X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9012
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Rafał Zając
nauczyciel kontraktowy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 1.09.2007
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2010
Nauczany przedmiot: język polski
Wykształcenie: mgr filologii polskiej
Opiekun stażu: mgr Mariola Wiśniewska
§ 7 ust. 1 pkt 1

„Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.”

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
WNIOSKI, REFLEKSJE

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej

zgodnie z harmonogramem
protokół Rady Pedagogicznej

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, napisanie harmonogramu lekcji doradczych
wrzesień 2007
pisemne, przejrzyste zasady współpracy n-la z opiekunem stażu

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego zgodnego z ustaleniami MEN i zatwierdzenie go przez dyrektora szkoły
wrzesień 2007
plan rozwoju zawodowego

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentacji przez cały okres stażu
potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji

5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksje
do 30. 06. 2010
sporządzenie sprawozdania

6. Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej
1x w semestrze.
Monitoring do dyrektora szkoły
czerwiec 2008
czerwiec 2009
protokół posiedzeń Rad Pedagogicznych

7. Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu
Uczniowskiego i Rady Rodziców - przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- pomoc w działaniach Samorządu
- przygotowanie uczniów do uroczystości i świąt
rok szkolny 2007/2008, 2008/2009
protokół posiedzeń Rad Pedagogicznych,
potwierdzenie dyrektora szkoły o przeprowadzeniu wyborów, sprawozdanie,
potwierdzenie dyrektora o odbytej imprezie, scenariusz uroczystości, dokumentacja fotograficzna .

8. Organizacja konkursu z zakresu czytelnictwa
Ogłoszenie konkursu wśród uczniów , określenie zakresu materiału, przygotowanie arkusza testu konkursowego, przeprowadzenie konkursu luty 2008
luty 2009
luty 2010
arkusz konkursowy, sprawozdanie

9. Organizacja szkolnego konkursu „Bajkonur” na bajkę lub fraszkę Ogłoszenie konkursu oraz wytypowanie zwycięzców i przygotowanie materiałów na stronę internetową szkoły
listopad 2007
listopad 2008
listopad 2009 dokumentacja fotograficzna, internetowa, potwierdzenie opiekuna stażu

10. Problematyka środowiska lokalnego i zbliżenie się do niego Uczestnictwo w przygotowaniu pikników rodzinnych oraz innych imprez dla społeczności lokalnej
według harmonogramu imprez szkolnych
potwierdzenie opiekuna stażu lub dyrektora szkoły

11. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Prowadzenie zajęć warsztatu teatralnego
okres stażu
potwierdzenie kierownika świetlicy środowiskowej TPD

12. Zapoznanie chętnych uczniów z podstawami języka łacińskiego i kultury rzymskiej
Prowadzenie Koła Języka Łacińskiego
okres stażu
potwierdzenie opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, dokumentacja fotograficzna, scenariusze zajęć

13. Promocja zdrowego stylu życia
Pomoc w organizacji rajdów pieszych PTTK
Okres stażu dyplomy uczestnictwa w rajdach PTTK, zaświadczenia

14. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów i rysunków na komputerze
na bieżąco
testy, sprawdziany, prace klasowe pisane na komputerze

15. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej *Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy)
*Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania itp.)
*Dokumentowanie przebiegu stażu
*Przeprowadzenie lekcji języka polskiego z użyciem komputera
okres stażu
*załączniki wykonane techniką komputerową (dyplomy, karty pracy)
*plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania.
*zaświadczenia i inne materiały
*potwierdzenie opiekuna stażu

16. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
*Identyfikacja problemu
*Rozwój i znaczenie
*Prognoza
*Propozycje rozwiązań
*Efekty oddziaływań
okres stażu
opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych, pisma do rodziców potwierdzone przez dyrektora szkoły.

17. Pedagogizacja rodziców
Wystąpienie na zebraniu rodziców (ogólnoszkolnym lub klasowym) dotyczące tematyki wychowawczo-dydaktycznej. wg potrzeb ksero protokołu Rady Rodziców

18. Praca w zespole wychowawczym
*Aktywny udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego
*Analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej
okres stażu
*notatki, protokoły
*podpis na opinii o zapoznaniu się

19. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
okres stażu
harmonogram wizyt potwierdzonych przez pedagoga

20. Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedago
gicznych
Zebranie i opracowanie materiałów. Wystąpienie na Radzie Pedagogicznej.
wg potrzeb ksero protokołu

21. Przekazanie do biblioteki scenariuszy lekcji z języka polskiego Opracowanie scenariuszy lekcji okres stażu scenariusze – potwierdzenie
z biblioteki

22. Opracowanie i przekazanie do biblioteki oraz nauczycielom referatów dot. wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. *Opracowanie referatów o treści wychowawczo – dydaktycznej (metodycznej)
*Przekazanie dla nauczycieli i do biblioteki w celu wykorzystywania przez osoby zainteresowane
okres stażu
potwierdzenie nauczycieli i z biblioteki

23. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce *Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych cyklicznie
w okresie stażu,
wg potrzeb
podpisy rodziców w zeszycie kontaktów z rodzicami


§ 7 ust. 1 pkt 2

„Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego”

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja
Przebieg zajęć, omówienie, ewaluacja
wg harmonogramu
wg harmonogramu
konspekty lekcji i arkusze obserwacji lekcji, karty spostrzeżeń

2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udział w zajęciach warsztatowych (WODN), zbieranie dokumentacji warsztatowych. wg oferty szkoleniowej WODN
zaświadczenie WODN

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, tj.: szkolenia i kursy.
wg oferty WODN zaświadczenia, świadectwa, dyplomy Kursy z zakresu: edukacji teatralnej, emisji głosu, pracy z uczniem zdolnym, dyslektycznym, współpracy z rodzicami, motywacji ucznia, wykorzystania Internetu w pracy polonisty itd.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej pod kątem wspomagania uczniów dyslektycznych
Prowadzenie dzienniczka „lektur”
na bieżąco
notatki (ksero) z literatury oraz potwierdzenie opiekuna stażu.

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Aktywny udział we wszystkich formach szkolenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
okres stażu
zaświadczenia, świadectwa, dyplomy

6. Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera okres stażu zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora szkoły

7. Publikacje w Internecie Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego na bieżąco *dyskietka
*strona www.


§ 7 ust. 1 pkt 3

„Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku n-li, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.”

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z dn. 1.XII.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez n-li z późniejszymi zmianami (14 listopada 2007)
wrzesień 2007
wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego

2.Analiza zasad funkcjonowania i zadań szkoły Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego Szkoły
wrzesień - październik 2007
potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów

3. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych
listopad 2007
1. Ustawa o systemie oświaty z 1999r.
2. Karta Nauczyciela.
3. Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r.
4. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z 18 lutego 2000 r.
5. Ustawa o pomocy społecznej.
6. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
4. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka - stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej
listopad 2007
Konwencja Praw Dziecka
Prawa Ucznia

5. Doskonalenie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów z jęz. polskiego.
Uzupełnienie przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka polskiego
okres stażu zatwierdzony przez dyrektora szkoły
udoskonalony przedmiotowy system oceniania i wymagań edukacyjnych

6. Organizacja wycieczek klasowych i „zielonej szkoły”
Wycieczki integracyjne do parku wodnego w Uniejowie, dydaktyczne do Instytutu Europejskiego, „zielona szkoła” w Łagowie (Berlin-Wielkopolska)
Okres stażu
Karty i harmonogram wycieczki, „zielonej szkoły”, zdjęcia


Akceptuję

opracował
mgr Rafał Zając

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.