X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9229
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku-Zdroju

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Anna Sadłocha

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja 2010 roku


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Anna Sadłocha - nauczyciel stażysta historii
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
w Busku-Zdroju
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2010 r.
Opiekun stażu: Artur Libuda
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie lekcji
w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenia

Plan sporządziłam na podstawie §6 ust. 2 : „Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego” Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

§6 ust.2 pkt 1
„ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ”.

Lp
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. wrzesień 2009 Poznanie wymagań dotyczących uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. sukcesywnie w ciągu stażu Organizacja zajęć własnych, lista obecności na Radach Pedagogicznych.
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem prowadzonych oraz obserwowanych zajęć. Konsultacje w sprawie sposobu realizacji stażu. Opracowanie tematów, ustalenie terminów. wrzesień 2009 Omówienie zasad współpracy. Scenariusze lekcji.
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. Zredagowanie Planu rozwoju Zawodowego. wrzesień 2009 Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się ze Statutem Szkoły, wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, prawami i obowiązkami ucznia. wrzesień 2009 Notatki własne.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika lekcyjnego i dziennika lekcyjnego do zajęć indywidualnych oraz z arkuszem ocen. sukcesywnie w ciągu stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Zbieranie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, scenariuszy lekcji i kart hospitacyjnych. sukcesywnie w ciągu stażu Teczka stażysty.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnieniem zmian i modyfikacji. maj 2010 Sprawozdanie z realizacji stażu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z wymaganą dokumentacją. Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji. maj 2010 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


§6 ust.2 pkt 2
„UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ”.

1. Zapoznanie się z podstawą programową i programem nauczania. Analiza programu nauczania. wrzesień 2009 Notatki własne, plany wynikowe.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym kształceniu. Udział w Radach Pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej. Udział w kursach. sukcesywnie w ciągu stażu Zaświadczenia o odbyciu kursu, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Lista obecności na Radach Pedagogicznych. Notatki własne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Przygotowanie zajęć przy pomocy komputera. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym. sukcesywnie w ciągu stażu Teczka stażysty, zapis elektroniczny dokumentacji stażu na płycie.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz organizowanie konkursów. Rozmowa z uczniami. Pomoc w organizacji Międzyszkolnych Zawodów Historycznych. sukcesywnie w ciągu stażu Zaświadczenia uczestnictwa uczniów w konkursach, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych. Wdrażanie WSO i PSO, współpraca z nauczycielami i wychowawcami oraz z rodzicami uczniów, praca w zespole przedmiotowym. sukcesywnie w ciągu stażu Zaświadczenia, obecność na zebraniach z rodzicami i na zebraniach zespołu przedmiotowego, udział w Radach Pedagogicznych.


§6 ust.2 pkt 3
„ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW”.

1. Zapoznanie się ze sposobami zbierania informacji o środowisku uczniów. Rozmowy z wychowawcami klas oraz ich rodzicami. sukcesywnie w ciągu stażu Opinie wychowawców klas.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów. Lektura psychologiczna i pedagogiczna. sukcesywnie w ciągu stażu Streszczenia literatury.
3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Planowanie lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, m.in. wycieczki. sukcesywnie w ciągu stażu Dokumentacja szkoły, zapisy w dzienniku.


§6 ust.2 pkt 4
„UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ”.

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie i przygotowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza. Jeden raz w miesiącu.

Wrzesień 2009 –
maj 2010. Scenariusze lekcji, karta hospitacyjna sporządzona przez opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja zajęć oraz ich omówienie. Jeden raz w miesiącu. Wrzesień 2009–
maj 2010. Karta hospitacyjna z obserwowanych lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy. Uwzględnienie opinii opiekuna stażu. Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy. sukcesywnie w ciągu stażu Eliminacja błędów, znajomość swoich mocnych i słabych stron, wyciąganie wniosków potrzebnych do dalszej pracy. Uwzględnianie porad opiekuna stażu w stosunku do dalszej pracy.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. maj 2010 Teczka stażysty.


Plan wykonała:

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.