X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9231
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Realizowany w okresie: od 1 września 2007 do 31 maja 2010 roku.
Imię i nazwisko: s.Ewa Pelińska
Staż pracy pedagogicznej: 19 lat
Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje: Studia wyższe magisterskie na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Postawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu
Zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260 ,poz. 2593)

Cele:
1. Podnoszenie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Wymagania kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w wyniku wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania/ działania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego. IX 2007
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Studiowanie literatury o tematyce religijnej. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Spis literatury. W czasie stażu
3. Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach metodycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu Udział w warsztatach, kursach podnoszących kwalifikacje.
Zaświadczenia W czasie stażu
4. Udział w rejonowych konferencjach dla katechetów. Uczestnictwo w konferencjach dla katechetów na terenie Archidiecezji
Zaświadczenia W czasie stażu
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów o tematyce religijnej na terenie szkoły. Opracowanie zasad konkursu i sposobu nagradzania prac.
Przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Przykładowe prace uczniów.
Sprawozdanie z konkursu. W czasie stażu
6. Przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych
i Ogólnodiecezjalnych o tematyce religijnej. Zajęcia z uczniami.
Przygotowanie materiałów źródłowych. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Potwierdzenie organizatorów konkursów W czasie stażu
7. Studiowanie literatury katechetycznej i pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych. Wykorzystywanie zdobytych informacji w czasie katechez
Scenariusze katechez.
Dziennik lektur. W czasie stażu
8. Wzbogacenie warsztatu pracy. Gromadzenie pomocy katechetycznych (tekstów źródłowych, plansz tematycznych).
Powiększenie filmoteki religijnej. Potwierdzenie dyrektora szkoły W czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Stosowanie techniki komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, scenariuszy, dyplomów. Wykonanie potrzebnych pomocy, opracowanie materiałów do wykorzystania na katechezie. Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową. W czasie stażu
2. Korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniami. Programy edukacyjne , multimedialne. Wykaz wykorzystywanych programów. W czasie stażu
3. Korzystanie z Internetu. Wykorzystanie materiałów z Internetu. Wykaz stron WWW W czasie stażu
4. Publikacje prac, scenariuszy lekcji i scenariuszy uroczystości w Internecie. Opracowanie prac, scenariuszy. Zamieszczenie ich na edukacyjnych stronach internetowych. Wydruki komputerowe. W czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych z lekcji religii. Przygotowanie lekcji otwartej.
Zaproszenie zainteresowanych osób. Scenariusze
Potwierdzenie dyrektora szkoły W czasie stażu
2. Uczestnictwo w pracach zespołu Samokształceniowego Udział w spotkaniach katechetów i wymiana doświadczeń. Potwierdzenie proboszcza W czasie stażu
3. Udostępnienie innym katechetom scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych. Przekazanie materiałów katechetom. Potwierdzenia koleżeńskie.
Przykładowe scenariusze
Publikacje w Internecie. W czasie stażu
4. Publikacja planu rozwoju, sprawozdania oraz innych opracowanych materiałów w Internecie. Opublikowanie planu, sprawozdania i innych materiałów. Adres strony internetowej. W czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie zadań duszpastersko – wychowawczych na terenie szkoły i parafii. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania Potwierdzenie proboszcza
Programy uroczystości W cyklu rocznym
2. Opracowanie i wdrożenie programu rekolekcji dla młodzieży klas III przed sakramentem bierzmowania. Przygotowanie programu rekolekcji Program rekolekcji
Potwierdzenie proboszcza W cyklu rocznym
3. Przygotowanie z dziećmi i młodzieżą montaży słowno-muzycznych na potrzeby szkoły i parafii Prezentacja przygotowanych montaży Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Potwierdzenie proboszcza.
Scenariusze. W czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zapewnianie uczniom możliwości poznawania obiektów i miejsc sakralnych na terenie parafii. Organizowanie wycieczek do kościołów na terenie parafii. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Potwierdzenie proboszcza. W czasie stażu
2. Troska o właściwy kontakt z uczniami i rodzicami, opiekunami Prowadzenie grup dzieci i młodzieży w parafii. Potwierdzenie proboszcza. W czasie stażu
3. Przygotowanie programu i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą należącą do Szkolnego Koła Caritas Organizowanie zajęć.
Przygotowanie programu. Potwierdzenie proboszcza.
Program zajęć. W czasie stażu
4. Organizacja wyjazdów młodzieży na Skupienia i rekolekcje szkolnych Kół Caritas w Rokietnicy i Poznaniu Prowadzenie spotkań przygotowawczych. Potwierdzenie Dyrektora i proboszcza. W czasie stażu
5. Udział w akcjach charytatywnych Zbiórka pieniędzy do „skarbonek wielkopostnych” na pomoc dla potrzebujących.
Zbiórka żywności i artykułów chemicznych dla parafian z najuboższych rodzin. Potwierdzenie proboszcza. Raz w roku

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Instytucje Kościoła Katolickiego w Polsce Zapoznanie uczniów z tematyką i zasadami konkursu.
Motywowanie i zachęcanie do udziału w konkursie. Protokół z przebiegu konkursu. W czasie stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Opis sytuacji. Opracowanie W czasie stażu
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych lub innych Wywiad środowiskowy.
Opis sytuacji. Opracowanie W czasie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.