X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8967
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 roku

Imię i nazwisko: Barbara Kubina – Lepich
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2007r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2010r.
Stanowisko: nauczyciel mianowany
nauczyciel języka angielskiego
Placówka: Szkoła Podstawowa nr 24 w Rybniku

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- Poznanie ścieżek awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o Kartę Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego VIII – IX 2007 r.

IX 2007 r.
- Wniesienie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 wniosku o otwarcie stażu z dniem 01.09.2007 o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów na bieżąco
- Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
3. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu zawodowego - Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego V 2010 r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN lub ODN okres stażu - Świadectwa ukończenia,
- Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych
2. Podnoszenie efektów kształcenia uczniów w zakresie języka angielskiego - Organizowanie konkursów szkolnych i przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych
- Włączenie uczniów do współtworzenia ściennej gazetki językowej „The world of English”
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców zgodnie z harmonogramami konkursów 2007-2010
okres stażu
okres stażu - Potwierdzenia udziału
- Sprawozdania
- Przykładowe prace
- Scenariusze zajęć
3. Opracowanie dokumentów i procedur zapewniających jakość pracy szkoły - Współpraca przy tworzeniu WSO
- Opracowanie planów wychowawczych dla klas 4-6
- Opracowanie strony internetowej szkoły w języku angielskim okres stażu - Zaświadczenie
- Plany wychowawcze dla klas 4-6
- Zaświadczenie przewodniczącego zespołu wychowawczego
- Kserokopia wydruku strony internetowej
4. Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy - Rozwijanie bazy pomocy dydaktycznych
- Studiowanie literatury fachowej
- Systematyczne wzbogacanie biblioteki szkolnej o czasopisma książki oraz DVD w języku angielskim okres stażu
okres stażu - Wykaz pomocy dydaktycznych
- Spis literatury
- Wykaz pozycji anglojęzycznych
5. Współpraca z rodzicami - Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji okres stażu - Tematyka spotkań z rodzicami

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy - Wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych oraz informacji pozyskanych przez Internet na lekcjach języka angielskiego Okres stażu - Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - Wykorzystanie użytkowych programów komputerowych takich jak: WORD, PAINT, COREL, EXCEL do opracowania niezbędnych materiałów związanych
z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły Okres stażu - Zaświadczenia
- Karty pracy
- Scenariusze lekcji
- Testy
- Dokumentacja związana z awansem zawodowym oraz pracą wychowawczą
3. Opracowanie prezentacji komputerowych - Przygotowanie i wykorzystanie prezentacji multimedialnych na lekcjach języka angielskiego oraz na szkoleniach Rady Pedagogicznej Okres stażu - Prezentacje,
zaświadczenia

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, przez prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia lub innych zajęć
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Podejmowanie działań w ramach WDN - Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej okres stażu - Zaświadczenia
- Opracowania szkoleń
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów - Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych okres stażu - Scenariusze
- Sprawozdania
3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji uroczystości szkolnych, opracowań przeprowadzonych szkoleń Rady Pedagogicznej, prezentacji multimedialnych - Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej okres stażu - Zaświadczenie
4. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego - Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego
- Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich okres stażu - Zaświadczenie
- Scenariusze zajęć
- Opinia przewodniczącej zespołu przedmiotowego
5. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów - Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów i doświadczeń okres stażu - Opis działań
6. Publikacje w formie internetowej - Zamieszczanie własnych publikacji na portalach edukacyjnych okres stażu - Potwierdzenie


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu koła języka angielskiego - Przygotowanie i realizacja autorskiego programu koła języka angielskiego okres stażu - Zaświadczenie

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji - Ukończenie studiów podyplomowych pedagogika opiekuńczo-wychowawcza luty 2008r. - Dyplom ukończenia
2. Organizowanie wycieczek turystycznych i wyjazdów do kina, muzeum - Przygotowanie wycieczek i wyjazdów do kina, muzeum okres stażu - Zaświadczenia
3. Integracja zespołu klasowego - Organizowanie imprez i uroczystości klasowych okres stażu - Scenariusze
- Sprawozdania
4. Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych
- Opracowanie i wdrożenie scenariuszy imprez okres stażu - Scenariusze
- Sprawozdania

§ 8 ust.2 pkt.4c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z domem spokojnej starości - Przygotowanie programu na okazjonalne uroczystości okres stażu - Zaświadczenia
- Scenariusze imprez
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi - Przygotowanie programu na okazjonalne uroczystości okres stażu - Zaświadczenia
- Scenariusze imprez
3. Współpraca z wydawnictwami - Pozyskiwanie pomocy w organizowaniu imprez i konkursów szkolnych okres stażu - Opis przedsięwzięć

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych - Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych Okres stażu - Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.