X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9174
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - język angielski

1. § 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

W trakcie trwania stażu brałem udział w różnorodnych formach kształcenia doskonalących moją pracę nauczyciela języka angielskiego:
- IX Forum Nauczycieli Języka Angielskiego w Krakowie 27.11.2003 (seminaria: „Grammare-ed out”, „LDOCE Quattro: Interactivity Search Completed”);
- Seminarium City & Guilds Pitman Qualifications; Seminarium: „Przedstawienie oferty programu Sokrates przyznającego bezpłatne stypendia dla nauczycieli ubiegających się o wyjazd do ośrodka szkoleniowego w Anglii” (prowadzący – Roger Watson, 15.05.2004, Oświęcim);
- X Forum Nauczycieli Języka Angielskiego w Krakowie (seminaria: „Whose language is it anyway?”, „Getting the most from a modern dictionary”, „Teaching business communication skills”) zorganizowane przez wydawnictwo Pearson Longman oraz MCDN ODN w Krakowie (10.12.2004);
- Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman w Krakowie 9.03.2005 (seminaria: „English for life opportunities”, „Striving for excellence, Going for Gold!”, Easy routes to writing”);
- X Forum Nauczycieli Języka Angielskiego w Krakowie (seminaria: „Teaching through senses”, „Words don’t come easy”) zorganizowane przez wydawnictwo Pearson Longman oraz MCDN ODN w Krakowie (8.12.2005);
- Warsztaty metodyczne zorganizowane przez wydawnictwo Pearson Longman w Oświęcimiu 28.03.2006 (seminaria: „Język angielski nie tylko w klasie – jak zmotywować uczniów do pracy w domu?”, „Nauczanie nastolatków to wyzwanie – jak mu sprostać?”, „Uczyć, przygotowując do matury czy przygotowywać do matury ucząc?”);
- Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN w Oświęcimiu 30.03.2006 (seminaria: „Reflective teaching based on Hocus Pocus series”, „Project your English with Maxi Taxi”, “The taming of the shrew – a quick manual
to managing a class of teenagers”).

(zaświadczenia i potwierdzenia uczestnictwa)

Efekty działania:
Uczestnictwo w licznych szkoleniach warsztatach i seminariach prowadzonych przez specjalistów z dziedziny ELT (dydaktyki nauczania języka angielskiego) pozwoliły mi na poszerzenie kompetencji nauczyciela języka angielskiego. Dzięki tym warsztatom mogłem udoskonalić swoje metody nauczania. Podczas spotkań w Krakowie czy Oświęcimiu miałem możliwość wymiany doświadczenia z innymi nauczycielami. Poszerzyłem swój zakres wiedzy i umiejętności o nowe metody aktywizujące, które z powodzeniem stosuję podczas pracy na lekcji.

Aktywnie uczestniczyłem we wszystkich szkoleniach, radach pedagogicznych i formach doskonalenia organizowanych na terenie szkoły:
- Hospitacja jako narzędzie mierzenia jakości pracy szkoły. (26.11.2003);
- Ocenianie - istota, funkcje i rola oceny szkolnej. Ocenianie kryterialne (23.03.2004);
- Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją (23.03.2004);
- Niepowodzenia szkolne (30.03. 2005);
- Treściowe znaczenie wyniku egzaminu ucznia i szkoły (02.11.2005);
- Prawa dziecka (02.11. 2005);
- Wady postawy poważnym problemem zdrowotnym dzieci i młodzieży (22.03.2006);
- ADHD w pigułce (22.03.2006);
- Ocenianie kształtujące (22.03.2006);
- Szkolenia związane z przeprowadzeniem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego – przeszkolenie do pełnienia roli członków zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu/egzaminu (30.03.2005, 22.03.2006)

(potwierdzenia uczestnictwa, wpisy w protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej)

Zadania dodatkowe:
Wziąłem udział w szkoleniu instruktorów ZHP:
- W terminie 14-21.08.2004 brałem udział w Letniej Akcji Szkoleniowej zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, gdzie uzyskałem „Dyplom ukończenia kursu dorosłych przygotowującego do prowadzenia drużyny”, „Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego w zakresie wykorzystania metody harcerskiej w pracy z grupą” oraz zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli „Opiekun Szkolnej Organizacji Pozarządowej”.

(zaświadczenia, dyplom)

Uzyskałem harcerski stopień instruktorski przewodnik – pwd (nr rozkazu ..............., 18.10.2004).
Szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli poszerzyły moje kompetencje zarówno jako nauczyciela jak i przyszłego wychowawcy. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych WDN przygotowało mnie także do pełnienia innych funkcji w szkole, takich jak np. członek komisji nadzorującej przebieg sprawdzianu / egzaminu.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych realizowałem również poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Centralną Szkołę Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestnictwo w tygodniowym kursie drużynowych dało mi gruntowne przygotowanie do założenia i prowadzenia drużyny starszoharcerskiej w naszej szkole.

- W 2003 roku podjąłem studia uzupełniające magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku filologia angielska. W czerwcu 2005 roku ukończyłem studia z wynikiem „dobrym” uzyskując tytuł magistra (.....................)

(kserokopia dyplomu)
Podjęcie studiów uzupełniających magisterskich w zakresie języka angielskiego pozwoliło mi na udoskonalenie kompetencji językowych oraz dało pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

- Brałem udział w lekcjach prowadzonych przez mojego opiekuna stażu i innych nauczycieli, wyciągając wnioski potrzebne do własnej pracy zawodowej.
- Starałem się doskonalić warsztat pracy i metod pedagogicznych poprzez przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Od 28 marca do 10 kwietnia 2006 r. prowadziłem lekcje w obecności praktykantki, pani ............, studentki II roku filologii angielskiej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie.

(karty obserwacji i hospitacji lekcji, konspekty zajęć, karty pracy)

Jestem nauczycielem z krótkim stażem pedagogicznym, dlatego też korzystałem z możliwości uczestnictwa w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli. Obserwacja tych lekcji pozwoliła mi na stosowanie podobnych, sprawdzonych już metod nauczania na moich lekcjach.
Korzystałem również z rad bardziej doświadczonych nauczycieli, których zapraszałem na prowadzone przeze mnie lekcje.
Dzieliłem się swoją wiedzą przez prowadzenie lekcji w obecności praktykantki – studentki NKJO.

- W swojej pracy pedagogicznej stosowałem różnorodne metody i techniki w celu aktywizacji uczniów (projekty interdyscyplinarne, prezentacje, praca w grupach i inne metody aktywizujące); często korzystałem ze zdobyczy techniki komputerowej i informatycznej (patrz obszar 4).
- Przez okres trwania stażu prowadziłem społecznie koło języka angielskiego. Koło prężnie działało w roku szkolnym 2003/04,
jednak zainteresowanie zajęciami malało, co spowodowało ograniczenie działalności w roku 2005/06 do przygotowań do olimpiad języka angielskiego oraz prowadzenia gazetki szkolnej Letternet.
- Przygotowałem uczniów i przeprowadziłem następujące konkursy języka angielskiego:
• szkolny etap olimpiady języka angielskiego (2003, 2004, 2005)
• płatny konkurs Oxford Plus (2004)

(Plan koła języka angielskiego, protokoły z olimpiad, scenariusze lekcji, wystawy na gazetkach ściennych)
W celu zainteresowania uczniów przedmiotem, wprowadzałem różne ciekawe formy pracy, takie jak projekty obejmujące swoją tematyką również inne przedmioty szkolne, zainteresowania uczniów czy też związane z ich życiem prywatnym. Projekty były prezentowane na gazetkach ściennych.
Prowadząc kółko języka angielskiego, umożliwiłem uczniom poszerzenie wiedzy nabywanej na lekcjach, a także poznanie kultury krajów anglojęzycznych.
Co roku przygotowywałem uczniów
do olimpiady językowej. Niestety, uczniowie nie osiągnęli większych sukcesów. Jednak samo uczestnictwo dało im możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

- Rozpropagowałem wśród uczniów gimnazjum ideę organizacji niemieckiej Letternet zrzeszającej osoby z całego świata lubiące pisać listy w języku obcym. Wspólnie z uczniami gimnazjum prowadziłem gazetkę ścienną poświęconą pisaniu listów.

(zdjęcie gazetki ściennej, wymiana korespondencji przez uczniów)

Zachęciłem uczniów do pisania listów w ramach organizacji Letternet. Dałem im tym samym możliwość zastosowania poznawanego języka w prawdziwych sytuacjach komunikacyjnych.

- Co roku samodzielnie opracowywałem Przedmiotowe Zasady Oceniania. Uwzględniały one sugestie i uwagi uczniów, które zgłaszali w trakcie trwania roku szkolnego. Dlatego też nie przeprowadzałem ankiety pisemnej na temat PZO.
- W czerwcu 2004 i 2005 roku przeprowadziłem badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasie 3 gimnazjum, co wynikało
ze szkolnego planu hospitacji. Samodzielnie opracowałem test.
Po przeprowadzeniu testu dokonałem analizy w postaci pisemnego sprawozdania, wyciągając wnioski do nauczania w kolejnych latach.

(test, sprawozdanie z badania wyników nauczania)

Dwukrotnie przeprowadziłem test w ramach badania wyników nauczania. Analiza testu pozwoliła mi na odnalezienie słabych stron procesu dydaktycznego, nad którymi pracowałem w kolejnych latach.

Przez cały okres stażu realizowałem zadania wynikające z planu pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych, a w latach 2004-2006 byłem liderem tego zespołu.
(plan pracy zespołu)

Jako lider ww. zespołu brałem udział w szkoleniu dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w gimnazjum organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie (23.11.2005). Tematami szkolenia były:
- podstawy diagnozy edukacyjnej
- interpretacja dydaktyczna rozwiązań uczniowskich w zadaniach zamkniętych i otwartych
- zalety stosowania kryterialnego oceniania prac uczniów
- przydatność biuletynu informacyjnego OKE w Krakowie w pracy pedagogicznej nauczycieli przedmiotów humanistycznych

(zaświadczenie)

Brałem udział w pracach zespołu interpretującego wyniki badań osiągnięć szkolnych i wykonującego analizy poprzez wykorzystywanie przekazywanych wyników przez system egzaminów zewnętrznych.

(zapis w protokole, sprawozdanie z pracy zespołu)

Zadania dodatkowe:
W roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 byłem członkiem zespołu statutowego. W roku 2004 wraz z zespołem opracowałem aneks mający
na celu nowelizację Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Oceniania Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(zapis w protokole)

Brałem udział w pracach komisji nadzorującej przebieg sprawdzianu
po klasie VI (2005) oraz egzaminu gimnazjalnego (2004, 2006)

(potwierdzenie udziału)

Efekty działania:
Uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych pozwoliło mi na bieżącą wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami oraz koordynację wspólnych działań w ramach realizacji założeń wynikających z planu.
Będąc liderem ww. zespołu, zostałem powołany do zespołu opracowującego analizę wyników egzaminów zewnętrznych. Do pracy w tym zespole zostałem przygotowany podczas udziału w szkoleniu zorganizowanym przez OKE w Krakowie. Wyniki zostały opracowane i przedstawione przez nasz zespół na posiedzeniu rady pedagogicznej. Praca w tym zespole przybliżyła mi formę i treści egzaminu i sprawdzianu, gdyż przedmiot angielski nie jest przedmiotem egzaminacyjnym na końcu cyklu szkoły podstawowej i gimnazjum.

Efekty działania:
Praca w zespole statutowym pozwoliła mi na dokładne zapoznanie się ze statutem naszej szkoły i pełnienie wśród innych nauczycieli funkcji doradczej.

Będąc członkiem komisji miałem okazję poznać procedury przebiegu sprawdzianu i egzaminu.


2.§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W trakcie trwania stażu kilkakrotnie uczestniczyłem w spotkaniach z rodzicami uczniów z klasy opiekuna stażu.:
- Zebranie z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce
oraz zachowaniu. Prelekcja: „Agresja wśród dzieci” (20.04.2004)
- Zebranie z rodzicami. Pogadanka na temat „Jak pomóc dziecku przejawiającemu trudności w nauce?” Przekazanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu ucznia w szkole (24.11.2004)
- Zebranie z rodzicami. Prelekcja na temat: „Mały urwis czy chory
na ADHD?” (24.04.2006)
- Często współpracowałam z zespołem wychowawczym, zwracając się z przypadkami trudnymi wychowawczo.

(zaświadczenia, zapisy w dziennikach)
Uczestnicząc w spotkaniach z rodzicami uczniów klas mojego opiekuna stażu, poznałem lepiej środowisko, z jakiego wywodzą się moi uczniowie. Uczestnictwo w tych spotkaniach przygotowało mnie również do pełnienia w przyszłości roli wychowawcy.


- Na zajęciach koła języka angielskiego dyskutowałem z uczniami na tematy związane z różnymi problemami cywilizacyjnymi (Plan koła języka angielskiego)
- Zbiórki ..................... uwzględniały problemy środowiska lokalnego i współczesne problemy cywilizacyjne. (Plan Pracy Drużyny)
- Brałem udział wraz z ..................... w zlocie ekologicznym „Zdrowo, Zielono, Zabawnie”

- Współorganizowałem XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przeciszowie. Wykonałem plakaty oraz zaproszenia dla sponsorów, byłem współtwórcą dekoracji w Gminnym Domu Kultury, przygotowałem występ artystyczny z ..............................

(podziękowanie od sztabu WOŚP, zdjęcia, plakat, zaproszenie)
Planując zajęcia koła języka angielskiego, brałem pod uwagę sugestie uczniów. W planie zawarte są zarówno bardziej „luźne” tematy jak i te poważniejsze. Mimo iż nie wszystkie tematy udało się zrealizować,
to było kilka z nich, które szczególnie zainteresowały uczniów, np. subkultury, reklama.
Działalność drużyny „............” również uwzględniała problemy środowiska lokalnego i cywilizacyjne. W lutym 2006 roku nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem im. Brata Alberta. Mogliśmy w ten sposób kształtować u naszych harcerzy poczucie tolerancji wobec odmienności innych ludzi, w tym przypadku ludzi z upośledzeniem umysłowym.
Umożliwiliśmy naszym harcerzom udział w zbiórce pieniędzy w ramach WOŚP.

W szkole zorganizowałem i byłem współodpowiedzialny za następujące imprezy i uroczystości
- Europejski Dzień Języków Obcych (26.09.2003, 3.10.2005)
- Rodzinny Rajd Rowerowy (19.06.2004)
- Festyn Rodzinny (12.06.2005)
- Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (29.04.2005)
- Rocznica wybuchu II wojny światowej (1.09.2005)
(zdjęcia, scenariusze uroczystości)

Sprawowałam opiekę na dyskotekach odbywających się w szkole,
mimo iż nie byłem wychowawcą żadnej z klas:
- dyskoteka z okazji Dnia Chłopca (30.09.2003, 29.09.2005);
- dyskoteki karnawałowe (19.01.2004, 20.01.2005, 2.02.2006);
- dyskoteki walentynkowe (11.02.2004, 5.02.2005, 23.02.2006);
- dyskoteka z okazji Halloween (28.10.2004)
- dyskoteka andrzejkowa (25.11.2004)
- dyskoteka z okazji Otrzęsin klasy I gimnazjum (3.11.2005)

W ramach realizacji zadań opiekuńczno-wychowawczych byłem opiekunem na wycieczkach klasowych:
- wycieczki do Wrocławia (2.06.2004 - z klasą II gimnazjum pani
............ i klasą I pani ......... oraz 29.05.2006 -
z klasą I gimnazjum pani ...............i klasą II pana ...............)
- wyjazd do kina na film 3D „Polarny ekspres” (6.12.2004, z klasą III pani ...............)
- wycieczka do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (19.05.2005 z klasą III pani ...... .........)
- wyjazd do Krakowa na film „Harry Potter” (6.12.2005, z klasą I pani ...............)
- wyjazd do Oświęcimia na spektakl „Romeo i Julia” (18.02.2005
z klasą I pana ............ i klasą II pani ..................)
- wyjazd do OCK na spektakl „Antygona” (kl. I, II, III Gimnazjum, 25.10.2004)

Zadania dodatkowe:
W roku szkolnym 2005/2006 pełniłem obsługę fotograficzną imprez i uroczystości szkolnych korzystając z aparatu cyfrowego zakupionego przez Komitet Rodzicielski. Wykonane przeze mnie zdjęcia poddawałem obróbce cyfrowej a następnie umieszczałem na szkolnej witrynie internetowej dzięki pomocy pani ...................

(zdjęcia, witryna internetowa szkoły)
Uroczystości szkolne dały mi możliwość większego uczestnictwa w życiu szkoły. Język angielski szczególnie zaangażowałem w organizację Europejskiego Dnia Języków Obcych. Uczniowie zaprezentowali w języku, którego uczą się w szkole, piosenki, scenki, oraz monolog z „Hamleta”.
Współpracowałem również z innymi nauczycielami, organizując różne uroczystości – zarówno szkolne
jak i środowiskowe. Szczególnie pracochłonny, ale i dający wiele satysfakcji okazał się Festyn Rodzinny.

W trakcie trwania stażu nie byłem wychowawcą klasy, jednak współpracowałem z innymi nauczycielami, wychowawcami klas. Pełniłem funkcję opiekuna na dyskotekach szkolnych, a także wycieczkach klasowych.

Za pomocą zakupionego przez Komitet Rodzicielski aparatu cyfrowego fotografowałem uroczystości szkolne. Efekty tego można obejrzeć na szkolnej stronie internetowej
(www.przeciszow-podlesie.neostrada.pl)

Współpracowałem z opiekunem stażu panią ............, przygotowując
z jej klasą następujące uroczystości szkolne i środowiskowe:
- Mikołajki klasowe (6.12.2003)
- Dzień Chłopca (30.09.2003, 30.09.2004)
- Jasełka „Betlejemskie Narodzenie” (16.01.2004)
- Zabawa andrzejkowa (27.11.2004)
- Wigilia w naszej klasie (22.12.2004)
- Dzień Seniora (12.02..2004, 26.01.2005, 26.01.2006)

(zaświadczenie)
Jak wyżej nadmieniłem, nie byłem wychowawcą klasy, jednak współpracowałem z innymi nauczycielami. Najściślejszą współpracę podjąłem z moim opiekunem stażu – panią ............. Dzięki umożliwieniu mi uczestnictwa w życiu klasy poprzez takie uroczystości
jak np. Dzień Chłopca mogłem poznać specyfikę klasy nauczania zintegrowanego. Poznałem również, jakie są zadania nauczyciela wychowawcy.

Jako opiekun koła BRD co rok opracowywałem Plan Wychowania Komunikacyjnego dla szkoły.
W ramach opieki nad Kołem BRD:
- Społecznie przygotowywałem uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum do Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Większym sukcesem było zajęcie przez uczniów z gimnazjum trzeciego miejsca w eliminacjach gminnych w 2005 roku, co pozwoliło na wzięcie udziału w eliminacjach powiatowych, w których uplasowali się na miejscu V
- Przygotowywałem uczniów i przeprowadzałem egzaminy na kartę motorowerową (2 razy do roku), karty otrzymało 16 uczniów.

(dyplomy, Plan Wychowania Komunikacyjnego)
Przygotowując uczniów do udziału w Turniejach Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz do egzaminu na kartę motorowerową, propagowałem zasady bezpieczeństwa na drogach.

- W trakcie trwania stażu społecznie prowadziłem kółko gitarowe.
Na zajęcia kółka uczęszczało od 6 do 12 osób. W latach 2003/2004 oraz 2004/2005 prowadziłem osobno zajęcia dla grupy zaawansowanej i dla osób zaczynających naukę gry na gitarze. Uczniowie brali udział w uroczystościach szkolnych wykonując akompaniament do piosenek.
- W roku szkolnym 2005/2006 zajęcia kółka odbywały się w ramach zbiórek z drużyną harcerską i uwzględniały przede wszystkim repertuar piosenek harcerskich i turystycznych.

(zdjęcia)
Dzięki uczestnictwu w kółku gitarowym uczniowie uzdolnieni muzycznie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Nabytą wiedzę uczniowie prezentowali na uroczystościach szkolnych.

Od 1990 roku jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, a od października 2002 roku drużynowym ............”, drużyny działającej w mojej rodzinnej miejscowości – Smolice. W roku szkolnym 2003/2004 brałem udział w, oraz byłem współorganizatorem:
- XIX Harcerskich Konfrontacji Artystycznych „HAK 2003”
(07-09.11.2003)
- II Zlotu „Kamykowego” (26-27.03.2004)
- Biwaku zimowego w Zatorze (19-23.01.2004)
- brałem udział w pracach hufca Zator (zjazd hufca, komendy hufca)
Ukończyłem próbę na stopień instruktorski przewodnika
W roku szkolnym 2004/2005 nadal prowadziłem drużynę „............”, przemianowaną z 1DSh na 1DW (drużynę wędrowniczą, której członkami są uczniowie liceum i studenci).

W 2004 roku wspólnie z panią ............ założyliśmy w naszej szkole drużynę starszoharcerską - 1DSh „...............”. Członkami drużyny są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Od momentu założenie drużyny realizowaliśmy Plan Pracy Drużyny poprzez udział w zbiórkach, imprezach szkolnych, hufcowych oraz w Akcji Letniej. W maju 2005 roku dokonano zakupu umundurowania z pozyskanych od Urzędu Gminy środków.
W trakcie trwania stażu współorganizowałem następujące imprezy harcerskie, w których brała również udział 1 DSh „............”:
- XX Harcerskie Konfrontacje Artystyczne „HAK 2004”
(19-21.11.2004, Smolice),
- III Zlot „Kamykowy” (01-02.04.2005, Smolice),
- Biwak Zimowy w Zalesiu (07-10.02.2005, Zalesie),
- Biwak „Szczęśliwa Trzynastka” (13-14.05.2005, Przeciszów),
- Harcerska Akcja Letnia 2005 – „Dżungla” (23.07-07.08.2005, Mielno-Unieście);
- XXI Harcerskie Konfrontacje Artystyczne „HAK 2005” (10-12.11.2005, Przeciszów);
- Odebranie Betlejemskiego Światełka Pokoju od harcerzy z Bańskiej Niżnej podczas uroczystości w kościele parafialnym (20.12.2005, Przeciszów);
- XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przeciszowie (8.01.2006, Przeciszów);

Prowadząc drużynę wędrowniczą „Jedyni” zbierałem doświadczenie w prowadzeniu drużyny i organizowaniu imprez
dla większej ilości osób. Doświadczenie
to wykorzystywałem w prowadzeniu drużyny w naszej szkole.

Efekty działania:
Wspomniałem wcześniej, iż nie pełniłem roli wychowawcy klasy. Niemniej jednak wypełnianie roli opiekuna i wychowawcy realizowałem poprzez założenie i prowadzenie drużyny starszoharcerskiej. Drużyna została założona w grudniu 2004 roku, po półrocznym okresie próbnym otrzymała pełną nazwę – 1 DSh „.........”.
Wspólnie z panią mgr ............... i harcerzami z naszej drużyny zorganizowaliśmy dla harcerzy z hufca Zator kilka biwaków. Umożliwiliśmy harcerzom integrację i wspólną zabawę podczas biwaku „Szczęśliwa Trzynastka” (w maju 2005 i 2006 roku) oraz festiwalu - XXI Harcerskich Konfrontacji Artystycznych HAK 2005.
„.........” nawiązała kontakt z drużyną harcerską z Bańskiej Niżnej (k.Zakopanego) podczas odebrania Betlejemskiego Światełka Pokoju. Kontakt ten podtrzymano i ostatnio gościliśmy wspomnianych harcerzy na naszym biwaku.

- Zimowisko w Zalesiu – „Biwak Olimpijski” (13-16.02.2006, Zalesie);
- Wizyta 1 ...... „............a w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Ośrodku im. Brata Alberta w Lesie (zajęcia w czasie ferii zimowych, 22.02.2006, Las);
- IV Zlot Kamykowy (24-25.03.2006, Smolice);
- Biwak „Szczęśliwa 13” (12-14.05.2006, Przeciszów).

Jako drużynowy ...... „............” oraz przyboczny ......... „.........” brałem udział wraz z drużynami w wyżej wymienionych oraz następujących imprezach harcerskich:
- Zlot Chorągwiany - Inauguracja Roku Harcerskiego (17-19.09.2004, Kraków),
- Zlot Ekologiczny „ZZZ” (17-19.06.2005, Graboszyce)
- Zlot Chorągwiany - Inauguracja Roku Harcerskiego (16-18.09.2005, Trzebinia)
- Sejmik Starszoharcerski (7-9.04.2006, Tarnów)

Harcerze z 1 ......... „..................” uczestniczyli również w wielu uroczystościach szkolnych i środowiskowych, których występy wspólnie przygotowywaliśmy:
- Festyn Rodzinny (11.06.2005)
- Rocznica wybuchu II wojny światowej (1.09.2005)
- Warta przy tablicy pamiątkowej w szkole podczas uroczystości uczczenia pamięci Jana Pawła II (7.04.2004)
- Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej (13.10.2005)
- Jasełka w szkole (22.12.2006)
- Warta przy tablicy pamiątkowej w szkole podczas akademii z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II (31.03.2006)

(artykuły z czasopism, zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy, Plan Pracy Drużyny, plany profilaktyczne biwaków, programy biwaków, plakietki, opinia komendanta hufca ZHP Zator)
Nasi harcerze bardzo aktywnie włączyli się w organizację XIV Finału WOŚP, pełniąc funkcje wolontariuszy oraz przygotowując dekoracje i występ artystyczny oraz pełniąc obsługę wspomnianej imprezy.
Wspólnie z harcerzami z naszej drużyny brałem udział również w imprezach chorągwianych (takich jak np. Sejmik Starszoharcerski w Tarnowie), reprezentując hufiec Zator na zewnątrz.
Harcerze z ... „............” biorą również aktywny udział w życiu szkoły, uczestnicząc w różnych uroczystościach, takich jak np. akademia z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II – pełniąc wartę przy tablicy pamiątkowej.
Będąc instruktorem ZHP organizowałem również imprezy poza naszą szkołą, w których również brali udział harcerze z Przeciszowa.
Co roku pełnię funkcję drużynowego
na obozach letnich i biwakach zimowych w trakcie ferii organizowanych przez hufiec. Od roku 2005 uczestniczą w nich także harcerze z „............”.


3. § 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- Jako osoba interesująca się technologią komputerową i informatyczną nie miałem problemów z planowaniem lekcji z zastosowaniem komputera. Na lekcjach w sali informatycznej wykorzystywałem:
• Słownik komputerowy,
• Prezentacje Power Point
• Minigry
• Internet
- Jedną z takich lekcji przeprowadziłem w obecności pani dyrektor
mgr inż. ............, mojego opiekuna stażu mgr ...............
oraz stażystki mgr ............ („Dziad i baba w Ameryce”)

Zadania dodatkowe:
- Pod koniec roku szkolnego 2004/2005 nawiązałem współpracę
z panem ...... ......, twórcą i Administratorem Forum Internetowego Doliny Karpia (www.dolinakarpia.one.pl, później www.dolinakarpia.malopolska.pl), gdzie harcerze z Przeciszowa mieli swój dział przez około pół roku. Harcerze z naszej drużyny zamieszczali zdjęcia z biwaków, obozu. Pisali na tematy związane
z harcerstwem. Wspólnie z panią mgr ............ i dzięki pomocy pani ......... ............ umożliwiłem harcerzom wzięcie udziału w konkursie fotograficznym mającym promować nasz region, czyli „Dolinę Karpia”.
- Przeprowadziłem zbiórkę dla ...... „.........” zaznajamiając członków drużyny z obsługą i możliwościami wyżej wymienionego forum dyskusyjnego.
- Na chwilę obecną forum zawiesiło działalność, tym samym uległ likwidacji dział harcerzy z Przeciszowa.

(zdjęcia, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne)
Cechą szczególną lekcji języka angielskiego jest to iż zazwyczaj odbywają się w małych grupach (po ok. 15 osób). Dlatego też miałem duże możliwości prowadzenia lekcji w szkolnej sali komputerowej, zaprojektowanej na mniej więcej taką liczbę osób. Prowadzone przeze mnie lekcje z wykorzystaniem technologii informatycznej, począwszy od słownika komputerowego, poprzez różne prezentacje a skończywszy na lekcjach z wykorzystaniem Internetu, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i dużą ich aktywnością.

Forum dyskusyjne daje uczniom możliwość dzielenia się wiedzą, przemyśleniami czy wrażeniami z innymi osobami. Współpraca z panem ............ umożliwiła harcerzom z naszej szkoły współtworzenie własnego forum.

- Korzystałem z komputera jako narzędzia do pisania testów
dla uczniów, ćwiczeń utrwalających i tworzenia pomocy dydaktycznych (np. kart pracy). Gromadziłem tym samym bazę elektroniczną pomocy do nauczania języka angielskiego, którą pod koniec stażu udostępniłem w szkolnej bibliotece w postaci płyty CD.
- W trakcie trwania stażu opracowywałem plakaty, zaproszenia, elementy gazetki Letternet, elementy dekoracji na uroczystości szkolne przy pomocy pakietu biurowego MS Office, programu graficznego Corel Draw, Corel Photo-Paint, a także materiałów i informacji zamieszczonych w Internecie
- Nawiązałem kontakt z wydawnictwami obcojęzycznymi, takimi jak Pearson Longman i Oxford University Press poprzez np. wypełnianie ankiet na corocznym Forum Nauczycieli Języka Angielskiego
czy też aktywny udział na forach dyskusyjnych.
Poprzez korespondencję elektroniczną lub tradycyjną byłem informowany na bieżąco o nowościach wydawniczych i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.
- Dzięki współpracy z wydawnictwem Pearson Longman, z którego książek korzystają moi uczniowie, otrzymywałem darmowe pomoce dydaktyczne w postaci czasopisma „Zoom In” czy też plansz i tablic do nauki języka angielskiego
- Pozyskałem dla szkoły komputerowy słownik języka angielskiego
od wydawnictwa Pearson Longman (Słownik Współczesny),
który często wykorzystuję z uczniami na lekcjach.

(pomoce, karty pracy. płyta CD z opracowanymi przeze mnie lub wyszukanymi w Internecie pomocami dydaktycznymi.)
Korzystanie z komputera w dzisiejszych czasach jest niejako wpisane w codzienną pracę nauczyciela. Dla mnie, osoby która ukończyła w 2002 roku kurs profesjonalnej obsługi komputera i interesującej się technologią informatyczną na co dzień, praca w środowisku MS Office i korzystanie z wielu innych programów nie sprawia najmniejszych trudności.
W procesie nauczania mojego przedmiotu opracowałem wiele pomocy, kart pracy czy też innych narzędzi potrzebnych
do prowadzenia zajęć. Usprawniło to w dużym stopniu proces dydaktyczny a także sprawiło, iż lekcje były ciekawsze (np. lekcje z wykorzystaniem muzyki i tekstów piosenek). Wykorzystywałem także gotowe scenariusze lekcji i karty pracy odszukane w Internecie.
Jako podsumowanie opracowałem płytę CD z pomocami dla nauczycieli języka angielskiego, którą umieściłem w szkolnej bibliotece.
Dzięki współpracy z wydawnictwami mogłem na bieżąco śledzić trendy w nauczaniu języka angielskiego. Współpracy tej także zawdzięczam powiększenie swojego warsztatu pracy o pomoce w postaci tablic, plansz i słownika, które często wykorzystywałem na lekcjach.


4. § 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

- Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki realizowałem poprzez lekturę książek (np. Gordon Dryden, Jeannette Vos „Rewolucja w uczeniu”) oraz witryn internetowych
(np. www.psychologia.edu.pl).
- Brałem udział w kursie drużynowych dorosłych uwzględniającym
w swoim programie zagadnienia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki (patrz obszar 1)
- Wziąłem udział w szkoleniu WDN
• Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją (23.03.2004);

(zaświadczenie, dziennik lektur, wnioski)

Zadania dodatkowe:
- Wykonałem przekład na język angielski tekstu dotyczącego naszej szkoły, dla Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
(tekst tłumaczenia)
Moja biblioteczka metodyczna wzbogaciła o wiele ciekawych pod względem dydaktycznym pozycji. Na bieżąco korzystam z podręczników i zeszytów ćwiczeń różnych wydawnictw, innych niż to, którego program realizuję.
Dzięki szkoleniom, w których brałem udział, mogłem zgłębić zagadnienia związane z pedagogiką czy też zagrożeniem dzieci patologiami.


5. § 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

- We wrześniu 2003 roku zawarłem kontrakt z opiekunem stażu panią ............ dotyczący współpracy w okresie stażu. W trakcie trwania stażu postanowienia kontraktu były na bieżąco realizowane.
- Analizowałem przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego poprzez wyszukiwanie w Internecie na stronach MEiN i CODN aktualnych informacji o awansie zawodowym, zapoznawałem się z nowościami wydawniczymi związanymi z projektowaniem i realizacją planu rozwoju zawodowego.
- Wziąłem udział w warsztatach dydaktycznych prowadzonych
przez MCDN ODN w Oświęcimiu:
• Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego-planowanie,
(zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, potwierdzenie udziału)
Współpraca z opiekunem stażu, panią mgr ............, pomogła mi w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego. Współpracowaliśmy zarówno
na płaszczyźnie dydaktycznej
jak i wychowawczej.
Udziału w szkoleniu MCDN ODN na temat awansu zawodowego ułatwił mi zaprojektowanie Planu Rozwoju Zawodowego i realizowanie jego zadań.
Znajomość przepisów oświatowych poszerzałem w trakcie trwania stażu poprzez systematyczne śledzenie informacji na ten temat w Internecie.

- Będąc członkiem Zespołu Statutowego brałem udział w pracach mających na celu nowelizację Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Oceniania o Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
- Prace w Zespole Statutowym pozwoliły mi na dokładniejsze zgłębienie następujących dokumentów wewnątrzszkolnych:
• Statutu Szkoły
• Wenątrzszkolnego Oceniania.
• Regulaminu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

(spis analizowanych dokumentów)
W trakcie trwania stażu miałem wiele możliwości dokładniejszego zgłębienia postanowień dokumentów wewnątrzszkolnych. Szczególnie współpraca z innymi nauczycielami w ramach Zespołu Statutowego przyczyniła się do tego iż teraz potrafię sprawnie posługiwać się tymi dokumentami.

6.
Inne osiągnięcia
- Nagroda Dyrektora ............... za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (14.10.2005)

(zaświadczenie)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.