X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9236
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Mgr Magdalena Bogdanowska

Niniejsze sprawozdanie powstało dla potrzeb kontroli realizacji założeń półrocznych stażysty. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pracę w Przedszkolu Miejskim im. M. Konopnickiej w Okonku rozpoczęłam 1 września 2009 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego oraz przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola a także złożyłam wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Sposób realizacji
1
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
wrzesień Analiza Karty Nauczyciela, przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie dotyczących awansu zawodowego
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie spisu przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji – załącznik nr.1
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego – załącznik nr.2

2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Sporządzony został kontrakt przez opiekuna stażu o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem i podpisany w listopadzie – załącznik nr.3

3 Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Realizacja poprzez obserwacje, udział w spotkaniu Rady Pedagogicznej – organizacyjnej
• Rozmowy z dyrektorem i nauczycielami
• Zapisy w dzienniku zajęć
4 Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji Realizowane poprzez prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w notatkach własnych, prowadzenie dziennika, pisanie konspektów, składania teczki
5 Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola im. M. Konopnickiej w Okonku Zrealizowane poprzez analizę dokumentów: Statut Przedszkola, programu rocznego przedszkola, programu rozwoju placówki, dziennika zajęć i rozkładu zajęć
6 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu Zrealizowane poprzez udział w szkoleniu BHP, potwierdzonym pismem, załącznik nr.4
7 Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań Zrealizowane poprzez udział w Radzie Pedagogicznej potwierdzony zapisem w dzienniku obecności
• Współtworzenie priorytetu wchodzącego w skład planu rocznego przedszkola, załącznik nr.5
8 Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Gromadziłam dokumentację, zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze zajęć (konspektów), zdjęcia w teczce stażysty
9 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola Zrealizowane poprzez przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego za okres I półrocza w lutym
10 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Zrealizowane poprzez jedną obserwację zajęć październikowych, sporządzenie notatki własnej z przebiegu
11 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Zrealizowane poprzez opracowanie dwóch scenariuszy zajęć edukacyjnych, ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć, autorefleksja. Potwierdzeniem jest notatka własna oraz konspekty zajęć, załącznik nr.6
12 Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli Zrealizowane poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem CDN, potwierdzone zaświadczeniami,
• Mandala w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – załącznik nr.7
• Bajka i teatr, drogą do empatii i edukacji językowej
- załącznik nr.8
13 Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Zrealizowane poprzez studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej, potwierdzone spisem literatury z jaką się zapoznałam, załącznik nr.9
14 Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Zrealizowane poprzez korzystanie z publikacji dotyczących edukacji przedszkolnej, załącznik nr.10
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego na stronie ....
15 Wymiana doświadczeń Zrealizowane poprzez rozmowy z innymi nauczycielkami, rodzicami, poprzez obserwację mojej pracy przez rodziców
16 Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Zrealizowane poprzez prowadzenie kart obserwacji we własnym zakresie, rozmowy z dziećmi, rodzicami, sporządzanie własnych notatek
17 Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych Zrealizowane poprzez analizę Karty Informacyjnej Dziecka, rozmowy z rodzicami
18 Współpraca z rodzicami Zrealizowane poprzez pozyskanie rodziców do pracy na rzecz grupy, dostarczanie przez rodziców materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do zajęć, pomoc rodziców podczas Jasełek przy porządkach, pieczenie ciast
19 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych Zrealizowane poprzez czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, zawarty w załączniku 9, udział w kursach doskonalących dla nauczycieli oraz studia języka angielskiego – załącznik nr.11
20 Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Zrealizowane poprzez omawianie zajęć hospitacyjnych z dyrektorem, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielkami, notowanie spostrzeżeń osób hospitujących i wyciąganie z nich wniosków
21 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Zrealizowane przy uwzględnianie opinii innych nauczycieli w sposobie prowadzenia zajęć, poprzez zapoznanie z literaturą dotyczącą danego zagadnienia ( analiza i synteza wyrazów, głoskowanie )z czego została sporządzona notatka własna, załącznik nr.12
22 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka
Zrealizowane poprzez organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Andrzejki – załącznik nr.13
• Utrwalanie wierszy i piosenek
• Nauka ról na Jasełka•
23 Dekoracje przedszkolne Dekoracje przedszkolne w kąciku zimowym, jesienne ozdoby na oknach, dekoracja Jasełkowa, współ dekorowanie na dzień pasowania, zaproszenia na dzień pasowania, Babci i Dziadka
24 Tworzenie warunków umożliwiających bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem
Zrealizowane poprzez zapoznawanie dzieci z literaturą tematyczną w danym okresie
•wzbogacanie kącika książki w przedszkolu, stymulowanie zainteresowań czytelniczych przez prezentacje książek z zasobów domowych
• Udział dzieci w teatrzykach „ żywego słowa”
• Zabawy w teatrzyk kukiełkowy
• Teatrzyk Jasełkowy
25 Bogacenie doświadczeń językowych dzieci poprzez stosowanie nowatorskich metod i form pracy
Zrealizowane poprzez prowadzenie zajęć i zabaw, będących inspiracją do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej
• układanie opowiadań, bajek,
• popularne zabawy typu: głuchy telefon, chodzi lisek koło drogi, gąski, gąski do domu, uciekaj myszko do dziury
• rozwijanie wyobraźni poprzez pytania typu: co by było gdyby...?
• Praca poprzez Mandale, załącznik nr.14
26 Rozwijanie dzieci pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną
Zrealizowane poprzez udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, literackich, takich jak Jasełka, teatrzyki kukiełkowe
27 Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
Zrealizowane poprzez organizację zajęć i zabaw z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy przy muzyce
• Interpretacja ruchowa muzyki
• Wyobrażanie dowolnych oraz narzuconych scen pod wpływem muzyki
• Zabawa przy piosence
• Taniec do danej piosenki
28 Zapoznanie dzieci z wyglądem i brzmieniem instrumentów muzycznych, poszukiwanie różnych źródeł dźwięku
Zrealizowane w ciągu zajęć oraz zapisane w dzienniku
• Układanie akompaniamentu
• Powtarzanie wystukiwanego rytmu przez nauczyciela
• Prezentacja i omawianie instrumentów
• Rozmowa na temat dźwięków pochodzących z innych źródeł jak np. garnek, grzebień, butelka
• Słuchanie muzyki żywej i z nagrania
29 Nabywanie umiejętności wokalno – tanecznych i umiejętności gry na instrumentach
Zrealizowane poprzez słuchania przez dzieci śpiewu dorosłych i nagrań piosenek z repertuaru dziecięcego, zachęcanie do śpiewania z dorosłymi
30 Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
Zrealizowane poprzez zabawy rytmiczno - taneczne rozwijające aktywność dzieci i eksponujące ich dyspozycje wokalno – taneczne
• Wyrażanie przez dzieci własnych przeżyć poprzez dowolną interpretację muzycznego fragmentu
• Prezentowanie umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci przy okazji różnych uroczystości przedszkolnych jak Jasełka oraz poza terenem przedszkola, np. Mikołajki w Okonku
31 Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci poprzez nabywanie umiejętności związanych z kulturą bycia i samoobsługą
Zrealizowane poprzez realizacja projektu edukacyjnego „ Moje dziecko idzie do szkoły” oraz „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
32 Inicjowanie samodzielnych działań dzieci i stosowanie metod i form w sytuacjach edukacyjnych umożliwiających samodzielne uczenie się
Zrealizowane poprzez zabawy w kącikach
tematycznych i wzbogacanie ich w akcesoria do zabawy , wykorzystywanie kącików do danego tematu, organizacja zabawy przez dzieci, sprzątanie stanowiska pracy oraz sali przedszkolnej

33 Kształtowanie zasad prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia Zrealizowane poprzez spotkanie z policjantem w celu doskonalenia zasad ruchu drogowego i umiejętności udzielania pomocy
• Zapoznanie z metodą Story – Line, w ramach doskonalenia warsztatu pracy, jako sposobu uczenia odpowiedzialności za własne postępowanie, sporządzenie notatki
34 Wdrażanie do przyjmowania postaw społecznie akceptowanych oraz kontrolowania własnych emocji Zrealizowane poprzez prowadzenie zajęć i zabaw z wykorzystaniem form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno – emocjonalny, wzmacniających więzi między rodziną, dziećmi i nauczycielem, np. w zabawach ruchowych, śpiewie, inscenizacjach teatralnych,
35 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Zrealizowane poprzez udział wychowanków w konkursie „ Kartka Bożonarodzeniowa”, konkursy organizowane przez nauczyciela sprawdzające zapamiętanie poznanej tematyki, np. rodzaje pojazdów, zasady bezpieczeństwa na drodze, dlaczego dbamy o czystość.
36 Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych Zrealizowane poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach WWW zawartych w załącznikach wcześniej wymienianych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.