X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9244
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela stażysty

Działalność Organizacyjna

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
– Poznanie przepisów Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
plan rozwoju zawodowego
– Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
bezpośrednia rozmowa z opiekunem

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
– Poznanie Statutu Szkoły oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania
– Regulamin Rady Pedagogicznej

3. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole
– Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji

4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
– Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
– Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych,
oświadczenie o znajomości przepisów

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
– Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
gromadzenie materiałów, dokumentów
konspekty lekcji, materiały, notatki
– Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
sprawozdanie z realizacji planu

Działalność Dydaktyczna

1. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych
– Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
arkusze hospitacyjne
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
opracowywanie własnych scenariuszy zajęć
konsultacja z opiekunem stażu
analizowanie prowadzonych przez siebie zajęć
ewaluacja
zbiór scenariuszy zajęć
wnioski z hospitacji
arkusze ewaluacyjne zajęć
– Analiza i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych ewaluacji
wnioski z doświadczeń związanych z realizacją programu
– Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
– Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach
– Tworzenie własnego warsztatu pracy
opracowanie scenariuszy zajęć
opracowanie pomocy dydaktycznych narzędzi
zbiór scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych
– Prowadzenie dokumentacji szkolnej
prowadzenie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen
– Wykorzystanie technologii komputerowej
korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
wydruki, plansze
płyta CD z zapisem elektronicznym dokumentacji stażu okres stażu

Działalność Wychowawczo-Opiekuńcza

1. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela

– Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych
– Opieka nad uczniami w Internacie
prowadzenie dziennika opiekuna Internatu
– Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych, wyjść pozaszkolnych
prowadzenie kart wycieczek szkolnych
– Współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych
rozmowy indywidualne z uczniami, pedagogiem

Działalność Osobista

1. Podnoszenie jakości pracy poprzez własny rozwój
– Wstępna ocena własnych umiejętności
autorefleksja
analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju
rozmowa z opiekunem stażu
– Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia
udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
– Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego funkcjonowania w szkole
zbieranie informacji poprzez rozmowy z nauczycielami
– Poznawanie odpowiedniej literatury metodycznej i pedagogicznej
– Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym
– Doskonalenie umiejętności zawodowych –
obserwacja zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.