X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9185
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Sylwia Mazurek
ZAJMOWANE STANOWISKO: pedagog specjalny
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2007r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2010r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego opracowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr.Jadwigą Rzeszot i dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy pedagoga specjalnego, jak również określenia potrzeb w tym zakresie.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela

Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Przy tworzeniu planu korzystałam też często ze wskazówek dotyczących awansu, zamieszczonych na edukacyjnych portalach internetowych (www.awans net. www.edu.info.pl itp)

Organizując warsztat pracy :

Tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej ( książki, programy nauczania, karty pracy). Zebrałam i opracowałam zbiór kart pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym. Karty zebrane i podzielone tematycznie w segregatorach zostały zatwierdzone i dopuszczone do użytku wewnętrznego przez Radę Pedagogiczną ( VIII 2009).W dużej mierze przyczyniło się to do uatrakcyjnienia zajęć oraz podniesienia jakości mojej pracy.

Założyłam dokumentację zajęć indywidualnych z pedagogiem specjalnym, w której znalazły się materiały usprawniające moją pracę tj.zalecenia PPP,karty wielospecjalistycznej oceny ucznia, indywidualne programy edukacyjne, ewaluacja programów, karty oceny postępów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dbałam o salę lekcyjną, jej estetyczny wygląd ( przydzieloną mi z tytułu wychowawcy klasy).Starałam się aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne.

W celu lepszego poznania potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach, przeprowadziłam obserwację i dokonałam diagnozy. Dokonana diagnoza oraz zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, były podstawą opracowania i wdrożenia do realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjnych oraz dostosowania treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia.Przedmiotem ewaluacji podsumowującej osiągnięcia uczniów uczyniłam zapisy w Karcie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia oraz analizę Kart Oceny Postępów Ucznia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.

Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:

Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu ( według ustalonego harmonogramu współpracy) oraz prowadzenie własnych zajęć
w jego obecności. Obserwowałam również zajęcia innych nauczycieli ( nauczycieli przedmiotowych w klasach IV – VI i nauczycieli kształcenia zintegrowanego).Prowadziłam także zajęcia w obecności Dyrektora Szkoły. Każde zajęcia analizowałam, omawiałam i wyciągałam wnioski do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć w klasie integracyjnej

Uczestniczenie w szkoleniowej radzie „ Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych w pracy nauczyciela” ( I 2010).Przeprowadziłam zajęcia otwarte w obecności rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz Dyrektora Szkoły (zajęcia kulinarne IV 2010). Zorganizowałam również lekcję otwartą dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego w ramach programu “Baw się i bądź bezpieczny”( V 2010)

Poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie literatury m.in.:
„ Rozwój daje radość .Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim ” pod red Kielina J.
„Programy Aktywności. Podręcznik. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” Knill M. , Knill Ch.
„Seria One są wśród nas: Dzieci z zespołem Downa “ Kościelska M.
„ Terapia zabawą. Terapia przez sztukę” Piszczek M.
„ Opowieści terapeutów” pod red. Olechnowicz H.
„ Profil Psychoedukacyjny” Schopler E.
„ Jaskiniowcy zagubieni w XXI w.Praca terapeutyczna z małymi dziećmi” Olechnowicz H.

Korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli :
http://www.eduseek.pl/
http://www.awans.net/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://literka.pl/
http://www.45minut.pl/
http://www.men.gov.pl/
Korzystając z portali zdobywałam niezbędne informacje na temat nowości wydawniczych, ciekawych metod prowadzenia zajęć, aktualności dotyczących systemu oświaty jak również wymieniałam spostrzeżenia odnośnie pracy w klasie integracyjnej na forach internetowych

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Brałam udział w pracach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Przygotowałam i przeprowadziłam Radę Szkoleniową „Jak motywować do pracy ucznia
o specjalnych potrzebach edukacyjnych” ( IV 2008). Brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych na temat:

„Pomiar dydaktyczny w nauczaniu początkowym” ( XI 2007)
„Praca z uczniem zdolnym” ( IV 2008)
„ Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” ( V 2009)
„Procedury przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej” ( III 2008, III 2009,III 2010).Byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego podczas sprawdzianów w klasie szóstej przez cały okres stażu.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także poprzez podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:

ukończyłam Kurs Terapii Integracji Sensorycznej, podjęty jeszcze przed rozpoczęciem stażu, dzięki któremu uzyskałam dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia klinicznej obserwacji, stosowania wybranych Południowokalifornijskich testów Integracji Sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii SI ( uzyskane uprawnienia VIII 2006). Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej brałam udział w szkoleniach : „Wyciąganie wniosków diagnostycznych w oparciu o wyniki testów i obserwacji klinicznych “ ( VI 2007), „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym” ( VI 2007). Uzyskane kwalifikacje wykorzystywałam w swojej pracy,wprowadzając elementy ćwiczeń integracji sensorycznej do zajęć, jak również starałam się przekazać swoją wiedzę innym nauczycielom,uzmysławiając jak poważne trudności w nauce niosą ze sobą zaburzenia SI.
„Origami – świat kartki z papieru” (XI 2007). Umiejętności zdobyte na warsztatach wykorzystałam podczas zajęć plastycznych oraz przygotowując z uczniami prace plastyczne na różnorodne konkursy.
„Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego wg profilu psychoedukacyjnego “. Zdobytą wiedzę wykorzystałam w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjnych.
„Program wspomagania rozwoju dzieci z FAS”. Wiedza pozyskana na warsztatach pozwoliła mi na poznaniu problemów dydaktycznych i rozwojowych dzieci z grupy ryzyka FAS.

Swój warsztat pracy doskonaliłam również poprzez zbieranie doświadczeń w innej działalności na rzecz szkoły:

Uczestniczyłam w pracach Zespołu ds Integracji i Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej ( podczas prac w zespole opracowałam Kartę Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Kartę Oceny Postępów Ucznia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych).Uczestnictwo w tym zespole pomogło mi usprawnić moją pracę, rozwiązywać bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze jak również kształtować umiejętność posługiwania się narzędziami diagnozy oraz ewaluacji.

Uczestniczyłam w pracach Zespołu Psychologiczno – Pedagogicznego. W ramach zadań dokonałam korekty WSO w związku ze zmianą Rozporządzenia z 30.04.2007r w sprawie oceniania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasach I – III SP oraz wprowadzenie do średniej ocen, oceny z religii.

Uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego ( wypracowałam narzędzia ewaluacji programu wychowawczego szkoły).

Opracowałam kalendarz uroczystości szkolnych na rok 2007/2008.

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach wewnątrzszkolnych działań było:

Organizowanie lub współorganizowanie różnych imprez szkolnych ( akademii, przedstawień):

Przygotowałam Akademię z okazji 11 Listopada ( XI 2007, XI 2008, XI 2009)
Organizowałam kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne ( cały okres stażu)
Przygotowałam Akademię z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( V 2009, V 2010)
Przygotowałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do wystąpienia w ramach obchodów Pięciolecia Szkoły ( X 2010)
Zorganizowane akademie wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje uczniów. Wszyscy uczniowie ( w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych) mogli zaprezentować swoje umiejętności.

Organizowanie szkolnych konkursów:Uczestniczyłam w szkoleniowej radzie „ Organizacja konkursów i dokumentacji konkursowej” ( I 2010)

II edycja plastycznego konkursu międzyszkolnego „Kartka Wielkanocna” ( III 2008)
„Portret mojego przyjaciela” - międzyszkolny konkurs plastyczny ( V 2008)
Konkurs wiedzy „ Młody Europejczyk” ( III 2008)
„ Promyk zdrowia” szkolny konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej ( IV 2010)
„ Z bajką przez świat” powiatowy konkurs plastyczny ( V 2010)
„ Pierwsza pomoc przedmedyczna”- szkolny konkurs wiedzy ( V 2010)

W swojej pracy podjęłam innowacyjne działania w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Opracowałam i realizowałam „Program normujący zasady współżycia w społeczeństwie,zajęcia kształtujące kreatywność” ( program dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) ( II semestr 2007/2008, I semestr 2008/2009). Program zakładał przekazanie uczniom
w dostępnym dla nich zakresie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym, nauczanie zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie oraz kształtowanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych.Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dokonać samodzielnie zakupów, pisać i wysyłać listy na poczcie, poznać różne środki transportu.

W ramach zajęć lekcyjnych realizowałam program ćwiczeń stymulujących rozwój integracji sensorycznej oraz program zabaw logopedycznych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym(rok szkolny 2009/2010). Powyższe ćwiczenia miały na celu usprawnienie odbioru i przetwarzania bodźców płynących ze zmysłów:dotyku, słuchu, węchu, wzroku, smaku, równowagi oraz czucia głębokiego(czucia i ułożenia mięśni, stawów) i pozwoliły na lepszą koordynację wzrokowo – ruchową uczniów podczas zajęć jak również wpłynęły na relacje w grupie. Zabawy logopedyczne pozwoliły uczniom wykorzystać formy przekazu niewerbalnego dla ukazania emocji, wpłynęły również na wzrost wzajemnej komunikacji i pokonanie nieśmiałości.

Opracowałam plan pracy koła kulinarnego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych( rok szkolny 2009/2010).Uczniowie opanowali określone umiejętności i sprawności ,rozwijali zdolności poznawcze,uczyli się wytrwałości,sumienności i dokładności.Obudziło to w nich wiarę we własne siły oraz dało poczucie społecznej przydatności.Nabrali szacunku do pracy ludzkiej i jej wytworów, ponadto nauczyli się zgodnej i zespołowej współpracy.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci zaświadczeń, programów edukacyjnych,scenariuszy, konspektów( cały okres stażu). Dokonałam autorefleksji, opisu realizacji planu rozwoju zawodowego ( V 2010)

Efekty:

wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
doskonalenie komunikacji interpersonalnej,
nabycie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, osiągnięciami z innymi nauczycielami
satysfakcja z ciągłego rozwoju zarówno swojego jak i uczniów,
stosowanie różnorodnych metod nauczania w swojej pracy
dokonywanie ewaluacji zajęć


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym- rozmawiałam z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam psychologowi szkolnemu ( cały okres stażu).

Zawsze byłam do dyspozycji rodziców. Odbywałam wiele spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach czy też odwiedzinach w domu ucznia. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiły się w trakcie roku szkolnego ( cały okres stażu).

Uwzględniałam w planie wychowawczym klasy realizację tematów dotyczących:

promocji zdrowego sposobu odżywiania się ( włączenie się w ogólnopolski program edukacyjny ,,Jem kolorowo”- rok szkolny 2008/2009)
uzależnień ( cały okres stażu przy współpracy psychologa szkolnego)
bezpieczeństwa ( ukończyłam warsztaty dla szkolnych koordynatorów ds bezpieczeństwa – X 2007, brałam udział w konferencji ,, Jak zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów” - XII 2008, zorganizowałam Radę Szkoleniową „ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach z elementami resuscytacji krążeniowo – oddechowej” IX 2009
problemów wieku dorastania ( brałam udział w ogólnopolskiej konferencji „ Znaczenie relacji w szkole dla rozwoju osobowego ucznia “- X 2007

Organizowałam różnorodne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery – Wigilie klasowe, mikołajki klasowe, Dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, Halloween, Andrzejek,Dnia Dziecka,Dzień Samorządności ( cały okres stażu).

Systematycznie współpracowałam z PPP( cały okres stażu):

pisałam opinie o uczniach
kierowałam uczniów na badania

Uczestniczyłam w pracach Zespołu ds Profilaktyki:

przeprowadziłam i dokonałam analizy ankiet w ramach ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki, opracowałam wnioski wynikające z ewaluacji
zredagowałam zapis zmian w Statucie szkoły, uwzględniających jednolite stroje oraz bezpieczeństwo uczniów dotyczące używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących
jako przewodnicząca zespołu opracowałam harmonogram działań i przydział czynności z zakresu profilaktyki na II semestr roku szkolnego 2009/2010

Byłam koordynatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Baw się i bądź bezpieczny”( V 2010). W ramach swoich działań:

opracowałam harmonogram działań w ramach programu
opracowałam i dokonałam analizy ankiet dla uczniów i rodziców dotyczących bezpieczeństwa
opracowałam scenariusze i przeprowadziłam zajęcia dla uczniów klas I – VI nt bezpieczeństwa

Od marca 2007 pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji “RAZEM” w Chełmie. W ramach działalności Stowarzyszenia
współpracowałam z:

Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Chełm
Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm
MOPR ( podczas organizowania wypoczynku letniego, zimowego)
Komendą Miejską Policji ( podczas realizacji projektów,zapraszanie na pogadanki- cały okres stażu)
Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie ( przy realizacji zadania dotyczącego pierwszej pomocy)

Napisałam i przeprowadziłam szereg projektów edukacyjnych w ramach otwartych zadań publicznych ogłaszanych przez Urząd Miasta Chełm:

Akcje „Sprzątanie świata” ( IX 2007, IX 2008, IX 2009)
Projekt ekologiczny „Razem bliżej natury” ( V – XI 2008)
Zorganizowałam półkolonie letnie dla dzieci z rodzin alkoholowych, dysfunkcyjnych i ubogich(pełniłam funkcję kierownika półkolonii) ( VI – VII 2008)
Zorganizowałam szkolenie dla wszystkich uczniów szkoły w ramach projektu “Pomagając sobie – pomagasz innym” Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (IV – V 2009 )
Zorganizowałam wypoczynek zimowy dla dzieci I 2008, II 2010
Napisałam projekt „Trzymaj formę – żyj zdrowo.Zasady zdrowego stylu życia” (IV – V 2010)

Zorganizowałam zbiórki pieniędzy w ramach 1% podatku dla OPP( cały okres stażu), włączyłam się w akcję Twój Dar Serca dla Hospicjum( IV 2010).
Uczestniczyłam w seminarium “Razem łatwiej – działajmy w partnerstwie”( X 2009)

Pracowałam indywidualnie z uczennicą z upośledzeniem w stopniu lekkim,przygotowywałam ją do comiesięcznych próbnych sprawdzianów w
klasie szóstej ( rok szkolny 2009/2010)( ewaluacją są wyniki sprawdzianów, oraz wynik końcowego sprawdzianu w klasie szóstej – V 2010)

Organizowałam wycieczki klasowe i szkolne( pełniłam funkcję kierownika wycieczek) i wyjścia klasowe :

wycieczka w Pieniny ( VI 2008)
warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej“Spotkania z historią- Początek ery druku” ( IX 2008)
wyjście do kina na film „Świadectwo” (X 2008)
zajęcia edukacyjne „Lekcja w kinie” w CHDK ( I 2009)
wyjście na spektakl teatralny „ W świecie mitów” w CHDK ( IV 2009)
wycieczka w Bieszczady (V 2009)
wyjście na spektakl teatralny „ Mity – reaktywacja” w CHDK ( XI 2009)
wyjazd do kina na film „Alicja w krainie czarów” ( III 2010)
zajęcia edukacyjne „Lekcja w kinie” w CHDK ( IV 2010)
wyjście na spektakl teatralny „ Sposób na Alcybiadesa” w CHDK ( V 2010)
Celem wycieczek i wyjść była integracja zespołu klasowego, poznanie regionu i jego tradycji, nabywanie nawyków związanych z kulturalnym zachowaniem się w miejscach publicznych oraz profilaktyka zdrowego stylu życia.

Przygotowywałam moich uczniów do różnorodnych konkursów:

„To już potrafię “ - powiatowy konkurs wiedzy - II miejsce ( XI 2007)
„ Młody Europejczyk” - ogólnopolski konkurs wiedzy – laureaci (IV 2008)
„ Mój zielnik” - powiatowy konkurs ekologiczny – laureaci ( XI 2008)
Jak żyć w przyjaźni” - międzyszkolny konkurs plastyczny – I miejsce ( IV 2008)
„Kartka Wielkanocna” - powiatowy konkurs plastyczny - wyróżnienie ( IV 2008)
„Rozwińmy razem skrzydła” - powiatowy konkurs plastyczny – laureat ( V 2008)
„Portret mojego przyjaciela” - powiatowy konkurs plastyczny – I miejsce ( V 2008)
„Jestem wzorowym uczestnikiem ruchu drogowego “ - powiatowy konkurs wiedzy ( XI 2008)
„Jestem bezpieczny”- powiatowy konkurs wiedzy – II miejsce (XII 2009)
„Mój wymarzony świat” - międzyszkolny konkurs plastyczny – I miejsce ( III 2009)
„Rozwińmy razem skrzydła – powiatowy konkurs plastyczny – wyróżnienie ( IV 2009)
„I integracyjny mityng sportowo – rekreacyjny – rywalizacja sportowa ( VI 2009)
„Przyroda da się lubić “ - powiatowy konkurs wiedzy – I miejsce ( XI 2009)
„Kartka świąteczna bożonarodzeniowa- międzyszkolny konkurs plastyczny – I miejsce ( XII 2009)
„Kartka świąteczna wielkanocna – międzyszkolny konkurs plastyczny – wyróżnienie ( IV 2010)
„Magiczny świat Jana Brzechwy” - międzyszkolny konkurs wiedzy – IV miejsce ( V 2010)
Celem udziału w powyższych konkursach było umożliwienie przeżycia sukcesu dzieciom o specjalnym potrzebach edukacyjnych, a także rozwijanie zainteresowań,wrażliwości, wyobraźni oraz indywidualnych zdolności. Przygotowywanie uczniów do konkursów dawało mi wiele satysfakcji i radości.Efektem mojej pracy jest duże zaangażowanie dzieci, chęć brania udziału przez nie w konkursach, a przede wszystkim, poprzez osiągane sukcesy, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

W trakcie odbywania stażu zorganizowałam także spotkania z ciekawymi ludźmi:

Prezesem Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie Franciszkiem Golikiem ( XII 2007)
Marianem Olczykiem -żołnierzem w stanie spoczynku, opiekunem miejsc pamięci narodowej ( XI 2008)
Pracownikiem naukowym zakładów chemicznych dr Anitą Sędłak – pokazy chemiczne (XI 2008)
Spotkanie z Dariuszem Michalczewskim – bokserem ( XI 2008)
Spotkanie z ratownikiem medycznym, praktyczna nauka pierwszej pomocy ( V 2009)
Spotkanie z przedstawicielem Sanepidu, pogadanka nt zdrowia ( II 2010)
Spotkanie z przedstawicielem Policji, pogadanka nt bezpieczeństwa ( V 2010)
Dzięki organizacji takich spotkań dałam uczniom możliwość poznania osób, które w różnych dziedzinach życia odniosły sukces bądź pełnią ważną rolę w życiu społecznym.
Brałam udział w konferencjach poświęconych problemom współczesnego świata :

„ Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” ( III 2009)
„ FAS- alkoholowy zespół płodowy, niezwykłe dzieci” ( V 2009)

Zamawiałam na początku każdego roku szkolnego bezpłatne podręczniki z WSiP dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( cały okres stażu)§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Brałam udział w szkoleniowych radach :
„ Obsługa pakietu biurowego Open Office” ( IX 2008)
„ Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela” ( VI 2009)
„ Wypisywanie komputerowe świadectw szkolnych” ( VI 2009)

Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam przez cały okres stażu do :

przygotowywania dokumentacji szkolnej
opracowywania i przygotowywania scenariuszy i konspektów lekcji,sprawdzianów, pomocy dydaktycznych typu karty pracy do zajęć
opracowywania zaproszeń, ogłoszeń, podziękowań i dyplomów
poszukiwania informacje]i do gazetek ściennych
wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć,dostępnych w internecie
poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki,metodyki, psychologii i pedagogiki
stworzenia dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych
wykorzystywania urządzeń multimedialnych do przeprowadzania zajęć

W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem
wykorzystywałam w następujące sposoby:

uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet ( portale internetowe poświęcone awansowi)
poznawanie przepisów : aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż ( ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań) oraz konsultowanie się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Uczestniczyłam w szkoleniowej radzie „ Przygotowywanie materiałów do publikacji”( I 2010)
Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz swoje sprawozdanie na stronie portalu edukacyjnego edux.pl
Przygotowywałam notatki i sprawozdania z imprez na stronę internetową szkoły


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


Zadanie rozwiązywanie problemów realizowałam jako wychowawca klasy :

W codziennej praktyce wychowawczej stawałam przed problemami związanymi z rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Musiałam radzić
sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub odwrotnie z postawami wycofania, strachu, braku wiary w siebie, odizolowania czy też braku posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością. W skrajnych przypadkach kierowałam uczniów na indywidualną rozmowę
z pedagogiem, psychologiem. Starałam się o kontakt i wspólną pracę nad trudnościami wychowawczymi uczniów z ich rodzicami. Służyły temu zebrania ogólne i indywidualne, bądź spotkania ucznia z rodzicem w obecności wychowawcy czy pedagoga.

Starałam się sprostać potrzebom moich wychowanków i w przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia zwalniałam go ze składek klasowych, szkolnych, pomagałam zdobywać tańsze podręczniki, organizowałam wśród znajomych zbiórkę odzieży.

Służyłam radą rodzicom, którzy sami nie byli w stanie poradzić sobie z dzieckiem. W przypadku rodziców ucznia z problemem braku samoakceptacji i poczucia własnej wartości, uzależnieniem od internetu , pomogłam w znalezieniu właściwej pomocy i wspólnie szukaliśmy rozwiązania zaistniałej sytuacji w domu i w szkole.

Uczestniczyłam w szkoleniu “ Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą” ( I 2008).Włączałam rodziców w organizację imprez klasowych ( Mikołajki, Dzień Dziecka,Andrzejki)

W ramach pedagogizacji rodziców zorganizowałam spotkanie z psychologiem nt trudności wieku dorastania.

Konsultowałam z rodzicami program wychowawczy klasy, tak aby uwzględniał specyfikę dzieci.

Informowałam na bieżąco o postępach w nauce uczniów.

Pracowałam z wychowankami podczas lekcji, omawiałam problemy edukacyjne uczniów i proponowałam środki naprawcze (np. pogorszenie wyników w nauce – pomoc koleżeńska,kierowanie na zajęcia wyrównawcze, niezadowalające postępy w przygotowaniach do sprawdzianu po VI klasie – dodatkowe zajęcia) modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej czyli na przykład wdrażanie metod aktywizujących czy prowadzenie konsultacji.

Wspomagałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i dostosowanie treści nauczania i metod pracy do indywidualnych możliwości ucznia. Motywowanie uczniów do nauki przez stawianie im dodatkowych plusów, częste ocenianie za pracę na lekcji.

Stwierdzałam potrzebę kierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Uwzględniałam w pracy z uczniami zaleceń z orzeczeń wystawianych przez PPP.

W rozwiązywaniu problemów wychowawczych pomogły mi :

Konsultacje z Panią psycholog Małgorzatą Zagórską, która jest pracownikiem PPP.Uzyskaną wiedzę wykorzystywałam, podczas rozmów wychowawczych z uczniami.
Rozmowy z opiekunem stażu.
Rozmowy z dyrektorem szkoły,podejmowanie działań interwencyjnych. Wspólnie rozwiązywałyśmy problemy np.zachowania agresywne wśród uczniów.
Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii, przez co mogłam pogłębiać swoją wiedzę i wykorzystywać ją w swojej pracy.
Redagowanie pism do Sądu Rejonowego w Chełmie, w trudnych sprawach życiowych i szkolnych ucznia.
Analizowanie Programu Wychowawczego Szkoły
Opracowywanie planu pracy wychowawczej (uwzględniającego szkolny program profilaktyki)

Byłam pomysłodawcą i głównym realizatorem zorganizowania świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo – wychowawczej dla uczniów mojej szkoły.Projekt realizowany był w środowisku o znacznym stopniu ryzyka występowania problemu alkoholowego, wśród społeczności, w której występuje przemoc, wśród rodzin niepełnych, z których większość to osoby bezrobotne, niewydolne wychowawczo oraz korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. Zajęcia były bezpłatne dla ich uczestników.

Świetlica socjoterapeutyczna ( IX – XII 2008)
W czasie trwania zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzone były specjalistyczne zajęcia: z psychologiem,pedagogiem specjalnym-oligofrenopedagogiem,terapeutą zajęciowym. Ponad to była prowadzona terapia przez komputer oraz taniec. Codziennie były przygotowywane różnorodne posiłki, po których dzieci odrabiały lekcje z nauczycielami ( j.angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki).Były prowadzone również zajęcia plastyczne z nauczycielem plastyki. Przeprowadzono zajęcia wspomagające uczenie się oraz niwelujące zachowania patologiczne. Dodatkową formą wsparcia były paczki okolicznościowe( świąteczne) oraz wyjścia grupowe. Na zakończenie zajęć zorganizowano wspólną kolację wigilijną, podczas której spożywano tradycyjne wigilijne potrawy, na koniec każde z dzieci dostało paczkę świąteczną.

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza (IV – VI 2009)
Świetlica opiekuńczo - wychowawcza była przeznaczona dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, patologicznych, zaniedbanych środowiskowo, z problemami emocjonalnymi , zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 15 dzieci z klas IV – VI , które według MOPR zakwalifikowały się na taką pomoc. Prowadzone były różnorodne zajęcia (zajęcia z psychologiem, zajęcia z animacji tańcem,zajęcia z edukacji prozdrowotnej,terapia przez komputer ,zajęcia z pedagogiem, oraz zaplanowane konkursy,zawody i wyjścia)
Odbywały się zajęcia wspomagające uczenie się oraz niwelujące zachowania patologiczne. Dodatkową formą wsparcia były paczki okolicznościowe na Dzień Dziecka oraz wyjścia grupowe.22.05.2009r zorganizowano Święto Rodziny, na którym dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem mogły uczestniczyć w zabawach, w dyskotece na świeżym powietrzu oraz spożywać posiłki wspólnie przygotowane.
Dzieci oprócz specjalistycznych zajęć codziennie samodzielnie pod okiem nauczyciela przygotowywały sobie posiłki( kanapki, desery, sałatki) ucząc
się przy okazji zasad savoir- vivru.Organizowane były również konkursy,zawody oraz dyskoteki.

Systematycznie w czasie trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez czytanie fachowej literatury.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:

Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:

„Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem i nauczaniem- realizacja podstawy programowej” ( III 2009)
„ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach z elementami resuscytacji krążeniowo – oddechowej ( IX 2009)
„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”( V 2010)

Analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, rozporządzenia w sprawie BHP itp. Znajomość aktów prawnych wykorzystałam przy :
opracowaniu Programu Bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli NSP ( rok szkolny 2009/2010)
opracowaniu procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach szczególnych ( rok szkolny 2009/2010)
opracowaniu Punktowego Systemu Oceniania Zachowania ( rok szkolny 2007/2008)
czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin ( cały okres stażu)

Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.

Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczek szkolnych i wypoczynku letniego i zimowego.

Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

Brałam udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły.

Brałam udział w pracach zespołu nadzorującego sprawdzian w klasie VI.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.