X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9034
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Monika Miśko

nauczyciel ZSGSPiPS z oddziałem integracyjnym w Kaszczorze

Czas trwania stażu: 01.09.2009 – 31.05.2010r.

opiekun stażu: Ewa Nowakowska

Pracę w ZSGSPiPS z oddziałem integracyjnym w Kaszczorze, rozpoczęłam 1 września 2009 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski - pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe - magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Z wielkim zaangażowaniem starałam się wypełniać powzięte przeze mnie założenia. Myślę, że udało mi się zrealizować cele zawarte w planie rozwoju zawodowego. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. Sprawozdanie uwzględnia jego realizację i spełnienia wymagania zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku - § 6 ust. 2:
znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,
umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.

W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to pracy przedszkola. W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
Poniżej zaprezentuję moją działalność zawodową w okresie realizacji stażu, zgodnie z podziałem przyjętym w planie rozwoju zawodowego.


& 6.2.1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania placówki

1.
Poznawanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
We wrześniu 2008r. poznałam przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli i przeanalizowałam dokumenty prawa oświatowego:
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991,Nr 95, poz. 425);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100)
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst ujednolicony). Informacje na stronie www.men.gov.pl.
Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwiła mi poprawne napisanie planu rozwoju zawodowego, a także przygotowanie sprawozdania z jego realizacji.

2.
Współpraca z opiekunem stażu
W pierwszych dniach mojego stażu podjęłam współpracę z opiekunem przydzielonym mi przez dyrektora placówki. Wspólnie z panią Ewą Nowakowską ustaliłyśmy zakres wzajemnych obowiązków, którego wyrazem jest wspólnie stworzony kontrakt oraz harmonogram naszych całorocznych spotkań. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć.
Kolejnym krokiem było opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. W celu jego poprawnego sformułowania zapoznałam się z publikacjami omawiającymi zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego, a także zasięgnęłam porady u opiekuna stażu. Plan przedłożyłam dyrektorowi szkoły w terminie nie przekraczającym 14 dni od rozpoczęcia stażu.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola, przeanalizowałam wspólnie z opiekunem stażu, szkolny kalendarz imprez, konkursów i zadań na rok szkolny 2009/2010.

3.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły/przedszkola
Ważnym elementem, niezbędnym do prawidłowego wykonywania moich obowiązków, było zapoznanie się w pierwszych dniach pracy z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania przedszkola, w tym
z treścią takich dokumentów, jak:
Statut ZSGSPiPS z oddziałem integracyjnym
Regulamin funduszu socjalnego
Wewnątrzszkolny system oceniania
Program Rozwoju Przedszkola 2009/2010
Podstawa programowa.
Dodatkowo zapoznałam się z „Ramowym harmonogramem dnia przedszkola”, na podstawie którego skonstruowałam ramowy rozkład dnia dla swojej grupy. Zapoznałam się również tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, dyżurami, zastępstwami, dziennikami zajęć oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami dowiedziałam się jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Wiem jakie są prawa i obowiązki nauczyciela, w tym także moje, a także znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów szkoły jak: dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.
Uczestniczyłam w szkoleniu (04.09.2009), na którym zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa oraz procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także w szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy przedmedycznej (25.05.2010). Analiza tych przepisów uświadomiła mi zagrożenia wynikające z pracy z dziećmi oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W trakcie odbywania stażu gromadziłam systematycznie potrzebną dokumentację potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego, w postaci różnych zaświadczeń, sprawozdań i podziękowań.

4.
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik zajęć, karty wycieczki. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć odbywających się w przedszkolu, a także ramowy plan dnia.


§ 6 ust. 2 pkt 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową oraz program „Razem w przedszkolu” WSiP.
Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć, wykonywałam różne kartki z podziękowaniami, życzeniami.
Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych. Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych, oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu.

2.
Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
Współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami (03.09.2009)
znajomość przepisów oraz procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (04.09.2009)
Profilaktyka uzależnień ( 11.05.20010)
Pozaszkolne formy doskonalenia:
w ramach projektu „Bądźmy zdrowi,-wiemy, więc działamy” (26.10. 2009)
Nowa podstawa programowa a diagnoza gotowości szkolnej (07.11.2009)
Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły ( 19.01.2010)
Ponieważ przez I półrocze byłam opiekunem świetlicy wparcia dziennego ukończyłam
kurs wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej (22.02.2010).
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Podczas trwania stażu opracowywałam comiesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej oraz codzienne scenariusze zajęć. Okres stażu umożliwił mi także zgromadzenie i poszerzenie warsztatu pracy o znaczny zbiór pomocy dydaktycznych. Przygotowując się do codziennych zajęć wykonałam szereg ilustracji i rysunków do wierszy, opowiadań, zagadek. Na bieżąco, realizując określoną tematykę zajęć, stosowałam napisy do globalnego czytania. Dodatkowo zgromadziłam wiele tematycznych historyjek obrazkowych, własnych tekstów opowieści ruchowych oraz zagadek.

3.
Współpraca z innymi specjalistami w przedszkolu
Jako wychowawca grupy integracyjnej ściśle współpracowałam z rehabilitantem, który pracuje ze mną 20 godzin w tygodniu, z surdopedagogiem przez 2 godziny w tygodniu, psychologiem i logopedą – po 2,5 godziny w tygodniu, gimnastykiem korekcyjnio-kompensacyjnym- 1 godz. Współpraca przebiegała w miłej atmosferze, uwzględnione zostały potrzeby i problemy dzieci.

4.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W swojej pracy w szerokim zakresie wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:
wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych (laptop, rzutnik, projektor) oraz dostępnych programów edukacyjnych
(Adibu, Socrates, Klawiaturka, Mapeciątka)
robienie zdjęć ze wszystkich uroczystości, zgranie ich na płytę dla rodziców,
opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez i uroczystości,
sporządzanie planów pracy, analizy gotowości szkolnej,
sporządzanie sprawozdań, regulaminu konkursu, i innych dokumentów,
sporządzenie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania
pisanie informacji dla rodziców na gazetkę tematyczną.
Wykorzystanie Internetu w pracy i życiu codziennym:
systematyczne śledzenie publikacji nauczycieli zamieszczanych na stronach internetowych
wysłanie publikacji na stronę www.publikacje.edux.pl
udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych,
wymiana doświadczeń on- line z innymi nauczycielami przedszkola.

5.
Realizacja założeń projektu norweskiego
1. Współpraca ze specjalistami: psychologiem, surdopedagogiem, logopedą, fizjoterapeutą, gimnastykiem korekcyjno- kompensacyjnym.
2. Udział w wycieczkach integracyjnych do:
Wioski indiańskiej w Józefowie
Fabryki bombek w Krośnicach
Parku dinozaurów w Rogowie
3.Udział w festynie- „W poszukiwaniu Misia-Pysia”
4. Udział w wyjazdach na basen (raz w miesiącu)
5. Udział w konkursach:
24.09.2009- Dary jesieni
07.01.2010 -Moja przytulanka miś
14.04.2010 - Wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia

6.
Zadania związane z rocznym planem przedszkola
Realizując powyższe zadanie czynnie angażowałam się do udziału, a wręcz tworzenia życia przedszkola. Zgodnie rocznym planem przedszkola przygotowywałam i organizowałam uroczystości:
Pożegnanie lata-grill- 23.09.2009
Dzień Chłopca- 30.09.2009
Andrzejkowe wróżby- 30.11.2009
Strojenie choinki, spotkanie z Mikołajem- 04.12.2009
Przedstawienie jasełkowe, wspólna Wigilia- 22.12.2009
Balik karnawałowy- 12.01.2010
Dzień Babci i Dziadka- 15.01.2010
Walentynki, poczta walentynkowa- 15.02.2010
Topienie Marzanny- 22.03.2010
Spacer do lasu w poszukiwaniu „zajączka”- 31.03.2010
Spotkanie z panią bibliotekarką z okazji „Światowego Dnia Książki”- 27.04.2010
Udział w Spartakiadzie- 13.05.2010
Dzień Matki- 26.05.2010
Każde z tych świąt wymagało odpowiedniego wystroju wnętrza sali, a także twórczego podejścia do kwestii zaproszeń i podarunków.

7.
Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania.
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m. in. takiej jak:
Noga E., Wasilak A., Stare i nowe zabawy podwórkowe, Lublin 2002
Bzowska L., Kownacka R., Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole,Lublin 2004
Owczarek S.,Gimnastyka przedszkolna, Warszawa, 2001,
Bogdanowicz Z., Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa, 1990,
Smoczyńska – Nachtman U., Kalendarz Muzyczny w Przedszkolu, Warszawa, 1988
Dudzińska I., Fiutowska T., Ratyńska H., Trojańska B., Sto pomysłów zabaw i zajęć z Domowego Przedszkola, Warszawa,1992,
Watt F., 365 rzeczy do zrobienia, Poznań, 2007
Wlaźnik K, Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Warszawa, 1998
Na bieżąco wykorzystywałam także dostępne mi czasopisma, zarówno te zawierające treści metodyczne, jak i pomocne w codziennej plastycznej i dekoracyjnej działalności przedszkola:
Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa,
Nauczycielka przedszkola, Warszawa
Mały Artysta,Wrocław,
Hobby, Wrocław.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
www.eduseek.ids.pl
www.interklasa.pl,
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.awans.net
www.men.waw.pl
www.nauczycieleprzedszkola.pl,
www.chomikuj.pl
www.cmpp.edu.pl

§6 ust.2 pkt 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1.
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.
W okresie odbywania stażu poznałam sytuację rodzinną wychowanków oraz środowisko, w którym żyją poprzez:
analizę dokumentacji dziecka (głównie orzeczenia, opinie i karta przyjęć),
rozmowy z nauczycielami przedszkola
rozmowy z rodzicami wychowanków.
Aby dobrze zaplanować pracę z całą grupą oraz pracę indywidualną z dziećmi, potrzebna była diagnoza rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Pomogła mi w tym karta obserwacji dziecka. Wstępna diagnoza pozwoliła mi również na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowałam cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania.
Dokonałam podsumowania na temat zachowania i zdobytych umiejętności dziecka w pierwszym półroczu w roku szkolnym 2009/2010. Zdobytą wiedzą i doświadczeniami dzieliłam się również z koleżankami (Rada podsumowująca I półrocze 11.02.2010).

2.
Współpraca z rodzicami.
Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Efektywnie i pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych (stroje,ciasta, pomoc w przygotowaniu wieczorku, sprzątanie boiska na festyn). Chętnie pomagali również na co dzień przynosząc kartki, kartony, szablony, balony.
W celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuje w czasie zajęć przygotowałam dzień otwarty dla rodziców w dniach 16.03.2010 oraz 26.05.2006r., w ramach którego rodzice mogli zaobserwować jak wyglądają zabawy zorganizowane i zajęcia w przedszkolu i jak w nich uczestniczy dziecko. Celem tego przedsięwzięcia było również stworzenie możliwości do zobaczenia jak dziecko uczestniczy w zabawach swobodnych – dowolnych, jakie występują relacje między dziećmi w grupie i jak reagują na sytuacje problemowe. Dało to też wgląd mojej osobie w sposób zachowania się dzieci w obecności rodziców.
W roku szkolnym przeprowadziłam cztery zebrania dla rodziców:
1)Wstępne- mające na celu przekazanie bieżących wiadomości na temat działania, potrzeb przedszkola i wyprawki każdego przedszkolaka, wybory do Rady Rodziców, uregulowanie płatności, przedstawienie planów
2)Organizacyjne- zapoznanie rodziców z programem nauczania, na którym pracowaliśmy przez cały rok szkolny oraz omówienie pierwszych spostrzeżeń związanych z umiejętnościami i postępami wychowanków. Na zebraniu tym przeprowadziłam również pedagogizację rodziców poświęconą nowej podstawie programowej „Gotowość do szkoły dzieci 6-letnich” (09.2009).
3)Indywidualne-Zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w rozwijaniu poszczególnych sfer rozwoju, omówienie diagnozy wstępnej dziecka(30. 11.2009).
4)Podsumowujące- na którym omówiony został arkusz analizy gotowości szkolnej oraz dalsze plany. (26.05.2010)
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne i informacyjne dla rodziców, dekorację: sali, korytarza, kącika przyrody, szatni.
Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Starałam się tworzyć galerie zdjęć z życia przedszkolaka, co przyjmowane było przez rodziców bardzo pozytywnie. Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. Prowadziłam ją z dziećmi nieśmiałymi, z dziećmi wymagającymi doskonalenia sprawności aparatu mowy i dzieckiem z obniżoną sprawnością manualną.
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.

3.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.

4.
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych.
W ciągu całego roku włączyłam się w organizację różnorodnych imprez w przedszkolu:
Pożegnanie lata-grill- 23.09.2009
Dzień Chłopca- 30.09.2009
Andrzejkowe wróżby- 30.11.2009
Strojenie choinki, spotkanie z Mikołajem- 04.12.2009
Przedstawienie jasełkowe, wspólna Wigilia- 22.12.2009
Balik karnawałowy- 12.01.2010
Dzień Babci i Dziadka- 15.01.2010
Walentynki, poczta walentynkowa- 15.02.2010
Topienie Marzanny- 22.03.2010
Spacer do lasu w poszukiwaniu „zajączka”- 31.03.2010
Spotkanie z panią bibliotekarką z okazji „Światowego Dnia Książki”- 27.04.2010
Dzień Matki 26.05.2010
Przygotowanie kiermaszu świątecznego 22.12.2009
oraz poza przedszkolem:
festynu organizowanego przez KGW w Kaszczorze- 03.05.2010
Zajęcia w bibliotece z okazji „Światowego Dnia Książki”- 27.04.2010 oraz „Jestem małym Europejczykiem”- 05.05.2010
festynu integracyjnego w ramach funduszu norweskiego.
Jako wychowawca grupy 6 latków miałam okazję zaznajomienia się ze sposobem organizacji i prowadzeniem dokumentacji związanej z wyjazdem dzieci poza placówkę przedszkolną. Współorganizowałam oraz zapewniałam opiekę na następujących wyjazdach do:
Wioski indiańskiej w Józefowie- 25.09.2009
Fabryki bombek w Krośnicach10.12.2010
Parku dinozaurów w Rogowie- 07.05.2010
Teatru na przedstawienie „Kopciuszek”- 01.12.2009
Teatru na przedstawienie „Kubuś Wiercipięta”- 05.09.2010
Teatru na przedstawienie „ Wesoła szkoła”- 03.03.2010
Ponad to w toku codziennych zajęć edukacyjnych przygotowałam dzieci do konkursów sportowych: udział w Spartakiadzie- 13.05.2010 ( V miejsce) oraz plastycznych: plakat soku Pini, W krainie Wandy Chotomskiej, Pisanka wielkanocna, Portret bociana białego.


§6 ust.2 pkt 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora i pani Wicedyrektor.
Zajęcia przeprowadzone przeze mnie w obecności nauczyciela hospitującego:
Jesień w ogródku warzywnym- 22.09.2009
Domek mały, domek duży do mieszkania służy- 13.10.20009
Płynie, cieknie, kapie....Kto ją załapie? (doświadczenia z wodą)- 24.11.2009
Zwyczaje i tradycja świąteczne- 14.12.2009
Zimowe sporty i zabawy -13.01.2010
Urządzenia techniczne ułatwiają nasze życie- 16.02.2010
W okresie przedwiośnia dbamy o zdrowie- 09.03.2010
Szanujemy środowisko, w którym żyjemy- 19.04.2010
Mamy, mamusie, mateńki, matule- 24.05.2010
Zajęcia hospitowane przez pana Dyrektora:
Kto nam szyje ubrania?- 05.10.2010
Zajęcia hospitowane przez panią Wicedyrektor:
Wiosna króluje dookoła- 10.05.2010
Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
Razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
W charakterze obserwatora uczestniczyłam w następujących zajęciach:
-Bezpieczna droga do przedszkola -13.09.2009
- Żegnajcie przyjaciele-odloty ptaków -12.10.2009
- Nasz przedszkolny teatrzyk- 16.11.2009
- Przygotowanie do świąt- choinka- 08.12.2009
- Mój kalendarz- 08.01.2010
- Nasz karnawał- 12.02.2010
- Zielone kąciki- 01.03.2010
- Warszawa stolica Polski- 12.04.2010
- Cztery ziemskie żywioły- 06.05.2010
Zajęcia były różnorodne, wszystkie przeprowadzone sprawnie, logicznie i ciekawie. Zajęcia angażowały dzieci, były doskonale zaplanowane w czasie, jak również precyzyjnie zrealizowane. Szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu zajęć, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy. Zwróciłam uwagę na stanowczość, konsekwencję działań prowadzącej, które budują jej autorytet w oczach dzieci że na jasność i logiczność przekazywania wiedzy.

Podsumowanie
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w przedszkole, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje (nie udało mi się w ciągu tego roku rozpocząć studiów podyplomowych). Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.
Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, merytoryki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej. Zrozumiałam iż do każdego dziecka należy podejść w sposób indywidualny, dlatego starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji. Uważam, że kluczową sprawą w wychowaniu przedszkolnym jest stworzenie dzieciom przyjaznych i estetycznych warunków do nauki, pracy, a także zabawy. Kierując się tym przekonaniem na bieżąco aktualizowałam gazetki ścienne w sali i szatni przedszkola oraz dbałam o wystrój sali, kącików.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Wszystko czego nauczyłam się przez te dziewięć miesięcy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

Kaszczor, dn. 01.06.2010 Podpis stażysty:...................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.