X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8956
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

mgr Iwona Krotowska

Nauczyciel wspomagający w gimnazjum
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.
Opiekun stażu: mgr Magdalena G

I. CEL OGÓLNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
• Sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
• Przepisy związane z funkcjonowaniem placówki,
• Przepisy zapewniające podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia.
3. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich z osobą hospitującą.
4. Zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• pozaszkolnych
• samokształcenia.

III. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO:
Plan rozwoju zawodowego obejmuje cztery podstawowe działalności:
1. Organizacyjna sfera rozwoju zawodowego.
2. Osobista sfera rozwoju zawodowego.
3. Dydaktyczna sfera rozwoju zawodowego.
4. Wychowawczo-opiekuńcza sfera rozwoju zawodowego.

1. ORGANIZACYJNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO

§ 6 ust.1 pkt.1
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, w tym:
a – sposób prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji
b – przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
1 Zapoznanie się z procedurą awansu.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia). Wrzesień 2009
Napisanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. Konsultacje dotyczące realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem. Kontrakt – umowa pisemna. Wrzesień 2009
2 Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji:
- Statut Szkoły,
- programu wychowawczego,
- programu profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- przepisy BHP.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej
- dziennik lekcyjny,
- arkuszy ocen,
- informacji pisemnych do rodziców o ocenach ich dzieci.
Udział w szkoleniu podstawowym BHP. Cały okres stażu

§ 6 ust 2 pkt. 2
§ 6 ust 2 pkt. 3
2) Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) Prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
1 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Omawianie przeprowadzonych zajęć z obserwującym je.
Omawianie obserwowanych zajęć z prowadzącym je. Okres stażu – raz w miesiącu.
2 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura fachowej literatury, udział w wybranych formach doskonalenia. W ciągu trwania stażu. Zaświadczenia, notatki.
3 Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Korzystanie z wiadomości z Internetu w związku z poznawaniem procedury awansu zawodowego, przepisów czy tworzenia pomocy edukacyjnych. W trakcie stażu.
4 Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju. Około kwietnia 2010 r.

2. OSOBISTA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO

§ 6 ust.1 pkt.4
4) Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której odbywa się staż;

1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Uczestnictwo w radach pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Branie udziału w kursach i szkoleniach poza terenem szkoły. Lektura czasopism pedagogicznych. Rozmowy i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu. Zaświadczenia. Wykaz literatury.

3. DYDAKTYCZNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO

§ 6 ust. 2 pkt.2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia kontraktowego obejmują:
5) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której odbywa się staż;
1 Współtworzenie życia wewnątrzklasowego i szkolnego.
Włączenie się do organizacji imprez szkolnych (Cały okres stażu):
- pomoc w działaniach organizacyjnych imprezy andrzejkowej;
- udział czynny w tygodniu promocji zdrowia;
- pomoc w działaniach organizacyjnych oraz przygotowaniu części
artystycznej Jasełek na Boże Narodzenie.
2 Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym – grupy wychowawcze przy SOSW w Malborku- przeprowadzenie akcji „ I ty możesz zostać św. Mikołajem” ( zbiórka słodyczy na paczki dla niepełnosprawnych dzieci). Grudzień 2009. Zaświadczenia, zdjęcia.
3 Korzystanie z dorobku innych nauczycieli. Komunikowanie się z nauczycielami. W ciągu trwania stażu.
4 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. Na bieżąco.

4. OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO

§ 6 ust 2 pkt. 3
6) posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem;
1 Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Analiza akt osobowych uczniów.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Kontakty z rodzicami uczniów - rozmowy indywidualne (wywiadówki). Cały okres stażu. Potwierdzenie pedagoga, psychologa.
2 Współpraca z rodzicami – sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami. Wywiadówki, indywidualne rozmowy z rodzicami – wskazania do pracy z dzieckiem. W trakcie stażu.

§ 6 ust.2 pkt.4
7) wykazanie umiejętności omawiania własnych i obserwowanych zajęć
1 Umiejętność omawiania prowadzenia i obserwacji zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/ dyrektora. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć z prowadzącymi i obserwującymi zajęcia. Cały okres stażu.

§ 6 ust.2 pkt.1
8) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
1 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Maj 2010
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu.
Analiza i autorefleksja dotychczasowych działań.
Wysunięcie wniosków i uwag do dalszej pracy zawodowej.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.