X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9238
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Oryginalna wersja planu sporządzona została w formie tabel.

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Cezary Kwasiborski
2. Nazwa placówki: xxx
3. Stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych

II. Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2010r.
3. Opiekun stażu: xxx

III. Cele stażu
CEL GŁÓWNY:

1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IV. Plan rozwoju zawodowego
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).
a) zadanie - Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;
forma realizacji - Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli); Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
termin - Wrzesień 2009
dowody realizacji - Znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów; Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

b) zadanie - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
forma realizacji - Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.
termin - Wrzesień 2009 – Maj 2010
dowody realizacji - Współpraca z opiekunem stażu; Arkusze obserwacji lekcji.

c)zadanie - Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
forma realizacji - Analiza dokumentów: Statut Szkoły, Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej i Opiekuńczej, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Rozwoju Szkoły; Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
termin - Wrzesień – październik 2009.
dowody realizacji - Notatki własne. Scenariusze lekcji; Stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce nauczycielskiej.

d) zadanie - Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
forma realizacji - Udział w szkoleniu BHP.
termin - Wrzesień 2009.
dowody realizacji - Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

e) zadanie -Zapoznanie się z rozkładem zajęć, zastępstwami, regulaminem Rady Pedagogicznej.
forma realizacji - Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Organizacja zajęć własnych. Rozkłady materiałów nauczania na rok szkolny 2009/2010.

f) zadanie - Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych.
forma realizacji - Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, poznanie zasad pracy w zespołach przedmiotowych.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Zaświadczenia o obecności na zebraniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwie w zebraniach zespołu przedmiotowego oraz o współpracy z wychowawcami klas.

g) zadanie - Aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły.
forma realizacji - Udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach.

h) zadanie - Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
forma realizacji - Gromadzenie dokumentów, programów, scenariuszy wydarzeń. Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Wspomniane dokumenty.

i) zadanie - Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
forma realizacji - Autorefleksja, przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
termin - Maj 2010.
dowody realizacji - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

j) zadanie - Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
forma realizacji - Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
termin - Maj 2010.
dowody realizacji - Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2).

a) zadanie - Zapoznanie się z programami nauczania przedmiotów i sporządzenie rozkładów materiału. Dobór podręczników dla uczniów w porozumieniu z nauczycielami ścieżki przedmiotowej.
forma realizacji - Sporządzenie rozkładów materiału nauczanych przedmiotów. Odpowiedni dobór i kolejność tematów.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Zapisy w dziennikach. Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki.

b) zadanie - Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
forma realizacji - Organizowanie pogadanek oraz dyskusji, a także ćwiczeń przedmiotowych. Studiowanie literatury metodycznej.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji lekcji.

c) zadanie - Obserwacja zajęć u opiekuna stażu.
forma realizacji -
Obecność na lekcjach opiekuna stażu, omówienie zajęć.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Arkusze obserwacji lekcji.

d) zadanie - Hospitacje na własnych lekcjach.
formy realizacji - Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej.

e) zadanie - Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji.
forma realizacji - Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji i ankiety.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

a) zadanie - Zapoznanie się z Planem Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej i Opiekuńczej Szkoły.
forma realizacji - Analiza Planu Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej i Opiekuńczej na rok szkolny 2009/2010.
termin - Październik 2009.
dowody realizacji - Notatki umieszczone w teczce planu rozwoju.

b) zadanie - Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
formy realizacji - Rozmowa z opiekunem stażu, kadrą pedagogiczną
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Notatki własne.

c) zadanie - Motywacja ucznia do nauki i rozwoju.
formy realizacji - Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Notatki własne.

d) zadanie - Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia.
forma realizacji - Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Lista przeczytanych pozycji.

e)zadanie - Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi.
forma realizacji - Zachowanie na lekcjach, rozmowy z uczniami.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Świadomość kulturowa uczniów.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

a) zadanie - Wstępna samoocena. Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski.
forma realizacji - Uświadomienie sobie własnych niedoskonałości pracy w szkole wymagających poprawy.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.

b) zadanie - Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
formy realizacji - Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.

c) zadanie - Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
forma realizacji - Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Kontakty interpersonalne m.in. z uczniami i Gronem Pedagogicznym.

d) zadanie - Udział w różnych formach kultury.
forma realizacji - Uczestniczenie w szkolnych wyjazdach, akcjach, uroczystościach oraz imprezach według harmonogramu szkolnego.
termin - Wrzesień 2009 – maj 2010.
dowody realizacji - Rejestr potwierdzony przez Dyrekcję.

e) zadanie - Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
forma realizacji - Samoocena.
termin - Maj 2010.
dowody realizacji - Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.