X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9085
Przesłano:

Sprawozdanie zrealizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH
Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Imię i nazwisko: Ewa Krawczyk
2. Szkoła: Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie
3. Status zawodowy: nauczyciel kontraktowy
4. Zajmowane stanowisko: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i technologii informacyjnej
5. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 m-cy
6. Rozpoczęcie stażu: 1 września 2003 r.
7. Zakończenie stażu: 31 maja 2005 r.

Wprowadzenie.

Jestem nauczycielem kontraktowym Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie. Zanim przedstawię sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, chciałabym wrócić przez chwilę do początków mej pracy w szkole.
W roku 2000 ukończyłam studia zawodowe inżynierskie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i marketing. Wtedy też rozpoczęła się moja przygoda z nauczaniem. Zostałam zatrudniona w roku szkolnym 2000/2001 w ZSTE na stanowisku nauczyciela przedmiotów ekonomicznych. Pragnę nadmienić, że jest to szkoła, w której sama kiedyś się uczyłam i wielu nauczycieli, z którymi przyszło mi współpracować pamiętało mnie z czasów, gdy jeszcze sama byłam uczennicą.
W tym samym roku szkolnym ukończyłam Studium Pedagogiczne, dzięki czemu uzyskałam kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia stażu na nauczyciela kontraktowego. Niestety, z przyczyn ode mnie niezależnych, mogłam go odbyć dopiero w roku szkolnym 2002/2003. Roczna przerwa w pracy dała mi możliwość refleksji i zastanowienia się nad słusznością wyboru mojej drogi zawodowej i utwierdziła mnie w przekonaniu, że mój wybór był słuszny, a praca nauczyciela przynosiła i przynosi mi wiele satysfakcji.
Dlatego też zaraz po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu – nauczyciela mianowanego. Szansa stworzona przez Kartę Nauczyciela zdopingowała mnie do poszerzenia kompetencji zawodowych jak również do działań i realizacji własnych pomysłów.
W chwili obecnej jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i technologii informacyjnej. Uczę we wszystkich typach szkół naszego Zespołu: w technikach, liceach profilowanych oraz zasadniczej szkole zawodowej.
Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1września 2003 r. Czas jego trwania to 2 lata i 9 miesięcy.
Rozpoczynając ww. staż nie uczyłam technologii informacyjnej. Przydzielono mi ten przedmiot dopiero rok później, w roku szkolnym 2004/2005, ograniczając jednocześnie liczbę godzin przedmiotów ekonomicznych, a w roku szkolnym 2005/2006 zmniejszając je do śladowych ilości (2 godziny tygodniowo). Dlatego w moim planie rozwoju zawodowego jedynie w niewielkim zakresie uwzględniłam zadania związane z techniką komputerową i informacyjną. Część zadań wynikających natomiast z nauczania przedmiotów ekonomicznych pozostała niezrealizowana, gdyż ich realizacja była przewidziana w korelacji z nauczanymi przedmiotami, które jak wcześniej wspomniałam zostały mi zredukowane.
Praca nauczyciela przedmiotów ekonomicznych mobilizowała mnie do stałego podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy w związku z następującymi w Polsce przemianami społeczno-ekonomicznymi, natomiast nauczanie technologii informacyjnej wymuszało ciągłego śledzenia bardzo szybkich zmian zachodzących w technikach i technologiach komputerowych.
Brałam udział w licznych kursach i warsztatach organizowanych przez m.in.: Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Narodowy Bank Polski, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz wiele innych instytucji.
W roku 2005 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej, kierunku: Zarządzanie i marketing, specjalizacji: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Ponadto rozpoczęłam i jestem obecnie na trzecim semestrze studiów podyplomowych kwalifikacyjnych „Informatyka w szkole” organizowanych przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej. Planowany termin ich zakończenia to lipiec 2006 roku.
Od momentu rozpoczęcia stażu zostałam opiekunem klasy 1S liceum handlowego dla dorosłych prowadzonego w systemie zaocznym. Mimo, że w tego typu szkole praca wychowawcza ograniczona jest do minimum, uwzględniłam w planie rozwoju zawodowego zadania związane z rolą wychowawcy. Chciałam również w tym zakresie się doskonalić, ponieważ zdawałam sobie sprawę z mojego małego doświadczenia w pracy wychowawczej.
Reforma edukacji dała nam - nauczycielom możliwość zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego stawiając jednocześnie przed nami wiele wymagań kwalifikacyjnych. Opracowując swój plan rozwoju wzięłam pod uwagę, iż nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powinien w okresie odbywania stażu realizować w szczególności zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 roku ( §3, ust. 1.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zakładał on działania na rzecz rozwoju szkoły, doskonalenia warsztatu pracy dydaktycznej, wychowawczej nauczyciela oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Większość zadań przyjętych w planie udało mi się zrealizować. Działania te zostały również rozszerzone o inne zgodne z nowymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Jako główne cele działań podjętych w okresie stażu przyjęłam:
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie oraz przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie swojego warsztatu i metod pracy;
• uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na założeniach Planu Pracy Szkoły - celach głównych do realizacji, wytycznych Planu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i nauczycieli.
Życie szkoły to bardzo obszerna sfera działań, zawierająca w sobie wiele bardzo trudnych do zaplanowania i realizacji zadań oraz długotrwałe, czasochłonne procesy, których efekty nauczyciel ma możliwość obserwować wiele lat. Uważam, że chcąc efektywnie w tym zawodzie pracować należy skupić się na realizacji tych zamierzeń, których realizacja mieści się w obszarze potrzeb uczniów, rodziców, własnych zainteresowaniach oraz wymaganiach jednostek organizacyjnych. Nie oznacza to jednak rezygnacji z metod, form i zamierzeń nowatorskich czy twórczych. Uczniowie to jedna z niewielu grup społecznych, której uczestnicy tak chętnie i otwarcie uczestniczą w nowych formach pracy, poddają się nowym wyzwaniom i z dużym oddaniem podejmują się realizacji trudnych zadań.
Myślę więc, że planując swój rozwój zawodowy nie myliłam się biorąc właśnie potrzeby uczniów za jeden z głównych celów własnych działań. Bez uczniów lub wręcz przy ich negatywnym odbiorze, nie można realizować najlepszego nawet planu i odwrotnie - wspaniałe pomysły uczniów i rodziców toną w niemożności (zwłaszcza w dzisiejszych bardzo trudnych ekonomicznie czasach) bez twórczego podejścia i zapału nauczyciela.
Działania i przedsięwzięcia, które podejmowałam w okresie stażu na bieżąco analizowałam i poddawałam ewaluacji, co pozwoliło mi udoskonalić efekty realizowanych zadań, a poprzez te zadania osiągnąć cele główne. Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, sprawozdanie zawiera więc opis realizacji zadań i ich efekty w obszarze poszczególnych wymagań.

I. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z organizacją stażu.

Zadanie 1: Poznanie procedury awansu zawodowego.

1.1. W dniu 30 sierpnia 2003 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, który został przyjęty przez Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych.
1.2. Zapoznałam się z następującymi przepisami prawa:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, 3z 1998 r. Nr 106, poz. 688i Nr 162, poz. 1118 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,poz.239),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2000 r. Nr 70, poz. 825)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 744).
Po wnikliwej analizie ww. dokumentów byłam w stanie dokonać następujących działań:
- Zidentyfikowałam potrzeby uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i moje – jako nauczyciela;
- Zdiagnozowałam poziom moich kompetencji i umiejętności zawodowych, aby móc ocenić, jakie działania powinnam podjąć w przyszłości;
- Zanalizowałam własne potrzeby, możliwości i zamierzenia, szeregując je na te, które zrealizuję w okresie stażu, i te, które mogę odłożyć na okres późniejszy

1.3. W trakcie stażu uwzględniłam również następujące zmiany:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 744).
1.4. Na początku września przygotowałam swój plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora ZSTE. Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Zawodowego posłużyłam się komputerowym edytorem tekstu – Ms Word.

Zadanie 2: Podjęcie współpracy z opiekunem stażu

2.1. Wkrótce po przydzieleniu opiekuna stażu podjęłam z Panią mgr Elżbietą Stanek ścisłą współpracę. Pierwszym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie .
2.2. Następnie opracowałyśmy harmonogram i tematykę spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych nam zadań. Wspólnie ustaliłyśmy zasady konsultacji i komunikowania się, wzajemnej obserwacji zajęć oraz zakres obowiązków moich i opiekuna.
2.3. Dokonałyśmy analizy dokumentów dotyczących awansu zawodowego.
2.4. Przeprowadziłyśmy również diagnozę moich kompetencji nauczycielskich, potrzeb uczniów i szkoły.
2.5. Ustaliłyśmy kierunki mojego rozwoju zawodowego.
2.6. Ustaliłyśmy kryteria oceny stażu.
2.7. Przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego również współpracowałam z Panią mgr Elżbietą Stanek, czego efektem było powstanie tegoż dokumentu, który uwzględniał aktualne akty prawne, moje kompetencje, potrzeby uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego oraz szkoły.

Zadanie 3: Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

3.1. Systematycznie i na bieżąco gromadziłam dokumenty związane z realizacją zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego: programy, zaświadczenia, świadectwa, rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, różne teksty, ankiety wraz z opracowaniami, konspekty, projekty, zapiski, opracowania na dyskietkach i płytach CD, analizy statystyczne, opracowania uczniów, prezentacje itd.. Wiele z tych dokumentów lub ich potwierdzone kopie stanowią załączniki do sporządzonego przeze mnie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, pozostałe są do wglądu.
3.2. Po głębokiej autoanalizie starałam się dokładnie opisać szczegółowo jak realizowałam założony na początku stażu plan rozwoju zawodowego. Wykorzystałam również cenne wskazówki udzielone mi przez opiekuna stażu. Współpracowałam też z innymi nauczycielami w tym zakresie, jeżeli była taka potrzeba.
3.3. Na przełomie maja i czerwca 2006 roku sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowałam pozostałą dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o awans na nauczyciela mianowanego;
3.4. Na początku czerwca 2006 roku wraz z dokumentacją złożyłam do Dyrektora ZSTE wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

II. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z umiejętnością organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowaniem i dokumentowaniem własnych działań, a także ocenianiem skuteczności i dokonywaniem stosownych korekt w tym działaniu.

Zadanie 1: Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

1.1. Systematycznie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna mojego stażu , od którego wiele się nauczyłam. Wzorując się na doświadczonym nauczycielu mogłam poprawić swój styl oceniania, wprowadzić na zajęcia metody aktywizujące. Mając wiele pytań i wątpliwości, po konsultacjach z opiekunem stażu byłam w stanie rozwiązywać problemy, które napotykałam w swojej pracy z młodzieżą.
1.2. Obserwowałam lekcje otwarte prowadzone przez koleżanki i kolegów nauczycieli ;
1.3. Uwagę moją zwróciły również organizowane przez innych nauczycieli imprezy ogólnoszkolne (Klubu Europejskiego, akademie okolicznościowe z różnych okazji np. 3 Maja, Dnia Edukacji Narodowej; zakończenia roku szkolnego), wystawy okazjonalne w bibliotece szkolnej i świetlicy. To, co zaobserwowałam u moich kolegów, ich metody pracy, było dla mnie cennym doświadczeniem i starałam się zaobserwowane pomysły wykorzystać na moich lekcjach.
1.4. Prowadziłam lekcje z udziałem opiekuna stażu i innych kolegów . Przygotowywałam się do zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację programu nauczania według opracowanych scenariuszy, które zapisywałam w specjalnie do tego przeznaczonych zeszytach, a wybrane konspekty dołączyłam do sprawozdania . Dzięki tym hospitacjom mogłam być poddana krytycznej ocenie, miałam możliwość poprawienia się w przyszłości. Być może, normalnie sama nie byłabym w stanie zauważyć pewnych niedociągnięć, swoje błędy trudno jest samemu „wyłapać”.
1.5. Po lekcjach hospitowanych omawiałam je wspólnie z opiekunem stażu i analizowałyśmy przebieg zajęć. Dzięki krytycznym uwagom opiekuna stażu, a także innych nauczycieli doskonaliłam swoje lekcje, dzięki czemu kolejne były ciekawsze. Wykorzystywałam również ich wskazówki dotyczące oceniania i metod pracy oraz pomocy dydaktycznych, co wpłynęło na poprawę mojego oceniania uczniów, oceniałam ich za różne osiągnięcia, a uczniowie pracowali różnymi metodami. Mogłam stosować sprawdzone rozwiązania i dzięki temu uniknąć nieprzewidzianych sytuacji. Udoskonaliłam również umiejętność omawiania i analizy zajęć lekcyjnych dzięki rozmowom przeprowadzanych po lekcjach hospitowanych i oglądanych przeze mnie.

Zadanie 2: Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

2.1. Aktywnie uczestniczyłam we wszystkich radach szkoleniowych w ramach WDN odbywających się w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie w latach 2003 – 2006, które często przeprowadzane były z udziałem zaproszonych prelegentów. Tematyka szkoleń dotyczyła między innymi: szkolnego programu profilaktycznego, przedmiotowego systemu oceniania, problematyki narkomanii, rozwoju interpersonalnego nauczyciela, wpływu mediów na kształtowanie psychiki ucznia.

Szczegółowy wykaz rad szkoleniowych:

Rok szkolny 2003/2004

• 26.11.2003 r.
- Wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedmiotowym.
- Profilaktyka narkomanii.

• 10.03.2004 r.
- Warunki dobrej komunikacji między nauczycielem a uczniem.
- Wpływ mediów na kształtowanie psychiki człowieka.

• 09.06.2004 r.
- Higiena pracy głosem.

Rok szkolny 2004/2005
• 24.11.2004r.
- Nowe przepisy prawne dotyczące oświaty, Karta Nauczyciela.

• 16.03.2005r.
- Edukacyjne i wychowawcze potrzeby uczniów z ADHD

Rok szkolny 2005/2006
• 13.12.2005r.
- Proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego organizacja.

2.2. Uczestniczyłam w innych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego organizowanego w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych. Aktywnie brałam udział we wszystkich szkoleniach, kursach i warsztatach, jakie odbywały się w naszej szkole w trakcie odbywania stażu, a więc od września 2003 roku do maja 2006 roku. Uczestnictwo niektórych z form zostało poświadczone odpowiednim zaświadczeniem .

Szczegółowy wykaz form doskonalenia:

Rok szkolny 2003/2004:
• szkolenie dotyczące oceniania – podniosło moją wiedzę z zakresu metod wystawiania ocen cząstkowych i końcowych;
• 5, 6.03.2004 r. - kurs „Działania profilaktyczne i procedury postępowania na terenie szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami” .

Rok szkolny 2004/2005:
• 18 marca 2005 roku - szkolenie na temat „ Komunikacja interpersonalna” zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Skawinie; podniosło ono moje kwalifikacje z zakresu poprawnej komunikacji interpersonalnej, poszerzyło moją wiedze psychologiczną oraz jak sadzę zwiększy skuteczność moich oddziaływań wychowawczych;

Rok szkolny 2005/2006:
• szkolenie dotyczące profilaktyki narkomanii – dowiedziałam się wielu ciekawych informacji na temat najczęściej używanych przez młodzież narkotyków, poznałam objawy świadczące o pozostawaniu pod wpływem narkotyków oraz sposoby wykrywania tego stanu, a także metody zapobiegania i leczenia narkomanii.

Szkolenia te pozwoliły mi spojrzeć na pracę ucznia z nowej perspektywy i pozwoliły mi aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowego modelu szkoły, który odpowiada na zapotrzebowanie społeczne współczesnego ucznia.

Zadanie 3: Samokształcenie.

3.1. W trakcie odbywania stażu od września 2003 roku do maja 2006 roku brałam udział w bardzo wielu różnych formach doskonalenia zawodowego, bardziej lub mniej rozbudowanych. Na uwagę szczególnie zasługują ukończone przeze mnie studia magisterskie

Szczegółowy wykaz form samokształcenia:

• W lutym 2003 roku rozpoczęłam studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunku: Zarządzanie i Marketing, specjalizacji: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, które ukończyłam w terminie przewidzianym w planie studiów, a więc w czerwcu 2004 roku. W lipcu 2005 roku obroniłam pracę magisterską pt.: „Gospodarka finansowa jednostki budżetowej na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych” i zdałam egzamin dyplomowy, czego wynikiem było otrzymanie przeze mnie tytułu magistra inżyniera. Ponadto poznałam i poddałam dogłębnej analizie wiele ustaw i rozporządzeń Rady Powiatu dotyczących funkcjonowania szkoły, dzięki czemu moja wiedza na ten temat znacznie wzrosła.
• 6 września 2003 roku uczestniczyłam w konferencji dla szkół ponadgimnazjalnych „Licea profilowane w świetle nowej struktury II etapu reformy szkolnictwa” W ramach szkolenia otrzymałam podręczniki z wydawnictwa WSiP, uczestniczyłam w prezentacji nowych podręczników utwierdzając się w przekonaniu o wyborze podręczników w klasach liceum profilowanego i technikum, w których wtedy uczyłam, uzyskałam informacje na temat nowych egzaminów zawodowych .
• 5, 6 listopada 2003 roku ukończyłam kurs podstawowy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Celem kursu było zapoznanie z przepisami, wymaganiami i zasadami BHP w szkole .
• 25 listopada 2003 roku uczestniczyłam w szkoleniu „Edukacja ekonomiczna w szkołach ponadgimnazjalnych” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Dzięki uczestnictwu w tych warsztatach poznałam kilka nowych, ciekawych sposobów prowadzenia lekcji, dowiedziałam się o innych programach CEO i otrzymałam podręcznik do podstaw przedsiębiorczości tegoż Wydawnictwa ;
• Brałam udział w konferencjach dla nauczycieli:
- 27.11.2003 r. „Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji medialnej” ,
- 5.12.2003 r. „Poradnictwo zawodowo – edukacyjne w szkolnych ośrodkach kariery” zorganizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ;
• 12 stycznia 2004 roku uczestniczyłam w warsztatach dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości pt. „Multimedia i wstęp do pomiaru dydaktycznego w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości” zorganizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej . Na zajęciach przedstawiono sposoby wykorzystania multimediów w realizacji programu podstaw przedsiębiorczości, a także analizę wymagań edukacyjnych i proponowane metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów z zakresu tego przedmiotu. Organizatorzy zwrócili uwagę również na Internet jako źródło informacji do samokształcenia uczniów i inspiracji dla nauczyciela.
• W styczniu i lutym 2004 roku brałam udział w warsztatach pt. „Sztuka prowadzenia lekcji wychowawczych” zorganizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie . Dzięki obecności na tym kursie poznałam nowe metody aktywizujące, które mogą być wykorzystywane na lekcjach wychowawczych, nauczyłam się lepiej, ciekawiej, nowocześniej prowadzić godziny wychowawcze. Uświadomiłam sobie również typowe trudności w prowadzeniu lekcji wychowawczych oraz sposoby radzenia sobie z nimi.;
• 20 lutego 2004 roku byłam uczestnikiem warsztatów „Przedsiębiorczość w nowoczesnej szkole” organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „EDUKATOR” . Dzięki tym zajęciom poznałam kilka nowych aktywizujących metod nauczania oraz podręcznik do podstaw przedsiębiorczości oferowany przez Wydawnictwo Mac Edukacja s.a., którego pierwsza część powiększyła moje zasoby biblioteczne;
• 5 i 6 marca 2004 r. brałam udział w kursie „Działania profilaktyczne i procedury postępowania na terenie szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami” zorganizowanym w ZSTE w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli . Udział w tym szkoleniu pozwolił mi poznać przepisy postępowania w sprawach nieletnich np. wobec nieletnich używających alkoholu lub innych środków odurzających. Uważam, że znajomość odpowiednich procedur postępowania zwiększy skuteczność oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją oraz pomoże nauczycielom w wyborze odpowiednich sposobów reagowania w konkretnych sytuacjach na terenie szkoły
• 9 listopada 2004 roku ukończyłam kurs „Podstawowe pojęcia teorii oceniania i pomiaru dydaktycznego” organizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ; Odbyte warsztaty wsparły mój dotychczasowy system sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów w szczególności w zakresie pomiaru sprawdzającego. Poprzez przeprowadzanie oraz bieżącą analizę testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów, posiadam bieżące informacje dotyczące stopnia opanowania przez nich wiedzy
• 11 marca 2005 roku uczestniczyłam w warsztatach metodycznych z podstaw przedsiębiorczości pt. „Jak aktywizować ucznia na lekcjach przedsiębiorczości?”, które zostały zorganizowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON . Poznana na tym szkoleniu w szerszym zakresie metoda „mapy myśli” zainspirowała mnie do częstszego wykorzystywania jej głównie na lekcjach przedsiębiorczości, ale również na innych zajęciach. Moja biblioteka wzbogaciła się również o kilka pozycji Wydawnictwa Operon (podręczniki, opracowania metodyczne).
• W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęłam 3-letni cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości w ramach Programu „Ekonomia w szkole”, który kontynuowałam w roku szkolnym 2005/2006 . Program został zorganizowany i sfinansowany przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ramach tych warsztatów otrzymałam ogromną ilość pomocy dydaktycznych, począwszy od podręczników do podstaw przedsiębiorczości i innych publikacji przydatnych w trakcie nauczania tego przedmiotu, poprzez scenariusze lekcji, folie, różnego rodzaju materiały do ćwiczeń, materiały do przeprowadzania gier dydaktycznych (np. „Kacza firma”), skończywszy na plakatach, torbach i materiałach biurowych, potrzebnych przy przeprowadzaniu w.w. ćwiczeń. Dzięki udziałowi w tych zajęciach poznałam innowacyjne, ciekawe metody pracy z uczniami z zakresu wielu tematów edukacji ekonomicznej, m.in.: planowanie i uruchamianie działalności gospodarczej, biznes plan, zarządzanie firmą, marketing i reklama w firmie, rynek pracy i bezrobocie, rola państwa w gospodarce i wielu innych. Uzyskałam również wiele cennych wskazówek na temat form podejmowania współpracy ze środowiskiem biznesu.
• Jesienią 2005 roku (rok szk. 2005/2006) brałam udział w cyklu warsztatów organizowanych również przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski oraz Fundację Kronenberga i Citibank Handlowy w ramach programu „Moje finanse” . Zajęcia te miały formę bardzo podobną do warsztatów „Ekonomia w szkole” i dzięki uczestnictwu w nich otrzymałam także dużo różnych materiałów (jak wyżej) z zakresu tematyki finansów, np. system bankowy, czy ocena sytuacji finansowej firmy na podstawie sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych.
• W październiku 2005 roku rozpoczęłam studia podyplomowe „Informatyka w szkole” na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej. Obecnie jestem w trakcie odbywania trzeciego, ostatniego semestru. Planowany termin zakończenia studiów - lipiec 2006 roku . Studia te poszerzyły moje umiejętności o obsługę programów graficznych i specjalistycznych, a także o programowanie w języku HTML.

Dzięki uczestnictwu w w.w. formach doskonalenia udoskonaliłam swój warsztat pracy, prowadziłam ciekawe lekcje, stosując różnorodne metody aktywizujące i korzystając z różnych materiałów. Dawałam uczniom szanse wykazania się; myślę, że to, czego sami doświadczali, dłużej pozostanie im w pamięci, a umiejętności zdobyte w trakcie pracy własnej zaprocentują w przyszłości.

3.2. Na bieżąco śledziłam zasoby biblioteki szkolnej i pedagogicznej w zakresie księgozbioru fachowego, pedagogicznego oraz czasopism zawodowych. Studiowałam czasopisma pedagogiczne, głównie „Nowa szkoła” i „Głos Nauczycielski”, w których czytałam m. in. artykuły publikowane przez nauczycieli dotyczące problematyki oceniania. We własnym zakresie zaopatrywałam się w czasopisma ekonomiczne, takie jak „Profit” i „Forbes”, aby na bieżąco móc śledzić zmiany gospodarcze w kraju i na świecie. Artykuły z tych czasopism wielokrotnie wykorzystywałam na lekcjach marketingu i podstaw przedsiębiorczości. Na bieżąco korzystałam również z publikacji dotyczących technologii informacyjnej, m.in. „PC-OK”, początkowo w celu rozwinięcia dotychczasowych umiejętności obsługi komputera, a później, gdy już uczyłam technologii informacyjnej, musiałam ciągle śledzić nowinki w bardzo szybko rozwijającej się przecież dziedzinie nauki, aby później przekazywać je uczniom.
3.3. Pogłębiałam też przez cały okres stażu wiedzę przedmiotowo – metodyczną poprzez zapoznawanie się z pozycjami książkowymi, znalezionymi w bibliotekach, jak również z nowymi, ukazującymi się dopiero na rynku wydawniczym. Na uwagę zasługują bardzo licznie analizowane przeze mnie pozycje z zakresu finansów publicznych w związku z pisaną pracą magisterską.
3.4. Studiowałam literaturę pedagogiczną, wykorzystując zawarte w niej prawidła i zasady w swojej pracy nauczycielskiej.
Pozycje książkowe, które analizowałam w trakcie stażu i wykorzystywałam to:
• D. Sołtys, M. K. Szmigiel, „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej”. Przy pomocy tego poradnika przygotowałam opracowanie statystyczne badania wyników nauczania przeprowadzonego w maju 2004, dzięki niemu udoskonaliłam moje ocenianie, konstruowanie testów osiągnięć szkolnych i porządkowanie zaobserwowanych wyników.
• H. Hamer „Klucz do efektywności nauczania” – poradnik dla nauczycieli – książka ta służy mi od początku mej pracy w szkole i często do niej wracam. Dzięki niej przypominałam sobie psychologiczne aspekty uczenia się; poznałam praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego nauczania, prowadzenia lekcji i poprawnej komunikacji. Dowiedziałam się, jak zainteresować uczniów przedmiotem, aby wspólnie odkrywali jego tajemnice, aby uczyli się efektywnie i co także ważne, szybko. Dotyczy to także uczniów, którzy dotychczas niechętnie angażowali się we współpracę z nauczycielem. Dodatkowo książka inspiruje i dostarcza energii nauczycielowi poszukującemu pomysłów na zmianę stylu pracy.
• E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących”. Opracowanie ma charakter praktycznych wskazówek i zawiera sprawdzone przykłady metod aktywizujących. Wybrane metody z powodzeniem stosowałam na lekcjach.
• E. Kędracka – Feldman „Aktywizować? Ależ to całkiem proste”.
Jest to poradnik efektywnego nauczania, dzięki tej publikacji poznałam najnowsze rozwiązania metodyczne, które świetnie nadają się do stosowania na lekcjach przedmiotów zawodowych. Później wybrane metody z pozytywnym skutkiem stosowałam na swoich zajęciach.
3.5. Przeglądałam publikacje nauczycieli w Internecie, szczególnie interesowały mnie doświadczenia nauczycieli w ocenianiu, szukałam także ciekawych pomysłów na przeprowadzenie lekcji;
3.6. Przez cały okres stażu śledziłam oferty szkoleniowe placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji szkolących nauczycieli, co zaowocowało dość długą listą ukończonych przeze mnie form doskonalenia, wynikających przede wszystkim z moich potrzeb, ale również właśnie z ofert placówek organizujących szkolenia.

Zadanie 4: Budowanie własnego warsztatu pracy.

4.1. Zgromadziłam w czasie trwania stażu ogromną bibliotekę, którą ciągle uzupełniam i aktualizuję. Znajduje się w niej ogromna liczba scenariuszy lekcji do podstaw przedsiębiorczości wraz z kompletami materiałów do wykorzystania na lekcjach, z których dużą część otrzymałam jako uczestnik cyklu spotkań „Ekonomia w szkole” i „Moje finanse”. W kompletach znajdują się również folie oraz publikacje książkowe i opracowania na płytach CD. Należy zwrócić uwagę, że materiały te, choć przeznaczone do pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, mogą być wykorzystywane również na innych przedmiotach ekonomicznych i były przeze mnie wielokrotnie używane na innych lekcjach, m.in. na marketingu, podstawach rachunkowości gastronomicznej, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Zebrałam też bardzo liczną grupę podręczników, poradników nauczyciela i innych pomocy dydaktycznych, głównie uczestnicząc w spotkaniach z Wydawcami, np.: WSiP, OPERON, EDUKATOR, Centrum Edukacji Obywatelskiej.
4.2. Bardzo liczną część mojej biblioteczki stanowią przygotowane przeze mnie środki dydaktyczne: scenariusze lekcji do różnych przedmiotów, których uczyłam oraz różnego rodzaju materiały i opracowania przydatne na lekcjach. Wielokrotnie przygotowywałam testy powtórzeniowe i mini tablice poglądowe. Przygotowałam również kilka prezentacji multimedialnych, które wykorzystywałam na lekcjach Technologii informacyjnej i dwie przydatne do przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości. Przykładowe scenariusze i testy umieściłam w materiałach dołączonych do sprawozdania, są one również dostępne na stronie internetowej ZSTE, a także wkrótce na mojej stronie domowej.
4.3. Moja baza dydaktyczna rozwinęła się również dzięki prowadzeniu prac dyplomowych. W roku szkolnym 2004/2005 byłam opiekunem dwóch prac dyplomowych w klasie kończącej Liceum Handlowe. W roku szkolnym 2005/2006 również prowadziłam dwie prace w Liceum Handlowym dla Dorosłych. Do wszystkich prac dołączone są liczne materiały dodatkowe do wykorzystania na lekcjach, takie jak folie czy testy sprawdzające, dzięki którym znacznie powiększyła się moja biblioteka pomocy dydaktycznych głównie z zakresu marketingu.

Zadanie 5: Opracowywanie planów pracy dydaktycznej na dany rok szkolny.

5.1. W oparciu o merytoryczne kryteria każdorazowo rozpoczynając rok szkolny dokonywałam wyboru programów nauczania, które następnie realizowałam w toku działań dydaktycznych. Wybierałam również podręczniki szkolne dla uczniów. Dokonując wyboru kierowałam się głównie dobrem uczniów i starałam się, aby podręczniki dostosowane były do ich możliwości.
5.2. W związku z koniecznością realizowania programu nauczania w określonym tempie i zakresie corocznie, na ich podstawie wybranych programów nauczania, sporządzałam rozkłady materiału, a także wymagania edukacyjne z wszystkich nauczanych przeze mnie przedmiotów dla poszczególnych klas, które przedstawiałam do akceptacji dyrekcji szkoły.
5.3. Do wszystkich przedmiotów opracowywałam kryteria na poszczególne stopnie szkolne. Były w nich każdorazowo ujęte i wyróżniane treści wykraczające poza podstawę programową;
5.4. Wdrażałam na bieżąco wybrane przez siebie programy nauczania, rozkłady materiału i wymagania edukacyjne i zgodnie z nimi prowadziłam lekcje oraz oceniałam uczniów.

Zadanie 6: Powiększenie i modernizacja zasobów edukacyjnych szkoły.

6.1. Dzięki sprawowaniu opieki nad pracami dyplomowymi powiększyła się baza dydaktyczna szkoły, gdyż same prace, jak również materiały do nich załączone są dostępne dla innych nauczycieli, a w wersji elektronicznej przekazałam je do szkolnej biblioteki;
6.2. Szkoła powiększyła swoją bazę dydaktyczną dzięki przeprowadzonemu przeze mnie w roku szkolnym 2003/2004 badaniu wyników nauczania z podstaw przedsiębiorczości, gdyż testy oraz opracowanie udostępnione zostały w bibliotece w tzw. banku testów;
6.3. Powiększyłam zasoby edukacyjne szkoły przekazując również bibliotece materiały na płytach CD, które w wielu egzemplarzach otrzymałam od Narodowego Banku Polskiego w ramach szkoleń, w których uczestniczyłam. Także własne prace, np. prezentacje multimedialne, scenariusze lekcji i folie przekazałam bibliotece w formie elektronicznej oraz umieściłam na szkolnej stronie internetowej, aby z moich pomysłów mogli korzystać również inni nauczyciele.

Zadanie 7: Dokonywanie korekty pracy i modyfikowanie pracy z uczniami.

7.1. W ramach diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów, w maju 2004 roku przeprowadziłam badanie wyników nauczania z Podstaw przedsiębiorczości w dwóch porównywalnych klasach drugich Technikum – 2A i 2B. Badanie miało na celu zebranie i usystematyzowanie informacji o przebiegu i wynikach nauczania w wyżej wymienionych klasach. Po przeprowadzeniu tegoż badania przygotowałam bardzo rozbudowane opracowanie statystyczne i graficzne tego projektu, a całość wraz z testami udostępniłam do wykorzystania innym nauczycielom przekazując je bibliotece w formie wydruku komputerowego oraz na płycie CD w formie elektronicznej. Opracowanie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania .
7.2. Ponadto na bieżąco dokonywałam pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzając sprawdziany w różnej formie (testy, zadania klasowe, sprawdziany praktycznego wykorzystania programów komputerowych). Po sprawdzeniu każdorazowo porównywałam uzyskane wyniki wśród uczniów. Jeśli było to możliwe, porównywałam uzyskane wyniki w różnych klasach (równorzędne klasy, ten sam przedmiot). Następnie zastanawiałam się nad przyczynami niepowodzeń uczniów, którzy osiągali niskie wyniki lub całych klas, w których sprawdziany wypadły słabo. Próbowałam znaleźć sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom i później je wykorzystywać w praktyce, jednak udawało się to z różnym skutkiem.

III. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z uczestniczeniem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

Zadanie 1: Współpraca z zespołami nauczycieli i innymi organami szkoły.

1.1. W trakcie trwania stażu systematycznie i aktywnie brałam udział w pracach Komisji Przedmiotów Ekonomicznych, związanych z opracowywaniem i wykonaniem ich planu;
1.2. W roku szk. 2003/2004 byłam członkiem Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej przy egzaminie z przygotowania zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie sprzedawcy, przygotowywałam zestawy egzaminacyjne i nadzorowałam sam egzamin. W latach 2004/2005 i 2005/2006 również byłam jej członkiem, lecz przy egzaminach z przygotowania zawodowego w Liceum Handlowym. Nadzorowałam pisanie prac dyplomowych przez uczniów oraz sam egzamin;
1.3. W roku szkolnym 2005/2006 aktywnie uczestniczyłam w pracach Komisji Mierzenia Jakości Pracy Szkoły w obszarze opieki i wychowania. Celem mierzenia jakości pracy szkoły było zbadanie, czy szkoła zaspokaja potrzeby Edukacji i zapewnia rozwój osobowy uczniów. Realizacja tych zadań pozwoliła na określenie standardów i wskaźników w diagnozowanym obszarze, a następnie przeprowadzenie badania sporządzonymi narzędziami i statystyczne opracowanie danych. Końcowym etapem prac zespołu było określenie mocnych i słabych stron szkoły oraz wniosków na koniec roku szkolnego 2005/2006. W ramach realizacji tych zadań zajmowałam się głównie opracowaniem statystycznym ankiet , które były przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Również współpracowałam przy redagowaniu wniosków i sporządzaniu raportu .
1.4. Przez cały okres odbywania stażu brałam aktywny udział w pracy komisji wychowawców klasowych. Jako nauczyciel wielu klas współpracowałam z wychowawcami tychże klas i pedagogiem szkolnym.
1.5. Pomyślnie i bez zastrzeżeń układała się moja współpraca z Radą Rodziców, byłam zawsze do dyspozycji rodziców na planowanych z nimi spotkaniach, a także na cotygodniowych dyżurach nauczycielskich.
1.6. Również dobrze układały się moje stosunki z Radą Słuchaczy ZSTE. W październiku 2003 roku zmobilizowałam jej przedstawicieli do udziału w akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej;
1.7. Wspierałam w miarę możliwości i potrzeb działalność samorządu szkolnego, głównie przez wyrażanie poparcia i uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach przez samorząd organizowanych;
1.8. Po ponownym we wrześniu 2003 roku przeanalizowaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania starałam się wdrażać ten system na lekcjach. Śledziłam tez zmiany w nim dokonywane i do nich się dostosowywałam;
1.9. Uczestniczyłam w monitorowaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania wypełniając w tym celu ankiety. Brałam udział również w innych projektach ewaluacji przeprowadzanych w szkole, np. na temat rozwoju zawodowego nauczycieli, czy na temat zaspokajania przez szkołę potrzeby edukacji i zapewnienia równych szans w edukacji szkolnej uczniów.
1.10. Przez cały okres stażu sprawowałam opiekę nad klasą Liceum Handlowego Zaocznego. Po nawiązaniu kontaktu z klasą we wrześniu 2003 roku, aż do zakończenia przez grupę szkoły w maju 2006 roku nasze stosunki przebiegały bardzo poprawnie i bez zakłóceń. Z obowiązków wynikających ze sprawowania opieki w tejże klasie wywiązywałam się bez zastrzeżeń i z zachowaniem ustalonych terminów. Zgodnie z wytycznymi Dyrekcji ZSTE prowadziłam dziennik szkolny, uzupełniałam arkusze ocen, kontrolowałam wpisy w indeksach uczniów i wykonywałam wiele innych czynności i zadań wynikających z bieżących potrzeb klasy lub szkoły .
1.11. Organizowałam i prowadziłam pracę zespołu nauczycieli uczących w klasie, nad którą sprawowałam opiekę, wielokrotnie udzielałam różnego rodzaju informacji nauczycielom, byłam pośrednikiem między klasą, a prowadzącymi.
1.12. Uczestniczyłam w koordynowaniu prac związanych z wystrojem szkoły przygotowując wystawę zdjęć z okazji 80-lecia Szkolnictwa Zawodowego we wrześniu 2005 roku. Udostępniłam również plakaty otrzymane w ramach zajęć z cyklu „Moje finanse”.

Zadanie 2: Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

2.1. W roku szkolnym 2003/2004 nawiązałam współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zostając jego członkiem. Ponadto protokołowałam zebranie Szkolnego Koła ZNP, które odbyło się w kwietniu 2006 r. w ZSTE.
2.2. W roku szkolnym 2005/2006 nawiązałam współpracę z przedsiębiorstwem Coca Cola organizując wspólnie z mgr Ewą Śnieżek wycieczkę przedmiotową do zakładu produkcyjnego znajdującego się w Niepołomicach.
2.3. Niestety nie rozpoczęłam współpracy Urzędem Pracy w celu zapoznania uczniów z metodami poszukiwania pracy, jak zakładałam to w planie rozwoju (w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”), gdyż nie było takiej potrzeby w wyniku ograniczenia godzin z tego przedmiotu i nie przerabianiu tej tematyki.

Zadanie 3: Dokumentowanie działań.

3.1. Przez cały okres stażu starannie prowadziłam dokumentację szkolną. Na bieżąco i zgodnie z terminami uzupełniałam całą dokumentację związaną z pełnieniem przeze mnie funkcji opiekuna klasy Liceum Handlowego zaocznego, a więc prowadziłam dziennik szkolny, dokonywałam uzupełnień arkuszy ocen. Dokonywałam także wymaganych zapisów przebiegu nauczania do dzienników innych klas i dzienników uczniów z nauczaniem indywidualnym.
3.2. Przez cały okres stażu dokumentowałam również własne działania, tak te związane ze stażem, ale i również inne. Zbierałam różnego rodzaju dokumenty, zaświadczenia, scenariusze, publikacje i artykuły itp., sporządzałam notatki oraz wszystkie te dokumenty segregowałam na bieżąco układając je w przeznaczonych do tego teczkach i segregatorach. Dzięki temu w trakcie bieżącej pracy, jak również w czasie przygotowywania dokumentacji związanej z awansem unikałam chaosu i czasochłonnego szukania tychże dokumentów.

Zadanie 4: Organizowanie konkursów, wycieczek i inne działania.

4.1. W roku szkolnym 2003/2004 wspierałam organizację konkursu szkolnego z rachunkowości i finansów. Zaangażowała mnie do pracy przy tym konkursie p. mgr Elżbieta Stanek – mój opiekun stażu, która była pomysłodawcą i współorganizatorem tegoż przedsięwzięcia. Choć mój wkład pracy w ten konkurs nie był duży, mogłam zaobserwować sposób, w jaki tego rodzaju zadanie należy realizować, mogłam podpatrzyć pomysły i nabyć nowe umiejętności, które z pewnością będę mogła wykorzystać w przyszłości.
4.2. W roku szkolnym 2003/2004 pod moją opieką i nadzorem dwie grupy uczniów z klas 2A i 2B brały udział w projekcie internetowym organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i zatytułowanym: „Zakładamy i prowadzimy firmę”. Był on realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. W dowód uznania jedna z grup otrzymała poświadczenie uczestnictwa w projekcie, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania . Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie mogli rozszerzyć wiedzę, którą zdobyli na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz poznać nowe zagadnienia, które nie były objęte programem nauczania.
4.3. We wrześniu i październiku 2004 roku współpracowałam z p. mgr Renatą Stawowską przy organizacji akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jej celem było wyrażenie wdzięczności i podziękowanie nauczycielom za trud włożony w pracę z młodzieżą oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży historią powołania oraz działalnością Komisji Edukacji Narodowej. Zorganizowanie tej uroczystości pozwoliło mi doskonalić umiejętność pracy i kierowania dużym zespołem oraz kształcenie zdolności współpracy z innymi nauczycielami. Zaprezentowany program artystyczny został przyjęty entuzjastycznie i z dużą życzliwością (ze strony dyrekcji szkoły oraz nauczycieli ), a jego największym walorem był niewątpliwie odmienny i niekonwencjonalny charakter prezentacji, który był parodią pokazu mody oraz satyrą „męczeńskiej pracy nauczyciela dla dobra pokoleń w rzeszy rozkrzyczanego szkolnego tłumu”. Scenariusz oraz program uroczystości zostały dołączone do sprawozdania .
4.4. W roku szkolnym 2004/2005 w ZSTE brałam udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pracowałam nad zasadą pierwszą „Szkoła dobrze uczy każdego ucznia”. Moje zadanie polegało na zapoznaniu się z wybranymi podręcznikami do podstaw przedsiębiorczości oraz ich ocenieniu w oparciu o określone w zadaniu kryteria np. zgodność treści zawartych w podręczniku z Podstawą programową kształcenia, szata graficzna podręcznika, liczba i jakość pomocy dydaktycznych dołączanych do podręczników. Trud włożony w realizację akcji zaowocował otrzymaniem przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie tytułu „Szkoły z klasą”, natomiast ja otrzymałam pisemne podziękowanie od dyrektora szkoły .
4.5. W roku szkolnym 2005/2006 współpracowałam ze Szkolnym Klubem Europejskim i wspólnie z opiekunem tego klubu, p. mgr Andrzejem Ciaptaczem oraz p. mgr Andrzejem Spyrką zorganizowałam Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie. Wspierałam organizację imprezy głównie od strony technicznej przygotowując karty świąteczne z życzeniami dla sponsorów, zaproszenia dla uczestników oraz gości, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla gości i sponsorów, a także dla nauczycieli przygotowujących młodzież do uczestnictwa w tym konkursie oraz organizatorów. Współpracując z p. A. Ciaptaczem wzbogaciłam się o wiele cennych doświadczeń związanych z organizacją dużego konkursu międzyszkolnego, a także z pozyskiwaniem sponsorów do tego typu akcji, co z pewnością będę mogła wykorzystać w mojej przyszłej pracy .
4.6. Również w roku szkolnym 2005/2006 w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dwie grupy uczniów z kl. 2G pod moją opieką brały udział w programie „Zarządzanie firmą” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości . Program wspomaga i rozszerza program nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Uczestnicząc w programie uczniowie mogli rozszerzyć wiedzę, którą zdobyli na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz poznać nowe zagadnienia, związane z prowadzeniem firmy.
4.7. W grudniu 2005 roku wspólnie z p. mgr Ewą Śnieżek przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy szkolny etap I edycji Olimpiady Przedsiębiorczości . W Olimpiadzie wzięła udział liczna grupa uczniów naszej szkoły, głównie z klas 4 technikum. Mimo, że żaden z uczniów nie zakwalifikował się do kolejnego etapu, organizacja olimpiady była ciekawym i wartościowym doświadczeniem, które mam nadzieję w kolejnych latach kontynuować.
4.8. W marcu 2006 roku w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z klasą 2G brałam udział w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim pt. „Złoty dla zuchwałych, czyli Polacy i pieniądze 2006” . Patronem merytorycznym projektu był Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. Dzięki materiałom opracowanym i udostępnionym przez organizatorów mogłam przeprowadzić niecodzienną lekcję ekonomii i finansów w bardzo ciekawej formie połączonej z zabawą, co zostało odnotowane w dzienniku szkolnym.
4.9. Wiosną 2006 roku, pod moją opieką, uczennica klasy 2G, Agnieszka Wędzicha wzięła udział w V edycji ogólnopolskiego konkursu na pracę pisemną dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który był organizowany przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem medialnym „Gazety Wyborczej” i „Gazety Szkolnej”. Temat prac konkursowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tej edycji brzmiał: „JAKIE SĄ PRZYCZYNY BEZROBOCIA I CO MOŻE JE SKUTECZNIE ZMNIEJSZYĆ?” Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii i dziedzin pokrewnych oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Do moich zadań, jako opiekuna, należało udzielanie pomocy autorowi przygotowującemu pracę konkursową oraz sprawdzanie pracy pod względem merytorycznym i formalnym. Moim obowiązkiem było również przygotowanie recenzji pracy , która została do niej dołączona. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2006 r.
4.10. W latach 2004/2005 i 2005/2006 współpracowałam z p. mgr Krystyną Jędrzejczyk przy prowadzeniu strony internetowej naszej szkoły . Zbierałam informacje o różnego rodzaju wydarzeniach, które miały miejsce w naszej szkole i redagowałam o nich krótkie teksty, które następnie były umieszczane na stronie ZSTE w rubryce „Kronika ZST-E” Zajmowałam się również zdobywaniem i skanowaniem zdjęć z wielu imprez szkolnych, które później trafiały na stronę internetową do fotogalerii.
4.11. Również w latach 2004/2005 i 2005/2006 współpracowałam z p. mgr Bożeną Kapuśniak, która zajmuje się prowadzeniem Kroniki ZSTE. Wspierałam jej działania drukując zdjęcia, które później były wklejane do Kroniki .
4.12. W okresie trwania stażu zorganizowałam kilka wycieczek przedmiotowych z marketingu i podstaw przedsiębiorczości. Były to wycieczki: do zakładu produkcyjnego Coca Coli w Niepołomicach, na targi edukacyjne, do Centrum handlowego „Zakopianka”. Ponadto jako opiekun uczestniczyłam w innych wycieczkach klasowych np. do Muzeum Narodowego w Krakowie czy wyjazdy do kina. Biorąc udział w wycieczkach przedmiotowych młodzież miała możliwość poszerzenia wiedzy oraz zweryfikowania wiadomości teoretycznych z praktyką i rzeczywistością. Starałam się ponadto zwrócić uwagę uczestnikom wycieczek na wartości takie jak: kultura i etyka w biznesie, szczególnie w promocji i reklamie, jak również starałam się uwrażliwić młodzież na piękno i tradycję. Z przeprowadzonych obserwacji wnioskuję, że wycieczki wdrażały uczniów do prowadzenia samodzielnych obserwacji oraz do właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Organizacja wyjazdów pozwoliła mi umocnić więzi miedzy mną a uczniami i doskonalić umiejętność kierowania dużym zespołem, a uczniowie mogli się lepiej poznać i wycieczki ułatwiały im integrację.
4.13. W latach 2003/2004 i 2004/2005 wspólnie z p. mgr Barbarą Fidzińską zorganizowałam i przeprowadziłam próbny egzamin z przygotowania zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie „Kucharz małej gastronomii” . Dzięki temu uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę przed egzaminem końcowym oraz poznać samą formę przeprowadzania tego egzaminu.
4.14. W II semestrze roku szk. 2005/2006 przeprowadziłam zajęcia powtórzeniowe z Podstaw przedsiębiorczości w kl. 4E – technikum ekonomicznego, w ramach przygotowania uczniów do egzaminu z przygotowania zawodowego przeprowadzanego w tym roku po raz pierwszy w nowej formie. Tego typu zajęcia zainicjowałam również w klasach technikum – 4A i 4B, ale nie spotkały się one z zainteresowaniem uczniów, dlatego nie kontynuowałam spotkań.
4.15. W latach 2003/2004 i 2004/2005 w ramach prowadzenia zajęć w szkołach dla dorosłych byłam zobowiązana do przygotowania i przeprowadzania egzaminów z zakresu nauczanych przedmiotów.
4.16. Również w latach 2003/2004 i 2004/2005 pełniłam obowiązki przewodniczącej Komisji Opiekunów Szkół dla Dorosłych . W zakresie tej funkcji przygotowywałam plan pracy na rok szkolny, koordynowałam pracę Zespołu i opracowywałam sprawozdanie. Dzieliłam się również swoimi doświadczeniami wychowawczymi z nauczycielami młodszymi stażem i wspierałam ich w zakresie prowadzenia dokumentacji. Starałam się wpływać na poprawę komunikacji interpersonalnej między członkami Komisji. Dzięki pełnieniu tej funkcji mogłam doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołem i pracy w grupie.
4.17. W roku szkolnym 2005/2006 protokołowałam dwa spotkania Rady Pedagogicznej, które odbyły się w naszej szkole. Były to: Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze i Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna na zakończenie szkoły dla klas Zasadniczych Szkół Zawodowych.

IV. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z umiejętnością
uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie 1: Rozpoznanie problemów środowiska uczniów.

1.1 Przez cały okres stażu starłam się uważnie obserwować uczniów, aby wychwycić wszelkie niepokojące objawy w ich zachowaniu. Pragnę zaznaczyć, że moje kontakty z uczniami mają bardzo otwarty charakter, na co z pewnością ma forma prowadzonych przeze mnie zajęć z zakresu technologii informacyjnej, jak również mój bardzo życzliwy stosunek do młodzieży. Na moich lekcjach jest zazwyczaj miła i życzliwa atmosfera, uczniowie obdarzają mnie zwykle dużym zaufaniem, dlatego zdarza się, że nie ukrywają swoich emocji i problemów i czasami obserwowałam sytuacje konfliktowe i niewłaściwe zachowania, które są często tłumione na innych lekcjach. Zawsze w takich sytuacjach reaguję, chociaż w różnorodny sposób, który staram się dostosowywać do aktualnego problemu, lecz zawsze zmierzam do jego rozwiązania i zniwelowania złych i nieodpowiednich zachowań.
1.2 Również sytuacje pozaszkolne, np.: wycieczki są okazją do obserwowania zachowań uczniów i stosunków między nimi. Często tego rodzaju nietypowe sytuacje wyzwalają w uczniach wcześniej niezauważalne pokłady agresji i złych emocji, dlatego szczególnie wtedy uczniom bacznie się przyglądałam.
1.3 W indywidualnych kontaktach z młodzieżą także staram się wychwycić niepokojące zachowania i zawsze zwracam uwagę na tego typu sytuacje i nieodpowiednie słownictwo uczniów.

Zadanie 2: Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela –wychowawcy.

2.1. Moja rola wychowawcy była w trakcie stażu dość ograniczona, gdyż nie byłam wychowawcą w szkole młodzieżowej, a jedynie opiekunem w szkole dla dorosłych, gdzie zadania wychowawcze są bardzo zminimalizowane. Mimo to, staram się wpływać na wychowanie uczniów naszej szkoły na wszystkich moich lekcjach, na przerwach śródlekcyjnych i w sytuacjach pozaszkolnych. Dlatego też jeżeli zauważyłam jakieś nieprawidłowości w zachowaniu uczniów, to na bieżąco omawiałam te sytuacje z wychowawcą danej klasy, pedagogiem szkolnym lub starałam się rozwiązać zaistniałe problemy poprzez rozmowę z młodymi ludźmi. Systematycznie starałam się reagować na zachowania agresywne, nieodpowiednie słownictwo i niewłaściwe zachowania w czasie lekcji i wyciągać z tego konsekwencje.
2.2. Przy wystawianiu ocen ze sprawowania zawsze ustosunkowywałam się do ocen proponowanych przez wychowawców.
2.3. Sumiennie pełniłam dyżury na korytarzach w czasie przerw śródlekcyjnych według harmonogramu. Starałam się, aby w czasie moich dyżurów nie było palących uczniów w ubikacjach, konsekwentnie egzekwowałam postanowienia Statutu Szkoły. Również na innych przerwach, poza dyżurami, zwracałam uwagę na zachowanie uczniów. Ponadto, od momentu, kiedy rozpoczęłam zajęcia w budynku warsztatów szkolnych, często zostawałam na przerwach i pilnowałam porządku na korytarzu, mimo, że nie były ustalane tam dyżury.
2.4. Starałam się uwzględniać w mojej pracy specyficzne warunki środowiskowe uczniów. Biorąc pod uwagę w naszej szkole liczebność uczniów trudnych i z różnego rodzaju dysfunkcjami, nie mogłam pozostawać obojętną na ich specjalne potrzeby. Dlatego starałam się lekcje prowadzić w ciekawy sposób, a materiał i formę przekazu dostosowywać do możliwości percepcyjnych i umysłowych tychże uczniów. Dotyczy to szczególnie uczniów z klas szkół zasadniczych zawodowych, gdzie trafia ich najwięcej.

Zadanie 3: Opracowanie narzędzi i metod badawczych w celu określenia skuteczności i efektywności działań edukacyjnych i opiekuńczych.

3.1 Na początku stażu poddałam się swoistej autorefleksji - zadawałam sobie pytania: jakim jestem nauczycielem, co powinnam w sobie ulepszyć, podnieść na wyższy poziom, w czym się doskonalić. Po każdym semestrze wracałam do tej autoanalizy. Na nowo oceniałam efekty mojej pracy, ustalałam listy sukcesów i porażek. Jeżeli takowe występowały, próbowałam określić przyczyny moich niepowodzeń i szukałam sposobów ich eliminowania, aby zapobiec ich powstawaniu w przyszłości.
3.2 W pierwszym roku odbywania stażu opracowałam anonimową ankietę dla uczniów , dzięki której mogli oni wypowiedzieć się i dokonać oceny metod i środków realizacji programu nauczania stosowanych przeze mnie. Z końcem każdego roku szkolnego (w okresie stażu) przeprowadzałam ww. badanie ankietowe w większości klas, w których prowadziłam lekcje. Następnie analizowałam odpowiedzi, aby niwelować wszelkie niedoskonałości mojej pracy z młodzieżą i aby czynić ją coraz bardziej skuteczną i wydajną.

Zadanie 4: Współpraca z innymi osobami mającymi wpływ na wychowanie uczniów.

4.1. Przez cały okres stażu współpracowałam i pozostawałam w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Wielokrotnie rozmawiałam z p. mgr Martą Wojtanowską, konsultując postępy w nauce konkretnych uczniów lub uzgadniając z p. pedagog dalszą strategię postępowania względem kilku uczniów, którzy mieli problemy w nauce. W roku szk. 2003/2004 zwróciłam uwagę p. pedagog na konflikt grupowy, jaki wytworzył się w jednej z klas, w której prowadziłam lekcje i zainicjowałam jego rozwiązanie. Mogłam to uczynić, dzięki ogromnemu zaufaniu, jakim obdarzyły mnie najbardziej poszkodowane w tym konflikcie uczennice i rozmowa z p. pedagog odbyła się po moich licznych namowach, za zgodą tychże uczennic i z ich udziałem.
4.2. Współpracowałam też z wychowawcami klas, w których prowadzę lekcje, by lepiej poznać moich uczniów i dzięki temu lepiej rozwiązywać zaistniałe problemy.
4.3. Skorzystałam z wielu rad mgr Elżbiety Stanek, która pełniła funkcję mojego opiekuna stażu, dotyczących rozwiązywania drobnych problemów, jakie miały miejsce na lekcjach.
4.4. W czasie trwania stażu nie miałam konieczności podejmowania współpracy z żadnymi instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Na moich lekcjach, ani w mojej obecności na przerwach śródlekcyjnych nie zdarzyła się sytuacja, która wymagałaby interwencji Policji, czy Straży Miejskiej. Nie było również potrzeby nawiązywania kontaktów z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Skawinie, co z pewnością w dużej mierze wynikało z tego, że w okresie odbywania stażu nie byłam wychowawcą w szkole młodzieżowej i dlatego uniknęłam wielu sytuacji problemowych, gdyż właśnie takie sytuacje mają miejsce w tego typu szkołach.
4.5. W okresie odbywania stażu starałam się kontaktować z rodzicami moich uczniów w miarę potrzeb i możliwości. Biorąc pod uwagę fakt, że nie pełniłam w tym czasie funkcji wychowawcy w szkole młodzieżowej, były to sporadyczne spotkania z rodzicami uczniów, których uczyłam i którzy sprawiali problemy wychowawcze na moich lekcjach lub mieli problemy z nauką. Mimo tego, zawsze byłam gotowa do rozmowy z wszystkimi rodzicami moich uczniów na przewidzianych w rocznym planie wywiadówkach oraz na cotygodniowych dyżurach nauczycielskich.

V. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

Zadanie 1: Wykorzystanie komputera do przygotowywania zajęć.

W związku z realizacją wymagań punktu rozporządzenia mówiącego o "umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej" muszę stwierdzić, że technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo ważną rolę, co związane jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji w Internecie.

1.1. Wykorzystuję programy komputerowe do wykonywania różnorodnych pomocy dydaktycznych, np. kart pracy, pokazów i prezentacji multimedialnych, które następnie wykorzystuję w pracy dydaktycznej. Estetycznie i solidnie przygotowane karty pracy przy użyciu komputera są niewątpliwie atrybutem uatrakcyjniającym zajęcia i w zdecydowany sposób podnoszą skuteczność procesu dydaktycznego. Komputer służy mi również do redagowania sprawozdań, testów sprawdzających, przygotowywania scenariuszy zajęć, drukowania świadectw, list uczniów i innych dokumentów. Przygotowywałam również za pomocą komputera ćwiczenia przeznaczone do realizacji w pracowni komputerowej.
1.2. Za pomocą edytora tekstów i programu graficznego wykonywałam elementy dekoracyjne: zaproszenia, dyplomy, podziękowania. Na szczególną uwagę zasługują wszystkie dokumenty redagowane w związku z przygotowaniem VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie .
1.3. Samodzielnie przygotowałam dokumentację do awansu zawodowego, w szczególności plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.4. W edytorze Word napisałam bardzo obszerną pracę magisterską (ponad 130 stron) oraz pracę dyplomową w ramach odbywania studiów podyplomowych „Informatyka w szkole”, której uzupełnieniem jest program do statystycznego opracowania testowego badania wyników nauczania wykonany w arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel. Cała praca łącznie z częścią praktyczną została udostępniona do wykorzystania przez innych nauczycieli w bibliotece Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej jak również ww. program na płycie CD znajduje się w szkolnej bibliotece. Opracowanie badania wyników nauczania przeprowadzonego przeze mnie zostało wykonane właśnie przy pomocy tegoż programu.
1.5. Wielokrotnie przygotowywałam testy dla potrzeb pomiaru dydaktycznego, łącznie z testami do przeprowadzonego badania wyników z podstaw przedsiębiorczości.
1.6. Korzystałam z pakietów multimedialnych będących załącznikami do podręczników, głównie technologii informacyjnej i podstaw przedsiębiorczości. Często wykorzystywałam ćwiczenia i testy pochodzące z obudowy internetowej podręczników WSiP (głównie „Przedsiębiorczość bez tajemnic”).
1.7. Będąc członkiem Komisji Egzaminacyjnej przygotowywałam i nadzorowałam egzamin z przygotowania zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej, który był przeprowadzany w pracowni komputerowej (zadanie dotyczyło wystawiania faktury).
1.8. W mojej pracy posługuję się także Internetem. Dzięki niemu mam stały dostęp do najnowszych informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty np. poprzez strony:
- http://www.men.waw.pl/
- www.kuratorium.krakow.pl
- www.oke.krakow.pl;
- www.odn.krakow.pl;
- http://www.cke.edu.pl
- http://www.mcdn.krakow.pl
czy też informacji dotyczących i wykorzystywanych w procesie nauczania, które znajduję między innymi na stronach:
- http://www.menis.edu.pl/
- http://www.onet.pl/wiem
- http://eduseek.interklasa.pl/
- http://edux.pl/
- http://literka.pl/
- http://www.zeszyt.pl/
- http://encyklopedia.interia.pl/
- http://www.awans.net
- http://www.liceum.pl
- http://www.infor.pl
- http://www.wsip.com.pl.
- http://www.stat.gov.pl
- http://www.euro.pap.com.pl
- http://www.junior.org.pl
- http://www.ceo.org.pl
- http://www.nbp.pl
- http://www.NBPortal.pl
- http://olimpiada.edu.pl
1.9. Do kontaktowania się z różnymi osobami wykorzystuję pocztę elektroniczną.

Zadanie 2: Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

2.1. W planie rozwoju zawodowego założyłam ukończenie kursów obsługi komputera, jednak w trakcie stażu uznałam, że ukończenie tego rodzaju form doskonalenia nie wiele podniesie moje umiejętności. Pragnę nadmienić, że praca z komputerem od dawna nie jest mi obca, gdyż odbywając studia na Wydziale Zarządzania AGH spędziłam wiele godzin w pracowni komputerowej, gdzie odbywały się zajęcia z różnych przedmiotów przy pomocy różnych programów komputerowych. Dlatego moja wiedza z tego zakresu, jeszcze zanim rozpoczęłam pracę w szkole, była dość duża. Poszerzyłam ją znacznie w trakcie odbywania studiów magisterskich, gdyż również wiele przedmiotów było przeprowadzanych przy użyciu komputera. Dlatego stwierdziłam, że jedyną formą doskonalenia z zakresu technologii komputerowej, która podniesie moją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje będą studia podyplomowe. Takie studia, przeznaczone dla nauczycieli, pt. „Informatyka w szkole” podjęłam w październiku 2005 r. na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH i planuję ich ukończenie w lipcu 2006 r . Dzięki tym studiom moje umiejętności informatyczne podniosłam na wyższy poziom, poznałam wiele programów specjalistycznych (np. graficznych), jak również poszerzyłam wiedzę z zakresu języka HTML i tworzenia stron internetowych. Zaowocowało to utworzeniem własnej strony internetowej, na której planuję umieszczać różne swoje opracowania, związane z pracą dydaktyczną. Ponadto ukończenie studiów podyplomowych da mi kwalifikacje do nauczania przedmiotów związanych z technologią informacyjną.
2.2. Ponadto w celu pogłębienia wiedzy z zakresu posługiwania się technologią informacyjną uczestniczyłam w konferencji pt. „Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji medialnej”. Zajęcia prowadzone były w interesujący sposób i dostarczyły wielu pomysłów do wykorzystania w dalszej pracy dydaktycznej .

Zadanie 3: Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.

3.1. Będąc nauczycielem technologii informacyjnej mam codzienny kontakt z komputerem i wszystkie lekcje z tego przedmiotu prowadzę w pracowni komputerowej. Wiąże się z tym charakter nauczanego przedmiotu.
3.2. W roku szk. 2003/2004 prowadziłam lekcje z przedmiotu „Komputer w sklepie” i zajęcia te odbywały się także w pracowni komputerowej.
3.3. Również niektóre lekcje z innych przedmiotów przeprowadzałam w pracowni komputerowej, np. z podstaw przedsiębiorczości – z zakresu poszukiwania pracy, np.: przeglądanie ofert pracy w Internecie, pisanie i przesyłanie pocztą elektroniczną dokumentów aplikacyjnych, z podstaw rachunkowości gastronomicznej – obliczanie wynagrodzeń przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, wypełnianie dokumentów księgowych, np. faktury.
3.4. W ramach prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości wielokrotnie korzystałam z komputera do prezentowania programów multimedialnych, czy to wykonanych przez siebie, czy też udostępnionych w Internecie, np. na stronie NBPortal.pl.

Zadanie 4: Samodzielne studiowanie literatury komputerowej.

4.1. Przez cały okres stażu systematycznie dokształcałam się w zakresie techniki i technologii komputerowej przez indywidualny zakup czasopism, np. „PC-OK.”, do których często dołączane są programy na płytach CD.
4.2. Korzystałam także wielokrotnie z czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece – „PC WORLD KOMPUTER”.

VI. Zadania związane z aktualizowaniem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Zadanie 1: Samodzielne studiowanie literatury.

1.1. Przez cały okres stażu systematycznie śledziłam zasoby biblioteki szkolnej i pedagogicznej w zakresie księgozbioru z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Studiowałam czasopisma pedagogiczne, głównie „Nowa szkoła” i „Głos Nauczycielski”, w których czytałam m. in. artykuły publikowane przez nauczycieli dotyczące problematyki oceniania, jak również innych zagadnień.
1.2. Pogłębiałam też przez cały okres stażu wiedzę przedmiotowo – metodyczną poprzez zapoznawanie się z pozycjami książkowymi, znalezionymi w bibliotekach, jak również z nowymi, ukazującymi się dopiero na rynku wydawniczym. Studiowałam literaturę pedagogiczną, wykorzystując zawarte w niej prawidła i zasady w swojej pracy nauczycielskiej .

Zadanie 2: Inne formy kształcenia.

Aktualizowałam moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez ukończenie kilku kursów i warsztatów związanych z tymi zagadnieniami .

1.1. Aby poprawić umiejętności prowadzenia lekcji wychowawczych uczestniczyłam w warsztatach pt. „ Sztuka prowadzenia lekcji wychowawczych”. Zajęcia pozwoliły mi poznać innowacyjne metody podczas prowadzenia tego typu zajęć.
1.2. Dla polepszenia dydaktycznej strony mojej pracy brałam udział w następujących formach doskonalenia:
• „Edukacja ekonomiczna w szkołach ponadgimnazjalnych”
• „Przedsiębiorczość w nowoczesnej szkole”
• „Jak aktywizować ucznia na lekcjach przedsiębiorczości?”
• cyklu szkoleń metodycznych dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości w ramach Programu „Ekonomia w szkole”
• cyklu warsztatów w ramach programu „Moje finanse”.

Dzięki odbyciu w.w. warsztatów mogłam prowadzić ciekawsze i bardziej urozmaicone lekcje, co miało wpływ na to, że uczniowie okazywali większe zainteresowanie materiałem i otrzymywali wyższe noty.

VII. Zadania związane z poznawaniem przepisów dotyczących systemu oświaty

Zadanie 1: Zapoznanie się z przepisami wewnątrzszkolnymi regulującymi funkcjonowanie szkoły.
1.1. Na przełomie września i października 2003 r. zgromadziłam dokumenty, w których są zawarte zasady organizacji pracy w ZSTE i szczegółowo się z nimi zapoznałam:
• Statut Szkoły;
• regulaminy,
• program wychowawczy,
• wewnątrzszkolny system oceniania uczniów (zachowania oraz przedmiotowe),
• szkolne plany nauczania,
• podstawy programowe i zestaw programów nauczania,
• plan pracy szkoły,
• cele główne szkoły do realizacji;
• plan mierzenia jakości,
• program rozwoju szkoły,
• zasady rekrutacji do nowych typów szkół;

Dzięki wykonaniu tego zadania poznałam dokładnie zasady funkcjonowania i organizacji mojego miejsca pracy, a przez to swoje obowiązki mogłam wykonywać rzetelniej i dokładniej.

1.2. Na spotkaniu z opiekunem stażu w październiku 2003 r. przeprowadziłam rozmowę na temat powyższych dokumentów i ich wykorzystania w praktyce.
1.3. Analizując Szkolny System Oceniania opracowałam własne Przedmiotowe Systemy Oceniania , które przed wdrożeniem do pracy zostały pozytywnie zaopiniowane przez dyrektorów poszczególnych szkół. Zawarte są w nich jasno sformułowane moje oczekiwania wobec uczniów. Z wymaganiami edukacyjnymi do danych przedmiotów oraz kryteriami oceniania zapoznawałam uczniów, zatem wiedzieli, za co są oceniani.
1.4. Pełniąc funkcję opiekuna klasy Liceum Handlowego Zaocznego, z przepisami zapoznawałam słuchaczy mojej klasy. Poznali między innymi: Statut szkoły, regulamin szkolny, procedury przeprowadzania egzaminów semestralnych, egzaminu z przygotowania zawodowego i egzaminu dojrzałości, formy pomocy oferowane przez szkołę i inne placówki.

Zadanie 2: Zapoznanie się z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie szkoły.

2.1. Począwszy od października 2003 r. zaznajamiałam się z ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi systemu oświaty. Znajomość przeanalizowanych dokumentów pozwoliła mi obiektywnie oceniać uczniów i jasno sprecyzować zasady, według których postępowałam w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jednocześnie korzystam na bieżąco z w/w przepisów w mojej pracy. Szczegółowy wykaz dokumentów:
• Ustawa o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami (Ustawa z dnia 7 września 1991 r.);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami – Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000r.wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

2.2. W roku szkolnym 2003/2004 ukończyłam szkolenie podstawowe bhp dla nauczycieli, które znacznie podniosło moją wiedzę w tym zakresie .
2.3. Ciągle aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa. W swojej pracy cały czas uwzględniam najnowsze przepisy, między innymi: wypełniając dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, arkusze szkolne, itd.), opracowując kryteria osiągnięć edukacyjnych uczniów, organizując wycieczki klasowe.

Zadanie 3: Zapoznanie się z wytycznymi Rady Powiatu dotyczącymi funkcjonowania szkoły.

3.1. W czasie pisania pracy magisterskiej bardzo dokładnie analizowałam wiele Rozporządzeń Rady Powiatu i Ministra Finansów oraz bardzo liczną grupę Ustaw. Oto niektóre z nich:
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie określenia części budżetowych;
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów;
• Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
• Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
Wykaz pozostałych pozycji (bibliografię) analizowanych przeze mnie w związku z pisaniem pracy magisterskiej umieściłam jako za łącznik do sprawozdania .

VIII. Pożądane kompetencje osobowościowe.

Zadanie 1: Rozwijanie cech osobowościowych pożądanych w pracy nauczyciela.

1.1. Dla mnie, jako nauczyciela bardzo ważna jest umiejętność stworzenia w klasie atmosfery zrozumienia, życzliwości, otwartości i poczucia bezpieczeństwa, a także umiejętność skutecznego komunikowania oraz budowania dobrych relacji między mną, a uczniami, które są niezbędnym narzędziem efektywnego nauczania i wychowania. Dlatego też systematycznie starałam się ćwiczyć wszystkie te umiejętności. Uważam, że równie ważnymi umiejętnościami są empatia, czy umiejętność współpracy w zespole, więc czytałam na ten temat wiele różnego rodzaju publikacji, książkowych, w czasopismach, czy w Internecie. Uczestniczyłam również w kilku formach doskonalenia związanych z tymi tematami.
1.2. Kolejnymi, ważnymi cechami charakteru i osobowości, nad którymi starałam się intensywnie pracować są obowiązkowość i rzetelność w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Na ile udało mi się te cechy wzmocnić, świadczy o tym chociażby to sprawozdanie i to, co jest w nim zawarte oraz cała przygotowana przeze mnie dokumentacja. Ponadto, gdyby w moim działaniu nie było obowiązkowości, rzetelności i systematyczności nie zdołałabym ukończyć tylu tak bardzo obszernych form doskonalenia i połączyć uczęszczania na nie z pracą oraz innymi zadaniami i obowiązkami.

Wnioski i refleksje na temat własnego rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. Udało mi się zrealizować wszystkie zadania zaplanowane w planie rozwoju zawodowego.
Zrealizowałam przyjęte główne cele stażu:
• systematycznie pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz licznych form doskonalenia zawodowego. Ukończone formy oprócz podniesienia moich kwalifikacji przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć;
• poprzez liczne kursy i szkolenia metodyczne, samodzielne studiowanie literatury oraz powiększanie swojej bazy dydaktycznej podejmowałam działania mające na celu doskonalenie swojego warsztatu i metod pracy;
• uczestniczyłam wielokrotnie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe poprzez organizację przedsięwzięć (Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie) czy inne zadania, może na mniejszą skalę, ale nie mniej ważne (np. przeprowadzenie Olimpiady Przedsiębiorczości, praca w Komisji Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, czy współpraca przy aktualizacji szkolnej strony internetowej).
W moim odczuciu, działania, które podjęłam, miały wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, kształtowały jej pozytywny wizerunek w środowisku, a także służyły rozwojowi uczniów. To, co udało się wykonać, stało się dla mnie inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, koncepcji, które zamierzam w przyszłości zrealizować. Na bieżąco współpracowałam z innymi nauczycielami między innymi przy organizacji Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czy przygotowywanie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie.
Kolejny raz przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy.
W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam wkład pracy na miarę jego możliwości, szanuję go, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Jestem pozytywnie nastawiona i zainteresowana nowościami dydaktycznymi i metodycznymi, o czym świadczy wykaz literatury, z którą się zapoznałam. Chętnie uczestniczę w kursach, szkoleniach i warsztatach.
Posiadam duże umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami poprzez pisanie publikacji, czy pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Opiekunów Szkół dla Dorosłych. Dzięki tym formom rozwoju rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam większej swobody i pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów i stanowisk w gronie współpracowników. Uzyskuję nowe kwalifikacje i doskonalę już posiadane - podniesienie kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe np. organizacja różnorodnych imprez. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę, doskonaląc swój warsztat pracy i tym samym podnosząc jakość nauczania. Mam zamiar nadal kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, gdyż w zdecydowanej większości mają one charakter otwarty.
Doświadczenia zdobyte podczas stażu uświadomiły mi potrzebę ustawicznego dalszego doskonalenia własnych umiejętności i kompetencji.
Podsumowując okres odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, mogę zaliczyć go do udanych. Wszystkie zadania, które zrealizowałam w planie rozwoju zawodowego przyniosły mi ogromną satysfakcję. Mój sukces jest sukcesem moich uczniów i mojej szkoły, a praca w szkole stała się moją pasją.
W przyszłości chciałabym dbać o dobry wizerunek szkoły w środowisku, nadal aktywnie włączać się w pracę na rzecz Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie, jak również realizować zadania związane z pracą organów szkoły opartych na realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu szkoły.
Realizacja zadań podjętych w planie rozwoju zawodowego była możliwa dzięki pomocy Dyrekcji szkoły oraz moich koleżanek i kolegów. Dlatego w tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania P. Dyrektorowi Zbigniewowi Stawarzowi za pomoc i wsparcie we wszystkich moich działaniach, dziękuję P. Elżbiecie Stanek – mojemu opiekunowi stażu, za pomoc w tworzeniu mojego planu rozwoju i wszystkie cenne wskazówki udzielane mi w trakcie jego realizacji, a także P. Dyrektor Annie Stec i P. Pedagog Marcie Wojtanowskiej za pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy pomagali mi w realizacji wszystkich moich działań i którzy na co dzień wspierają mnie swoja radą i pomocą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.