X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9227
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Anna Pietruszka

Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy:
Imię i nazwisko dyrektora:
Czas trwania stażu: 01.09.2009 – 31.05.2010

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu, rozpoczęłam 1 września 2009 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Zgodnie z procedurą awansu opracowałam w porozumieniu z opiekunem stażu plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez p. K. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piszu. Plan Rozwoju Zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 206 poz. 2593).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych,a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań stawianych przez ministerstwo, a ujętych przeze mnie w poszczególnych sferach Planu Rozwoju.

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.( § 6 ust. 1 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, panią P., co znalazło wyraz we wspólnie podpisanym kontrakcie.
Po zapoznaniu z procedurą awansu zawodowego i zapoznaniu się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy szkoły z pomocą opiekuna stażu opracowałam plan w celu określenia drogi rozwoju zawodowego. Następnie został uzgodniony harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły oraz program wychowawczy szkoły z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Dzięki tej dokumentacji zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły, a także jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się także ze sposobami prowadzenia dokumentacji pracy edukacyjnej: dziennik zajęć, plan pracy. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie jego struktury. Na podstawie miesięcznych planów pracy opiekuńczo–wychowawczej opracowywałam scenariusze zajęć.
W poznawaniu wymagań stawianych nauczycielom bardzo pomogło mi uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 1 pkt 2)

W ramach tego zadani opracowałam plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na rok szkolny 2009/2010, a także plan pracy zajęć pozalekcyjnych „Gry i zabawy ogólnorozwojowe” dla grupy przedszkolnej. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz tablicę, na której dzieci prezentują swoje prace.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było obserwowanie działań edukacyjnych, prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z dziećmi oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia poprzedziłam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy scenariusz zajęć, natomiast po każdym działaniu omawiałam przebieg, a także wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Dzięki spostrzeżeniom, z którymi zapoznałam się w trakcie rozmów z opiekunem stażu, mogłam wyciągnąć wnioski dotyczące sposobu prowadzenia zajęć i uniknąć błędów w dalszej pracy. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych.
Podczas trwania stażu przeprowadziłam następujące zajęcia edukacyjne:

29.10.2009 „Mój dom, moja rodzina”
18.11.2009 „Bateria zużyta – trucizna ukryta”
07.12.2009 „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”
07.01.2010 „Zimowy pejzaż”
20.01.2009 „Dzień Babci i Dzień Dziadka” – zajęcia przeprowadzone w obecności Pani Dyrektor
04.03.2010 „Podwodny świat”
25.03.2010 „Zawitała do nas Wiosna”
29.04.2010 „Smacznie, zdrowo, kolorowo” – zajęcia otwarte

Obserwowałam również zajęcia przeprowadzone przez opiekuna stażu, takie jak:

22.09.2009 „Jaka jest jesień wokół nas?” – wycieczka do Nadleśnictwa Spychowo
20.10.2009 „Czy możemy być sławni?”
18.11.2009 „Bateria zużyta – trucizna ukryta” – prezentacja multimedialna na temat zużytych baterii
30.11.2009 „Tradycje i zwyczaje – wieczór andrzejkowy”
15.01.2010 Bal karnawałowy
02.03.2010 „Budujemy dom i dekorujemy wnętrza”
30.03.2010 „Rozmowy o zwyczajach wielkanocnych”
14.04.2010 Zebranie z rodzicami uczniów klasy III b

Podczas odbywania stażu przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:
10.10.2009 Konkurs plastyczny w ramach akcji „Pinky w naszym przedszkolu”
06.11.2009 „Moja niepodległość” Gminny Konkurs Plastyczny
11.05.2010 Konkurs na maskotkę promującą akcję „Baw się i bądź bezpieczny!”
28.05.2010 Konkurs Piosenki Żeglarskiej „Śpiewamy i żeglujemy nad Pisą” zorganizowany przez Piski Dom Kultury

Ponadto na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• Portal edukacyjny (www.szkolnictwo.pl)
• Twój Portal Edukacyjny (www.edux.pl)
• Publikacje edukacyjne (www.publikacje.edu.pl)
• Portal Nauczycieli Przedszkola (www.nauczycieleprzedszkola.pl)
• Portal edukacyjny Literka.pl (www.literka.pl)
• Wychowanie Przedszkolne (www.wychowanieprzedszkolne.pl)
• Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania oraz scenariusza przeprowadzonych zajęć. Przygotowałam również dokumentację stażu w formie elektronicznej. Poza tym wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów zajęć, dokumentacji oraz pomocy dydaktycznych.

3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( § 6 ust. 1 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W ich poznawaniu pomagał mi stały kontakt z rodzicami. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami i rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku wychowanków, nawiązałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. W ramach owej współpracy zorganizowałam wspólnie z p. K. zajęcia otwarte „Smacznie, zdrowo, kolorowo” (29.04.2010), które miały na celu m.in. aktywne włączenie rodziców w życie szkoły. Wspólnie zorganizowałyśmy również zabawę andrzejkową (24.11.2009) oraz bal karnawałowy (10.02.2010), które również były istotnymi wydarzeniami w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.
Współpraca z rodzicami to przede wszystkim codzienne rozmowy na temat osiągnięć dzieci, ich zachowań oraz relacji z rówieśnikami. Dzięki nim mogłam na bieżąco reagować na stan psychofizyczny dziecka i podejmować odpowiednie działania. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu dziecka prowadząc z nimi rozmowy oraz dostarczając jak największej ilości informacji. W celu podejmowania właściwych działań, korzystałam z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.
Ponadto w ramach tego zadania opracowałam wstępną diagnozę zdolności manualnych dziecka w wieku przedszkolnym. Pozwoliła mi ona na opracowanie priorytetów, na podstawie, których starałam się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dziecka i ukierunkować je w dalszym rozwoju.

4. Doskonalenie zawodowe ( § 6 ust. 1 pkt 4 )

W celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia posiadanych umiejętności zawodowych uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty) adekwatnych do potrzeb mojej pracy. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach tejże Rady. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach dla nauczycieli zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnątrzszkolnych, takich jak:

05.10.1009 „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu
20.10.2009 - 18. 05.2010 „Szkoła – grupa wsparcia dla wychowawców i nauczycieli dziecka nadpobudliwego” w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu
17.05.2010 „Zabawy rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową jako przygotowanie do pisania” w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
29.05.2010 Kurs „Kierownik wycieczek szkolnych” zorganizowany przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach

Uważam, zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze nie tylko dla dzieci, ale również i dla mnie.
Pragnąc pogłębiać swoje umiejętności pedagogiczne korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
• T. Gordon „Wychowanie bez porażek”
• U. Smoczyńska-Nachtman „Zabawy i ćwiczenia przy muzyce”
• U. Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• T. Dahlke „365 gier i zabaw na każdy dzień roku”
• B. Guzowska „Origami dla dzieci”
• „Każde dziecko to potrafi. Gry i zabawy z całego świata” Wydawnictwo Delta

Podczas trwania stażu wykonywałam dekoracje, współorganizowałam, prowadziłam oraz brałam aktywny udział w uroczystościach, imprezach, a także akcjach organizowanych w szkole oraz poza nią.

18.11.2009 Udział w prezentacji multimedialnej na temat zużytych baterii oraz zbiórka zużytych baterii w ramach akcji „Bateria zużyta – Trucizna ukryta”
23.11.2009 Udział w akcji „Góra grosza” (zbiórka pieniędzy, segregowanie oraz liczenie zebranych monet)
07-08.12.2009 Mikołajkowa loteria maskotkowa „Zamiast do śmieci możemy trafić do innych dzieci”
18.12.1009 Przygotowanie dekoracji oraz pomoc w organizowaniu jasełek szkolnych pt. „Niezwykły gość” w Piskim Domu Kultury
10.03.1010 Udział w przygotowaniu IX Gminnego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na cyrkowo”
27-29.04.2010 Członek Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych, w ramach międzyszkolnej wymiany doświadczeń
01.05.2010 Reprezentowanie szkoły podczas obchodów 1- go Maja zorganizowanych przez Piski Dom Kultury
04.05.2010 Zorganizowanie i przeprowadzenie ekoturnieju w ramach projektu „Czego Jaś się nie nauczy...”
26.05.2010 Zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Sportowego „Zmagania na wesoło” z okazji Europejskiego Dnia Sportu

Podczas realizacji podstawowych zadań wynikających z Planu Rozwojowego i Planu Pracy Szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia i wskazówek Pani Dyrektor, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż umożliwił mi poszerzenie swoich umiejętności i wiedzy w zakresie działalności edukacyjnej. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, a także wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę dalszego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również gromadzić literaturę pedagogiczno-psychologiczną, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne oraz w miarę możliwości wykorzystywać w swojej pracy technologię komputerową i informacyjną. W przyszłości zamierzam również podjąć studia podyplomowe.

...............................
Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.