X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9232
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Stażystka: Parciana Agnieszka Anna
Wychowawca internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Umińska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2010r. (9 miesięcy)

Posiadane kwalifikacje: Licencjat, Kierunek PEDAGOGIKA, Specjalizacja OPIEKA I PROFILAKTYKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 01.12.2004r. z późniejszymi zmianami, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

A. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
B. Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji i zadań internatu oraz zasad jej funkcjonowania.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i w internacie oraz sposobów jej prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wychowawców i nauczycieli, a także omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnych i samokształcenia.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
8. Pogłębianie kontaktów z rodzicami, wychowawcami klas i internatu.

C. Plan działania:

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust.2 pkt 1)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN REALIZACJI

Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i internatu
Udział w:
— Radach Pedagogicznych,
— Radach Wychowawców Internatu
Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele
Wg harmonogramu Rad Pedagogicznych i Rad Wychowawców Internatu wrzesień

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole oraz w internacie:
— statut szkoły,
— regulamin,
— program wychowawczy szkoły,
— szkolny program profilaktyki,
— roczny plan pracy wychowawczej internatu,
Analiza dokumentacji,
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika,
Opiekun stażu
Wpisy w dzienniczku
wrzesień- październik

Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz internacie.
Udział w szkoleniu wewnętrznym – szkolenie podstawowe
Zapoznanie się z przepisami BHP, Ppoż.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP
wrzesień

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, grafikiem dyżurów w internacie, zastępstwami i dyżurami w szkole
Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych, rozmowy z nauczycielami i wychowawcami internatu
Opiekun stażu, wychowawcy internatu i inni nauczyciele
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, organizacja zajęć własnych i udział w zajęciach innych nauczycieli i wychowawców internatu
wrzesień

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust.2 pkt 2)

Poznanie przepisów prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego,
wrzesień
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, określenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu Kontrakt
wrzesień

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, świadectw, zaświadczeń programów, scenariuszy, wniosków
Komplet dokumentów potwierdzających realizację planu pracy w okresie stażu,
Okres trwania stażu

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych w okresie stażu
Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie harmonogramu zajęć hospitowanych i obserwowanych
Plan rozwoju zawodowego
wrzesień

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autoanaliza, autorefleksja,
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Dokument: sprawozdanie z realizacji stażu, maj

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3)

Zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków bytowych oraz bezpieczeństwa w internacie
Przestrzeganie, na co dzień regulaminu oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa,
Zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do nauki, dbałość o higienę nauki, wypoczynku i pracy, współtworzenie społeczności internatu,
Ksero planu pracy wychowawczej
Okres trwania stażu

Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego dla uczestników OHP, uczniów ZST i wychowanków Internatu Obserwacja i wywiady z wychowankami, pomoc przy rozwiązywaniu problemów z nauką, prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych
Dziennik zajęć, konspekty z przeprowadzonych zajęć, notatki własne, sprawozdania
Okres trwania stażu

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków uczęszczających do OHP oraz wychowanków zamieszkałych w internacie
Obserwacja i wywiady z wychowankami,

Zbieranie informacji o uczniach, na podstawie dokumentacji oraz opracowanych narzędzi pedagogicznych (arkusz obserwacji, arkusz charakterystyki uczestnika)
Charakterystyka grupy internackiej w przygotowanej przez siebie formie,
notatki z wywiadów, arkusze obserwacji i arkusz charakterystyki uczestnika
Okres trwania stażu

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowanków internatu
Lektura pedagogiczna i psychologiczna
Bibliografia, prezentacja literatury,
Okres trwania stażu

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w grupie wychowawczej OHP i Internatu
Skonstruowanie planu pracy wychowawczej
Zapewnienie opieki wychowankom, służenie pomocą w każdej sytuacji: -stworzenie warunków do nauki,
— kontakty z wychowawcami i nauczycielami w szkole
— organizowanie pomocy koleżeńskiej i wychowawczej
— analiza osiągnięć szkolnych (szukanie przyczyn niepowodzeń i sposobów ich rozwiązania),
Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu kulturalnym (wyrabianie estetyczności przez dbanie o czystość i wystrój sal, czytelnictwo, hobby)
Ksero planu pracy wychowawczej,
Komplet dokumentów– materiały pracy własnej
Okres trwania stażu

Zorganizowanie akcji „PAMIĘĆ” mającej na celu zbiórkę zniczy wśród uczniów ZST i wychowanków internatu oraz odwiedzenie opuszczonych grobów na Cmentarzu w Słubicach przed Świętem Zmarłych
Umieszczenie plakatów informujących o zbiórce w szkole oraz internacie, odwiedzenie z młodzieżą Cmentarza
Wychowawcy OHP i inni nauczyciele
Sprawozdanie z przeprowadzenia akcji
Październik

Wdrażanie młodzieży OHP do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu
Przygotowywanie młodzieży OHP do udziału w imprezach sportowych i kulturowych regionu oraz wyjazdy na zawody, konkursy i inne imprezy Wychowawcy OHP i inni nauczyciele
Sprawozdania z przygotowań i wyjazdów
Okres trwania stażu

Poznanie instytucji wspierających proces opiekuńczo - wychowawczy Zgromadzenie adresów i telefonów instytucji, z terenu Słubic i okolic, wspomagających proces opiekuńczo-wychowawczy, np. Policji, Straży Miejskiej, Świetlic wsparcia dziennego
Spis niezbędnych adresów instytucji wspomagających proces opiekuńczo — wychowawczy
Okres trwania stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(§ 6 ust.2 pkt 4)

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników:
— wykorzystanie czasu podczas zajęć,
— stosowane środki dydaktyczne,
— relacje interpersonalne nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń
Opiekun stażu i inni nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Raz w miesiącu przez okres trwania stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub kierownika internatu Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć,
konsultacja, analiza, ewaluacja
Opiekun stażu lub kierownik internatu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Raz w miesiącu przez okres trwania stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne,
Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
Ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkoleń niezbędnych do podniesienia kwalifikacji
Okres trwania stażu

Uczestnictwo w kursach, dokształceniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze
Formułowanie wniosków dotyczącej dalszej pracy wychowawczej,
Aktywny udział w kursach, szkoleniach oraz warsztatach
Potwierdzenie uzyskane przez świadectwa, zaświadczenie, opinia opiekuna stażu, prezentacja literatury
Okres trwania stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
Teczka stażysty, Okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.