X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9239
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Mgr Barbara Kaczmarczyk, dnia 01.06.2010r.
Zespół Szkół w Jedlni im. Wł. Jagiełły

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pracę w Zespole Szkół w Jedlni rozpoczęłam 1 września 2009 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy pełny rok pracy w zawodzie nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje kwalifikacje pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1.Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).

Dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS, oraz zapoznałam się z procedurą awansu. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego
i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Przeanalizowałam Statut Szkoły, Program Wychowawczy, wewnątrzszkolny systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie(załącznik nr1). Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłem w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2).

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową do nauczania religii w gimnazjum i w oddziale przedszkolnym w diecezji radomskiej. Na bieżąco przygotowywałam pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Tworzyłam własny warsztat pracy: gazetki tematyczne, opiekowałam się salą nr 54 w której najczęściej prowadziłam lekcje religii.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w październiku protokołowałam posiedzenie Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam w szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza jej murami.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia: Rady Pedagogiczne, szkolenie BHP, szkolenie na wypadek pożaru.
Pozaszkolne formy doskonalenia: (potwierdzenia - załącznik nr 2).

Miejsce i data udziału w doskonaleniu Temat i forma doskonalenia Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
Radom, 23-X-2009 „Ocena i ocenianie na lekcjach religii” – warsztaty metodyczne 5h Elżbieta Gajowiak
Radom, 16–17 –XI-2009 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych10h Maria Krzak
Radom,20-XI-2009 „Metody pracy, które angażują uczniów do odkrywania Prawd Bożych” – warsztaty metodyczne 5h Mgr Elżbieta Gajowiak
Radom, 11-XII- 2009 „Ewaluacja działań edukacyjno-wychowawczych” – warsztaty metodyczne 5h Elżbieta Gajowiak
Radom,15-I-2010 „Aktywizacja indywidualna i społeczna ucznia na katechezie” –warsztaty metodyczne 5h Elżbieta Gajowiak
Radom, 20-I-2010 „Jak budować właściwe relacje na katechezie” – szkolenie 6h Jolanta Strojek
Radom, 26-II-2010 „Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na katechezie” – warsztaty metodyczne 5h Elżbieta Gajowiak
Radom, 12-18-III -2010 „Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty” 15h Ewa Bartula
Radom, 13-III-2010 „Zastosowanie charakteryzacji i scenografii teatralnej w pracy z dziećmi” 6h Barbara Maciąg
Radom, 19-III-2010 „Metody aktywizacji uczniów do pogłębiania i analizy treści Pisma Świętego”- warsztaty metodyczne Elżbieta Gajowiak
Radom, 16-IV-2010 „Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii”- warsztaty metodyczne 5h Elżbieta Gajowiak
Radom, 21-IV-2010 „Języki miłości w rodzinie”- konferencja 5h Ks. Jacek Kucharski
Kozienice, 22-IV-2010 Krystyna Piechurska
Radom, 21-V-2010 Tańce dawne w edukacji artystycznej”- warsztaty 5h Joanna Siemiątkowska

Udział w diecezjalnych oraz rejonowych konferencjach szkoleniowych, rekolekcjach i dniach skupienia:

Miejsce i data udziału Miejsce i forma
Czarna, 04- IX-2009 Ogólnodiecezjalny Zjazd Katechetyczny
Radom, 26-IX-2009 Rejonowy Zjazd Katechetyczny, ul. Główna
Opoczno, 25-XI-2009 Rejonowy Zjazd Katechetyczny, Szkoła Podstawowa
Radom, 29-XI-2009 Adwentowy Dzień Skupienia, Wyższe Seminarium Duchowne
Radom, 9-I-2010 Rejonowy Zjazd Katechetyczny, ul. Główna
Turno, 29-30-I-2010 Rekolekcje Dla Katechetów, Turno k/ Białobrzeg
Radom, 07-III-2010 Wielkopostny Dzień Skupienia, Wyższe Seminarium Duchowne
Radom, 21-III-2010 Wielkopostny Dzień Skupienia Duszpasterstwa Nauczycieli, Wyższe Seminarium Duchowne
Kozienice, 22-IV-2010 Rejonowy Zjazd Katechetyczny, Zespół Szkół nr 2 w Kozienicach
Radom, 12 – VI- 2010 Ogólnodiecezjalny Zjazd Katechetyczny, Wyższe Seminarium Duchowne

Potwierdzenia o uczestnictwie w wyżej wymienionych zjazdach. otrzymam z Wydziału Katechetycznego w czerwcu (po ostatnim zjeździe ogólnodiecezjanym).

Zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli uważam za cenne pod względem merytorycznym, oraz praktycznym (wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami). Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.
Oprócz powyższych form doskonalenia nauczycieli, rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Wychowanie do Życia w Rodzinie. Zakres studiów w dużej mierze koresponduje z umiejętnościami przydatnymi w pracy katechety.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałem publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania oraz artykułu pt. „Miłość i prawda w wychowaniu” (potwierdzenia publikacji – załącznik nr 3), jak również przygotowałem dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta). Na bieżąco śledziłem propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
-www.publikacje.edux.pl
-www.litreka.pl
-www.natan.pl
-www.opoka.org.pl
-www.katolik.pl
-www.mateusz.pl
-www.wiara.pl
-www.wychowawca.pl
-www.kerygma.pl
Przygotowując lekcje korzystałam także z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach).

W czasie zajęć pozalekcyjnych przygotowywałam uczniów do konkursów:
1. Konkurs wiedzy na temat uzależnień „Dzieciństwo bez nałogów”. Podczas etapu gminnego, który odbył się w Suskowoli 11-XII-2009r., uczniowie Szkoły Podstawowej zajęli miejsce II, a Uczniowie Gimnazjum miejsce I.
2. Konkurs wiedzy religijnej dla klas gimnazjalnych pod hasłem „Świadkowie Miłości”. Etap diecezjalny odbył się 24 marca w Radomskim Seminarium Duchownym.
3. Konkurs plastyczny dla klas 0 – III pt. „ Księża służą Bogu i ludziom”.
4. Miejsko – gminny konkurs religijny organizowany przez parafię w Suchej pt. „Od przeszłości do teraźniejszości, czyli o parafii w Suchej”. Uczeń klasy IIGa Adrian Lasota zajął w tym konkursie III miejsce.
Pomagałam oraz samodzielnie przygotowywałam następujące imprezy oraz uroczystości szkolne:
1. Jasełka (scenariusz w załączniku nr 4)
2. Uroczyste obchody Roku Chopina
3. Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (scenariusz w załączniku nr 5)
- Samodzielnie przygotowałam prezentację multimedialną o F. Chopinie, pokaz slajdów do piosenki pt. „Ojczyzna” M. Grechuty. Przygotowałam stroje i szopkę dla uczniów biorących udział w jasełkach, dekorację do konkursu o Chopinie, dekoracje w holu a okazji święta 3 Maja.
- Podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych w czasie zajęć w Oddziale Przedszkolnym pomagałam dzieciom przygotować palmy wielkanocne .
- W październiku 2009 i maju 2010 roku byłam z uczniami kl. IIIGb , IIGa i IGb na cmentarzu w celu uporządkowania grobów Junaków i Powstańców.
- W ranach obchodów Tygodnia Papieskiego zorganizowałam 8-X-2009r. wyjazd młodzieży do teatru na darmowy spektakl pt. „Paweł z Tarsu”.
- Systematycznie i zgodnie z wydarzeniami w życiu Kościoła zmieniałam gazetkę religijną w holu Szkoły Podstawowej.
- Uczestniczyłam w spotkaniu z rodzicami uczniów klas IIGa i IIGb (poświadczenie wychowawców klas – załącznik nr 6).
- W maju wspólnie z p. Małgorzatą Wroną zorganizowałam wyjazd uczniów gimnazjum na audycje umuzykalniającą do Radomia.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia Dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3).

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny młodzieży, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.
W celu zapoznania się ze sposobami gromadzenie informacji o środowisku uczniów odbyłam rozmowy ze szkolnym pedagogiem (załącznik nr7). Obserwacja połączona z rozmowami z wychowawcami poszczególnych uczniów przyczyniła się w znacznym stopniu do poznania dzieci i środowiska z jakiego pochodzą.
Współpraca z Samorządem Szkolnym zaowocowała organizacją Konkursu Kolęd
i Pastorałek w grudniu 2009r. oraz moim uczestnictwem w komisjach konkursowych (halloween i pierwszy dzień wiosny).
W celu wdrażania uczniów Gimnazjum w czynne życie Kościoła przygotowywałam ich do:
1. Udziału we Mszach św. dla młodzieży i dzieci (14-X-2009 –kl. IGa - czytanie Liturgii Słowa, 01-XI-2009 –kl. IIGa czytanie modlitwy powszechnej).
2. Pogłębiania wiary poprzez przygotowanie i czytanie rozważań różańcowych na nabożeństwach październikowych ( 14-X-2009 kl. IGb, 30-X-2009 kl. IIIGb).
3. Samodzielnego przygotowania rozważań do Drogi Krzyżowej (12,19,26 marca 2010r. )
Organizacja zbiórki środków czystości dla Afryki w czasie szkolnych rekolekcji wielkopostnych była zachętą dla młodzieży do dzielenia się dobrami materialnymi z osobami potrzebującymi pomocy.
Poświadczenia opiekuna stażu i księdza proboszcza (załącznik nr8).

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt3).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Z opiekunem stażu, panią mgr Renatą Pająk uzgodniłyśmy harmonogram spotkań oraz przybliżone terminy obserwacji zajęć: daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jej obecności a także zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu( arkusze obserwacji – załącznik nr9). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś spotkaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Dziewięciomiesięczny staż oraz wcześniejsze, 5- miesięczne doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności pedagogicznej.
W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest wdrażanie młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną, która jest szczególnie bliska dzieciom i młodzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.