŁĄCZNIK NR 3) a przygotowane przez siebie sprawdziany (teczka stażysty) oceniałam zawsze obiektywnie, opierając się na wewnątrzszkolnym kryterium oceniania (ZAŁĄCZNIK NR 4). Brałam także pod uwagę trudności uczniów posiadających odpowiednie zaświadczenia. Starałam się wystawiać im oceny biorąc pod uwagę także ich wkład pracy jaki okazywali i ich podejście do obowiązków oprócz konkretnej wiedzy, postępując ta zgodnie z zaleceniami artykułu ....


Prace uczniów z zaświadczeniami o dysleksji traktowałam ulgowo pod względem błędów popełnianych w pisowni angielskich wyrazów i starałam się dawać im szansę na liczniejsze wypowiedzi ustne.
W styczniu, kierowana potrzebą ulepszenia swojego warsztatu pracy, samodzielnie opracowałam plan wynikowy do podręcznika ‘My Profession’, z którego uczyłam wszystkie klasy zawodowe, po czym umożliwiłam uczniom wgląd do jego kopii podczas jednej z lekcji. Dzięki spisaniu wszystkich wymagań i oczekiwanych od uczniów skonkretyzowanych umiejętności powiązanych z poszczególnymi tematami łatwiej mi było oceniać i korygować błędy, natomiast sami uczniowie dostrzegli, że ich nauka jest dokładnie zaplanowana i oceniana obiektywnie według tych samych kryteriów.

Samodzielnie opracowane przeze mnie sprawdziany zawsze zawierały tylko przerobiony i omówiony na zajęciach materiał. Układałam je według konspektów z przeprowadzonych lekcji, moich notatek na temat trudności w poszczególnych klasach, oraz planem wynikowym, dlatego zawierały zadania łatwiejsze - przystępne dla słabszych uczniów, oraz trudniejsze - biorące pod uwagę sprawdzenie zdolności na ocenę dobrą, bardzo dobrą, a nawet celującą. Pod koniec roku szkolnego, w okresie maja i czerwca zgromadzone sprawdziany zostały skopiowane dla chętnych uczniów w celu przeanalizowania przez nich swoich błędów aby uniknęli ich popełniania, zwłaszcza w drugiej klasie. Okazało się to dobrym pomysłem, a dzięki okazanemu przez uczniów zadowoleniu przypuszczam, że odegra to ważną rolę w zakresie motywacji do nauki tego przedmiotu.
Zgromadziłam konspekty na większość moich lekcji, zwłaszcza tych, które musiały być dokładnie zaplanowane by przeprowadzić je w satysfakcjonujący sposób. Na bieżąco gromadziłam notatki, które pozwalały mi pamiętać poszczególnych uczniów i ich podejście do języka angielskiego. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczeń dyrekcji, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom
na wywiadówkach, np. udzielanie informacji o ocenach, udostępnianie sprawdzianów do wglądu.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu(ZAŁĄCZNIK NR 5). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaju stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Moje notatki na temat lekcji obserwowanych znajdują się w teczce stażysty.
Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor. ( ZAŁĄCZNIK NR 5),
Starałam się wyciągać wnioski ze swoich obserwacji, co wpłynęło na poprawę jakości przeprowadzanych przeze mnie lekcji. Po każdych takich zajęciach omawiałam przebieg, metody lub tłumaczyłam swoje postępowanie i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Efektem przemyśleń było przygotowanie ankiety (listopad / grudzień 2010), którą przeprowadziłam w klasach 1WA, 1WB, 1S , II WA, IIS oraz IIM w celu zapoznania się z opiniami uczniów na temat moich umiejętności a także motywacji do nauki języka obcego w szerszym kontekście. Prosiłam uczniów o podanie własnych sugestii, z których wywnioskowałam, że uczniowie domagają się większej dyscypliny podczas lekcji, większej ilości aktualnych tekstów, które by ich zainteresowały oraz zadań ćwiczących słuchanie ze zrozumieniem. Wszystkie uwagi zapamiętałam i przez okres następnego semestru poprawiłam podane w ankietach aspekty. Próbowałam wychodzić naprzeciw pomysłom młodzieży starając się by wszelkie ćwiczenia miały dla nich znaczenie i wyraźnie zaznaczały praktyczne aspekty nauki języka angielskiego. Dyscyplina w klasie przestała stwarzać problem, a lekcje stały się bardziej interesujące, co po dłuższym okresie sprawdziłam przeprowadzając wywiad we wszystkich klasach. Z moimi uczniami mam bardzo dobry kontakt i jestem dla nich dostępna przez większość czasu w szkole lub po zajęciach, co jest możliwe dzięki połączeniu internetowemu. Zawsze staram się im udzielać pełnych odpowiedzi na ich pytania i zachęcać do dalszych starań, potrafię także udowodnić stawiane im oceny.

5. Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Mój plan rozwoju zawodowego dostępny był przez cały rok dla innych nauczycieli w pokoju nauczycielskim szkoły ‘Ekonomik’. Zawsze starałam konsultować swoje decyzje dotyczące traktowania poszczególnych uczniów z innymi nauczycielami i wychowawcami. W przypadku uczniów sprawiających trudności wychowawcze konsultowałam się ze szkolnym pedagogiem panią mgr Krystyną Gurgul oraz, choć rzadziej, z panią psycholog.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa:www.publikacje.edux.pl). Na bieżąco śledziłam pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych
o profilu edukacyjnym:
www.cdidn.edu.pl
www.cmppp.edu.pl
www.men.gov.org.pl
www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl
www.wsip.com.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.awans.net

Przygotowałam również dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta CD). Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, sprawdzianów i wszelkich pomocy dydaktycznych na zajęcia, natomiast Internet był pomocny w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem ciekawych lekcji, a nawet kontaktu z moimi uczniami (komunikator Gadu- Gadu).

6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
W maju bieżącego roku zostałam drugim członkiem Komisji Maturalnej na Egzaminie Ustynym z języka angielskiego. Doświadczenie to było bardzo wartościowe, gdyż poznałam wszystkie procedury i sposób oceny ucznia podczas tego ważnego egzaminu.
Organizowałam wspólnie z panią mgr Iwoną Wiewiórską akademię z okazji pożegnania ostatnich klas zawodowych, która odbędzie się 18 czerwca 2010. Piosenki wykona zespół w którego skład wchodzą uczennice z klasy IIs, natomiast w recytowanie wierszy zostały zaangażowane klasy pierwsze, jako te, które żegnają swoich kolegów.
W marcu, widząc potrzebę zachęcenia zdolnych uczniów do dalszej nauki i osiągania sukcesów, zorganizowałam konkurs umiejętności komunikacji w języku angielskim. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, gdyż uczestników było osiemnaście. Warto wspomnieć, że niektórzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnym konkursie za rok, gdy poduczą się tego języka lepiej, co dało mi sygnał, że jest to bardzo efektywny sposób na zmotywowanie moich uczniów to cięższej pracy. Wyniki konkursu są już znane uczestnikom, natomiast nagrody zostaną rozdane na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu metod pracy. Nauczyłam się bardzo dobrze planować
i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba –modyfikuję i dostosowuję je do danej sytuacji. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska naturalnego, współczesnych problemów społecznych lub ciekawostek z życia młodzieży i pop kultury.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, studia magisterskie, co podwyższa moje kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki oraz aktywnie uczestniczę w realizacji edukacyjnych jak i wychowawczych, wynikających ze statutu naszej placówki.
Odbyty dziewięciomiesięczny staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliły mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom szkoły oraz oczekiwaniom naszych uczniów.Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich uczniów do mnie oraz ich pozytywnych opinii, co pozwala mi wierzyć, że są one akceptowane i przynoszą pozytywne efekty. Po zakończeniu stażu zamierzam kontynuować doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji, nadal gromadzić ciekawe materiały, a także samodzielnie przygotowywać różnorodne pomoce dydaktyczne. Planuję założyć swoją stronę internetową lub wydawać gazetkę szkolną na temat kultury Wielkiej Brytanii, aby motywować młodzież do poszukiwania nowych wiadomości, poza podręcznikiem i klasą. Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem, gdyż , mimo że praca ta czasem jest wielkim wyzwaniem, przynosi mi ona ogromną satysfakcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.