X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8906
Przesłano:

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - realizacja działań

Szkoła ponadgimnazjalna

Realizując wymagania zawarte w §8 ust.2 pkt.1, wykonałam następujące zadania:

Uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, pamiętając o ustawicznym rozwoju zawodowym. Decydując się na szkolenia i kursy miałam na uwadze zadania określone przez Program Rozwoju Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy jak też potrzeby własne wynikające z racji wykonywanego zawodu i nauczanego przedmiotu. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach.

Podsumowanie

Dzięki gruntownej autorefleksji i wnikliwej analizie zadań i przeprowadzonych działań zauważyłam pozytywne zmiany w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Szkolenia, warsztaty, kursy i konferencje urozmaiciły mój warsztat. Innowacyjne metody i sposoby pracy sprawiły, że kształcenie i wychowywanie młodzieży przynosi mi coraz większą satysfakcję. Motywuje też do dalszej pracy nad wzbogacaniem mojego warsztatu zawodowego, co automatycznie przekłada się na pozyskiwanie przez uczniów naszej szkoły nowych i cennych umiejętności tak potrzebnych w ich dalszym dorosłym życiu.

Realizując wymagania zawarte w §8 ust.2 pkt2, wykonałam następujące zadania:

Skuteczna komunikacja między nauczycielem a uczniem jest jednym z czynników decydujących o sukcesie metod stosowanych w procesie nauczania. W dzisiejszej coraz bardziej informatycznej i elektronicznej rzeczywistości nauczyciel powinien nieustannie
Skuteczna komunikacja między nauczycielem a uczniem jest jednym z czynników pracować nad samokształceniem, poszerzaniem warsztatu pracy, urozmaicaniem metod i środków oddziaływania na podopiecznych. Nowe technologie oraz współczesny sprzęt elektroniczny powodują, że uczeń posiada już podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Obsługa i wykorzystanie nowoczesnych sprzętów uatrakcyjnia komunikację między uczestnikami lekcji.

Kontakt z elektronicznymi nośnikami wiedzy jest dzisiaj nieunikniony. Umiejętność wykorzystania współczesnej technologii komunikacyjnej i informacyjnej w nowoczesnej szkole jest więc niezbędna. Ułatwia bowiem weryfikację przekazywanych treści programowych jak też zdobywanie i przetwarzanie potrzebnych informacji. Jednocześnie użycie komputera uatrakcyjnia lekcję, motywuje uczniów do nauki a co za tym idzie poprawia jakość mojej i ich pracy, przyczyniając się automatycznie do poprawy jakości pracy naszej szkoły.

Realizując wymagania zawarte w §8 ust.2 pkt3, wykonałam następujące zadania:

Prowadzenie i uczestniczenie w zajęciach otwartych

Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na podnoszenie jakości pracy szkoły. Cechą dobrego nauczyciela jest dzielenie się swoimi opiniami i spostrzeżeniami związanymi z nauczaniem i wychowaniem. W naszej szkole przekazujemy taka wiedzę podczas narad Rady Pedagogicznej, spotkań zespołów przedmiotowych oraz w codziennych kontaktach szkolnych.

Ścieżki edukacyjne

Uważam, że dobrze zrealizowane ścieżki edukacyjne gwarantują dobrą jakość kształcenia. Pozwalają uczniowi spojrzeć na to samo zagadnienie z różnych perspektyw, uczą analizy poznawanych treści i wykorzystywania różnych źródeł informacji. Praca zarówno nauczyciela jak i ucznia staje się twórcza a nie tylko encyklopedyczna. Realizacja ścieżek edukacyjnych w dużym stopniu umożliwia uczniom rozwijanie cechy samokształcenia i wszechstronności.

Spotkania z nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy

Każda szkoła jest jak żywy organizm, w którym nieustannie dzieje się coś ciekawego lub nieoczekiwanego więc powodów do spotkań i rozmów nauczycieli było, jest i z pewnością będzie wiele. Spotkania takie pomagają mi zweryfikować własną wiedzę, ocenić ją i ukierunkować moje przyszłe działania w celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Realizując wymagania zawarte w §8 ust.2 pkt4c, wykonałam następujące zadania:

• Organizacja konkursów przedmiotowych promujących szkołę
• Udział w realizacji szkolnych projektów oraz organizacji imprez szkolnych i spotkań

Realizując wymagania zawarte w §8 ust.2 pkt.4e, wykonałam następujące zadania:

Wykonywanie zadań w trosce o wychowanie, pomoc wychowankom i ich rodzinom oraz systemowa opieka nad powierzonymi uczniami w szkole, byłyby niepełne bez współpracy z innymi instytucjami i podmiotami. Wspólnota celów i zadań łączy i wspiera proces wychowawczy i dydaktyczny uczniów w szkole, a także wpływa na nieustanny rozwój pedagogów, którzy szukają coraz ciekawszych sposobów docierania do ucznia z przekazem wiedzy i wartości. To dzięki instytucjom, osobom i innym podmiotom, stawiającym sobie za cel troskę o rozwój człowieka i podmiotowe podejście do jego problemów, moje oddziaływanie wychowawcze i dydaktyczne mogło być skuteczniejsze.

Realizując wymagania zawarte w §8 ust.2 pkt4f, wykonałam następujące zadania:

Miarą osiągnięć nauczyciela są sukcesy odnoszone przez jego wychowanków. Należy jednak pamiętać, by nie mówić o sukcesie dopiero, gdy nauczyciel wychował olimpijczyka lub, w przypadku nauczycieli języków obcych – studenta filologii. Ważne jest dostrzeganie osiągnięć w pracy z uczniem przeciętnym, który zupełnie dobrze radzi sobie w różnych życiowych sytuacjach. Nauczyciel powinien być dla ucznia nie tylko mistrzem ale również partnerem życzliwie pomagającym przezwyciężać trudności. Rolą nauczyciela jest nie tylko przekazywanie wiedzy ale również mobilizowanie uczniów do pracy i zapewnienie im poczucia, że są w stanie osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości i ograniczeń.

• Uzyskiwanie znaczących efektów pracy z uczniem zdolnym.
• Wprowadzenie nowych metod pracy z uczniem uzdolnionym.
• Poszerzenie edukacji kulturowej w klasach.

Inne osiągnięcia.

Dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej, w której wcześniej pracowałam: w 2001 i 2005 roku. Nie ukrywam, że było to dla mnie wielkim wyróżnieniem, które sprawiło, że pozyskałam dodatkową energię i siłę do pracy. Przyniosły mi one dużą satysfakcję ponieważ praca i zaangażowanie, które wkładam w wykonywanie swojego zawodu nie pozostały niezauważone.

Realizując wymagania zawarte w §8 ust.2 pkt.5, wykonałam następujące zadania:

Opis i analiza przypadku pracy z uczniem z nadpobudliwością.

• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika problemu.
• Znaczenie problemu.
Prognoza:
• Negatywna
• Pozytywna.
• Propozycje rozwiązania i wdrażania oddziaływań.
• Efekty oddziaływań.

Opis i analiza przypadku pracy z uczniem o dużych brakach edukacyjnych.

• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
Prognoza:
• Negatywna.
• Pozytywna.
• Propozycje rozwiązania i wdrażania oddziaływań.
• Efekty oddziaływań.

Podsumowanie.

Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Nadal będę kontynuować zadania podjęte w okresie stażu gdyż większość moich przedsięwzięć zaplanowałam na dalsze lata i sądzę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji. Zamierzam nadal doskonalić swój warsztat pracy podnosząc tym samym jakość nauczania, co z pewnością da mi wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu, uczniów zmotywuje do nauki i przyniesie wiele korzyści dla naszej szkoły.

Opracowała: mgr Danuta Skibińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.