X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9240
Przesłano:

Projekt tabeli planu rozwoju zawodowego

IV. Plan rozwoju zawodowego

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt.1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
ZADANIA
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrz szkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2009r. Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, sprawozdanie z Rady Pedagogicznej)
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
4. Zapoznanie się Z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Organizacja zajęć własnych, udział w Radach Pedagogicznych.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2009 Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego (Ustawa), udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela stażysty” –marzec 2010.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2009 Spisanie kontraktu, omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Projektu Planu Rozwoju zawodowego i przedłożenia go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2009 Projekt Planu Rozwoju Zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowania sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2010r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2010r. Wniosek, dokumentacja z realizacji planu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt2).

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2009 Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz szkolnym i samokształceniu. Udział w diecezjalnych oraz rejonowych konferencjach szkoleniowych. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli ( MSCDN, RODON, warsztaty, konferencje metodyczne). Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura o tematyce religijnej. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
4. Zorganizowanie klasowych i szkolnych konkursów o tematyce religijnej. Przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Zaświadczenia, potwierdzenia udziału przez opiekuna stażu.
5. Współorganizowanie spotkań pozalekcyjnych w szkole i w parafii. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta itp.) Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Potwierdzenie opiekuna stażu i ks. Proboszcza.
6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Notatki własne.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt3).

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Notatki własne.
3. Współpraca z parafią. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych w parafii. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Potwierdzenie ks. proboszcza.
4. Pomoc materialna. Pomoc przy organizacji pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Potwierdzenie opiekuna stażu i ks. proboszcza.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt3).

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów opiekunem stażu. Wrzesień 2009 Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem Wrzesień 2009 – Maj 2010r. Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi. rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2010r. Teczka stażysty.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003s. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.