X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9105
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Agnieszka Wieczorek
Szkoła podstawowa – Kl. I - VI

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy zakończenia przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, które podsumowuje cele i zadania założone przeze mnie w planie rozwoju zawodowego nauczyciela. Pracę oraz staż nauczycielski w Szkole Podstawowej w Siemianowicach Śląskich, rozpoczęłam 1 września 2009 roku. Plan rozwoju zawodowego został zrealizowany w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 24 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Doskonalenie swojej wiedzy rozpoczęłam, aby wzbogacić swoje umiejętności pedagogiczne, efektywność swoich działań edukacyjnych w celu podniesienia, jakości swojej pracy, a przez to pracy w szkole. Podczas odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

Są to w szczególności:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż.
Pierwszym etapem podjętym w okresie odbywanego stażu w celu lepszego zorganizowania pracy było określenie zasad współpracy z opiekunem stażu, co ukazało się we wspólnie omówionym kontrakcie zał. Nr 1. Wraz z opiekunem stażu, panią Urszulą Kacprzak sporządziłyśmy harmonogram spotkań zał. Nr 2. Umówiłam się z opiekunem na omówienie zasad przygotowania konspektu lekcji, obserwację zajęć, oraz daty przeprowadzenia przez mnie lekcji w jej obecności. Podczas realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo ważne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W konsekwencji dogłębnie zapoznałam się z procedurą awansu, oraz na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS dokonałam analizy prawa oświatowego. Przeczytałam również publikacje opisujące zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na ich podstawie zredagowałam plan rozwoju zawodowego, zał. Nr 3, który do zatwierdzenia dostarczyłam Dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego. Zapoznałam się ze statutem szkoły, zasadami jej funkcjonowania, oraz programem wychowawczym szkoły. Dogłębnie przeanalizowałam wewnątrzszkolny systemem oceniania, oraz podstawy programowe, dzięki czemu zrozumiałam jak działa i funkcjonuje szkoła. Dowiedziałam się również, jakie są moje prawa i obowiązki, oraz kompetencje poszczególnych organów regulujących działalność i funkcjonowanie szkoły. Zapoznałam się także z dokumentacją szkolną: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, zeszyt zastępstw, oraz harmonogramami dyżurów. Dokładnie przeanalizowałam wpisy w dziennikach, które umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć i dyżurami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz brałam udział w szkoleniu BHP, zał. Nr 4. Poznane przepisy uświadomiły mi występowanie potencjalnych zagrożeń na terenie szkoły, oraz ukazały sposób zachowania się w trudnych, nieoczekiwanych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
W ramach tego zadania zapoznałam się z rolą programu nauczania i zasadami jego wyboru oraz dokładnie przeanalizowałam podstawę programową. Sporządziłam scenariusze, do których załączyłam pomoce dydaktyczne a także brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w warsztatach oraz konferencjach metodycznych wewnątrzszkolnych i poza szkolnych.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

* 19.01.2010 Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela – strategie postępowania (warsztaty metodyczne) zał. Nr 5
* 19.03.2010 Strategie postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole (warsztaty metodyczne) zał. Nr 6

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
* 10.03.2010 Konferencja metodyczna Wydawnictwo Macmillan „Teacher Training Certyfikat zał. Nr 7

Uczestnictwo w warsztatach i na konferencjach metodycznych pomogło mi poszerzyć własną wiedzę i doświadczenie, nabrać pewności siebie, dzięki czemu zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Dlatego też uważam, iż wszelkiego rodzaju formy doskonalenia nauczycieli są cenne i atrakcyjne pod względem wymiany doświadczeń oraz wzbogacają w praktyczną wiedzę warsztat pracy-nauczyciela .
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: ... .........) mojego planu rozwoju zawodowego zał. Nr 8
Śledziłam również scenariusze lekcji oraz nowości wydawnicze na edukacyjnych stronach internetowych takich jak:

* www.pwn.com.pl * www.wsip.com.pl * www.publikacje.edux.pl * www.profesor.pl * www.literka.pl * www.men.waw.pl

W czasie trwania stażu korzystałam z doświadczenia Pani Dyrektor, Opiekuna stażu, oraz innych nauczycieli, co pomogło mi poszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się zapoznać z rozwojem psychofizycznym dziecka, jego potrzebami oraz zainteresowaniami. W związku z tym na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z Opiekunem stażu na temat potrzeb rozwojowo edukacyjnych i dojrzałości szkolnej dzieci, które miałam uczyć w klasach od I do VI. Poprzez rozmowy z rodzicami, podczas zebrań poznałam środowiska uczniów a przez to nawiązałam z nimi dobrą współpracę.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Raz w miesiącu uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu zał. Nr 9. Podczas tych wizyt w szczególności zwracałam uwagę na wykorzystanie przez opiekuna czasu lekcyjnego, oraz metody pracy z uczniami z podziałem na uczniów zdolnych i mniej uzdolnionych. Również raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Jedną godzinę lekcyjną przeprowadziłam również w obecności Pani Dyrektor zał. Nr 10. Przed każdą przeprowadzoną przeze mnie lekcją przygotowywałam scenariusz uwzględniając określone cele jak i przebieg zajęć zał. Nr 11. Obserwacja prowadzonych zajęć przez opiekuna stażu wpłynęła na poprawę, jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Wspólnie przed zajęciami omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdej przeprowadzonej przeze mnie lekcji wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy zawodowej. Procentowało to na kolejnych prowadzonych przeze mnie zajęciach w postaci zwiększonego zainteresowania się potrzebami edukacyjnymi naszych uczniów.

PODSUMOWANIE

Przebyty przeze mnie dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte podczas niego doświadczenie umożliwiło mi dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie trwania stażu starałam się, aby wymagania mojej pracy sprostały potrzebom placówki. W szkole rozwinęłam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Własny warsztat pracy poszerzyłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy, a zarazem sprawdzianem własnej wiedzy i umiejętności. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, nauczanie dzieci, dokształcanie siebie oraz poszerzanie własnego doświadczenia tak, aby nauka języka angielskiego była łatwa i przyjemna dla każdego ucznia. Dalej muszę pracować nad kontrolą przestrzegania podstawowych zasad zachowania się uczniów podczas zajęć. Zdaję sobie sprawę z powagi problemu, jednak wciąż dokładam wszelkich starań, aby pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy nad uczniami. W trakcie stażu ukończyłam warsztaty dotyczące agresywnych zachowań miedzy uczniami i wobec nauczyciela, oraz strategie postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole, które pokazały mi jak rozmawiać z młodzieżą, oraz jak postępować, by zmniejszyć zachowania agresywne wśród uczniów. Zorganizowałam jednodniową wycieczkę do Chorzowskiego Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie wspólnie z uczniami poznawaliśmy angielskie słownictwo z zakresu zwierząt spotkanych podczas wycieczki, pór roku, kwiatów oraz drzew zał. Nr 12. Wycieczka ta również miała na celu zapoznać dzieci z kulturalno-rozrywkowymi miejscami, poznanie sposobu zachowania się wobec przyrody jaki i drugiego człowieka. Byłam również jedną z organizatorów „Dni Otwartych Szkoły” dla szkoły podstawowej, gdzie szkoła została przygotowana na przyjęcie gości a każdy mógł zwiedzić szkołę zał. Nr 13. Dzieci brały udział w zabawach integracyjnych m. in. w warsztatach plastycznych w świetlicy szkolnej, jak również w grach i zabawach odbywających się na boisku szkolnym. Była to również okazja aby porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami i uczniami o kierunkach kształcenia i stylu nauki. Można było się również zapoznać z ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz dowiedzieć się jak szkoła dba o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentów swoich wychowanków. Moje zaangażowanie w to, co robię dopinguje mnie oraz przynosi pozytywne rezultaty w wynikach mojej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam stale podnosić swoje kwalifikacje oraz poszerzać horyzonty zainteresowań tak, aby moje zajęcia z uczniami przynosiły im jeszcze więcej radości z faktu, że pogłębiają wiedzę z języka angielskiego. W związku z wewnętrzną potrzebą dogłębnej analizy tematyki związanej z nauczaniem w szkole specjalnej w trakcie stażu podjęłam naukę w zakresie oligofrenopedagogiki, która obejmuje wychowanie i nauczanie osób z upośledzeniem umysłowym najczęściej potrzebujących specjalistycznej opieki w specjalnie przystosowanych do ich potrzeb instytucjach, zarówno oświatowo-wychowawczych, jak i opiekuńczo-wychowawczych. Kurs, który w dalszym ciągu odbywam pomaga mi w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania osób niepełnosprawnych umysłowo. Ponadto dzięki poznanym metodom nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym potrafię z właściwą troską poznać ich potrzeby, ocenić możliwości, określić cele i zadania oraz poszukiwać odpowiednich rozwiązań, przez co w efekcie nabierają one nowych umiejętności, doświadczeń a nauka języka angielskiego podczas zajęć jest łatwa, zabawna i owocna.
W dalszej mojej karierze pedagogicznej będę w miarę możliwości wykorzystywać w pracy technologię multimedialną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.