X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9028
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: Monika Wrona-Małolepsza
Stanowisko: nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Mstowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.08.2010r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
mgr Agnieszka Kowalczyk

Dnia 1 września 2009 roku w Zespole Szkół w Mstowie na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego.
W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Jedną z pierwszych rzeczy, jakie wykonałam w celu realizacji zamierzeń i zadań przedstawionych w planie rozwoju zawodowego było poznanie zasad funkcjonowania szkoły jako jednostki organizacyjnej.
Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego oraz przeanalizowałam treści takich dokumentów jak:
a) Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r)
b) Karta Nauczyciela
c) Statut Szkoły Podstawowej w Mstowie,
d) Wewnątrzszkolny system oceniania,
e) Program wychowawczy szkoły,
f) Program profilaktyczny szkoły,
g) szkolny zestaw programów nauczania,
h) szkolny zestaw podręczników,
l) Regulamin Świetlicy Szkolnej,
ł) Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów do szkoły. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.
W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Agnieszką Kowalczyk. Ustaliłyśmy jasne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy ujęte
w podpisanym dnia 07.09.2009r. kontrakcie. Pod kierunkiem opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca klasy I zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Zapoznałam się także z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
Opracowałam:
• Plan wynikowy
• Plan pracy wychowawczej dla klasy I,
• Plan pracy z uczniem wykazującym trudności w nauce oraz z uczniem zdolnym
Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
a) dziennik lekcyjny,
b) dziennik pozalekcyjny,
c) dziennik projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
d) arkusze ocen,
e) świadectwa szkolne,
f) dokumentacje współpracy z rodzicami
Jako członek Rady Pedagogicznej obserwowałam posiedzenia i brałam udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Uczestniczyłam w szkoleniu BHP, na którym zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Poznałam przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową kształcenia zintegrowanego, a także z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program : „Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3”.
Samodzielnie opracowywałam scenariusze lekcji do tematów nazwanych w przewodniku metodycznym „dzień do dyspozycji nauczyciela” z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej nauczania zintegrowanego. Ponadto samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne na prowadzone przez mnie zajęcia.
Opracowując własny plan pracy z uczniem wykazującym trudności w nauce oraz z uczniem zdolnym starałam się na zajęciach dodatkowych pomagać oraz wspierać uczniów w uzupełnianiu barków szkolnych.
W okresie od grudnia do czerwca uczestniczyłam i prowadziłam zajęcia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Starałam się wzmacniać słabe i rozwijać mocne strony poprzez odpowiednie profile inteligencji każdego dziecka. Uczestniczenie w tym projekcie pozwoliło mi dostrzec mocne i słabe strony nie tylko pojedynczych uczniów, ale także klasy jako grupy społecznej.
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze z licznymi elementami gier i zabaw, poprzez które dzieci lepiej zapamiętują i przyswajają treści dydaktyczne. Starałam, się, aby forma zajęć była właściwa, dostosowana do tematyki zajęć, oczekiwań i umiejętności wychowanków.

III. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Uczestniczyłam raz w miesiącu jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi. Dzięki tym zajęciem poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie. Hospitacje zajęć u opiekuna stażu pobudzały mnie do refleksji nad własnym warsztatem zawodowym, nasuwały ciekawe pomyły, a także były szansą uświadomienia sobie pewnych błędów, a w efekcie nie powielania ich w przyszłości w swojej pracy pedagogicznej.
Podczas swojej pracy przeprowadziłam lekcję w obecności Zastępcy pani Dyrektor, a po skończonych zajęciach wysłuchałam Jej sugestii dotyczących zajęć. Przyczyniło się to do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Było to cenne doświadczenie, które pomogło mi doskonalić warsztat pracy zawodowej.

IV. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Podczas swojej pracy starałam się jak najczęściej obserwować i konsultować z innymi nauczycielami, by wzbogacić swoje zajęcia o dodatkowe i cenne wskazówki. W przypadku wątpliwości czy też jakichkolwiek problemów zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna. Potrafił on obiektywnie zwrócić uwagę na moje pewne niedociągnięcia i błędy typowe dla młodego nauczyciela, co było istotne w dalszej pracy. Wszelkie trudności w pracy zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej starałam się rozwiązać poprzez rozmowy z bardziej doświadczonym gronem pedagogicznym. Swoją pracę opierałam także na współpracy z dyrekcją szkoły, logopedą szkolnym i innymi pracownikami. Korzystałam z wielu rad dotyczących utrzymania dyscypliny na lekcjach. Czytałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną by lepiej rozpoznawać i reagować na zaistniałe problemy.
Chcąc udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałam z następujących czasopism: „Charaktery – magazyn psychologiczny”, “Pomagamy uczyć”.
Starałam się śledzić w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji, oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie publikowanych przez nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów z całej Polski. Szukałam nowych podpowiedzi na temat ciekawych metod i środków dydaktycznych na stronach i portalach edukacyjnych:
(m.in.:www.edux.pl,www.literka.pl,www.scholaris.pl,.
www.szkolnictwo.pl, www.superkid.pl, www.chomik.pl).
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie na stronie internetowej www.edux.pl następujących dokumentów:
a) plan rozwoju zawodowego,
b) referat pt.: „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo?”,
c) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wyżej wymienione dokumenty umieściłam na płycie CD jako zapis elektroniczny.
Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach dla nauczycieli.
-Moje pierwsze szkolenie, w jakim brałam udział
w roku szkolnym 2009/2010 było to szkolenie, które odbyło się w dniach 01.10.2009r. i 05.10.2009r. Dotyczące zasad uczestnictwa oraz prowadzenia dokumentacji związanej z projektem UE i EFS „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, w którym to razem z klasą uczestniczę od dnia 01.12.2009r. do dnia 20.06.2010r.
-Dnia 27.10.2009r. razem z innymi nauczycielami uczestniczyłam w zorganizowanym w naszej szkole szkoleniu BHP oraz ppoż., uzyskując odpowiednie zaświadczenie.
-W dniu 25.01.2010r. uczestniczyłam w konferencji „Zajęcia komputerowe-wygodna i efektywna nauka nowego przedmiotu w oparciu o podręczniki Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym”, po ukończeniu której otrzymałam odpowiednie zaświadczenie.
- W dniu 13.04.2010r uczestniczyłam w szkoleniu „Niestandardowe metody nauczania-gry dydaktyczne”
- W dniu 28.04.2010r. uczestniczyłam w zorganizowanym przez WSiP seminarium dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego „Trampolina umiejętności i możliwości. Sztuka motywowania-nauczanie czynnościowe”.
Wymienione formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.
Podczas stażu dbałam także o współpracę z biblioteką szkolną, starając się wzbudzić w uczniach zainteresowanie literaturą dziecięcą oraz zamiłowanie do czytania. Swoją współpracę zaczęłam od samodzielnego zaznajomienia się z regulaminem i zasobami biblioteki szkolnej oraz od zapoznania z tym uczniów.

V. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów.

Analizując program wychowawczy i profilaktyczny szkoły opracowałam plan pracy wychowawczej i profilaktycznej na rok 2009/2010 dla klasy I. Dokonując jego realizacji zorganizowałam w swojej klasie:
-„wywiadówkę inaczej” na rozpoczęcie realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia...”
-przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka
-inscenizację pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”w ramach klasowego dnia „w krainie baśni”
-przedstawienie z okazji Dnia Matki i Ojca
-wewnątrzszkolny (kl.I-III) konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”
-lekcję pokazową na zakończenie realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia...”
Wśród uczniów mojej klasy starałam się utrzymywać stały i częsty kontakt z dziećmi, które miały problemy zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze. Podejmowałam z nimi rozmowy indywidualne, a także ćwiczenia i zabawy, przez które próbowałam pomóc swoim podopiecznym. W ramach troski i opieki nad swoimi uczniami starałam się także utrzymywać dobry i stały kontakt z ich rodzicami, zwracając ich uwagę na istotne znaczenie współpracy rodziców z wychowawcą. W trudnych przypadkach, które sprawiały mi kłopot jako młodemu i niedoświadczonemu nauczycielowi starałam się zwrócić z pomocą do innych nauczycieli w tym także do logopedy szkolnego. Wraz z jego pomocą skierowałyśmy ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Organizując zgodnie z harmonogramem szkoły zebrania z rodzicami oraz obserwując zachowania swoich uczniów starałam się poznać ich środowisko i sytuację rodzinną. Frekwencja rodziców na tych spotkaniach była wysoka, co pozwoliłam sobie uznać za dobry zwiastun odpowiedniej i należytej współpracy tych dwóch jakże ważnych dla dziecka środowisk. Podczas tych spotkań poruszaliśmy z rodzicami tematy zgodne z zaleceniami dyrekcji szkoły oraz sprawy różne dotyczące nie tylko osiągnięć edukacyjnych dzieci, ich postępów wychowawczych, ale także porażek „szkolnych” i innych problemów.

Podsumowanie
Okres, podczas, którego odbywałam staż był dla mnie niezwykle cennym czasem. Pracowałam z dziećmi starając się realizować plan rozwoju zawodowego. Największą radością było dla mnie zdobywanie doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi. Starałam się jak najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków jako nauczyciel wychowawca. Najważniejszym priorytetem było dla mnie zaufanie i uśmiech moich podopiecznych, a także ich motywacja do nauki. Współpraca z innymi nauczycielami bardzo często pozwoliła mi czerpać z ich wieloletniego doświadczenia cenne rady i wskazówki do mojej dalszej pracy. Bieżący rok był dla mnie swego rodzaju sprawdzianem moich umiejętności i wyzwaniem, któremu starałam się sprostać.
Świadoma barku doświadczenia oraz pewnych niedociągnięć w swojej pracy, mam nadzieję i będę starać się by było ich z biegiem czasu coraz mniej oraz by praca ta dalej pozwalała mi rozwijać się metodycznie i dydaktycznie. Najlepszą motywacją a zarazem nagrodą będą dla mnie osiągnięcia, zaufanie i dobry kontakt z moimi uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.